0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Wielkość tekstu:

Od początku 2022 roku przedsiębiorcy mają obowiązek do naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości zależnej od dochodów lub od przychodów. Przepisy dotyczące tej kwestii nie są jednak spójne z przepisami podatkowymi, przez co wiele osób ma problem z ustaleniem właściwej wartości tego zobowiązania. Ustawodawca wprowadził dodatkowo oprócz miesięcznego, także roczne rozliczenie składki zdrowotnej.

Wysyłka ZUS DRA z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej jest dostępna bezpośrednio z systemu dzięki integracji wFirma.pl z ZUS. W tym celu należy w zakładce: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE zaznaczyć ZUS DRA i z górnego menu wybrać opcję WYŚLIJ DO ZUS.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2023

Jak już wspomniano w ciągu roku przedsiębiorcy muszą dokonywać comiesięcznych rozliczeń składki. Na koniec roku mają jednak obowiązek wykonać dodatkowe rozliczenie składki zdrowotnej. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej dotyczy osób, które jako formę opodatkowania stosowali: 

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, 
 • skalę podatkową,
 • podatek liniowy.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok ma miejsce w ZUS DRA/RCA za kwiecień 2024 roku.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej dotyczy osób które prowadzą:
 • jednoosobową działalność gospodarczą,
 • spółkę cywilną,
 • spółkę partnerską,
 • spółkę jawną.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej muszą wykonać również przedsiębiorcy którzy w 2023 lub w 2024 roku zawiesili lub zlikwidowali działalność.

Rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2023 rok nie dokonują wspólnicy:
 • jednoosobowej spółki z o.o.,
 • prostej spółki akcyjnej,
 • spółki komandytowej,
 • spółki komandytowo-akcyjnej,

oraz podatnicy opodatkowani kartą podatkową.

W przypadku tych podmiotów należy wygenerować wyłącznie ZUS DRA dotyczący rozliczenia kwietnia 2024.

Jak dodać roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

W celu wygenerowania rocznego rozliczenia składki zdrowotnej należy przejść do zakładki: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. Po wybraniu jako Miesiąc opcji KWIECIEŃ pojawią się w oknie dodatkowe checkbox’y:

 • Deklaracja ZUS DRA,
 • Roczne rozliczenie składki zdrowotnej.

Związane jest to z faktem, że formularz za kwiecień podzielony jest na dwie części:

 • miesięczne składki ZUS za kwiecień oraz 
 • roczne rozliczenie składki zdrowotnej za miniony rok.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej - dodawanie ZUS DRA

Zaznaczenie opcji:

 • DEKLARACJA ZUS DRA spowoduje wypełnienie formularza ZUS DRA (wraz z załącznikami) w części dotyczącej miesięcznego rozliczenia - czyli wyliczenia składek społecznych i składki zdrowotnej za kwiecień.
 • ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ spowoduje po kliknięciu Zapisz otworzenie okna generatora rocznej składki zdrowotnej za miniony rok.

Jeżeli działalność była prowadzona (bez względu na jej ewentualne zawieszenie) przed 2024 rokiem i nie została zlikwidowana przed kwietniem 2024 roku lub została założona w styczniu 2024 roku (i jest opodatkowana podatkiem liniowym lub skalą podatkową) to należy pozostawić zaznaczone oba pola.

Zaznaczenie tylko opcji “Deklaracja ZUS DRA”

Jeżeli przedsiębiorca:

 • otworzył działalność w styczniu, lutym, marcu lub kwietniu 2024 roku i jako formę opodatkowania wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub
 • otworzył działalność w lutym, marcu lub kwietniu 2024 roku i jako formę opodatkowania wybrał skalę podatkową lub podatek liniowy lub
 • rozliczał składkę zdrowotną wg zasad, które nie nakładają na niego obowiązku sporządzenia takiego rozliczenia

- to w momencie generowania ZUS DRA za kwiecień 2024 należy pozostawić zaznaczoną tylko opcję DEKLARACJA ZUS DRA. Dzięki temu wygenerowany formularz będzie dotyczył wyłącznie miesięcznych składek ZUS za kwiecień 2024 i nie będzie uwzględniał rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2023 rok który przedsiębiorcy nie dotyczy.

Schemat generowania miesięcznej deklaracji ZUS został opisany w artykule pomocy: Składka zdrowotna przedsiębiorcy i wspólników

Zaznaczenie tylko opcji “Roczne rozliczenie składki zdrowotnej”

Jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność w 2023 roku ale w kwietniu 2024 roku jest ona zawieszona lub zlikwidowana to w momencie generowania ZUS DRA za kwiecień 2024 należy pozostawić zaznaczoną tylko opcję ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ. W takiej sytuacji nie uzupełnia się zakładek ZAAWANSOWANE i DANE Z KOLEJNEJ FIRMY ponieważ związane są one z miesięczną składką zdrowotną, która przedsiębiorcy nie dotyczy.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej- zawieszona działalność

Po kliknięciu Zapisz otworzy się okno generatora rocznej składki zdrowotnej.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2023 - zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt

Generator składa się z: 

 • dwóch standardowych zakładek - PODSTAWOWE DANE ROCZNA i ZAAWANSOWANE DANE ROCZNA oraz
 • trzeciej dodatkowej zakładki - DANE Z KOLEJNEJ FIRMY - jeżeli przedsiębiorca za 2023 rok uzyskiwał dochody/przychody opodatkowane różną formą opodatkowania i zaznaczy opcję POSIADAM KILKA FIRM.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej - generator

Zakładka PODSTAWOWE DANE ROCZNA

Forma opodatkowania

W pierwszej kolejności należy wybrać Formę opodatkowania, w której rozliczana jest składka zdrowotna w 2023 roku. Do wyboru na liście jest:

 • Podatek liniowy,
 • Skala podatkowa,
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przykład

Pani Zuzanna w 2023 roku prowadziła działalność opodatkowaną ryczałtem. W 2024 roku zmieniła formę opodatkowania na podatek liniowy. Jaką formę opodatkowania powinna wybrać w generatorze rocznej składki zdrowotnej?

Pani Zuzanna powinna wybrać z listy opcję Ryczałt.

Liczba miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu

W celu wyliczenia wysokości minimalnej składki zdrowotnej należy uzupełnić ilość miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Oznacza to, że w polu tym nie należy uwzględniać pełnych miesięcy zawieszenia lub miesięcy w ramach których na mocy odrębnych przepisów podatnik był zwolniony z opłacania składki zdrowotnej. Ilość miesięcy nie powinna przekroczyć 12.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej - liczba miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu

Przykład

Pani Kasia prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i w 2023 roku zawiesiła działalność od 15 lipca do 30 września. Jaką liczbę miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnego powinna wpisać w generatorze rocznej składki zdrowotnej?

Pani Kasia z roku kalendarzowego powinna wyłączyć pełne miesiące w których działalność była zawieszona a więc sierpień i wrzesień. W związku z tym w polu Liczba miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu powinna wpisać 10.

Zastosowanie różnicy remanentowej

Opcja zastosowania różnicy remanentowej dostępna jest do zaznaczenia w przypadku gdy została wybrana Forma opodatkowania w 2023 roku jako skala podatkowa lub podatek liniowy. Opcja ta jest niedostępna na ryczałcie.

roczne rozliczenie składki zdrowotnej - zastosowanie różnicy remanentowej

Po zaznaczeniu opcji Zastosowanie różnicy remanentowej w podzakładce ZAAWANSOWANE pojawi się parametr w którym zostanie wykazana różnica (jeżeli remanenty są wprowadzone w systemie w zakładce EWIDENCJE » REMANENTYRemanenty - jak je wprowadzić w systemie?

Przykład

Pan Łukasz prowadzi działalność opodatkowaną skalą podatkową. Remanent początkowy sporządzony na 1.01.2023 wynosił 10 000 zł, a remanent końcowy sporządzony na 31.12.2023 wynosił 15 000 zł. Czy pan Łukasz powinien zaznaczyć opcję Zastosowanie różnicy remanentowej w generatorze rocznej składki zdrowotnej?

Tak, z racji tego, że remanent końcowy był wyższy niż początkowy, pole Zastosowanie różnicy remanentowej należy pozostawić zaznaczone.

Przykład

Pan Aleksander prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem liniowym. Remanent początkowy sporządzony na 1.01.2023 wynosił 10 000 zł, a remanent końcowy sporządzony na 31.12.2023 wynosił 2 000 zł. Czy pan Aleksander powinien zaznaczyć opcję Zastosowanie różnicy remanentowej w generatorze rocznej składki zdrowotnej?

Tak, remanent końcowy był niższy niż remanent początkowy i róznica remanentowa uwzględniana w obliczeniu postawy rocznej składki zdrowotnej wynosi 8 000 zł (10 000 zł - 2 000 zł).

W celu weryfikacji wysokości uwzględnionej w wyliczeniu różnicy remanentowej należy przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE DANE ROCZNA.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej - różnica remanentowa

Aby wprowadzić ręcznie wartość różnicy remanentowej należy odznaczyć opcję Automatyczne wyliczenie rocznej składki zdrowotnej dzięki czemu parametry będą dostępne do ręcznej edycji.

Dodatkowe pomniejszenie podstawy wyliczenia składki zdrowotnej

Opcja dodatkowego pomniejszenia podstawy składki zdrowotnej dostępna jest do zaznaczenia w przypadku gdy została wybrana Forma opodatkowania w 2023 roku jako skala podatkowa lub podatek liniowy. Opcja ta jest niedostępna na ryczałcie.

Opcja ta wykorzystywana jest np. w przypadku gdy w 2023 roku miała miejsce sprzedaż środków trwałych zamortyzowanych w całości lub częściowo przed 2023 rokiem o czym więcej w artykule: Sprzedaż środka trwałego a składka zdrowotna w 2023 roku

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej - dodatkowe pomniejszenie

Po zaznaczeniu opcji Dodatkowe pomniejszenie podstawy wyliczenia składki zdrowotnej w podzakładce ZAAWANSOWANE DANE ROCZNA pojawi się parametr w którym możliwe jest wprowadzenie ręcznie przysługującej kwoty pomniejszenia. W tym celu należy odznaczyć opcję Automatyczne wyliczenie składki zdrowotnej.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej - jak uwzględnić pomniejszenie podstawy?

Posiadam kilka firm

Pole to należy zaznaczyć w sytuacji, gdy przedsiębiorca w roku którego dotyczy roczne rozliczenie składki zdrowotnej uzyskał dochody/przychody opodatkowane inną formą opodatkowania niż forma podstawowej działalności. Przez “podstawową działalność” rozumie się działalność której dotyczy konto firmy wg formy opodatkowania jaka była wybrana w 2023 roku w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY.

Zaznaczenie opcji Posiadam kilka firm/Jednomiesięczny okres składkowy spowoduje pojawienie się podzakładki DANE Z KOLEJNEJ FIRMY.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej - kilka firm

Jeśli podstawowa działalność i dodatkowa firma mają taką samą formę opodatkowania, to przychody/dochody należy wpisać w zakładce ZAAWANSOWANE DANE ROCZNA dodając je do tych wprowadzonych z firmy rozliczanej w systemie. Wtedy wyjątkowo nie należy zaznaczać opcji Posiadam kilka firm.

Zakładka DANE Z KOLEJNEJ FIRMY

Po zaznaczeniu w zakładce PODSTAWOWE opcji Posiadam kilka firm pojawi się automatycznie podzakładka ZAAWANSOWANE. Jeżeli podstawowa działalność i dodatkowa firma opodatkowane są różną formą opodatkowania to w zakładce DANE Z KOLEJNEJ FIRMY należy uzupełnić wymagane dane takie jak:

 • Forma prawna działalności,
 • Forma opodatkowania drugiej firmy (musi być inna niż forma opodatkowania podstawowej działalności),
 • Dochód za 2023 rok, który już uwzględnia ewentualną różnicę remanentową z drugiej firmy lub przychód 2023 (w przypadku ryczałtu),
 • Wartość należnej składki zdrowotnej za 2023 rok (czyli wartość składki zdrowotnej wynikającej z tej formy opodatkowania w składanych w trakcie roku ZUS DRA/RCA),
 • Liczba miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej - dane z kolejne firmy

Jeżeli przedsiębiorca jest wspólnikiem w kilku spółkach opodatkowanych tą samą formą opodatkowania to wybiera tylko jedną firmę i sumuje parametry z obu spółek. Jeżeli są to różne formy prawne działalności to należy wybrać dowolną z nich ponieważ nie wpływa to na wyliczenie rocznej składki zdrowotnej.

Przykład

Pan Andrzej w 2023 roku prowadził jednoosobową działalność opodatkowaną ryczałtem i dokonuje rozliczenia w systemie wfirma. Dodatkowo jest wspólnikiem spółki cywilnej również opodatkowanej ryczałtem. Jak powinien wypełnić dane w generatorze rocznej składki zdrowotnej?

Pan Andrzej powinien w podzakładce PODSTAWOWE: 

 • jako Formę opodatkowania wybrać RYCZAŁT,
 • wpisać Liczbę miesięcy prowadzenia działalności za które należna jest składka zdrowotna (uwzględniając działalność spółki i jednoosobową przy czym ilość miesięcy nie może przekroczyć 12).

Ponieważ działalność podstawowa i spółka cywilna opodatkowana jest tą samą formą opodatkowania należy w zakładce ZAAWANSOWANE DANE ROCZNA:

 • odznaczyć opcję Automatyczne wyliczenie składki zdrowotnej,
 • powiększyć kwotę przychodów z podstawowej działalności o kwotę przychodów pana Andrzeja ze spółki (z uwzględnieniem % udziałów w spółce).

Przykład

Pani Kinga prowadzi jednoosobową działalność opodatkowaną ryczałtem i dokonuje rozliczenia w systemie wfirma. Dodatkowo jest wspólnikiem spółki cywilnej której dochód opodatkowany jest skalą podatkową. Jak pani Kinga powinna wypełnić dane w generatorze rocznej składki zdrowotnej?

Pani Kinga powinna w podzakładce PODSTAWOWE:

 • jako formę opodatkowania wybrać RYCZAŁT,
 • wpisać liczbę miesięcy prowadzenia działalności za które należna jest składka zdrowotna z tytułu działalności podstawowe (przy czym ilość miesięcy nie może przekroczyć 12)
 • zaznaczyć opcję Posiadam kilka firm.

W podzakładce DANE Z KOLEJNEJ FIRMY należy wybrać:

 • Forma prawna działalności - spółka cywilna,
 • Forma opodatkowania drugiej firmy - podatek liniowy,
 • Dochód za 2023 rok - dochód ze spółki z uwzględnieniem % udziałów przypadających na Panią Kingę z uwzględnieniem już ewentualnej różnicy remanentowej,
 • Wartość należnej składki zdrowotnej za 2023 rok - suma składek zdrowotnych z formy opodatkowania jaką jest podatek liniowy a więc z ZUS DRA z części XI z poz. 06 (dla podatku liniowego) od lutego do stycznia (o ile w 2024 roku nie została zmieniona forma opodatkowania),
 • Liczba miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu - jeżeli pani Kinga była udziałowcem spółki przez cały rok i spółka nie została zawieszona to należy wpisać 12.

Zakładka ZAAWANSOWANE DANE ROCZNA

Zakładka ta służy do wyliczenia rocznej składki zdrowotnej. Jest ona zbiorem wszystkich danych które zostały wprowadzone w pozostałych podzakładkach. Aby móc edytować parametry wyliczenia składki z formy opodatkowania właściwej dla podstawowej działalności należy odznaczyć opcję Automatyczne wyliczenie składki zdrowotnej. Parametry do edycji oraz podgląd wyliczenia składki dostępne są po rozwinięciu wybranej formy opodatkowania poprzez kliknięcie w ikonę strzałki.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej - automatyczne wyliczenie

Jeżeli wystąpi konieczność modyfikacji parametrów dla formy opodatkowania z innej firmy niż podstawowa działalność to należy zmodyfikować je w zakładce DANE Z KOLEJNEJ FIRMY.

Parametr Składki społeczne do odliczenia to składki które nie zostały ujęte jako koszt w KPiR tylko jak odliczenie w zaliczce na podatek i zostały opłacone w okresie styczeń-grudzień 2023.

Parametr Suma należnych składek zdrowotnych wynikających ze złożonych DRA za 2023 rok to suma składek zdrowotnych bez względu na to czy zostały opłacone czy nie, które wynikają z ZUS DRA/RCA: 

 • od stycznia do grudnia 2023 (przy ryczałcie)
 • od lutego 2023 do stycznia 2024 (przy skali i linowym przy założeniu że forma opodatkowania jest kontynuowana w bieżącym roku)
 • od lutego 2023 do grudnia 2023 - jeżeli w 2024 roku nastąpiła zmiana formy opodatkowania.

Gdy od stycznia 2024 zmieniono formę opodatkowania na skalę lub liniowy wówczas wystąpi jednomiesięczny okres składkowy.

Parametr Roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej nie może być niższa niż podstawa minimalnej składki zdrowotnej w 2023 roku o czym więcej: Minimalna roczna składka zdrowotna

Wysokość składki zdrowotnej do dopłaty lub zwrotu widnieje w zakładce ZAAWANSOWANE DANE ROCZNA na dole okna w pozycji Łączna kwota do dopłaty/zwrotu

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej - kwota do dopłaty/zwrotu

Przeniesienie księgowości w trackie roku

W przypadku przeniesienia księgowości do systemu wfirma.pl podczas generowania DRA za kwiecień w oknie dotyczącym rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w zakładce  ZAAWANSOWANE DANE ROCZNA należy odznaczyć opcję Automatyczne wyliczenie składki zdrowotnej i wpisać samodzielnie wszystkie parametry potrzebne do prawidłowego rozliczenia rocznej składki zdrowotnej.

Jak rozliczyć roczną składkę zdrowotną?

Roczna składka zdrowotną widoczna w zakładce: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE zostanie dodana do kwoty RAZEM (jeżeli wyszła niedopłata) lub odjąć w kolejnych miesiącach (jeżeli wyszła nadpłata i podatnik nie wnioskuje o zwrot nadpłaty) od kwoty RAZEM składek wynikających z ZUS DRA.

roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Czerwony wykrzyknik informuje o niedopłacie składki, a żółty o nadpłacie rocznej składki zdrowotnej.

W celu dodania płatności należy zaznaczyć ZUS DRA na liście i z górnego menu wybrać opcję ZAPŁAĆ » ROZLICZ. W oknie dodawania płatności należy wprowadzić kwotę zapłaconej składki zdrowotnej w polu ROCZNA.

roczne rozliczenie składki zdrowotnej - dodawanie płatności

Dodanie płatności dotyczącej rocznej składki zdrowotnej nie spowoduje zaksięgowania składki w kosztach (w przypadku podatku liniowego) lub odliczenia jej od zaliczki na podatek (w przypadku podatku liniowego lub ryczałtu). Jeżeli podatnikowi przysługuje prawo do ujęcia zapłaconej składki rocznej w kosztach to należy dodać dowód wewnętrzny poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY. Dodatkowo w takim przypadku w bieżącym roku należy pilnować limitu odliczenia składki zdrowotnej ręcznie. Jeżeli składka odliczana jest bezpośrednio w zaliczce na podatek to w momencie generowania zaliczki poprzez zakładkę: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK należy wprowadzić wartość składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu w polu POZOSTAŁE SKŁADKI.

Wyliczenie rocznej składki zdrowotnej uwzględnia należne składki zdrowotne wynikające z ZUS DRA wygenerowanych w systemie. Wyliczenie traktuje należne składki zdrowotne jako opłacone i nie uwzględnia ewentualnych nadpłat - jeżeli takie wystąpiły w trakcie roku.

Szczegóły wyliczeń

System umożliwia również podgląd szczegółów wyliczeń rocznej składki zdrowotnej oraz sumy należnych składek zdrowotnych wynikających z DRA. Wyliczenia te są dostępne w podglądzie deklaracji START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE kliknięcie na deklaracje w zakładce ROCZNA SKŁADKA ZDROWOTNA, natomiast szczegóły sumy są dostępne po kliknięciu w ikonę kalkulatora.

roczne rozliczenie składki zdrowotnej - szczegóły sum należnych składek zdrowotnych wynikających ze złożonych DRA za 2023 rok

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów