Zaliczka na podatek dochodowy - w jaki sposób wyliczyć?

System wfirma.pl automatycznie ustala wysokość miesięcznego podatku dochodowego na podstawie wprowadzonych przychodów, kosztów i płatności składek ZUS do systemu. Zaliczka na podatek dochodowy może być generowana miesięcznie lub kwartalnie w zależności od ustawień w systemie.

Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? 

Przed wygenerowaniem pierwszej zaliczki należy uzupełnić podstawowe informacje w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY zgodnie ze stanem faktycznym.

Szczegółowe omówienie sposobu uzupełniania informacji dotyczących ustawień podatku dochodowego znajduje się w artykule: Ustawienia ogólne podatków

Zaliczka na podatek dochodowy - ustawienia

W celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

 

Zaliczka na podatek dochodowy - zaliczka

Zaliczki na podatek dochodowy należy wyliczać i opłacać do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast zaliczka kwartalna powinna zostać uregulowana do 20. dnia miesiąca, który następuje po kwartale, za który została naliczona. Jeśli 20. dzień wypada w dzień wolny od pracy, to termin przesuwa się na kolejny dzień roboczy.

Kwota wolna od podatku - wyliczenie zaliczki za 2019 i 2020

Od 1 października 2019 r. nastąpiły zmiany w wysokości stawki podatku dochodowego wyliczanego na zasadach ogólnych. Stawka została obniżona z 18% na 17%. Nie mniej jednak do końca roku 2019 obowiązywały przejściowe przepisy i stawka ta wynosiła 17,75%, o czym szczegółowo można przeczytać w artykule: Jak wyliczyć zaliczkę na PIT - stawka 17% dla firm od 1 października 2019!

Stawka 17,75% obowiązywała od wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy za wrzesień (płatnej do 20 października) lub za III kwartał 2019 do grudnia lub IV kwartału 2019 roku.

Zaliczka na podatek dochodowy od października do grudnia 2019

Z uwagi na zmianę przepisów podatkowych w okresie od października do grudnia 2019 r. przy wyliczaniu zaliczki stosowana była stawka 17,75%. W systemie stawka ta stosowana jest automatycznie.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

17,75%

minus kwota zmniejszająca podatek*

85 528

 

15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Po przekroczeniu kwoty 85 528 zł system automatycznie przestanie uwzględniać w zaliczkach na podatek dochodowy kwotę zmniejszającą podatek. Wówczas kwota zmniejszająca podatek zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym.

Zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw:

2. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 tej ustawy, wynosi:

1) 1 420 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;

2) 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 548 zł 30 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Zaliczka na podatek dochodowy od stycznia 2020

Od stycznia 2020 roku obowiązuje stawka 17% dla I progu podatkowego. System automatycznie stosuje tę stawkę podatku w zaliczkach wyliczanych w 2020 roku.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

17%

minus kwota
zmniejszająca podatek*

85 528

 

14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki
ponad 85 528 zł

Zgodnie z art. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw:

1a. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

1) 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;

2) 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.”

Składki ZUS a zaliczka na podatek dochodowy

Aby zaliczka została prawidłowo wyliczona, opłacone w danym okresie składki ZUS należy rozliczyć w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE, zaznaczyć opłaconą deklarację i w górnym menu wybrać opcję ROZLICZ. Jako datę płatności należy wprowadzić faktyczny termin zapłaty, ponieważ ze względu na tę datę składki będą uwzględniane przy wyliczaniu zaliczki za dany okres.

Zaliczka na podatek dochodowy - dodawanie rozliczenia

W sytuacji gdy deklaracje ZUS nie są tworzone w systemie wówczas odliczenia składek można dokonać bezpośrednio przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Więcej informacji na ten temat w artykule: Wprowadzanie składek ZUS wyliczonych poza systemem wfirma.pl.

W zależności od stosowanej formy opodatkowana schemat wyliczenia zaliczki nieco się różni. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj:

Aby opłacone zaliczki na podatek dochodowy zostały prawidłowo uwzględnione w zeznaniu rocznym, po ich faktycznym opłaceniu należy rozliczyć je w systemie. Służy do tego opcja ROZLICZ. W przeciwnym razie będą one widniały jako nieopłacone w deklaracji rocznej.

Jak wprowadzić dochód z innej działalności

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych działalności, przykładowo z indywidualnej działalności oraz dodatkowo ze spółki cywilnej opodatkowane tą samą formą, przedsiębiorca powinien wyliczyć jedną wspólną zaliczkę na podatek dochodowy. Aby uzupełnić dochód osiągany z innej działalności gospodarczej, podczas wyliczania zaliczki na podatek w systemie należy zaznaczyć okienko PROWADZĘ INNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Wówczas uaktywni się okno pozwalające podać dochód narastająco z innej działalności.

Zaliczka na podatek dochodowy - dochód

Jeżeli użytkownik, podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc poda dochód z innej działalności gospodarczej, będzie zobowiązany wprowadzać go także w kolejnych miesiącach, aż do końca danego roku podatkowego. Jest to ważne ze względu na to, że zaliczki wyliczane są na podstawie danych narastających.

Ulga na złe długi w PIT (zatory płatnicze) przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy

Od stycznia 2020 roku obowiązuje ulga na zła długi w podatku dochodowym związana z przeciwdziałaniem zatorom płatniczym, która powoduje:

  • u wierzyciela prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o kwotę netto wierzytelności zaliczonej do przychodów w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym nie została uregulowana lub zbyta w terminie 90 dni od upływu terminu płatności za fakturę, rachunek lub umowę;
  • u dłużnika obowiązek powiększenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o kwotę netto zobowiązania w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym nie została uregulowana lub zbyta w terminie 90 dni, licząc od kolejnego dnia następującego po terminie płatności wskazanym na fakturze (rachunku) lub umowie.

Ulga na złe długi może być stosowana już na etapie wyliczania zaliczki na podatek dochodowy. Więcej informacji na temat mechanizmu działania ulgi na złe długi w podatku dochodowym znajduje się w artykule: Ulga na złe długi PIT w zaliczce na podatek dochodowy

Ulga na ze długi PIT po stronie wierzyciela

Użytkownik, który ma możliwość skorzystania z ulgi na złe długi i występuje w tej sytuacji jako wierzyciel może pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym o kwotę netto nieuregulowanej należności na etapie generowania zaliczki na podatek dochodowy wpisując w polu KWOTA ULGI ZWIĄZANEJ Z ZATORAMI PŁATNICZYMI (SPRZEDAŻ) kwotę netto powstałej wierzytelności.

Zaliczka na podatek dochodowy - zatory płatnicze

W sytuacji gdy kontrahent nie dokonał płatności w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności na fakturze, wartość ulgi należy wprowadzić w wartości dodatniej - podstawa opodatkowania zostanie zmniejszona o kwotę ulgi.

Jeżeli kontrahent ureguluje fakturę która objęta została ulgą na złe długi, to podczas wyliczania zaliczki na podatek za miesiąc w którym nastąpiła płatność należy kwotę ulgi wprowadzić w wartości ujemnej - podstawa opodatkowania zostanie powiększona o kwotę ulgi.

Ulga na złe długi PIT po stronie dłużnika

Po stronie dłużnika ulga na złe długi uwzględniana jest w zaliczce na podatek dochodowy automatycznie jeżeli wydatek nie zostanie oznaczony jako zapłacony przed upływem 90. dni od terminu płatności z faktury. Wówczas przy generowaniu zaliczki na podatek dochodowy pojawi się okno z nierozliczony fakturami, które będą powiększały podstawę opodatkowania a tym samym zaliczkę na podatek dochodowy w danym okresie. Z tego miejsca istnieje możliwość rozliczenia wydatku, jeżeli dokument został rzeczywiście opłacony poprzez zaznaczenie pozycji i wybranie z górnego menu opcji ROZLICZ

Zaliczka na podatek dochodowy - ulga na złe długi w PIT

Więcej informacji na temat działania ulgi na złe długi w podatku dochodowym w systemie znajduje się w artykule: Ulga na złe długi w podatku dochodowym (zatory płatnicze)

Po uregulowaniu zobowiązania w kolejnym miesiącu system automatycznie uwzględni wydatek ponownie podczas wyliczania zaliczki dzięki czemu podstawa opodatkowania a tym samym wysokość zaliczki ulegnie zmniejszeniu.

Nieaktualność wyliczonej zaliczki

W sytuacji gdy po wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy w okresie którego dotyczy zaliczka dokonane zostały zmiany w systemie, to przy odpowiedniej zaliczce pokaże się znaczek: Zaliczka na podatek dochodowy - szary symbol  informujący o nieaktualnej zaliczce na podatek.

 Zaliczka na podatek dochodowy - symbol

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn