Zeznania roczne przedsiębiorcy - jak sporządzić?

Użytkownicy korzystający z pakietu Księgowość online lub Księgowość online + Rozbudowany magazyn mogą w systemie wfirma.pl wygenerować zeznania roczne z działalności gospodarczej, jak również zbiorcze deklaracje roczne dotyczące zaliczek za pracowników.

Zeznania roczne z działalności gospodarczej - jak wygenerować?

W celu przygotowania zeznania rocznego z działalności gospodarczej należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać jeden z odpowiednich formularzy:

 • Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36),
 • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L),
 • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28).

Zeznania roczne - jak dodać?

W sytuacji, gdy działalność jest prowadzona w formie spółki system automatycznie dokona wyróżnienia deklaracji z podziałem na odpowiednich wspólników.

Roczną deklarację podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36) należy złożyć w US do 30 kwietnia za rok poprzedni.
Roczną deklarację liniowego podatku dochodowego (PIT 36L) należy złożyć w US do 30 kwietnia za rok poprzedni.
Roczną deklarację zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28) należy złożyć w US do 31 stycznia za rok poprzedni.

Następnie należy wybrać cel:

 • złożenie deklaracji lub
 • korekta deklaracji.

Zeznania roczne - cel

PIT 36 - zeznanie roczne przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala podatkowa)

PIT 36 składają osoby fizyczne rozliczające działalność na zasadach ogólnych (skala podatkowa). PIT 36 należy złożyć do 30. kwietnia za rok poprzedni.

W oknie dodawania deklaracji pojawia się podsumowanie osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów w ciągu roku, a także ustalanie osiągniętego dochodu z danego roku podatkowego.

Zeznania roczne - PIT 36

Zeznanie roczne jest uzupełniane na podstawie danych wprowadzonych w systemie (zaliczki na podatek, rozliczenia zaliczek, składki ZUS, rozliczenia składek ZUS). Przy czym użytkownik przed wygenerowaniem deklaracji rocznej ma możliwość ich weryfikacji i ewentualnej zmiany.

W razie potrzeby istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia informacji o zaliczkach czy składkach (w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne należy wpisać 7,75% podstawy wymiaru a nie pełną kwotę zapłaconych składek).

Zeznania roczne - przychody i koszty

Po wybraniu DALEJ pojawi się okno, w którym można dokonać wyboru sposobu opodatkowania. Możliwy jest wybór opodatkowania:

 • indywidualnego,
 • wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy,
 • wspólnie z małżonkiem zgodnie z wnioskiem o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy,
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Zeznania roczne - sposób opodatkowania

Następnie można wybrać załączniki jakie podatnik chce dodać do zeznania rocznego. Możliwy jest wybór załącznika:

 • PIT-B (działalność gospodarcza),
 • PIT/O (ulgi podatkowe),
 • PIT/D (ulgi budowlane),
 • PIT/ZG (dochody zagraniczne),
 • PIT/BR (działalność badawczo rozwojowa).

Zeznania roczne - załączniki

Załączniki można również określić na ostatniej stronie zeznania rocznego.

Zeznania roczne - gdzie dodać załącznik?

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych podatnik może rozliczyć dochody z etatu razem z dochodami z działalności na jednym druku PIT 36 (na drugiej stronie formularza PIT 36 w części D możliwe jest ręczne dopisanie przychodów na podstawie PIT 11).

PIT 36L - zeznanie roczne przy opodatkowaniu podatkiem liniowym

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają dochody ze swojej działalności podatkiem liniowym zobowiązani są do składania zeznania rocznego na druku PIT 36L. Termin złożenia PIT 36L przypada na 30. kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy deklaracja.

W oknie dodawania deklaracji PIT 36L widoczne jest podsumowanie osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów w ciągu roku, a także ustalanie osiągniętego dochodu z danego roku podatkowego.

Zeznania roczne - PIT-36L

Zeznanie roczne jest uzupełniane na podstawie danych wprowadzonych do systemu (zaliczki na podatek, rozliczenia zaliczek, składki ZUS, rozliczenia składek ZUS). Użytkownik przed wygenerowaniem deklaracji rocznej ma możliwość ich zweryfikowania i ewentualnej korekty.

W razie potrzeby istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia informacji o zaliczkach czy składkach (w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne należy wpisać 7,75% podstawy wymiaru a nie pełną kwotę zapłaconych składek).

Zeznania roczne - PIT-36L

Rozliczając się podatkiem liniowym nie ma możliwości rozliczanie się wspólnie z małżonkiem oraz łączenia innych źródeł przychodów. Oznacza to, że jeżeli podatnik osiąga dochód z tytułu prowadzonej działalności oraz pracy na etacie, powinien rozliczyć je na dwóch oddzielnych formularzach - działalność gospodarczą na zeznaniu rocznym PIT 36L, a dochody z pracy na etacie na deklaracji PIT 37.

W następnym kroku można wybrać załączniki jakie podatnik chce dołączyć do zeznania rocznego. Możliwy jest wybór załącznika:

 • PIT-B (działalność gospodarcza)
 • PIT/ZG (dochody zagraniczne)
 • PIT/BR (działalność badawczo rozwojowa)

Zeznania roczne - załączniki do PIT-36L

Załączniki można również określić na ostatniej stronie zeznania rocznego w części R.

Zeznania roczne - limit straty do odliczenia

PIT 28 - zeznanie roczne na ryczałcie

Deklarację PIT 28 składa się wcześniej niż pozostałe zeznania roczne. PIT 28 należy złożyć do 31. stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy.

W wygenerowanym oknie dodawania deklaracji PIT 28 znajduje się zestawienie osiągniętych przychodów z podziałem na poszczególne stawki ryczałtu.

W PIT 28 nie można dokonać wspólnego rozliczenia z małżonkiem, a także nie przysługuje ulga prorodzinna.

Zeznania roczne - dodawanie deklaracji PIT 28

Zeznanie roczne jest uzupełniane na podstawie danych wprowadzonych do systemu (zaliczki na podatek, rozliczenia zaliczek, składki ZUS, rozliczenia składek ZUS). Użytkownik przed wygenerowaniem deklaracji rocznej ma możliwość ich zweryfikowania i ewentualnej korekty.

W razie potrzeby istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia informacji o zaliczkach czy składkach (w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne należy wpisać 7,75% podstawy wymiaru a nie pełną kwotę zapłaconych składek).

Na tym etapie istnieje możliwość dodania załącznika PIT/O dotyczącego ulg podatkowych lub można to zrobić w zeznaniu rocznym.

Zeznania roczne - dodawanie załącznika PIT/O

Dodatkowo podatnik opodatkowany ryczałtem powinien dołączyć do składanego PIT 28 załącznik PIT 28/A. Co do zasady załącznik ten dodawany jest automatycznie.

Zaliczki na podatek dochodowy opłacone po 20 stycznia roku następnego - PIT 36, PIT 36L

W przypadku zaliczek na podatek dochodowy, w zeznaniu rocznym należy wykazać wyłącznie te opłacone do 20 stycznia roku następnego. Jeśli zaliczka została opłacona po tym terminie, to system automatycznie uwzględni to w odpowiedni sposób - dokładny opis postępowania w takim przypadku znajduje się w temacie pomocy: Zaliczki na podatek dochodowy zapłacone po 20 stycznia.

Odliczenie straty z działalności w zeznaniu rocznym

Odliczając stratę z lat ubiegłych podatnik musi pamiętać, że poza limitem maksymalnego odliczenia 50% wartości straty z danego roku jest jeszcze jeden ważny warunek - stratę odlicza się wyłącznie od tego samego źródła. W praktyce oznacza to, że odliczenie straty z pozarolniczej działalności nie może przekroczyć dochodu z tej działalności.

Przykład 1 - PIT 36 odliczenie straty z działalności

Podatnik w latach 2015 i 2016 wykazał stratę z działalności w wysokości 40.000 zł. Zgodnie z zasada ogólną w obecnym roku przysługuje mu odliczenie 50% straty z lat ubiegłych czyli max. 20.000 zł. Jednak w roku, za który składana jest deklaracja dochód z działalności wyniósł jedynie 9439,87 zł. Z uwagi na to, że stratę odlicza się od dochodów z tego samego źródła podatnik w zeznaniu rocznym jako stratę do odliczenia podać może maksymalnie kwotę 9439,87 zł bo taki osiągnął dochód z działalności. Nawet gdyby poza działalnością uzyskiwał dochody z etatu strata z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może ich pomniejszyć.

Zeznania roczne - limit ujęcia straty

Zeznania roczne - odliczenie straty z działalności

 

Przykład 2 - PIT 36L odliczenie straty z działalności

Podatnik w latach 2015 i 2016 wykazał stratę z działalności w wysokości 60.000 zł. Zgodnie z zasada ogólną w obecnym roku przysługuje mu odliczenie 50% straty z lat ubiegłych czyli max. 30.000 zł. Jednak w roku, za który składa deklarację roczną dochód z działalności wyniósł jedynie 6106,87 zł. Ze względu na to, że stratę odlicza się od dochodów z tego samego źródła podatnik w zeznaniu rocznym jako stratę do odliczenia podać może maksymalnie kwotę 6106,87 zł bo taki osiągnął dochód z działalności.

Zeznania roczne - strata PIT-36L

 

Przykład 3 - PIT 28 odliczenie straty z działalności

Podatnik w latach 2015 i 2016 wykazał stratę z działalności w wysokości 50.000 zł. Zgodnie z zasada ogólną w obecnym roku przysługuje mu odliczenie 50% straty z lat ubiegłych czyli max. 25.000 zł. Jednak w roku, za który składa deklarację roczną dochód z działalności wyniósł jedynie 16.900 zł. W związku z tym, że stratę odlicza się od dochodów z tego samego źródła podatnik w zeznaniu rocznym jako stratę do odliczenia podać może maksymalnie kwotę 16.900 zł gdyż osiągnął taki przychód z działalności.

Zeznania roczne - limit ujęcia straty

Zeznania roczne - limit straty do odliczenia

Informacja o aktualności deklaracji

Po zaksięgowaniu transakcji mającej wpływ na wysokość podatku dochodowego, która została wykazana w wysłanym zeznaniu rocznym, w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE pojawi się okienko ze strzałką Zeznania roczne - ikonainformującą o nieaktualności deklaracji. Strzałka będzie umiejscowiona w wierszu danego zeznania obok koperty, która pozwala na śledzenie statusu wysyłki.

Zeznania roczne - informacja o nieaktywnej deklaracja

W tej sytuacji konieczne może być sporządzenie korekty zeznania rocznego. Instrukcja jak należy ją wygenerować w systemie znajduje się w artykule: Korekta zeznania rocznego - jak sporządzić?