0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy uzupełniać kody podstawy prawnej w ZWUA?

Wielkość tekstu:

W formularzu ZUS ZWUA zawarty jest dodatkowy blok V. ROZWIĄZANIE/WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY/STOSUNKU SŁUŻBOWEGO, który należy uzupełnić zawsze, gdy zakończeniu ulega umowa o pracę. Część ta nie dotyczy zleceniobiorców czy przedsiębiorców. Czego dotyczą kody podstawy prawnej w ZWUA i jak wybrać odpowiedni?

Jak wygenerować ZUS ZWUA?

Aby właściwie uzupełnić nową część formularza ZWUA, należy wiedzieć co oznaczają i czego dotyczą wymienione tam przepisy. Deklarację tę można wygenerować w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE ZUS » DODAJ DEKLARACJĘ.

Po pojawieniu się okna „Dodawanie zgłoszenia do wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA” należy uzupełnić dane dotyczące daty wyrejestrowania, kodu tytułu ubezpieczenia oraz kodu przyczyny wyrejestrowania.  W systemie wFirma są dostępne takie kody wyrejestrowania jak:

 • 100 - ustalenie tytułu do ubezpieczeń/ubezpieczenia,
 • 500 - zgon osoby ubezpieczonej,
 • 600 - inna przyczyna wyrejestrowania,
 • 700 - zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności na podstawie przepisów o swobodzie działalności,
 • 800 - wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 ustawy K.p.

Co ważne, blok V. wypełnia się, jeśli jako kod przyczyny wyrejestrowania podano kod 100 - ustanie tytułu do ubezpieczeń/ubezpieczenia lub 500 - zgon osoby ubezpieczonej. Wtedy w części Rozwiązanie stosunku pracy należy podać w polach:

 • Data - ostatni dzień pracy w danej firmie. Należy zwrócić uwagę, że wyrejestrowanie pracownika następuje z dniem następnym po dniu rozwiązania umowy,
 • Kod - kod wygaśnięcia/trybu rozwiązania stosunku pracy/stosunku służbowego
 • Kod podstawy prawnej - przepis na podstawie którego nastąpiło wygaśnięcie lub  rozwiązanie stosunku pracy/stosunku służbowego
 • Kto zainicjował - stronę, która wystąpiła z inicjatywą zakończenia stosunku pracy.

Kody podstawy prawnej w ZWUA - kiedy nalezy je podać?

Co oznaczają kody podstawy prawnej w ZWUA?

Aby sprawdzić czego dotyczy wybrana podstawa prawna, czasem trzeba przeanalizować kilka aktów prawnych. W tabeli poniżej wyjaśniamy czego dotyczą wybrane kody podstawy prawnej w ZWUA.

Lp

Kod podstawy prawnej

Wyjaśnienie

1

400 - art. 23(1) § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracownika, w ciągu 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.

2

401 - art. 23(1) § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Rozwiązanie umowy w związku z przejęciem zakładu pracy lub jego części i nieprzyjęciem przez pracownika nowych warunków pracy i płacy. Umowa rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia.

3

402 - art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

4

403 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez oświadczenie jednej ze stron.

5

404 - art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w związku z ciężkim naruszeniem przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

6

405 - art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 52 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

7

406 - art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 52 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

8

407 - art. 30 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Rozwiązanie umowy o pracę po upływie okresu, na jaki została zawarta.

9

408 - art. 30 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 lutego 2016 r.

Rozwiązanie umowy przed 21.02.2016 r. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

10

409 - art. 36(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony, z przyczyn niedotyczących pracownika na przykład wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, to pracodawca ma możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia z 3 do 1 miesiąca pod warunkiem wypłacenia odszkodowania o wartości wynagrodzenia za pozostały okres wypowiedzenia.

11

410 - art. 48 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Rozwiązanie umowy przez pracownika w przypadku, gdy pracownik przed przywróceniem do pracy zatrudnił się u innego pracodawcy. W tej sytuacji może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem w terminie do 7. dni od przywrócenia do pracy.

12

411 - art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 53 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia, spowodowane niezdolnością pracownika do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące. Dotyczy przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy.

13

412 - art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 53 § 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. Dotyczy to pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

14

413 - art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 53 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia na skutek nieobecności usprawiedliwionej pracownika, trwającej dłużej niż miesiąc, która nie została spowodowana chorobą.

15

414 - art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 55 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia. Dotyczy to przypadku, gdy zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na jego stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

16

415 - art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W tej sytuacji pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

17

416 - art. 68(3) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w sytuacji, gdy zostanie on powołany na stanowisko w wyniku konkursu i pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą, u którego obowiązuje go trzymiesięczny okres wypowiedzenia. W takim przypadku może on rozwiązać ten stosunek za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

18

417 - art. 70 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Rozwiązanie stosunku pracy poprzez odwołanie, które jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.

19

418 - art. 70 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Rozwiązanie umowy o pracę poprzez odwołanie. Gdzie odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z przyczyn o których mowa w art. 52 lub 53 Kodeksu pracy.

20

419 - art. 73 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Rozwiązanie stosunku pracy z wyboru z wygaśnięciem mandatu.

21

420 - art. 201 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę w przypadku, jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, a pracodawca nie ma możliwości zmienić rodzaju pracy.

22

421 - art. 30 § 1 pkt 2 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia jeżeli zatrudnia co najmniej 20 pracowników, a rozwiązanie stosunków pracy zachodzi z przyczyn niedotyczących pracowników. Dotyczy to sytuacji gdy w okresie do 30 dni pracodawca zwolni 10 pracowników z mniej niż 100 zatrudnionych, 10% pracowników z co najmniej 100 zatrudnionych lub 30 pracowników z co najmniej 300 zatrudnionych.

23

422 - art. 30 § 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Dotyczy pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Jeżeli przyczyny niedotyczące pracownika stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy, a zwolnienie w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż :

 • 10 pracowników z mniej niż 100 zatrudnionych,

 • 10% pracowników z co najmniej 100 zatrudnionych,

 • 30 pracowników z co najmniej 300 zatrudnionych,

to pracodawca ma prawo rozwiązać stosunek pracy podczas urlopu bądź nieobecności pracownika i nie ma obowiązku konsultacji zwolnień z zakładową organizacją związkową (ZOZ). Pracodawca może rozwiązać umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia z pracownikami, których umowa o pracę podlega z mocy odrębnych przepisów ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem oraz wobec których jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy, pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez ZOZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu, jeżeli rozwiązanie stosunków pracy zachodzi z przyczyn niedotyczących pracowników. Dotyczy to sytuacji gdy w okresie do 30 dni pracodawca zwolni

 • 10 pracowników z mniej niż 100 zatrudnionych,

 • 10% pracowników z co najmniej 100 zatrudnionych

 • 30 pracowników z co najmniej 300 zatrudnionych.

Jeżeli pracodawca chce wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikom z przyczyn niedotyczących pracowników powinien o tym zamiarze zawiadomić na piśmie reprezentującą pracownika ZOZ, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom przysługuje, przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, dodatek wyrównawczy. Prawo do dodatku wyrównawczego nie przysługuje pracownikom, których szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę wynika z przebywania na urlopie lub innej nieusprawiedliwionej nieobecności.

24

423 - art. 74 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Pracownik, który przebywa na urlopie bezpłatnym z wyboru, ma prawo wrócić do pracy na stanowisko, dla którego wynagrodzenie będzie jednakowe, jak dla stanowiska zajmowanego poprzednio pod warunkiem, że zgłosi swój powrót w terminie do 7 dni od rozwiązania umowy o pracę z wyboru. Jeżeli pracownik niedotrzyma tego warunku, to umowa o pracę wygasa, chyba że niedotrzymanie warunku nie nastąpiło to z winy pracownika.

25

424 - art. 631 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Wygaśnięcie umowy o pracę z dniem śmierci pracownika.

26

425 - art. 632 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Wygaśnięcie umowy o pracę z dniem śmierci pracodawcy (z wyjątkiem sytuacji, w której pracownik zostaje przejęty przez nowego pracodawcę).

27

426 - art.66 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Wygaśnięcie umowy o pracę po trzech miesiącach nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, z zastrzeżeniem, że pracodawca może wcześniej rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

28

427 - art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Pracownikowi powołanemu do zawodowej służby wojskowej w momencie wygaśnięcia umowy o pracę przysługuje wynagrodzenie za pełny miesiąc kalendarzowy, w którym jest zobowiązany stawić się do pełnienia służby. Umowa o pracę z pracownikiem powołanym do zawodowej służby wojskowej wygasa z dniem stawienia się do tej służby.

29

428 - art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy w związku z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Wygaśnięcie umowy o pracę, gdy w ciągu 30 dni od zwolnienia ze służby pracownik nie zgłosi się do zakładu pracy w celu podjęcia pracy na tym samym stanowisku, równorzędnym pod względem rodzaju pracy i wynagrodzenia do poprzednio zajmowanego. W przypadku podniesienia kwalifikacji podczas odbywania służby, w miarę możliwości na stanowisku, które będzie odpowiadało nabytym kwalifikacjom.

30

429 - art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy w związku z art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z przyczyny dotyczącej zakładu pracy (niedotyczących pracownika) u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

31

430 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy w związku z art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia z przyczyny dotyczącej zakładu pracy (niedotyczących pracownika) u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

32

431 - art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy w związku z art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z przyczyny dotyczącej zakładu pracy w związku z ogłoszeniem upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych.

33

432 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy w związku z art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy - z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych.

34

433 - art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy w związku z art. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w przypadku niewypłacalności pracodawcy, o ile sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości pracodawcy, otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub oddaleniu wniosku, w przypadku gdy majątek pracodawcy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

35

434 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy w związku z art. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Umowa o pracę zostaje rozwiązana za wypowiedzeniem, w przypadku niewypłacalności pracodawcy jeżeli sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości pracodawcy, otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub oddaleniu wniosku w przypadku, gdy majątek pracodawcy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

36

435 - art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Umowa o pracę zostaje rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku niewypłacalności pracodawcy, a także gdy nastąpi wszczęcie postępowania upadłościowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA lub gdy sąd zagraniczny wyda orzeczenie, zgodnie z którym nie zostaje wszczęte postępowanie upadłościowe z uwagi na stwierdzenie definitywnego zamknięcia przedsiębiorstwa albo z powodu niewystarczalności aktywów na zaspokojenie kosztów tego postępowania.

37

436 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Umowa o pracę zostaje rozwiązana za wypowiedzeniem w przypadku niewypłacalności pracodawcy, gdy nastąpi wszczęcie postępowania upadłościowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA lub jeżeli sąd zagraniczny wyda orzeczenie, zgodnie z którym nie zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe z uwagi na stwierdzenie definitywnego zamknięcia przedsiębiorstwa albo z powodu niewystarczalności aktywów na zaspokojenie kosztów tego postępowania.

38

437 - art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy w związku z art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Umowa o pracę zostaje rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku niewypłacalności pracodawcy, gdy sąd wyda postanowienie o uznaniu orzeczenia o wszczęciu postępowania zagranicznego wobec przedsiębiorcy z Danii lub EFTA, bądź gdy sąd zagraniczny wyda orzeczenie, zgodnie z którym nie zostaje wszczęte postępowanie upadłościowe z uwagi na definitywne zamknięcie przedsiębiorstwa.

39

438 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy w związku z art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Umowa o pracę zostaje rozwiązana za wypowiedzeniem w przypadku niewypłacalności pracodawcy, gdy sąd wyda postanowienie o uznaniu orzeczenia o wszczęciu postępowania zagranicznego wobec przedsiębiorcy z Danii lub EFTA, bądź gdy sąd zagraniczny wyda orzeczenie, zgodnie z którym nie zostaje wszczęte postępowanie upadłościowe z uwagi na definitywne zamknięcie przedsiębiorstwa.

40

439 - art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy w związku z art. 6 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Umowa o pracę zostaje rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku niewypłacalności pracodawcy oraz gdy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej z wyłączeniem Danii:

 • wyda orzeczenie o wszczęciu wobec przedsiębiorcy bądź przedsiębiorcy zagranicznego postępowania upadłościowego,

 • wyda orzeczenie, zgodnie z którym nie zostaje wszczęte postępowanie upadłościowe z uwagi na definitywne zamknięcie przedsiębiorstwa lub niewystarczalność aktywów na zaspokojenie kosztów tego postępowania lub

 • gdy sąd upadłościowy wyda orzeczenie o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy zagranicznego, mające skutki ograniczone do majątku dłużnika znajdującego się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

41

440 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy w związku z art. 6 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Umowa o pracę zostaje rozwiązana za wypowiedzeniem w przypadku niewypłacalności pracodawcy, gdy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej z wyłączeniem Danii

 • wyda orzeczenie o wszczęciu wobec przedsiębiorcy bądź przedsiębiorcy zagranicznego postępowania upadłościowego,

 • wyda orzeczenie, zgodnie z którym nie zostaje wszczęte postępowanie upadłościowe z uwagi na definitywne zamknięcie przedsiębiorstwa lub niewystarczalność aktywów na zaspokojenie kosztów tego postępowania lub

 • gdy sąd upadłościowy wyda orzeczenie o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy zagranicznego, mające skutki ograniczone do majątku dłużnika znajdującego się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

42

441 - art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy w związku z art. 8 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Umowa o pracę zostaje rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku niewypłacalności pracodawcy, a także gdy w postępowaniu krajowym w razie niezaspokojenia przez pracodawcę roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych:

 • sąd upadłościowy wyda postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego z powodu obciążenia majątku dłużnika zastawem bądź hipoteką lub wierzyciele nie wpłacili zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszy na te koszty, organ założycielski podejmie decyzję o wdrożeniu postępowania likwidacyjnego wobec przedsiębiorstwa państwowego, o ile likwidacja nie jest skutkiem przekształcenia, łączenia lub podziału tego przedsiębiorstwa,

 • sąd orzeknie rozwiązanie spółki handlowej,

 • minister gospodarki wyda decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej lub wyda decyzję o wykreśleniu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z rejestru przedstawicielstw,

 • organ ewidencyjny wykreśli pracodawcę będącego osobą fizyczną z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w wyniku zaprzestania wykonywania działalności.

43

442 - art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy w związku z art. 8 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Umowa o pracę zostaje rozwiązana za wypowiedzeniem, w przypadku niewypłacalności pracodawcy, a także gdy w postępowaniu krajowym w razie niezaspokojenia przez pracodawcę roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych:

 • sąd upadłościowy wyda postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego z powodu obciążenia majątku dłużnika zastawem bądź hipoteką lub wierzyciele nie wpłacili zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszy na te koszty,

 • organ założycielski podejmie decyzję o wdrożeniu postępowania likwidacyjnego wobec przedsiębiorstwa państwowego, o ile likwidacja nie jest skutkiem przekształcenia, łączenia lub podziału tego przedsiębiorstwa; sąd orzeknie rozwiązanie spółki handlowej,

 • minister gospodarki wyda decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej lub wyda decyzję o wykreśleniu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z rejestru przedstawicielstw,

 • organ ewidencyjny wykreśli pracodawcę będącego osobą fizyczną z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w wyniku zaprzestania wykonywania działalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów