Zaliczka na podatek dochodowy - w jaki sposób wyliczyć?

Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? 

Przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji należy uzupełnić podstawowe informacje w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY zgodnie ze stanem faktycznym.

Zaliczka na podatek dochodowy - ustawienia

W celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

Zaliczka na podatek dochodowy - zaliczka
Zaliczki na podatek dochodowy należy wyliczać i opłacać do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast zaliczka kwartalna powinna zostać uregulowana do 20. dnia miesiąca, który następuje po kwartale, za który została naliczona. Jeśli 20 wypada w dzień wolny od pracy, to termin przesuwa się na kolejny dzień roboczy.

Kwota wolna od podatku - wyliczenie zaliczki za 2019 i 2020

Od 1 października 2019 r. nastąpiły zmiany w wysokości stawki podatku dochodowego wyliczanego na zasadach ogólnych. Stawka została obniżona z 18% na 17%. Nie mniej jednak do końca roku 2019 obowiązują przejściowe przepisy i stawka ta wynosi 17,75%, o czym szczegółowo można przeczytać w artykule: Jak wyliczyć zaliczkę na PIT - stawka 17% dla firm od 1 października 2019!Stawka 17,75% obowiązuje od wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy za wrzesień (płatnej do 20 października) lub za III kwartał 2019.

Zaliczka na podatek dochodowy od października do grudnia 2019

Z uwagi na zmianę przepisów podatkowych podatnicy w okresie od października do grudnia 2019 r. przy wyliczaniu zaliczki stosować będą stawkę 17,75%. W systemie stawka ta będzie stosowana automatycznie.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

17,75%

minus kwota zmniejszająca podatek*

85 528

 

15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Po przekroczeniu kwoty 85 528 zł system automatycznie przestanie uwzględniać w zaliczkach na podatek dochodowy kwotę wolną od podatku. Wówczas kwota zmniejszająca podatek zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym.

Zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw:

2. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 tej ustawy, wynosi:

1) 1 420 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;

2) 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 548 zł 30 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Zaliczka na podatek dochodowy od stycznia 2020

Od stycznia 2020 r. podatnicy będą stosować stawkę 17%. System automatycznie będzie stosował tą stawkę podatku w zaliczkach wyliczanych w 2020 roku.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

17%

minus kwota
zmniejszająca podatek*

85 528

 

14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki
ponad 85 528 zł

Zgodnie z art. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw:

1a. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

1) 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;

2) 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.”

Składki ZUS a zaliczka na podatek dochodowy

Aby zaliczka została prawidłowo wyliczona, opłacone w danym okresie składki ZUS należy rozliczyć w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE, zaznaczyć opłaconą deklarację i w górnym menu wybrać opcję ROZLICZ.

zaliczka na podatek dochodowy

Jako datę płatności należy wprowadzić faktyczny termin zapłaty, ponieważ po nim składki będą uwzględniane przy wyliczaniu zaliczki za dany okres.

Zaliczka na podatek dochodowy - dodawanie rozliczenia

W sytuacji gdy deklaracje ZUS nie są tworzone w systemie wówczas odliczenia składek można dokonać bezpośrednio przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Więcej informacji na ten temat w artykule: Wprowadzanie składek ZUS wyliczonych poza systemem wfirma.pl.

W zależności od formy opodatkowana schemat wyliczenia zaliczki nieco się różni. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj:

Aby opłacone zaliczki na podatek dochodowy zostały prawidłowo uwzględnione w zeznaniu rocznym, po ich faktycznym opłaceniu należy rozliczyć je w systemie. Służy do tego opcja Rozlicz. W przeciwnym razie będą one widniały jako nieopłacone w deklaracji rocznej.

Jak wprowadzić dochód z innej działalności

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych działalności, przykładowo z indywidualnej działalności oraz dodatkowo ze spółki cywilnej przedsiębiorca powinien wyliczyć jedną wspólną zaliczkę na podatek dochodowy. Aby uzupełnić dochód osiągany z innej działalności gospodarczej, podczas wyliczania zaliczki na podatek w systemie należy zaznaczyć okienko PROWADZĘ INNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Wówczas uaktywni się okno pozwalające podać dochód narastająco z innej działalności.

Zaliczka na podatek dochodowy - dochódJeżeli użytkownik, podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc poda dochód z innej działalności gospodarczej, będzie zobowiązany wprowadzać go także w kolejnych miesiącach, aż do końca danego roku podatkowego. Jest to ważne ze względu na to, że zaliczki wyliczane są na podstawie danych narastających.

Nieaktualność wyliczonej zaliczki

W sytuacji gdy po wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy w okresie którego dotyczy zaliczka dokonane zostały zmiany w systemie, to przy odpowiedniej zaliczce pokaże się znaczek: Zaliczka na podatek dochodowy - szary symbol  informujący o nieaktualnej zaliczce na podatek. 

Zaliczka na podatek dochodowy - symbol