0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zarządzanie produktami - funkcjonalność magazynu

Wielkość tekstu:

Zarządzanie produktami pozwala użytkownikom posiadającym pakiet rozbudowany o magazyn scalać lub powielać produkty, ukrywać wycofane produkty oraz modyfikować szczegóły danego towaru lub usługi. Natomiast użytkownicy nie posiadający pakietu z magazynem mogą wprowadzone produkty ukrywać, modyfikować i definiować ustawienia okna.

Definiowanie ustawień okna produktu

Produkt można dodać do systemu:

 • poprzez dodanie dokumentu zakupu w zakładce WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT). Po wybraniu jako rodzaj wydatku: ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODST. w zakładce POZYCJE należy zaznaczyć opcję DODAJ PRODUKT

 • bezpośrednio przy wystawianiu faktury/ rachunku w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ lub FAKTURA (BEZ VAT). W polu PRODUKT LUB USŁUGA należy wybrać opcję DODAJ PRODUKT

 • w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY (w przypadku pakietów bez rozbudowanego magazynu) wybierając opcję DODAJ PRODUKT,

 • lub MAGAZYN » PRODUKTY (w przypadku pakietów z rozbudowanym magazynem), gdzie należy należy wybrać opcję DODAJ PRODUKT

W oknie dodawania produktu istnieje opcja USTAWIENIA OKNA, dzięki której użytkownik może zdefiniować domyślne ustawienia dotyczące:

 • Typu - definiuje czy dany produkt jest towarem czy usługą,

 • Jednostki - pozwala na ustawienie domyślnej jednostki miary produktu lub usługi np. godz.,

 • Stawki VAT - pozwala na ustawienie domyślnej stawki podatku VAT,

 • Daty ważności produktu oraz terminu przypomnień (jeżeli włączona jest opcja dat ważności w ustawieniach magazynu) - określenie terminu ważności dla partii produktu oraz terminu, od którego system będzie informował o kończącym się terminie ważności,

 • Rabat - dzięki tej opcji podczas sprzedaży danego produktu będzie uwzględniony rabat,

 • Edycja pól - pozwala na dodanie nowej pozycji tekstowej lub kodu EAN.

Zarządzanie produktami - zmiana ustawień

Tak zdefiniowane ustawienia będą zastosowane do wszystkich produktów.

Przywracanie pierwotnych ustawień okna produktu

W celu usunięcia wprowadzonych domyślnych ustawień okna produktu, należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY, gdzie oznaczamy produkt i korzystamy z funkcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. W oknie które się pojawi korzystamy z funkcji USTAWIENIA OKNA i poprzez funkcję USUŃ TO POLE usuwamy uprzednio wprowadzone pola. Następnie zmieniamy ręcznie wprowadzone zmiany i wybieramy opcję USTAW TEN WYBÓR JAKO DOMYŚLNY.

Scalanie i powielanie produktów

Użytkownik ma możliwość scalić dwa produkty w jeden np. w przypadku, gdy produkt został wprowadzony do magazynu podwójnie. W tym celu należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY, z listy należy zaznaczyć podobne produkty, a następnie wybrać opcję PRODUKT » SCAL PRODUKTY

zarządzanie produktami

Istnieje także możliwość powielenia danego produktu w magazynie. W tym celu należy na liście zaznaczyć dany produkt i wybrać opcję POWIEL. Dzięki temu pojawi się okno Powielania produktu. Po zapisaniu na liście produktów pojawi się powielony towar lub usługa. 

Zarządzanie produktami - jak powielić produkty?

Ukrywanie produktów

W systemie wfirma.pl istnieje także możliwość ukrywania produktów w magazynie. W celu ukrycia produktu, należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY, gdzie z listy produktów należy zaznaczyć produkt i wybrać opcję MODYFIKUJ » UKRYJ PRODUKTY.

Zarządzanie produktami - ukrywanie produktu

Szczegółowy schemat ukrywania produktów został opisany w artykule: Ukrywanie produktów w magazynie

Wystawianie dokumentów na podstawie produktów w magazynie

Użytkownicy wfirma dla biur rachunkowych, którzy korzystają z dodatku MAGAZYN mają także możliwość wystawiania WZ, RW, MM, faktury, paragonu niefiskalnego oraz paragonu fiskalnego na podstawie dodanych produktów.

Aby móc wystawić dokumenty na podstawie produktu jego stan musi być większy niż 0.

W celu wystawienia dokumentów należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY na liście zaznaczyć dany produkt i najechać kursorem na opcję WYDANIE.

zarządzanie produktami

Po rozwinięciu listy użytkownik ma do wyboru możliwość wydania produktu na podstawie: 

 • dokumentu WZ - w celu wydania towaru, który nie został powiązany z fakturą,
 • dokumentu RW - w celu wydania towaru na potrzeby firmy,
 • dokumentu MM - w celu przesunięcia towaru między magazynami, 
 • faktury - w celu sprzedaży towaru,
 • dowodu sprzedaży,
 • paragonu fiskalnego - przy sprzedaży dla osób prywatnych,
 • rezerwacji - w przypadku sprzedaży uprzednio zarezerwowanego produktu

Przy wystawianiu faktury i paragonów zostanie także automatycznie utworzony dokument WZ w zakładce MAGAZYN » DOKUMENTY.

Modyfikowanie dodanego produktu

W celu zmodyfikowania podstawowych informacji o produkcie (m.in. nazwy produktu, typu, ceny netto i brutto, jednostki, stawki VAT) należy (w zależności od posiadanego pakietu) w zakładce:

 • MAGAZYN » PRODUKTY (na kontach posiadających pakiet rozbudowanego magazynu), 

 • PRZYCHODY » PRODUKTY (na kontach z pakietem bez magazynu),

zaznaczyć wybrany produkt oraz przez wybranie opcji  MODYFIKUJ » MODYFIKUJ (z górnego menu lub poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na dany produkt). W wyświetlonym oknie będzie można zmienić dane produktu i zapisać.

Zarządzanie produktami - jak zmodyfikować produkt?

Masowa modyfikacja produktów 

W systemie możliwa jest zbiorcza modyfikacja produktów. W tym celu należy w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY zaznaczyć kilka produktów i wybrać opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. Otworzy się okno, w którym można dla wybranych produktów zmienić typ (towar/usługa), stawkę VAT, PKWiU, wysokość progów stanów magazynowych (stan minimalny, stan bezpieczny i stan maksymalny), włączyć lub wyłączyć daty ważności produktów, zmienić termin przypomnień oraz przydzielić rabat, poprzez zaznaczenie opcji ZMIEŃ przy danym polu i wybór pożądanej zmiany. 

Zarządzanie produktami - modyfikacja kilku produktów na raz

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów