Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Od początku 2022 roku przedsiębiorcy mają obowiązek do naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości zależnej od dochodów lub od przychodów. Przepisy dotyczące tej kwestii nie są jednak spójne z przepisami podatkowymi, przez co wiele osób ma problem z ustaleniem właściwej wartości tego zobowiązania. Ustawodawca wprowadził dodatkowo oprócz miesięcznego, także roczne rozliczenie składki zdrowotnej. W systemie wfirma automatycznie wyliczysz wartości tej składki i bezproblemowo dopełnisz wszelkich ciążących na Tobie obowiązków.

Czym jest roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

Jak już wspomniano w ciągu roku przedsiębiorcy muszą dokonywać comiesięcznych rozliczeń składki. Na koniec roku mają jednak obowiązek wykonać dodatkowe rozliczenie składki obliczając od rocznego przychodu lub dochodu. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej będzie dotyczyło osób, które jako formę opodatkowania stosowali w poprzednim roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, skalę podatkową lub podatek liniowy. Deklaracja ZUS DRA oraz raport ZUS RCA zostaną dostosowane do tego aby ująć w nich dane niezbędne do dokonania wspomnianego rozliczenia - z podanych przez ZUS informacji zostaną zmodyfikowane: bloki XII na ZUS DRA i III.F na ZUS RCA.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej na zasadach ogólnych

Obliczenie rocznej wysokości składki zdrowotnej polega w przypadku podatku liniowego oraz skali podatkowej polega na przemnożeniu stawki procentowej - odpowiednio 9% dla skali podatkowej i 4,9% dla podatku liniowego razy kwotę rocznego dochodu. Co ważne, w przepisach określona jest minimalna wysokość podstawy wymiaru składki, którą stanowi dwunastokrotność minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli dochód jest od tej kwoty niższy, to składkę należy uiścić od rocznej minimalnej podstawy.

Minimalna roczna podstawa składki zdrowotnej w 2022 roku to 36 120 zł (3010 zł x 12 miesięcy), a więc minimalna składka zarówno dla osób korzystających w 2022 roku ze skali podatkowej jak i podatku liniowego nie może być niższa od 3250,80 zł. Minimalną wysokość podstawy ustala się jedynie do miesięcy aktywnego prowadzenia działalności.

Istotne jest również to, że składkę opłaca się jedynie za miesiące, w których działalność była aktywna, czyli w rocznym rozliczeniu nie będą ujęte przychody i koszty z okresu zawieszenia. Nie uwzględnia się również dochodów osiągniętych w miesiącu, kiedy spełnione zostały warunki do korzystania z opłacania składki zdrowotnej.

Powyższe informacje dotyczą również osób, które po zakończeniu roku zdecydują się na skorzystanie z możliwości zmiany formy opodatkowania za rok 2022 na skalę podatkową.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej na ryczałcie

Osoby prowadzące działalność, które jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych naliczają składkę zdrowotną w zależności od przedziału osiągniętego przychodu.

Roczny przychód

Podstawa naliczenia stawki zdrowotnej

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

Do 60 000 zł

3732,62 zł (6221,04 zł × 60%)

335,94 zł (3732,62 zł × 9%)

Do 300 000 zł

6221,04 zł (6221,04 zł × 100%)

559,89 zł (6221,04 zł × 9%)

Powyżej 300 000 zł

11 197,87 zł (6221,04 zł × 180%)

1007,81 zł (11 197,87 zł × 9%)

Przedsiębiorca początkiem roku mógł zdecydować jaką metodą chce rozliczać składki: 

  • na podstawie przychodu z poprzedniego roku lub
  • na podstawie bieżących przychodów.

W każdym przypadku po zakończeniu roku konieczne będzie zapłacenie składki zdrowotnej za wszystkie miesiące aktywnego prowadzenia działalności w wysokości zależności od tego na jakim poziomie ukształtuje się roczny przychód. Przykładowo jeśli roczny przychód w 2022 r. przekroczy 300 000 zł, to za cały rok przedsiębiorca powinien zapłacić składkę w wysokości 12 093,72 zł (1007,81 zł x 12 miesięcy) pomniejszoną oczywiście o wpłaty dokonane na jej poczet w trakcie roku.

Pełne informacje na temat rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w przypadku opodatkowania przychodów ryczałtem można znaleźć w artykule: Jak wygląda wyliczenie składki zdrowotnej u ryczałtowca?

Kiedy wykonać roczne rozliczenie składki zdrowotnej 

Zgodnie z przepisami rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dokonuje się podczas tworzenia deklaracji rozliczeniowej DRA za miesiąc, w którym upływa termin złożenia rocznego zeznania podatkowego, czyli zarówno w przypadku ryczałtu jak i zasad ogólnych będzie to kwiecień.

art. 81 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2j. Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2 (skala i liniowy) lub 2e (ryczałt), wpłaca kwotę stanowiącą różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy, określonej w ust. 2 albo 2e, a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą ze złożonych dokumentów za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku kalendarzowego.

2k. Kwota, o której mowa w ust. 2j, wykazywana jest w dokumencie rozliczeniowym składanym za miesiąc, w którym upływa termin złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedsiębiorca w DRA za kwiecień 2023 r. (składanej w maju) będzie wykonywać rozliczenie składki zdrowotnej będzie

Kiedy dokonać dopłaty i jak wygląda kwestia nadpłaty?

Ewentualnej dopłaty składki przedsiębiorca będzie musiał dokonać w terminie płatności składek za kwiecień czyli do 20 maja. Natomiast w przypadku, gdy na składce zdrowotnej wystąpiła nadpłata, to automatycznie zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych płatności. Przedsiębiorca może również złożyć wniosek o zwrot nadpłaty na konto.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej a likwidacja działalności lub zawieszenie działalności przed datą rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

Z informacji jakie podaje ZUS na ten moment, jeśli firma zostanie zamknięta lub zlikwidowana przed miesiącem rocznego rozliczenia składki, to mimo braku obowiązku złożenia DRA w tym okresie konieczne będzie uzupełnienie DRA w zakresie rocznego rozliczenia i wysłanie go do ZUS w DRA za kwiecień składanego do 20 maja.

Jak wykonać rozliczne rozliczenie składki zdrowotnej w systemie wFirma? 

W systemie wFirma planowane jest wprowadzenie automatycznego rozliczenia rocznej składki zdrowotnej. Nastąpi to jednak dopiero, gdy ZUS udostępni nowe druki DRA, w których wskazane zostanie jakie dokładnie parametry mają się pojawić w zaktualizowanych deklaracjach. Nowe formularze nie zostały jeszcze zatwierdzone, czekamy na ich publikację. Z pewnością dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć naszym Klientom możliwość rozliczenia rocznego składki zdrowotnej jak najszybciej.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz