Zaliczka na podatek dochodowy - w jaki sposób wyliczyć?

Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? 

Przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji należy uzupełnić podstawowe informacje w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY zgodnie ze stanem faktycznym.

Zaliczka na podatek dochodowy - ustawienia

W celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

Zaliczka na podatek dochodowy - zaliczka
Zaliczki na podatek dochodowy, bez względu na formę opodatkowania, należy wyliczać i opłacać do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast zaliczka kwartalna powinna zostać uregulowana do 20. dnia miesiąca, który następuje po kwartale, za który została naliczona. Jeśli 20 wypada w dzień wolny od pracy, to termin przesuwa się na kolejny dzień roboczy.

Kwota wolna od podatku

Od początku roku 2017 nastąpiła zmiana w sposobie obliczania kwoty wolnej od podatku dla podatników rozliczających się w oparciu o skalę podatkową.

Zmiana nie obejmuje podatników rozliczających się w oparciu o ryczałt i podatek liniowy.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek*

85 528

 

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Po przekroczeniu kwoty 85 528 zł system automatycznie przestanie uwzględniać w zaliczkach na podatek dochodowy kwotę wolną od podatku. Wówczas kwota zmniejszająca podatek zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym.

*Zgodnie z art. 27 ustawy o PIT:

1a Kwota zmniejszająca podatek,(...) odliczana w rocznym obliczeniu podatku, (..) i wynosi:

  1. 1 188 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;

  2. 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;

  3. 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

  4. 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

1b. Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

  1. w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85 528 zł) - kwota zmniejszająca podatek, (...) wynosi 556 zł 02 gr rocznie;

  2. w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę (...) 85 528 zł - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek (...).

Składki ZUS a zaliczka na podatek dochodowy

Aby zaliczka została prawidłowo wyliczona, opłacone w danym okresie składki ZUS należy rozliczyć w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE, zaznaczyć opłaconą deklarację i w górnym menu wybrać opcję ROZLICZ.

zaliczka na podatek dochodowy

Jako datę płatności należy wprowadzić faktyczny termin zapłaty, ponieważ po nim składki będą uwzględniane przy wyliczaniu zaliczki za dany okres.

Zaliczka na podatek dochodowy - dodawanie rozliczenia

W sytuacji gdy deklaracje ZUS nie są tworzone w systemie wówczas odliczenia składek można dokonać bezpośrednio przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Więcej informacji na ten temat w artykule: Wprowadzanie składek ZUS wyliczonych poza systemem wfirma.pl.

W zależności od formy opodatkowana schemat wyliczenia zaliczki nieco się różni. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj:

Aby opłacone zaliczki na podatek dochodowy zostały prawidłowo uwzględnione w zeznaniu rocznym, po ich faktycznym opłaceniu należy rozliczyć je w systemie. Służy do tego opcja Rozlicz. W przeciwnym razie będą one widniały jako nieopłacone w deklaracji rocznej.

Jak wprowadzić dochód z innej działalności

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych działalności, przykładowo z indywidualnej działalności oraz dodatkowo ze spółki cywilnej przedsiębiorca powinien wyliczyć jedną wspólną zaliczkę na podatek dochodowy. Aby uzupełnić dochód osiągany z innej działalności gospodarczej, podczas wyliczania zaliczki na podatek w systemie należy zaznaczyć okienko PROWADZĘ INNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Wówczas uaktywni się okno pozwalające podać dochód narastająco z innej działalności.

Zaliczka na podatek dochodowy - dochódJeżeli użytkownik, podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc poda dochód z innej działalności gospodarczej, będzie zobowiązany wprowadzać go także w kolejnych miesiącach, aż do końca danego roku podatkowego. Jest to ważne ze względu na to, że zaliczki wyliczane są na podstawie danych narastających.

Nieaktualność wyliczonej zaliczki

W sytuacji gdy po wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy w okresie którego dotyczy zaliczka dokonane zostały zmiany w systemie, to przy odpowiedniej zaliczce pokaże się znaczek: Zaliczka na podatek dochodowy - szary symbol  informujący o nieaktualnej zaliczce na podatek. 

Zaliczka na podatek dochodowy - symbol