0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

RMK czyli rozliczenia międzyokresowe kosztów w pełnej księgowości

  • rmk

Wielkość tekstu:

W systemie wfirma dla biur rachunkowych użytkownicy mają możliwość dodawania RMK czyli rozliczeń międzyokresowych kosztów. Wystarczy wskazać okres, do którego odnosi się wydatek, a system automatycznie podzieli koszt na okresy, których dotyczy poniesiony wydatek.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czyli RMK

Podczas księgowania niektórych wydatków poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT), pojawi się możliwość zaznaczenia opcji RMK (rozliczenie międzyokresowe kosztów).

Opcję tę należy zaznaczyć, jeśli jest to wydatek dotyczy przyszłych okresów.

Po zaznaczeniu opcji RMK pojawią się pola, w których należy uzupełnić daty obowiązywania wydatku (od - do). Na podstawie wprowadzonych dat system automatycznie podzieli wydatek na obowiązujące go okresy oraz zaksięguje odpowiednią wartość wydatku w formie "odpis RMK" w księdze handlowej w poszczególnych miesiącach (proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu).

Podatek VAT wynikający z faktury zostanie natomiast odliczony jednorazowo (trafi do rejestru zakupu VAT) w dacie wprowadzonej w polu DATA KSIĘGOWANIA DO VAT.

Opcja ta dostępna jest przy takich schematach księgowych jak:

Odpisy RMK w ewidencji księgowej - dekretacja RMK

Wzorcowy plan kont i domyślne schematy księgowe dla RMK

W przypadku używania wzorcowego planu kont automatycznie podczas dodawania wydatku system stosuje wzorcowy schemat księgowania. Można go podejrzeć po uzupełnieniu danych w trakcie księgowania w podzakładce DEKRETACJA.

Odznaczenie pola [] "automatyczne wyliczenie" użytkownik może dokonać zmiany we automatycznie zaciągniętej dekretacji (pola stają się dostępne do edycji).

Mimo iż w podzakładce DEKRETACJA nie widać od razu podziału na miesiące to po zaksięgowaniu wydatku i kliknięciu na jego numer i przejściu do podzakładki DEKRETACJA możliwe jest podglądnięcie podziału wydatku na poszczególne miesiące oraz samej dekretacji utworzonej przez system. 

Własne schematy księgowe dla RMK

W przypadku korzystania z własnych schematów księgowych dla RMK należy je zdefiniować w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE. Istotne jest w przypadku RMK korzystanie z definiowania wyrażeń logicznych dla księgowania. 

Wpis w dzienniku - rejestrze księgowań

Wydatki oznaczone jako RMK trafiają do rejestru księgowań w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWAŃ w formie pojedynczego księgowania w poszczególnych miesiącach określonego jako "odpis RMK".

Księgowanie za pomocą RMK na kontach analitycznych

Schemat księgowy dla RMK jest tak zdefiniowany, że zawiera on konta syntetyczne. Więc aby za pomocą RMK księgowanie dokonywane było na konto analityczne konieczne jest zmodyfikowanie schematu księgowego. W sytuacji gdy RMK dla danego konta "4" ma być tylko dla jednej analityki to wystarczy zmodyfikować schemat księgowy, na podstawie którego księgowane są odpisy RMK.

W tym celu proszę przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY wybierając podzakladkę SCHEMATY KSIĘGOWY. Na liście należy zaznaczyć schemat związany z odpisami RMK, wybierając opcję MODIFIKUJ » MODYFIKUJ gdzie zamiast konta syntetycznego wskazuje się konto analityczne i zapisuje zmiany.

rmk

W sytuacji gdy RMK ma dotyczyć kilku kont analitycznych dla danego konta "4" konieczne jest ręczne poprawienie schematu księgowego i rozbudować w nim dekretację i dodatkowo konieczne jest dodanie odpowiednich wyrażeń logicznych dla danej pozycji.

Zakończenie międzyokresowego rozliczania kosztów - przerwanie RMK

W przypadku stosowania RMK może dojść do sytuacji, w której konieczne będzie przerwanie międzyokresowego rozliczania kosztów przed datą jego zakładanego zakończenia (np. przerwanie rozliczania polisy ubezpieczeniowej samochodu ze względu na sprzedaż pojazdu). Wówczas należy w zakładce WYDATKI odnaleźć pierwotny wydatek, kliknąć na numer dokumentu i w oknie jakie się pojawi wybrać ZAKOŃCZ RMK PRZED CZASEM.

W kolejnym oknie należy wskazać datę zakończenia RMK.

Od wskazanej daty nie będą już naliczane koszty - zatem pozostała część będzie stanowiła tzw. NKUP czyli koszt niestanowiący kosztu uzyskania przychodu do którego księgowanie system automatycznie dokona dekret.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów