Wybór serii numeracji dokumentów

W zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » SERIE NUMERACJI dostępny jest wybór serii numeracji dokumentów: faktur sprzedażowych i innych dokumentów, przy uwzględnieniu dostępnych znaczników.

 1. Przykładowe wzorce:

  • [numer]/[rok]

  • FS [numer]/[miesiąc]/[rok]

  • [numer] - [miesiąc] - [rok] JK

 2. Dostępne znaczniki:

  • [numer] - generowany podczas wystawiania faktury (znacznik obowiązkowy)

  • [dzień] - dzień z daty wystawienia

  • [dzień_roku] - dzień roku z daty wystawienia

  • [miesiąc] - miesiąc z daty wystawienia. Dla wzorca [numer]/[miesiąc]/[rok] generowane będą faktury 1/1/2018, 2/1/2018, 3/1/2018 ... 1/2/2018, 2/2/2018 itd.

  • [kwartał] - kwartał z daty wystawienia. Zapisywany w postaci liczbowej. Na przykład drugi kwartał ma oznaczenie 2.

  • [rok] - rok z daty wystawienia (czterocyfrowy) np. 2018

  • [rok:format_dwucyfrowy] - rok z daty wystawienia (dwucyfrowy) np. 18

 3. Istnieje możliwość zastosowania zer poprzedzających w znacznikach. Przykładowe znaczniki:

  • [numer:zera_wiodące=3] - 003

  • [miesiąc:zera_wiodące=2] - 02

Aby zdefiniować swój unikalny wzorzec numeracji dokumentów, należy dodać nową serię.

Wybierając opcję Dodaj serię, należy określić jej nazwę oraz typ dokumentu, dla którego tworzony jest wzór dokumentu.

wybór serii numeracji dokumentów 

Następny krok to wybór odpowiedniego Wzorca, tak by program automatycznie definiował poprawny numer dokumentu. Po wprowadzeniu tych danych należy wskazać Numer początkowy serii (ważne szczególnie w przypadku rozpoczęcia korzystania z wfirma.pl w trakcie roku) oraz okres Resetowania numeru (co roku, co miesiąc, codziennie, nigdy).

Podczas dodawania nowej serii numeracji można opcjonalnie wprowadzić logo, które będzie umieszczane na fakturze z danej serii (przydatne przy kilku typach działalności w ramach jednej firmy). W przypadku niedodania logo w tym miejscu, zastosowane zostanie logo globalne z zakładki USTAWIENIA » FAKTURY » LOGO FIRMY.

W zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » SERIE NUMERACJI znajduje się również opcja Sprawdzanie poprawności numeracji faktur i blokada modyfikacji numeru. Po jej odznaczeniu będzie możliwe edytowanie numerów faktur, które są automatycznie nadawane przez system. Edytowanie numeru możliwe jest dopiero podczas modyfikacji wcześniej wystawionego dokumentu.

wybór serii numeracji dokumentów