Jak zaewidencjonować zakup wartości niematerialnych i prawnych?

Kupiłam wartość niematerialną i prawną - oprogramowanie komputerowe. Jak zaksięgować ten fakt w systemie?

 

Oprogramowanie komputerowe, którego przewidywany okres użytkowania będzie dłuższy niż rok a wartość zakupu wyższa niż 10.000 zł, należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych (jako autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje). Księgowanie to odbywa się poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT) / WYDATEK » RODZAJ WYDATKU: MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne, tak samo jak środki trwałe, podlegają amortyzacji. Jedyną różnicą w tym zakresie jest to, że podatnik samodzielnie ustala stawkę amortyzacyjną (więcej na temat ustalania stawek w artykule: Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych).

Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w rejestrze zakupu VAT oraz w Kartotece Środków Trwałych, która znajduje się w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE. Dodatkowo system automatycznie wygeneruje dokument OT, który należy wydrukować z zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE po kliknięciu na nazwę danego środka trwałego w podzakładce DOKUMENTY MAJĄTKOWE.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Do Księgi Przychodów i Rozchodów będą trafiały comiesięczne odpisy amortyzacyjne począwszy od miesiąca następującego po przyjęciu WNiP do użytkowania.

W przypadku gdy wartość oprogramowania będzie niższa od kwoty 10.000 zł lub przewidywany okres jego użytkowania jest krótszy niż rok (a wartość jest wyższa), wówczas jego zakup należy zaksięgować jako pozostały koszt, według schematu WYDATKI » KSIĘGOWANIE » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT) » RODZAJ WYDATKU: INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. Po zapisaniu, wydatek zostanie ujęty w kol. 13 KPiR - Pozostałe wydatki oraz w rejestrze zakupu VAT.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka