0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta podatku VAT naliczonego - ulga na złe długi

Wielkość tekstu:

Ulga na złe długi to sposób na odzyskanie podatku należnego od dokonanej transakcji, za którą przedsiębiorca nie otrzymał zapłaty w określonym ustawowo terminie 90 dni, licząc od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze. Ulga na złe długi powoduje skutki zarówno po stronie wierzyciela i dłużnika. Sprawdź, kiedy wystąpi korekta podatku VAT naliczonego z tytułu ulgi na złe długi po stronie nabywcy!

Ulga na złe długi w podatku VAT- co mówią przepisy?

Zgodnie z art. 89b pkt 1 ustawy o VAT przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać korekty podatku naliczonego w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju. W związku z czym występuje konieczność dokonania korekty podatku VAT w momencie, w którym faktura VAT zakupu nie została uregulowana w przeciągu 90 dni od terminu płatności wskazanym na dokumencie zakupu.

Nowe uregulowania mają zastosowanie również wobec wierzytelności powstałych przed dniem 1 stycznia 2019 r., których nieściągalność zostanie uprawdopodobniona (według "nowych" zasad) po dniu 31 grudnia 2018 r. W związku z czym poprzedni limit (150 dni) stosowany jest dla faktur, których termin płatności określono do dnia 02.10.2018 r. włącznie (bowiem 90 dzień przypada na 31.12.2018 r.).

Ulga za złe długi a oznaczanie płatności faktur kosztowych

Bardzo istotny w związku z tym jest fakt oznaczania faktur jako opłaconych po faktycznym dokonaniu płatności. W systemie można zrobić to na trzy sposoby:

  1. podczas księgowania wydatku - zaznaczając okno w wierszu ZAPŁACONO lub wprowadzając w nim uregulowaną kwotę zapłaty oraz określając datę rozliczenia wydatku,

Korekta podatku VAT - rozliczenie faktury

  1. poprzez zaznaczenie konkretnej faktury w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE i wybranie z górnego menu opcji ROZLICZ, gdzie następnie w pojawiającym się oknie należy wprowadzić datę, kwotę i metodę zapłaty,

Korekta podatku VAT - ulga na złe długi- rozliczanie płatności w zakładce wydatki

  1. w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE wybierając odpowiednio w prawym dolnym rogu filtr NIEROZLICZONY, a następnie zaznaczając odpowiedni dokument i wybierając opcję ROZLICZ, gdzie w oknie które się pojawi należy wprowadzić metodę, datę i kwotę zapłaty.
    Korekta podatku VAT - ulga na złe długi- widok nierozliczonych wydatków

  2. w zakładce START » BANK poprzez sparowanie transakcji z banku z fakturą.

Automatyczna korekta podatku VAT naliczonego - ulga na złe długi

System monitoruje wszystkie wpisy według wcześniej opisanych zasad. Więc księgując wydatek niezbędne jest oznaczenie opłacenia wydatku zgodnie z stanem faktycznym.

Ulga na złe długi stosowana jest u czynnych podatników VAT.
W sytuacji gdy zobowiązanie względem kontrahenta nie zostało uregulowane w całości w ustawowym terminie 90 dnia (150 dnia dla wydatków z terminem płatności włącznie z dniem 02.10.2018 r.), system pod datą ostatniego dnia miesiąca, w którym miała mieć miejsce korekta, dokona wpisów wyksięgowujących z rejestru zakupu VAT.

Korekta podatku VAT - ulga na złe długi- widok nierozliczonych wydatków

Generując deklarację VAT poprzez zakładkę START » PODATKI » PODATEK VAT» DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT 7/DEKLARACJA VAT 7K za okres, w którym korekta podatku VAT powinna nastąpić, system zaprezentuje informację o wydatkach, które będą podlegały korekcie:

Korekta podatku VAT - lista faktur

Natomiast, gdy po jej dokonaniu zobowiązanie zostanie w całości lub w części uregulowane informację tę należy wprowadzić do systemu rozliczając fakturę według wcześniej podanych wskazówek. Wówczas faktury zostaną również ujęte w korekcie odliczeń podatku VAT zwiększając VAT naliczony o całą wartość podatku z faktury (gdy została opłacona w całości) lub proporcjonalnie (gdy faktura została uregulowana w części).

Korekta ta nie dotyczy:
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
- importu usług regulowanego art. 28b ustawy o VAT,
- importu usług,
- importu towarów regulowanego art. 33a. ustawy o VAT,
gdyż przy ich rozliczaniu podatek VAT jest ujmowany zarówno w rejestrze VAT zakupu, jak i w rejestrze VAT sprzedaży. Są to transakcje neutralne na gruncie podatku od towarów i usług (VAT).

Schematy księgowe - pełna księgowość dla biur rachunkowych

W przypadku korzystania z wzorcowego planu kont schemat księgowy do ulgi na złe długi tworzy się automatycznie dzięki czemu po zrealizowaniu przez system korekty podatku naliczonego z tytułu ulgi za złe długi pojawia się automatyczny wpis w zakładce EWIDENCJE » REJESTR KSIĘGOWAŃ oraz na szczegółach faktury w podzakładce DEKRETACJA

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów