Jak księgować składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Przeniosłem księgowość do systemu wfirma.pl. Wcześniej księgowość firmy prowadziło biuro rachunkowe, które ewidencjonowało ubezpieczenie społeczne w KPiR. W jaki sposób zaksięgować składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

 

Składki opłacone za przedsiębiorcę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne co do zasady odliczane są przy generowaniu zaliczki na podatek dochodowy. Ma to odzwierciedlenie w budowie zeznania rocznego, gdzie wyliczenie podatku polega właśnie na tym, że przychód pomniejsza się o poniesione koszty, a następnie od tak wyliczonego dochodu odejmuje się sumę opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Uzyskana w ten sposób kwota jest podstawą opodatkowania. Wyliczony podatek zostanie pomniejszony o sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne w tej części, w której ustawodawca na to pozwala (7,75% wymiaru składki zdrowotnej). Jednak w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca ma prawo nie odliczać ich od dochodu, tylko zaliczyć je do kosztów podatkowych.

Składki na ubezpieczenie społeczne odliczane od dochodu 

Aby system uwzględnił rozliczone składki społeczne w zaliczkach na podatek dochodowy należy przejść do zakładki USTAWIENIA i w tabeli PODATKI wybrać opcję FUNKCJE KSIĘGOWE.

Składki na ubezpieczenie społeczne - księgowanie

Wówczas w wyświetlonym oknie, w pozycji SKŁADKA SPOŁECZNA WŁAŚCICIELA należy zaznaczyć opcję ODLICZENIE W ZALICZCE.

Odliczanie składek społecznych w zaliczce jest opcją domyślnie oznaczoną w systemie.

Składki na ubezpieczenie społeczne - inne funkcje księgowe

Wówczas deklarację ZUS DRA, za dany miesiąc, tworzy się w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ, o czym więcej w artykule: Deklaracje rozliczeniowe ZUS.

Składki na ubezpieczenie społeczne - generowanie ZUS DRA

Po opłaceniu każdej ze składek informację tę należy wprowadzić do systemu, zaznaczając odpowiednią deklarację i w górnym menu wybierając funkcję ROZLICZ. Deklaracje należy rozliczyć w faktycznej dacie dokonania zapłaty.

Składki na ubezpieczenie społeczne - rozliczanie zapłaty

Przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za dany okres (miesiąc, kwartał) system weźmie pod uwagę składki opłacone w okresie, za który liczona jest zaliczka. Od dochodu automatycznie zostanie odjęta opłacona w danym okresie składka ubezpieczenia społecznego, a następnie wyliczona w ten sposób zaliczka zostanie pomniejszona o opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne zawsze pomniejsza wartość wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy, nie można jej ująć w kosztach podatkowych.

Wyjątek stanowi składka na Fundusz Pracy, która po opłaceniu automatycznie jest ujmowana bezpośrednio w kol. 13 KPiR - Pozostałe wydatki, na podstawie wygenerowanego przez system dowodu wewnętrznego.

Składki na ubezpieczenie społeczne uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów

Składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy mogą stanowić także koszt uzyskania przychodu księgowany bezpośrednio do KPiR pod warunkiem, że zostały opłacone. Co za tym idzie, składki na ubezpieczenie społeczne można uwzględnić w kosztach dopiero w miesiącu ich faktycznego opłacenia.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na księgowanie rozliczonych składek społecznych w kosztach należy dokonać zmian ustawień konta w zakładce USTAWIENIA, gdzie w tabeli PODATKI należy wybrać opcję FUNKCJE KSIĘGOWE. Składki na ubezpieczenie społeczne - funkcje księgowe

Wówczas w oknie, które się pojawi w pozycji SKŁADKA SPOŁECZNA WŁAŚCICIELA należy zaznaczyć opcję KOSZT W KPIR.

Składki na ubezpieczenie społeczne - koszt w KPiRDeklarację ZUS DRA sporządza się w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ, o czym więcej w artykule: Deklaracje rozliczeniowe ZUS.

Następnie należy rozliczyć deklarację, poprzez zaznaczenie jej i wybranie akcji ROZLICZ, pamiętając że składki zaliczamy do kosztów w dacie ich faktycznej zapłaty.

Składki na ubezpieczenie społeczne - rozliczanie zapłaty

Po rozliczeniu składek, system automatycznie utworzy dowód wewnętrzny, wystawiony na dzień dokonania płatności. Dowód wewnętrzny zostanie ujęty w zakładce EWIDENCJE » KPiR w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Składki na ubezpieczenie społeczne - w KPiR

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn