0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak sporządzić bilans w systemie wFirma?

  • bilans

Wielkość tekstu:

Bilans to jedno z podstawowych zestawień księgowych przy prowadzeniu pełnej księgowości. Dodawanie bilansu w systemie odbywa się na podstawie zdefiniowanego schematu. Z jednej strony schemat definiują przepisy i ustawa o rachunkowości a z drugiej osoba prowadząca księgowość przypisując poszczególnym pozycjom wynikającym z przepisów konta z księgi rachunkowej skąd mają być zaciągane informacje o kwotach mających wpływ na wynik bilansu. 

Definiowanie schematu bilansu

Schemat bilansu definiuje się w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » SPRAWOZDANIE FINANSOWE » BILANS.

bilans

W przypadku korzystania z wzorcowego planu kont bilans zdefiniowany jest automatycznie. Pamiętać jednak należy, że w przypadku modyfikowania we własnym zakresie wzorcowego planu kont każdorazowo we własnym zakresie trzeba również nanieść zmiany w schemacie bilansu bądź w innych miejscach w systemie gdzie wykorzystywane są w schematach konta księgowe.

bilans

Dzięki funkcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ istnieje możliwość naniesienia zmian w zakresie przypisania kont księgowych jakie mają wejść do określonej pozycji bilansu. Czyli konieczne jest po lewej stronie określenie miejsca w bilansie a później po prawej stronie konto, stronę oraz wskazanie jaka wartość ma się zaciągnąć (saldo, obrót czy persaldo ze wskazaniem na minus czy na plus).

bilans

Aby dodać bilans dla jednostki OPP konieczne jest samodzielne dodanie schematu poprzez opcję DODAJ SCHEMAT, gdzie w oknie które się pojawi wybieramy ROK i rodzaj "Bilans - OPP (zał. 6 UoR)".

Aby ułatwić pracę przy definiowaniu schematu w trakcie wpisywania numeru w polu KONTO system podpowiada kotna z danym numerem, dzięki temu można szybciej odszukać potrzebne konta.

Powielanie schematu bilansu

W systemie dostępne jest powielenie schematu bilansu. W tym celu w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » SPRAWOZDANIE FINANSOWE » BILANS należy zaznaczyć bilans, który chcemy powielić i korzystamy z akcji MODYFIKUJ » POWIEL. W kolejnym oknie wybieramy rok obrotowy dla którego chcemy dokonać powielenia bilansu. Wówczas po skorzystaniu z akcji DALEJ otworzy się okno z kontami z powielanego schematu, które w razie potrzeby będzie można zmodyfikować i dodać np. dodatkowe konta.

bilans

Jak dodać bilans w systemie wFirma?

W celu sporządzenia bilansu należy przejść do zakładki START » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » BILANS » DODAJ wybierając typ:

  • dla jednostki mikro,
  • dla jednostki małej,
  • dla jednostki innej - dużej,
  • dla jednostki OPP.

bilans

W otwartym oknie należy zdefiniować:

  • nazwę dokumentu,
  • rodzaj - roczne bądź śródroczne,
  • datę sporządzenia,
  • rok obrotowy.

bilans

Do tworzenia e-sprawozdania brane będą wyłącznie zatwierdzone raporty roczne. Nie ma możliwości stworzenia e-sprawozdania na podstawie raportów śródrocznych.

Ostateczny bilans na podstawie którego ma być sporządzone e-sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić używając funkcji MODYFIKUJ »  ZATWIERDŹ. Nie jest możliwe poprawienie bilansu, który został zatwierdzony. W takiej sytuacji konieczne jest cofnięcie zatwierdzenia - klikając na bilans pojawi się okno szczegółów z funkcją COFNIJ ZATWIERDZENIE.

Przeniesienie wyniku finansowego do bilansu śródrocznego

Aby dodać wartość wyniku finansowego do bilansu śródrocznego należy w trakcie jego generowania należy oznaczyć opcję DODAJ ZYSK/STRATĘ RĘCZNIE i następnie w polu obok dodać wartość straty/zysku. Wówczas kwota przeniesie się do właściwego pola w bilansie.

bilans

Podgląd wyliczenia pozycji bilansu z uwzględnieniem kont

W systemie wprowadzony został podgląd kont oraz kwot, które rzutują na wyliczenie danej pozycji w bilansie. Dzięki temu użytkownik może w łatwy sposób dokonać weryfikacji sporządzanego przez siebie bilansu. 

Aby włączyć omawiany podgląd należy w trakcie generowania bilansu w kliknąć po prostu na kwotę która się w nim pokazała, wówczas pojawi się dodatkowe okno z wyjaśnieniem skąd się wzięła dana kwota.

bilans

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów