0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin promocji Fakturowanie i sprzedaż online za darmo!

Wielkość tekstu:

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Promocji Fakturowanie i sprzedaż online na rok za darmo! jest WINS Wydawnictwo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000842313, NIP 8952217886, REGON 386101288, kapitał zakładowy 60 000 zł, zwana dalej Organizatorem.
 2. Czas trwania Promocji jest nieokreślony, z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić. Zakończenie Promocji nie będzie miało wpływu na prawo do skorzystania z Rabatu promocyjnego przez Uczestnika Promocji, który prawo to już nabył, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik Promocji musi wykorzystać Kod w czasie przeznaczonym na skorzystanie z niego - 6 miesięcy.
 3. Informacje o Promocji "Fakturowanie i sprzedaż online na rok za darmo!" wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej wfirma.pl.

§ 2. Definicje

 1. Organizator - WINS Wydawnictwo Sp. z o.o., której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja Fakturowanie i sprzedaż online na rok za darmo! - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. Promocja służy propagowaniu idei mikroprzedsiębiorczości w Polsce i proaktywnej postawy przedsiębiorczej. Celem Programu jest wsparcie rozwoju nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, poprzez udzielenie im realnej, niczym nieobciążonej pomocy.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
 4. Uczestnik - przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, który bierze udział w Promocji. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie przedsiębiorca, który nie posiada konta w serwisie wFirma.pl (nie jest użytkownikiem serwisu wFirma.pl).
 5. Serwis wFirma.pl - serwis internetowy udostępniający narzędzia do zarządzania firmą on­line, należący do Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, NIP:8982167294.
 6. Czas trwania promocji - czas od ogłoszenia Promocji do jej odwołania przez Organizatora, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z Kodu w ramach Promocji Fakturowanie i sprzedaż online na rok za darmo! na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie.
 7. Czas na skorzystanie z Rabatu promocyjnego - czas liczony od chwili założenia konta w serwisie wFirma.pl, w którym Uczestnik Promocji, nabywszy prawo do skorzystania z Rabatu promocyjnego w czasie trwania Promocji, może wykupić na preferencyjnych warunkach pakiet usług oferowany w serwisie wFirma.pl.
 8. Kod - kod promocyjny dający możliwość rejestracji i korzystania z serwisu wfirma.pl zawierającego moduł fakturowanie online, na maksymalnie 360 dni, przeznaczony wyłącznie do pierwszej rejestracji (weryfikacja na podstawie NIP) czyli zakładania nowych kont w systemie wfirma.pl za pośrednictwem sieci internet. Z kodu nie mogą korzystać firmy, które już miały konto w systemie wfirma.pl i skorzystały z usług wfirma.pl.
 9. Strona rejestracji z kodem: dedykowana strona z formularzem rejestracyjnym dla Uczestnika Promocji: https://wfirma.pl/rejestracja-przez-kody 

 

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, którzy nie posiadają konta w serwisie wFirma.pl (nie są użytkownikami serwisu).
 2. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik musi założyć konto (zarejestrować się) w serwisie wFirma.pl w czasie trwania ważności Kodu.
 3. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Kodu w czasie przeznaczonym na jego skorzystanie, traci prawo do skorzystania z tego Kodu w ramach Promocji Fakturowanie i sprzedaż online na rok za darmo!
 4. Z dniem zarejestrowania w Serwisie wfirma.pl liczony jest okres darmowego korzystania z serwisu wfirma.pl

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji Fakturowanie i sprzedaż online na rok za darmo!
 2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów