Import produktów ze sklepu IdoSell i powiązanie ich z produktami magazynowymi

W ramach integracji systemu wFirma.pl z platformą sklepową IdoSell możliwe jest dokonanie importu produktów ze sklepu IdoSell do systemu wFirma.pl oraz ich powiązanie z produktami magazynowymi.

Import produktów ze sklepu IdoSell i synchronizacja

Jeżeli w sklepie IdoSell zintegrowanym z kontem wFirma znajdują się już dodane produkty, należy w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » E-COMMERCE » KONFIGURACJA SKLEPU IDOSELL » DOMENY I MAGAZYNY skonfigurować synchronizację magazynów. Po ich skonfigurowaniu i zapisie ustawień, produkty z panelu IdoSell zostaną automatycznie pobrane do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY IDOSELL. Definiując ustawienia synchronizacji dla magazynów użytkownik może zdecydować: 

  • czy określony magazyn IdoSell synchronizować z magazynem w wFirmie, 

  • czy nie korzystać z synchronizacji stanu - kiedy stany mają nie być synchronizowane, należy ustawić przy danym magazynie opcję “NIE SYNCHRONIZUJ STANU”.

Import produktów ze sklepu IdoSell

Synchronizacja cen

W ramach integracji dostępne jest opcjonalne włączenie synchronizacji cen pomiędzy systemem wFirma, a panelem IdoSell. Jeśli użytkownik chce, aby ceny były synchronizowane, powinien przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » E-COMMERCE » KONFIGURACJA SKLEPU IDOSELL » DOMENY I MAGAZYNY i w sekcji “Domeny” zaznaczyć pole przy opcji “Automatycznie synchronizuj ceny”. Po włączeniu tej opcji, odblokowana będzie możliwość ustawienia grup cenowych dla poszczególnych domen, gdzie należy ustawić w oparciu o którą grupę cenową ma zachodzić synchronizacja cen w danej domenie. Kiedy grupy cenowe zostaną ustawione, należy kliknąć “Zapisz”. Włączenie tej opcji spowoduje, iż podczas każdej zmiany ceny produktu w ramach danej grupy cenowej, cena w domenach IdoSell będzie aktualizowana zgodnie z ustawieniami. 

Import produktów ze sklepu IdoSell

Jak powiązać produkt ze sklepu IdoSell z produktem w magazynie?

W celu jak najlepszego wykorzystania mechanizmów oferowanych przez integrację, należy dokonać powiązania produktu ze sklepu IdoSell z produktami magazynowymi.
W celu powiązania produktów ze sklepu z produktami magazynowymi można  wykorzystać mechanizm powiązania ręcznego lub automatycznego.  

Ręczne powiązywanie

Podczas ręcznego powiązywania produktów, należy zaznaczyć wybrany produkt na liście i skorzystać z opcji MODYFIKUJ.

W oknie modyfikacji produktu, w zakładce ROZMIARY widoczna będzie lista pozycji (jeśli produkt posiada wiele rozmiarów, liczba pozycji odpowiadać będzie liczbie rozmiarów), gdzie do każdej z nich należy ustawić produkt magazynowy jaki będzie powiązany z reprezentowanym przez sklep rozmiarem danego produktu.

Import produktów ze sklepu IdoSell Produkty w pozycjach można dodawać podobnie jak w pozostałych miejscach systemu: 

  • poprzez wybranie produktu z katalogu, 

  • dodanie nowego produktu na magazyn (opcja “Dodaj produkt”),

  • wpisanie początkowych liter z nazwy produktu magazynowego i wybranie produktu spośród podpowiadanych przez system. 

Po dodaniu pozycji należy zapisać wprowadzone zmiany klikając ZAPISZ.

Automatyczne powiązywanie

W sytuacji kiedy użytkownik posiada wiele produktów w panelu IdoSell, ma możliwość skorzystania z narzędzia automatycznego umożliwiającego wiązanie produktów sklepowym z produktami magazynowymi, co znacznie przyspieszy cały proces powiązywania.

W przypadku zidentyfikowania, iż na magazynie znajduję się produkt o tej samej nazwie, kodzie produktu lub kodzie EAN, system powiąże produkty automatycznie, natomiast w przypadku gdy brak będzie tak zbieżnych danych, utworzy nowy produkt na magazynie w oparciu o dane produktu ze sklepu IdoSell.

W tym celu należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY IDOSELL i skorzystać z opcji POWIĄŻ Z MAGAZYNEM, która otworzy okno konfiguracji narzędzia powiązywania. Pierwsza z zakładek w oknie konfiguracji wiązania - JEDNOSTKI I MIARY umożliwia zdefiniowanie jaki odpowiednik ma mieć jednostka z panelu IdoSell w systemie wFirma - uzupełnienie w tym zakresie jest konieczne z uwagi na różnice pomiędzy dostępnymi jednostkami miary w obu systemach.

Import produktów ze sklepu IdoSell Po uzupełnieniu zakładki dotyczącej jednostek miary należy kliknąć DALEJ, co przeniesie użytkownika do kolejnej zakładki STAN MAGAZYNOWY. W zakładce tej będzie możliwe wybranie, czy produkty, które zostaną dodane na magazyn w oparciu o dane ze sklepu IdoSell mają zostać uzupełnione o stan magazynowy ze sklepu IdoSell, czy system powinien je utworzyć nie uzupełniając ich stanu magazynowego lub nie tworzyć nowych produktów na magazynie . W przypadku wyboru opcji z pobraniem stanów, stany zostaną uzupełnione na magazynie w oparciu o dokument PW.

Import produktów ze sklepu IdoSell Po uzupełnieniu zakładki STAN MAGAZYNOWY, należy kliknąć DALEJ, aby nastąpiło przeniesienie do zakładki USTALANIE CEN. W tej zakładce można zdefiniować kwestię ustalania cen, jakie zostaną nadane produktom podczas wiązania produktów z IdoSell z istniejącymi produktami magazynowymi. Poszczególne ustawienia, spowodują działanie w następujący sposób:

  • Pobierz cenę ze sklepu IdoSell - użycie tej opcji, sprawi, że w produkcie zostaną zastosowane ceny zgodne z tymi ustawionymi w domenach sklepu IdoSell.

  • Pobierz cenę z wFirmy - wybór tej opcji sprawi, że kiedy mechanizm natrafi na produkt magazynowy taki sam jak produkt IdoSell i będzie go powiązywał, pozostawi w nim dotychczasową cenę wprowadzoną w wFirmie.

Import produktów ze sklepu IdoSell Po wybraniu odpowiedniej opcji, należy kliknąć dalej, aby przejść do ostatniej zakładki USTAWIENIA IMPORTU. W tej zakładce należy zdecydować, czy produkty sklepowe mają zostać powiązane z produktami na magazynie, jeśli posiadają taką samą nazwę, kod produktu lub kod EAN.

Import produktów ze sklepu IdoSell Kiedy użytkownik wybierze odpowiednią opcję i kliknie DALEJ, system przystąpi do procesu wiązania i tworzenia produktów na magazynie. Zależnie od ilości produktów, proces ten może potrwać kilka lub kilkanaście minut - procesu nie należy w tym czasie przerywać.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz