KSeF - łatwa integracja z systemem wFirma.pl

Integracja z KSeF

Aby zintegrować się z KSeF należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FAKTURY » E-FAKTURY » KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR i zaznaczyć opcję włącz integrację. Warto zaznaczyć, że możliwość włączenia i wyłączenia integracji z KSeF mają tylko użytkownicy z uprawnieniami “Administrator”. 

KSeF - włączanie integracji

Po włączeniu integracji, użytkownik ma możliwość autoryzacji w KSeF na dwa sposoby:

1. Wygenerowanie tokena autoryzacyjnego poprzez pobranie pliku metadanych na dysk klikając przycisk “Zapisz metadane na dysku” oraz podpisania go za pomocą pieczęci lub podpisu elektronicznego, na przykład Profilu Zaufanego w systemie ePUAP. Po kliknięciu przycisku “Załącz podpisany plik XML” należy wybrać wspomniany podpisany plik z dysku lub przeciągnąć go i upuścić we wskazane miejsce. 

Tak pobrany plik będzie możliwy do podpisania i wgrania do systemu przez 10 minut. Po tym czasie nie zostanie on poprawnie przyjęty przez system KSeF.

KSeF - autoryzacja

Następnie po kliknięciu “Autoryzuj w Krajowym Systemie e-Faktur” nastąpi próba autoryzacji. O jej powodzeniu świadczy wyświetlony komunikat. Czas aktywacji tokena i możliwości skorzystania z funkcji oferowanych w ramach integracji jest zależny od czasu jego przetworzenia przez KSeF.

KSeF - komunikat

Czas przetworzenia i aktywacji wygenerowanego tokena jest zależny od czasu przetworzenia go przez KSeF.

2. Wygenerowanie numeru tokena autoryzacyjnego z poziomu aplikacji KSeF, a następnie wklejenie go w wyznaczone pole, które wyświetli się po kliknięciu w przycisk WGRAJ TOKEN.

KSeF - token

Token po stronie KSeF można wygenerować, uprzednio logując się do aplikacji ministerstwa, a następnie przechodząc do zakładki TOKENY » GENERUJ TOKEN. Lista wygenerowanych tokenów widoczna jest w zakładce TOKENY » LISTA TOKENÓW.

W przypadku, gdy użytkownik - pracownik firmy, ma nadane uprawnienia w KSeF przez właściciela, to w celu poprawnej integracji, powinien on wybrać otrzymane uprawnienia, podczas przeprowadzania procesu autoryzacji w KSeF w zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » E-FAKTURY » KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR » INTEGRACJA.

KSeF - uprawnienia

Po włączeniu integracji faktury sprzedażowe po wystawieniu od razu przekazywane są do KSeF. Zalecane jest korzystanie z opcji faktur roboczych, gdzie przed faktycznym wystawieniem dokumentu istnieje możliwość jego zapisania, późniejszej modyfikacji oraz akceptacji przez nabywcę.

W zakładce USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY, przy użytkownikach, w kolumnie INTEGRACJA Z KSEF, będzie widoczny wpis świadczący o pomyślnym przejściu autoryzacji przez użytkownika i aktywnej integracji z KSeF.

KSeF - aktywne integracje

Dodatkowe informacje

System pozwala również dodać stałe informacje o firmie użytkownika, które zostaną następnie umieszczone w strukturze XML wysyłanego dokumentu do KSeF. Są one możliwe do skonfigurowania w zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » E-FAKTURY » KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR » KONFIGURACJA

KSeF - stałe informacje

Użytkownik ma również możliwość uzupełnienia dodatkowych informacji dotyczących wystawianego dokumentu, które także zostaną umieszczone w strukturze XML. Opcja ta jest dostępna podczas dodawania faktur w podzakładce KSEF. Po zaznaczeniu opcji PRZEDMIOTEM WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY SĄ NOWE ŚRODKI TRANSPORTU zostaną wyświetlone pola, pozwalające na wypełnienie danych odnośnie środka transportu.

KSeF - wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

Nadawanie i odbieranie uprawnień

W systemie wFirma istnieje możliwość także nadawania lub odbierania uprawnień, bez konieczności logowania się do platformy KSeF. Opcja ta jest dostępna w zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » E-FAKTURY » KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR » NADAWANIE UPRAWNIEŃ. Aby nadać uprawnienia, niezbędne jest podanie numeru PESEL lub NIP użytkownika, opisu uprawnień, określenie czy uprawnienia są nadawane dla osoby fizycznej czy dla podmiotu oraz wybór uprawnień, które zostaną przydzielone. Uprawnienia zostaną zlecone do nadania do KSeF po kliknięciu przycisku DODAJ UPRAWNIENIA.

KSeF - zarządzanie uprawnieniami

Aby odebrać uprawnienia, należy zaznaczyć wybrane wpisy w tabeli i skorzystać z przycisku ODBIERZ UPRAWNIENIA.

KSeF - odbiór uprawnień

Wszelka modyfikacja uprawnień lub ich aktualizacja wymaga kliknięcia przycisku SYNCHRONIZUJ. W ten sposób w tabeli zostaną wyświetlone wszystkie aktualnie nadane uprawnienia do firmy w KSeF.

KSeF - modyfikacja uprawnień

Czas nadania uprawnień lub ich odebrania jest uzależniony czasu, w jakim system KSeF dokona ich przetworzenia.

Wysyłka faktur

Faktura wystawiona w systemie wFirma zostaje od razu wysłana do Krajowego Systemu e-Faktur. W przypadku chęci zapisania faktury sprzedaży bez wysyłania jej do KSeF, istnieje możliwość jej utworzenia, jako wersji roboczej. 

Proces księgowania nastąpi po wysłaniu faktury do Krajowego Systemu e-Faktur i poprawnym jej zarejestrowaniu (po otrzymaniu statusu 100 oraz numeru KSeF). O tym fakcie świadczy numer widoczny w kolumnie NUMER DOKUMENTU KSEF, którą użytkownik ma możliwość dodania do widoku tabeli

Podczas wystawiania faktury, w celu zapisania jej w systemie wFirma i wysłania do KSeF użytkownik może skorzystać z przycisku ZAPISZ I WYŚLIJ DO KSeF.

KSeF - wysyłka

Data wystawienia faktury domyślnie ustawia się na dzień otrzymania statusu 100 oraz numeru dokumentu w KSeF.

Przy zleconych do wysyłki fakturach pojawi się ikona KSeF - ikona wysyłkiobok ich numeru - informuje ona o statusie wysyłki faktury do KSeF.

 • Kolor niebieski - faktura jest w trakcie wysyłki i przetwarzania przez KSeF.
 • Kolor czerwony - wystąpił błąd wysyłki faktury do KSeF.

Szczegółowe informacje na temat statusu wysyłki faktury użytkownik może uzyskać klikając w wyżej wspomnianą ikonę. Wyświetli się wówczas okno historii komunikacji z serwerem KSeF. 

O poprawnej wysyłce i przyjęciu przez KSeF faktury świadczy komunikat o kodzie “100” natomiast o poprawnym jej przetworzeniu i zaakceptowaniu przez KSeF, świadczyć będzie komunikat z kodem “200”. Wspomniane komunikaty są widoczne po kliknięciu w niebieski numer w kolumnie NUMER DOKUMENTU W KSEF, który po kliknięciu wyświetli również historię komunikacji z serwerem KSeF. 

KSeF - numer dokumentu

KSeF - historia komunikacji z serwerem

Jeżeli użytkownik korzysta z integracji Allegro lub IdoSell, dostępnych w ramach dodatku Integrator e-commerce, z faktur automatycznych lub wystawia dokumenty poprzez API, faktury są automatycznie wysyłane do KSeF po ich wystawieniu. 

Dla tych funkcjonalności, system do wysyłki wykorzystuje token Administratora o najdłuższym stażu. Jeżeli nie posiada on aktywnej integracji z KSeF to zostanie wykorzystany token kolejnego Administratora, który posiada aktywną integrację.

W przypadku korzystania z funkcji automatycznej wysyłki faktur do kontrahentów drogą mailową, dokumenty zostaną przesłane dopiero w momencie ich przetworzenia przez KSeF.

W przypadku, gdy użytkownik posiada stworzone wersje robocze w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, to w momencie zatwierdzenia takiej wersji roboczej poprzez opcję ROZLICZ » ZATWIERDŹ FAKTURĘ, zostanie ona przekształcona w pełnoprawną fakturę sprzedaży oraz zostanie automatycznie wysłana do KSeF. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce po zatwierdzeniu takiej wersji roboczej przez kontrahenta za pomocą specjalnego odnośnika w wysłanej wiadomości e-mail z wersją roboczą faktury.

Z poziomu danej zakładki istnieje także możliwość ustawienia filtru KSeF, według następujących kryteriów:

 • pusta opcja - w tabeli zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty,
 • wysłane - w tabeli zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty, które zostały pomyślnie przetworzone przez KSeF,
 • niewysłane - w tabeli zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty, które oczekują na wysyłkę do KSeF,
 • odrzucone - w tabeli zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty, dla których został zwrócony komunikat o błędzie wysyłki.

KSeF - filtrowanie

Po pomyślnym przetworzeniu wysłanego dokumentu i wygenerowaniu UPO przez system KSeF, będzie możliwość jego pobrania z poziomu systemu. Funkcja ta jest dostępna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy zaznaczyć wysłane dokumenty i wybrać opcję POBIERZ UPO

KSeF - UPO

Użytkownik ma możliwość również masowego pobrania UPO dla wszystkich faktur z wybranego okresu. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » WYGENERUJ WYDRUKI, zdefiniować odpowiednie daty, zaznaczyć opcję UPO Z KSEF i nacisnąć przycisk GENERUJ.

KSeF - zbiorcze generowanie UPO

W przypadku, gdy z przyczyn techniczny związanych z komunikacją z KSeF nie będzie można zapisać oraz wysłać faktury, zostanie ona automatycznie zapisana jako wersja robocza. Świadczy o tym stosowny komunikat.

KSeF - brak komunikacji

Analogiczna sytuacja ma miejsce odnośnie faktur wystawionych poprzez integrację Allegro oraz IdoSell oraz faktur automatycznych. Użytkownik o niepowodzeniu zapisania i wysłania faktury do KSeF zostanie również poinformowany drogą mailową oraz komunikatem w zakładce USTAWIENIA » BEZPIECZEŃSTWO » WIADOMOŚCI SYSTEMOWE (w przypadku faktur automatycznych).

Modyfikacja wysłanej do KSeF faktury

Po wysłaniu dokumentu do KSeF, możliwość modyfikacji faktur jest ograniczona. Danymi, które można modyfikować są:

 • opis dokumentu,
 • skutek księgowy,
 • szablon wydruku,
 • skutek magazynowy,
 • dekretacja,
 • etykiety,
 • rozliczenie dostawy,
 • stawka ryczałtu,
 • załączniki.

Istnieje natomiast możliwość zmiany oznaczeń JPK lub kodów GTU z poziomu zakładki EWIDENCJE » EWIDENCJA JPK V7.

Dodanie NIP kontrahenta na fakturach nieprzetworzonych przez KSeF

Domyślnie faktury nieprzetworzone przez KSeF nie zawierają NIP kontrahenta, natomiast istnieje możliwość wymuszenia jego wyświetlenia poprzez przejście do zakładki USTAWIENIA » FAKTURY » SZABLONY » USTAWIENIA SZABLONÓW i zaznaczenie opcji WYMUŚ POKAZYWANIE NIP-U NA FAKTURZE PRZED PRZET. PRZEZ KSEF.

KSeF - dodanie NIP kontrahenta na fakturach nieprzetworzonych

Import faktur zakupowych

W systemie wFirma użytkownik ma możliwość pobrania faktur zakupowych z Krajowego Systemu e-Faktur. Aby zaimportować dokumenty, należy przejść do zakładki WYDATKI » WERSJE ROBOCZE » IMPORTUJ Z KSEF. W kolejnym kroku należy wyznaczyć datę, od której zostaną pobrane faktury. 

KSeF - import faktur zakupowych

Po kliknięciu przycisku POBIERZ zostanie wyświetlone okno z listą dokumentów. Ich zapis można wykonać pojedynczo lub masowo. Użytkownik ma możliwość ich zaksięgowania na dwa sposoby:

 1. poprzez zapisanie ich jako wersje robocze, a następnie ich późniejsze zaksięgowanie za pomocą opcji KSIĘGUJ WERSJE ROBOCZE - instrukcja dotycząca księgowania wersji roboczych znajduje się w artykule: Wersje robocze wydatków - jak wprowadzić w systemie wfirma?,
 2. poprzez wybranie opcji ZAPISZ I ZAKSIĘGUJ, co umożliwi zaksięgowanie dokumentu i w przypadku zaznaczenia większej ilości pozycji, automatyczne przejście do następnego. Dokumenty te również pierwotnie zostają zapisane jako wersje robocze, dlatego w razie potrzeby istnieje możliwość pominięcia księgowania danej faktury.

KSeF - wersje robocze zaimportowanych faktur zakupu

Przy księgowaniu wydatków zaimportowanych z KSeF pojawia się po lewej stronie podgląd zaciągniętego wydatku z adnotacją "Wizualizacja faktury pobranej z KSeF", w sytuacji gdy faktura obejmuje więcej danych niż podstawowo są wyświetlane pojawi się druga strona z wymienionymi dodatkowymi informacjami:

KSeF

W przypadku korekty, najpierw należy pobrać i zaksięgować fakturę pierwotną, aby system mógł powiązać korektę z danym dokumentem. Więcej na ten temat znajduje się w artykule: Księgowanie faktury korygującej wydatek.

Import faktur sprzedażowych

Użytkownik zintegrowany z KSeF ma również możliwość importu faktur sprzedażowych. Funkcjonalność ta znajduje się w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » WERSJE ROBOCZE » IMPORTUJ Z KSEF.

KSeF - import faktur sprzedażowych

Mechanizm działania importu dokumentów jest identyczny, jak w przypadku importu w faktur zakupowych. W pierwszej kolejności należy wyznaczyć datę początku pobierania dokumentów, a następnie na wyświetlonej liście zaznaczyć odpowiednie dokumenty i skorzystać z dwóch opcji: ZAPISZ JAKO WERSJĘ ROBOCZĄ oraz ZAPISZ I ZAKSIĘGUJ.

KSeF - wersje robocze zaimportowanych faktur sprzedaży

Zaksięgowane dokumenty będą widoczne w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » ZAKSIĘGOWANE.

Import dokumentów, a powiązywanie produktów magazynowych

W przypadku korzystania z katalogu produktów w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY lub posiadając moduł magazynowy i dodane w nim produkty w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY, podczas importu faktur zakupowych, system powiązuje pozycje znajdujące się na dokumentach z produktami magazynowymi. Powiązywanie odbywa się po nazwach produktów, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ujednolicenie ich nazewnictwa.

Anulowanie wystawionej faktury odrzuconej przez KSeF

Korzystając z integracji z KSeF również występuje możliwość anulowania faktury, jeśli:

 • wystąpił błąd wysyłki faktury do KSeF a zostały już wystawione kolejne faktury z wyższym numerem i późniejszą datą wysyłki lub
 • faktura nie została w ogóle przesłana do KSeF a zostały wysłane koleje faktury z wyższym numerem i późniejszą datą wysyłki.

W takiej sytuacji, aby anulować fakturę należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy kliknąć na numer faktury, która ma zostać anulowana. Następnie w oknie, które się pojawi należy wybrać opcję MODYFIKUJ » ANULUJ FAKTURĘ 

pojawi się wówczas komunikat: "Przed anulowaniem faktury zweryfikuj, czy znajduje się ona w KSeF. Jeśli tak, zamiast anulowania wystaw fakturę korygującą. Czy jesteś pewien, że chcesz anulować fakturę?". Po kliknięciu TAK faktura zostanie anulowana.

Warto mieć na uwadze, że anulowanie faktury jest nieodwracalne, tym samym nie będzie możliwości jej przywrócenia.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka