Zaliczka na podatek dochodowy

Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji należy uzupełnić podstawowe informacje w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY zgodnie ze stanem faktycznym.

Zaliczka na podatek dochodowy - ustawienia

W celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATKOWE » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

Zaliczka na podatek dochodowy - zaliczka
Zaliczki na podatek dochodowy, bez względu na formę opodatkowania, należy wyliczać i opłacać do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast zaliczka kwartalna powinna zostać uregulowana do 20. dnia miesiąca, który następuje po kwartale, za który została naliczona. Jeśli 20 wypada w dzień wolny od pracy, to termin przesuwa się na kolejny dzień roboczy.

Kwota wolna od podatku

Od początku roku 2017 nastąpiła zmiana w sposobie obliczania kwoty wolnej od podatku dla podatników rozliczających się w oparciu o skalę podatkową.

Zmiana nie obejmuje podatników rozliczających się w oparciu o ryczałt i podatek liniowy.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek*

85 528

 

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Po przekroczeniu kwoty 85 528 zł system automatycznie przestanie uwzględniać w zaliczkach na podatek dochodowy kwotę wolną od podatku. Wówczas kwota zmniejszająca podatek zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym.

*Zgodnie z art. 27 ustawy o PIT:

1a Kwota zmniejszająca podatek,(...) odliczana w rocznym obliczeniu podatku, (..) i wynosi:

  1. 1 188 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;

  2. 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;

  3. 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

  4. 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

1b. Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

  1. w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85 528 zł) - kwota zmniejszająca podatek, (...) wynosi 556 zł 02 gr rocznie;

  2. w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę (...) 85 528 zł - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek (...).

Składki ZUS a zaliczka na podatek dochodowy

Aby zaliczka została prawidłowo wyliczona, opłacone w danym okresie składki ZUS należy rozliczyć w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » ZUS » ROZLICZENIOWE, zaznaczyć opłaconą deklarację i w górnym menu wybrać opcję ROZLICZ.

Zaliczka na podatek dochodowy - rozliczenie

Jako datę płatności należy wprowadzić faktyczny termin zapłaty, ponieważ po nim składki będą uwzględniane przy wyliczaniu zaliczki za dany okres.

Zaliczka na podatek dochodowy - dodawanie rozliczenia

W sytuacji gdy deklaracje ZUS nie są tworzone w systemie wówczas odliczenia składek można dokonać bezpośrednio przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Więcej informacji na ten temat w artykule: Wprowadzanie składek ZUS wyliczonych poza systemem wfirma.pl.

W zależności od formy opodatkowana schemat wyliczenia zaliczki nieco się różni. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj:

Aby opłacone zaliczki na podatek dochodowy zostały prawidłowo uwzględnione w zeznaniu rocznym, po ich faktycznym opłaceniu należy rozliczyć je w systemie. Służy do tego opcja Rozlicz. W przeciwnym razie będą one widniały jako nieopłacone w deklaracji rocznej.

Jak wprowadzić dochód z innej działalności

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych działalności, przykładowo z indywidualnej działalności oraz dodatkowo ze spółki cywilnej przedsiębiorca powinien wyliczyć jedną wspólną zaliczkę na podatek dochodowy. Aby uzupełnić dochód osiągany z innej działalności gospodarczej, podczas wyliczania zaliczki na podatek w systemie należy zaznaczyć okienko PROWADZĘ INNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Wówczas uaktywni się okno pozwalające podać dochód narastająco z innej działalności.

Zaliczka na podatek dochodowy - dochódJeżeli użytkownik, podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc poda dochód z innej działalności gospodarczej, będzie zobowiązany wprowadzać go także w kolejnych miesiącach, aż do końca danego roku podatkowego. Jest to ważne ze względu na to, że zaliczki wyliczane są na podstawie danych narastających.

Nieaktualność wyliczonej zaliczki

W sytuacji gdy po wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy w okresie którego dotyczy zaliczka dokonane zostały zmiany w systemie. to przy odpowiedniej zaliczce pokaże się znaczek: Zaliczka na podatek dochodowy - szary symbol  informujący o nieaktualnej zaliczce na podatek. 

Zaliczka na podatek dochodowy - symbol