Zaliczka na podatek dochodowy - w jaki sposób wyliczyć?

Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? 

Przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji należy uzupełnić podstawowe informacje w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY zgodnie ze stanem faktycznym.

Zaliczka na podatek dochodowy - ustawienia

W celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

Zaliczka na podatek dochodowy - zaliczka

Zaliczki na podatek dochodowy należy wyliczać i opłacać do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast zaliczka kwartalna powinna zostać uregulowana do 20. dnia miesiąca, który następuje po kwartale, za który została naliczona. Jeśli 20 wypada w dzień wolny od pracy, to termin przesuwa się na kolejny dzień roboczy.

Kwota wolna od podatku - wyliczenie zaliczki za 2019 i 2020

Od 1 października 2019 r. nastąpiły zmiany w wysokości stawki podatku dochodowego wyliczanego na zasadach ogólnych. Stawka została obniżona z 18% na 17%. Nie mniej jednak do końca roku 2019 obowiązują przejściowe przepisy i stawka ta wynosi 17,75%, o czym szczegółowo można przeczytać w artykule: Jak wyliczyć zaliczkę na PIT - stawka 17% dla firm od 1 października 2019!

Stawka 17,75% obowiązuje od wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy za wrzesień (płatnej do 20 października) lub za III kwartał 2019.

Zaliczka na podatek dochodowy od października do grudnia 2019

Z uwagi na zmianę przepisów podatkowych podatnicy w okresie od października do grudnia 2019 r. przy wyliczaniu zaliczki stosować będą stawkę 17,75%. W systemie stawka ta będzie stosowana automatycznie.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

17,75%

minus kwota zmniejszająca podatek*

85 528

 

15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Po przekroczeniu kwoty 85 528 zł system automatycznie przestanie uwzględniać w zaliczkach na podatek dochodowy kwotę wolną od podatku. Wówczas kwota zmniejszająca podatek zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym.

Zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw:

2. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 tej ustawy, wynosi:

1) 1 420 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;

2) 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 548 zł 30 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Zaliczka na podatek dochodowy od stycznia 2020

Od stycznia 2020 r. podatnicy będą stosować stawkę 17%. System automatycznie będzie stosował tą stawkę podatku w zaliczkach wyliczanych w 2020 roku.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

17%

minus kwota
zmniejszająca podatek*

85 528

 

14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki
ponad 85 528 zł

Zgodnie z art. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw:

1a. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

1) 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;

2) 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.”

Składki ZUS a zaliczka na podatek dochodowy

Aby zaliczka została prawidłowo wyliczona, opłacone w danym okresie składki ZUS należy rozliczyć w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE, zaznaczyć opłaconą deklarację i w górnym menu wybrać opcję ROZLICZ. Jako datę płatności należy wprowadzić faktyczny termin zapłaty, ponieważ po nim składki będą uwzględniane przy wyliczaniu zaliczki za dany okres.

Zaliczka na podatek dochodowy - dodawanie rozliczenia

W sytuacji gdy deklaracje ZUS nie są tworzone w systemie wówczas odliczenia składek można dokonać bezpośrednio przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Więcej informacji na ten temat w artykule: Wprowadzanie składek ZUS wyliczonych poza systemem wfirma.pl.

W zależności od formy opodatkowana schemat wyliczenia zaliczki nieco się różni. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj:

Aby opłacone zaliczki na podatek dochodowy zostały prawidłowo uwzględnione w zeznaniu rocznym, po ich faktycznym opłaceniu należy rozliczyć je w systemie. Służy do tego opcja Rozlicz. W przeciwnym razie będą one widniały jako nieopłacone w deklaracji rocznej.

Jak wprowadzić dochód z innej działalności

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych działalności, przykładowo z indywidualnej działalności oraz dodatkowo ze spółki cywilnej przedsiębiorca powinien wyliczyć jedną wspólną zaliczkę na podatek dochodowy. Aby uzupełnić dochód osiągany z innej działalności gospodarczej, podczas wyliczania zaliczki na podatek w systemie należy zaznaczyć okienko PROWADZĘ INNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Wówczas uaktywni się okno pozwalające podać dochód narastająco z innej działalności.

Zaliczka na podatek dochodowy - dochód

Jeżeli użytkownik, podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc poda dochód z innej działalności gospodarczej, będzie zobowiązany wprowadzać go także w kolejnych miesiącach, aż do końca danego roku podatkowego. Jest to ważne ze względu na to, że zaliczki wyliczane są na podstawie danych narastających.

Nieaktualność wyliczonej zaliczki

W sytuacji gdy po wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy w okresie którego dotyczy zaliczka dokonane zostały zmiany w systemie, to przy odpowiedniej zaliczce pokaże się znaczek: Zaliczka na podatek dochodowy - szary symbol  informujący o nieaktualnej zaliczce na podatek. 

Zaliczka na podatek dochodowy - symbol