0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Schematy księgowe - gdzie się znajdują i jak je modyfikować?

Wielkość tekstu:

Wprowadzone schematy księgowe mają na celu zautomatyzowanie księgowania w księgach rachunkowych niwelując ręczne wprowadzanie dekretacji. W przypadku wzorcowego planu kont schematy księgowe są domyślnie tworzone natomiast w sytuacji gdy korzystamy z własnego planu kont, schematy księgowe należy stworzyć we własnym zakresie.

Schematy księgowe w systemie wFirma - jak działają?

Działanie na schematach księgowych zależne jest od tego czy korzystamy z wzorcowego planu kont czy też korzystamy z własnego planu kont. Wynika to z faktu, że pracując na wzorcowym planie kont (bez dokonywania zmian w planie kont) nie jest konieczne dokonywanie zmian w schematach księgowych, a wystarczy tylko dokonać ręcznego księgowania dokumentów (czyli w zakładce dekretacja odznaczyć automatyczne wyliczenie i ręcznie nanieść konta), dla których nie został utworzony schemat księgowy wzorcowy.

Użytkownik, który skorzystał z możliwości zdefiniowania własnego planu kont od zera będzie musiał samodzielnie zdefiniować schematy księgowe. Co ważne, są miejsca w systemie gdzie nie jest możliwe zapisanie księgowania bez zdefiniowania schematu księgowego - to  m.in.:

 • Odpis RMK - rozliczenie międzyokresowe kosztów,
 • Wniesienie środka trwałego w budowie - zakończenie budowy,
 • Amortyzacja środków trwałych.

Informacje na temat wybranego schematu oraz dokonanego na jego podstawie automatycznego księgowania na konta widoczne są po przejściu do zakładki DEKRETACJA. Z tego poziomu użytkownik ma możliwość wyłączenia automatycznego księgowania poprzez odznaczenie pola “automatyczne wyliczenie”, wówczas możliwa jest zmiana kont w dekretacji oraz w razie potrzeby dodanie księgowania równoległego.

schematy księgowe

W przypadku księgowania faktur przychodowych bądź kosztowych odznaczenie opcji “automatyczne wyliczenie” ma swoje konsekwencje, a mianowicie nie dokonuje się automatycznie przeksięgowanie podatku VAT pomiędzy kontem VAT do rozliczenia a kontem VAT okresu bieżącego. Dlatego w przypadku korzystania ze wzorcowego planu kont gdy ręcznie nanosimy zmiany w dekrecie przeksięgowanie lub inny sposób księgowania podatku VAT należy przypilnować samodzielnie.

Schematy księgowe domyślnie pojawiają się w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » SCHEMATY KSIĘGOWE. Również z tego poziomu dodawane mogą być lub modyfikowane schematy księgowe.

schematy księgowe

Przy rozpoczęciu pracy nad własnymi schematami księgowymi zalecamy utworzenie konta ze wzorcowym planem kont i przy układaniu własnych schematów wzorowanie się na już utworzonych domyślnie schematach.

Pobierz rozszerzenie artykułu w formie broszury!

Do pobrania:

Schematy księgowe.pdf

Tworzenie własnych schematów księgowych

Przy tworzeniu własnych schematów należy wyróżnić dwie sytuacje:

 1. gdy modyfikujemy wzorcowy schemat księgowy i go zmieniamy (pojawia się przy nim ikona z informacją “Wprowadzono ręczne modyfikacje we wzorcowym schemacie księgowym”),

 2. zostawiamy wzorcowe schematy i dodajemy nowe - własne schematy. (pojawia się przy nim ikona z informacją “Własny schemat księgowy”),

Gdy stosujemy własny plan kont, każdy schemat księgowy dodany jest z ikoną .

Uwaga! Konsekwencją dokonywania samodzielnych zmian we wzorcowym planie kont/schemacie jest utrata przez niego statusu wzorcowego. Wzorcowe schematy są automatycznie aktualizowane w przypadku dodawania nowych funkcji lub zmian w przepisach. Przy własnych lub modyfikowanych schematach należy ewentualne zmiany wprowadzać samodzielnie.

Gdy utracona zostanie wzorcowość schematu księgowego każdorazowe dostosowywanie schematu do zmian dokonywanych w aktualizacji bądź przepisach należy dokonywać samodzielnie. Aby to ułatwiać w ramach mailingu aktualizacyjnego w artykule pomocy wyjaśniane jest jak dodać / poprawić schemat ręcznie.

Tworzenie własnych schematów księgowych lub modyfikacja schematów systemowych możliwa jest po przejściu do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » SCHEMATY KSIĘGOWE.
schematy księgowe
 

 

Z tego poziomu możliwe jest utworzenie nowego schematu księgowego poprzez opcję DODAJ lub zmodyfikowanie poprzez skorzystanie z opcji MODYFIKUJ

schematy księgowe

W oknie dodawania schematu należy wskazać:

 

 • nazwę schematu - jest to nazwa, po której później będziemy wybierać schemat z listy,
 • kategorię dokumentu - jest to zbiór kategorii z góry narzuconych przez system do zastosowania. Nie jest możliwa jego samodzielna rozbudowa / zmiana,
 • symbol roku obrotowego - rok obrotowy, dla którego wskazaliśmy, że ma obowiązywać schemat; na poziomie dodawania schematu nie podlega on modyfikacji,
 • Konto Wn / Konto Ma - wskazujemy konta z planu kont, które mają zostać zastosowane w schemacie,
 • Wartość - w polu tym można wskazać definicje kwoty (tzw. zmienne o typie liczbowym). Definicje te są z góry określone w systemie i ich lista dostępna jest w akapicie “Zmienne o typie liczbowym”. Dodatkowo w polu tym można korzystać z funkcji:
  • JEŻELI (wyrażenie logiczne, wartość w przypadku prawdy, wartość w przypadku fałszu)
  • MAX (wartość1, wartość2)
  • MIN (wartość1, wartość2)
  • ZAOKR (wartość, liczba miejsc po przecinku =0 )
  • ABS (wartość)

 

 

Do wyżej wskazanych funkcji możliwe jest zastosowanie następujących operatorów:
+ operator arytmetyczny dodawania,
- operator arytmetyczny odejmowania,
/ operator arytmetyczny dzielenia,
% operator arytmetyczny reszty z dzielenia,
* operator arytmetyczny mnożenia,
ORAZ operator logiczny komunikacji,
LUB operator logiczny alternatywy,
AND operator logiczny - alias ORAZ,
OR operator logiczny - alias LUB,
< operator porównania - mniejszy niż,
<= operator porównania - mniejszy niż lub równy,
> operator porównania - większy niż,
=> operator porównania - większy niż lub równy,
== operator porównania - równy,
!= operator porównania - różny.

 • Ustal dodatkowy warunek - w polu tym można zastosować zmienne o typie liczbowym, zmienne o typie napisowym oraz funkcje z operatorami. Zmienne o typie napisowym są z góry zdefiniowane w systemie i ich lista dostępna jest w akapicie “Zmienne o typie napisowym”.

Za pomocą opcji DODAJ KSIĘGOWANIE RÓWNOLEGŁE można dodać dodatkowe odrębne księgowanie w schemacie. Zwykle stosowane w przypadku przeksięgowań z konta zespołu “4” na konto zespołu “5”.

Zmienne o typie liczbowym

Typ liczbowy - zmienna o typie liczbowym. Można ją wykorzystywać zarówno w wyrażeniach arytmetycznych i logicznych.
W zależności od tego, jakiej kategorii dotyczy dodawany schemat dostępne będą określone zmienne o typie liczbowym. Dostępne są następujące zmienne o typie liczbowym:
 • [Vat należny z ewidencji] 
 • [VAT naliczony z ewidencji] 
 • [VAT należny z deklaracji] 
 • [VAT naliczony z deklaracji]
 • [podatek z poprzedniego okresu]
 • [rozliczenie podatku VAT z urzędem]
 • [kwota zaliczki]
 • [kwota netto]
 • [kwota netto towarów]
 • [kwota netto usług]
 • [kwota VAT]
 • [kwota VAT rozliczonego wcześniej]
 • [kwota brutto]
 • [wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia]
 • [kwota netto ŚT lub WNIP]
 • [wartość początkowa ŚT lub WNIP]
 • [wartość początkowa ŚT lub WNIP]
 • [wartość umorzenia ŚT lub WNIP]
 • [wartość nieumorzona ŚT lub WNIP]
 • [kwota netto zaliczek]
 • [kwota netto zaliczek z aktualnego roku]
 • [kwota netto zaliczek z poprzednich lat]
 • [wartość zakupu usług]
 • [wartość zakupu towarów]
 • [marża netto]
 • [marża netto towarów]
 • [marża netto usług]
 • [kwota  noty]
 • [wartość dodatniej różnicy kursowej]
 • [wartość ujemnej różnicy kursowej]
 • [odliczony VAT]
 • [nieodliczony VAT]
 • [odpis amortyzacyjny]
 • [odpis amortyzacyjny KUP]
 • [odpis amortyzacyjny NKUP]
 • [podatek do zapłaty]
 • [nadpłata]
 • [kwota kosztu firmy]
 • [kwota zus płatnika]
 • [ppk pracownika]
 • [ppk pracodawca]
 • [wypłacone zasiłki]
 • [kwota potrąceń]
 • [kwota pominiętych netto]
 • [obroty kont grupy 4 wn]
 • [obroty kont grupy 4 ma]
 • [obroty kont grupy 7 przychody]
 • [obroty kont grupy 7 wydatki]
 • [obroty wyniku finansowego]
 • [kwota odpisu]
 • [kwota odpisów po przedterminowym zakończeniu RMK]
 • [kwota dywidendy]
 • [kwota]
 • [kwota reszty do zwrotu]
 • [kwota niedopłaty]
 • [kwota z noty]
 • [koszt podatkowy eksploatacji pojazdu]
 • [wartość początkowa]

Zmienne o typie napisowym

Typ napisowy - zmienna o typie napisowym. Można ją wykorzystywać w wyrażeniu logicznym w funkcji JEŻELI lub do określania warunki stosowania księgowania na dane konto.

W zależności od tego, jakiej kategorii dotyczy dodawany schemat dostępne będą określone zmienne o typie napisowym. Dostępne są następujące zmienne o typie napisowym:
 • [schemat środka trwałego]
 • [schemat podatku dochodowego]
 • [księguj paragony w KH]
 • [księguj dowody sprzedaży w KH]
 • [KŚT]
 • [kategoria WNIP]
 • [faktura do paragonu]
 • [OSS]
 • [WNT]
 • [import usług art 28 b]
 • [import usług]
 • [import towarów art. 33a]
 • [podzielona płatność]
 • [metoda kasowa]
 • [RMK]
 • [skutek magazynowy]
 • [waluta]
 • [data wystawienia]
 • [termin płatności]
 • [metoda płatności]
 • [inny płatnik]
 • [saldo Wn]
 • [saldo Ma]
 • [podatek do zapłaty]
 • [nadpłata]
 • [waluta]
Powyżej wskazane zostały w większości dostępne zmienne o typie liczbowym i napisowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów