Korekta podatku VAT - ulga na złe długi

Ulga na złe długi - co mówią przepisy

Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z dnia 16 listopada 2012 roku wprowadziła szereg zmian.

Najważniejszą z nich jest konieczność dokonania korekty podatku VAT w momencie, gdy faktura VAT zakupu nie została uregulowana w przeciągu 150 dni od terminu płatności wskazanym na dokumencie zakupu.Nowe uregulowania mają zastosowanie również wobec wierzytelności powstałych przed dniem 1 stycznia 2013 r., których nieściągalność zostanie uprawdopodobniona (według "nowych" zasad) po dniu 31 grudnia 2012 r.Bardzo istotny w związku z tym jest fakt oznaczania faktur jako opłaconych po faktycznym dokonaniu płatności. W systemie można zrobić to na trzy sposoby:

  1. podczas księgowania (zaznaczając okno w wierszu ZAPŁACONO lub wprowadzając w nim uregulowaną kwotę)

Korekta podatku VAT - ulga na złe długi- wprowadzanie płatności do faktury

  1. poprzez zaznaczenie konkretnej faktury w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE i wybranie z górnego menu opcji ROZLICZ

Korekta podatku VAT - ulga na złe długi- rozliczanie płatności w zakładce wydatki

  1. w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE wybierając odpowiednio w prawym dolnym rogu filtr NIEROZLICZONY, a następnie zaznaczając odpowiedni dokument i wybierając opcję ROZLICZ.

Korekta podatku VAT - ulga na złe długi- widok nierozliczonych wydatków

Ulga na złe długi w wfirma.pl

Od dnia wejścia w życie nowych przepisów, system monitoruje wszystkie wpisy według wcześniej opisanych zasad.

Księgując wydatek wypełniamy i oznaczamy pola zgodnie ze stanem faktycznym.

W sytuacji gdy zobowiązanie względem kontrahenta nie zostało uregulowane w całości w ustawowym terminie 150 dnia, system pod datą ostatniego dnia miesiąca, w którym miała mieć miejsce korekta, dokona wpisów wyksięgowujących z rejestru zakupu VAT:

Korekta podatku VAT - ulga na złe długi- wyksięgowanie kosztu z rejestru VAT

Generując deklarację VAT, poprzez zakładkę START » PODATKI » PODATEK VAT za okres, w którym korekta podatku VAT powinna nastąpić, system zaprezentuje informację o wydatkach, które będą podlegały korekcie:

Korekta podatku VAT - ulga na złe długi- korekta odliczenia podatku VAT

Natomiast gdy po jej dokonaniu zobowiązanie zostanie w całości lub w części uregulowane informację tę należy wprowadzić do systemu rozliczając fakturę wg. wcześniej podanych wskazówek. Wówczas faktury zostaną również ujęte w korekcie odliczeń podatku VAT zwiększając VAT naliczony o całą wartość podatku z faktury (gdy została opłacona w całości) lub proporcjonalnie (gdy faktura została uregulowana w części).Korekta ta nie dotyczy:
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
- importu usług regulowanego art. 28b ustawy o VAT,
- importu usług,
- importu towarów regulowanego art. 33a. ustawy o VAT,
gdyż przy ich rozliczaniu podatek VAT jest ujmowany zarówno w rejestrze zakupu jak i w rejestrze sprzedaży VAT. Są to transakcje neutralne na gruncie podatku od towarów i usług (VAT).