0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin Świadczenia Usług wfirma dla biur rachunkowych (mojebiuro24.pl)

 • regulamin

Wielkość tekstu:

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej wfirma dla biur rachunkowych (mb24.pl) zwaną dalej Systemem, Serwisem lub Stroną wymiennie, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców.
 2. Usługodawca (Administrator systemu) – Web INnovative Software Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS – 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 1.260 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wins.pl, zwaną dalej Usługodawcą,
 3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia w Systemie wfirma dla biur rachunkowych (mojebiuro24.pl) na rzecz Użytkowników następujących usług zwanych dalej Usługą lub Usługami:
  a. udostępniania Biuru aplikacji biznesowych zapewniających możliwość wykonywania czynności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz generowaniem danych i dokumentów według modułów szczegółowo określonych w Cenniku zamieszczonym w Serwisie, stanowiącym integralną część Regulaminu,
  b. przechowywania w Serwisie wprowadzonych przez Użytkownika danych na zasadach określonych w Regulaminie,
  c. aktualizacji programów związanych z prowadzeniem księgowości w odniesieniu do zmian w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa polskiego,
  d. archiwizacji danych i zabezpieczenia ich przed utratą,
  e. dostarczenia Użytkownikowi dodatkowych narzędzi w celu umożliwienia korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia Usług.
 4. Udostępniany Usługobiorcy System wraz ze wszystkimi jego funkcjami stanowi całość i nie ma możliwości jego personalizowania poprzez wyłączenia poszczególnych funkcji czy też rezygnację z wybranych rozwiązań. O zawartości funkcji w systemie decyduje Usługodawca.
 5. Usługobiorca (Biuro) - jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka prowadząca biuro rachunkowe.
 6. Użytkownik administrator (Użytkownik) – osoba fizyczna, która działa w imieniu swoim (jako Usługobiorcy/Biura) lub w imieniu spółki (Usługobiorcy/Biura).
 7. Użytkownik przedsiębiorca (Przedsiębiorca) - osoba fizyczna, korzystająca z usług Biura
 8. Użytkownik zwykły - osoba fizyczna której Użytkownik administrator nadał prawa do systemu.
 9. Świadczenie usług w Systemie wfirma dla biur rachunkowych (mojebiuro24.pl) jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
 10. System mojo.pl - ekosfera narzędzi i usług dla biznesu, na którą składają się systemy: wFirma.pl, wfirma dla biur rachunkowych (mojebiuro24.pl), Pasejo.pl, Taelo.pl, Respondo.pl oraz inne systemy Usługodawcy.
 11. Serwis wfirma.pl - serwis Usługodawcy będący narzędziem do prowadzenia samodzielnej księgowości online.
 12. Aplikacja biznesowa – nowoczesne narzędzia informatyczne udostępniane odpłatnie przez Usługodawcę w Serwisie mojebiuro24.pl. Szczegółowy wykaz udostępnianych aplikacji zawiera Cennik opublikowany w Serwisie.
 13. Okres abonamentowy - miesiąc to okres czasu, na który usługa udostępniana jest Usługobiorcy.
 14. Opłata abonamentowa (lub abonament) – uiszczana przez Usługobiorcę z góry miesięczna opłata z tytułu świadczenia Usług, ustalana zgodnie z Cennikiem znajdującym się na Stronie, obowiązującym w chwili zamówienia Usługi.
 15. Cennik - załącznik do Regulaminu zamieszczony w Serwisie, zawierający zestawienie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Strony oraz informacje dotyczące wysokości oraz warunków odpłatności za Usługi.
 16. Dodatki - zestawienie dodatkowych, odpłatnych usług dostępnych w ramach Serwisu.
 17. Administrator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.
 18. Usługodawca jest administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej Rozporządzeniem) udostępnianych przez Usługobiorców w celu świadczenia im usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.
 19. W zakresie objętym niniejszym regulaminem Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania i wykorzystania danych Użytkowników w celu świadczenia zamówionych przez Użytkowników usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 20. Użytkownik zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
 21. Okres testowy – okres, w którym Użytkownik administrator ma prawo do 30-dniowego okresu bezpłatnego korzystania z Usługi, służący zapoznaniu się z funkcjonalnością wybranej Usługi. Usługodawca może przedłużyć okres testowy, zezwalając Użytkownikowi administratorowi na dłuższe niż 30 dni, bezpłatne korzystanie z Usługi w celach testowych.
 22. Program pilotażowy - wydłużenie okresu testowego do 12 m-cy dla Biura, które podejmuje się uczestnictwa w programie, o którym mowa w § 4 ust. 2.
 23. Dzień rejestracji – za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na Stronie, Użytkownik administrator wybierze swój identyfikator i tajne hasło i możliwość korzystania z Serwisu. Od dnia rejestracji Użytkownikowi przysługuje prawo do okresu testowego na podstawie Regulaminu lub decyzji Usługodawcy.
 24. Regulamin główny - niniejszy regulamin
 25. Regulaminy Dodatków - Regulaminy poszczególnych dodatków stanowiące załączniki do Regulaminu Głównego.

§ 2. Rodzaje i zakres usług

 1. Usługodawca za pośrednictwem systemu informatycznego strony wfirma dla biur rachunkowych (mojebiuro24.pl) świadczy odpłatnie na rzecz Usługobiorców usługi szczegółowo określone § 1 pkt 3 Regulaminu.
 2. W celu umożliwienia Usługobiorcy korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem Usługodawca dostarcza Usługobiorcy dodatkowe narzędzia w postaci:
  1. Support - wsparcie techniczne (w formie dodatku merytoryczne) dla Użytkowników w formie indywidualnych zapytań i odpowiedzi;

  2. Newsletter - przesyłane Użytkownikom cyklicznie lub nie cyklicznie zestawie istotnych informacji o:

   1. zmianach i nowych funkcjach Systemu;
   2. zapowiadanych zmianach w prawie dotyczącym przedsiębiorców w tym m.in. podatkach, składkach ZUS;
   3. aktualnych zagadnieniach prawnych dotyczących przedsiębiorców w tym m.in. podatkach, składkach ZUS;
   4. organizacji systemu;
   5. poradnikach dotyczących przedsiębiorcy;
  3. mojo.pl - aplikacja mobilna dla użytkowników Systemu wFirma.pl;
  4. Informacje wewnątrzsystemowe dotyczące funkcji Serwisu - nieprofilowane informacje dotyczące możliwości Systemu przeznaczone dla Użytkowników. Ich celem jest poznanie możliwości funkcjonalnych Systemu wfirma.pl oraz mojo.pl i innych serwisów zintegrowanych z Serwisem.
  3. Narzędzia wskazane w ust. 7 powyżej są immanentnie związane z Systemem i Użytkownik nie ma możliwości ich wyłączenia. 

§ 3. Warunki techniczne korzystania z serwisu

 1. Dostęp do wszystkich usług strony wfirma dla biur rachunkowych (mojebiuro24.pl) możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari.
 2. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Systemie wfirma dla biur rachunkowych (mojebiuro24.pl) jest rejestracja Użytkownika zgodna z instrukcjami zawartymi na Stronie.
 3. W celu prawidłowego funkcjonowania strony dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.
 4. W procesie rejestracji Użytkownik ustala własny i znany tylko jemu: login oraz hasło.
  a. Login (adres email) Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację na stronie.
  b. Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych.
  c. Hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także, co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %).
  d. Administrator systemu nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.
 5. Przypięcie konta Przedsiębiorcy do wybranego Biura rachunkowego w wfirma dla biur rachunkowych (mojebiuro24.pl) powoduje przekazanie Biuru rachunkowemu pełnej zależności Przedsiębiorcy (użytkownika przedsiębiorcy) oraz wyłącznego dostępu dla Biura do części modułów i funkcji.
 6. Dla celów niniejszego paragrafu przypięcie konta Przedsiębiorcy oznacza:
  a. założenie konta przez Przedsiębiorcę w serwisie wfirma dla biur rachunkowych (mojebiuro24.pl);
  b. podpięcie konta Przedsiębiorcy prowadzonego w wfirma.pl do wybranego Biura.
 7. Przedsiębiorca korzystający z serwisu wfirma.pl po przypięciu konta Przedsiębiorcy do Biura nie będzie miał dostępu m.in. do:
  a. zakładki Kadry - w imieniu Przedsiębiorcy to Biuro będzie obsługiwać cały moduł Kadr;
  b. samodzielnego generowania wyliczeń zaliczek na podatek dochodowy oraz innych podatków;
  c. bieżącego widoku rejestrów VAT oraz ewidencji księgowych (KPiR lub ewidencja przychodów w przypadku ryczałtu) w niezamkniętym okresie księgowym (czyli przed wyliczeniem podatków przez Biuro).
 8. Od dnia dokonania rejestracji Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem uznania za skutecznie doręczonych pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
 9. Usługobiorca zobowiązuje się, że nie będzie w szczególności:
  a. modyfikować, zakłócać, blokować, nadmiernie obciążać, przerywać, spowalniać normalne funkcjonowanie Serwisu, utrudniać jego dostępność innym Użytkownikom,
  b. przesyłać lub rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich, robaków, zainfekowanych plików lub podobnych destrukcyjnych elementów w obrębie Serwisu,
  c. dostarczać i rozpowszechniać treści o charakterze bezprawnym lub godzących w dobre imię lub interes Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
 10. Dostępność Serwisu w skali roku określa się na poziomie SLA 98%.

§ 4. Zawarcie umowy świadczenia usług

 1. Z dniem zarejestrowania w Systemie Użytkownik ma prawo do okresu testowego jaki mu przysługuje na podstawie Regulaminu lub decyzji Usługodawcy o przedłużeniu okresu testowego. Po tym okresie Użytkownik może dokonać wyboru odpowiedniej dla siebie Usługi i uiścić należną opłatę abonamentową lub usunąć swoje konto wraz z danymi z Systemu.
 2. Usługobiorca ma prawo wydłużyć okres testowy z 30 dni do 12 miesięcy poprzez zadeklarowanie uczestnictwa w programie pilotażowym w bezpośrednim kontakcie z Usługodawcą.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik po wykorzystaniu okresu testowego nie dokonał zakupu żadnej usługi płatnej oraz nie usunął swojego konta z Systemu jego dane zostaną usunięte automatycznie przez administratora systemu.
 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy pierwszej opłaty abonamentowej za wybraną Usługę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku, zestawieniu Dodatków oraz zgodnie ze specyfikacją danej usługi określonej na Stronie.
 5. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:
  a. zarejestrowania się Użytkownika administratora na Stronie,
  b. akceptacji Regulaminu wraz z załącznikami,
  c. dokonania płatności opłaty abonamentowej zgodnej z Cennikiem.
 6. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, ten pierwszy obowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: nazwę firmy, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, REGON, adres poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  a. Zapoznałem się z Regulaminem i jego załącznikami, akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń,
  b. Dobrowolnie przystąpiłem do Umowy;
  c. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

§ 5. Płatności

 1. Z tytułu świadczenia Usług Użytkownik obowiązany jest do uiszczania opłat abonamentowych należnych za świadczone Usług na warunkach określonych w Cenniku oraz zestawieniu Dodatków. 

 2. Zmiany Cennika są ogłaszane na Stronie, a zmiany cen Dodatków w Serwisie - nie stanowią one zmian niniejszego Regulaminu.

 3. Płatności za Usługi należne są z góry. 

 4. Płatność za Usługi odbywają się w dwóch wariantach:
  a. na zasadzie subskrypcji (zwanej dalej Subskrypcją) - w czasie trwania Subskrypcji należności pobierane są automatycznie z konta Użytkownika za każdy Okres abonamentowy,
  b. na zasadzie odrębnych płatności (zwanych dalej Odrębnymi płatnościami) – w tym wariancie płatności każdorazowo dokonywane są odrębnie przez Usługobiorcę za każdy kolejny Okres abonamentowy.

 1. Płatności Subskrypcją realizowane są poprzez zewnętrzny system płatności obsługiwany przez operatora płatności elektronicznych PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza. 

 2. Płatności Subskrypcją odbywają się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z wymaganiami operatora płatności elektronicznych, tj. PayPro S.A. (operatora platformy Przelewy24).

 3. W celu wykonania Usług (w tym funkcja ogłoszeń o pracę i inne) wymagających potwierdzenia tożsamości użytkownika, ze względu bezpieczeństwa prawnego, Usługodawca będzie wymagał wykonania jednorazowego przelewu uwierzytelniającego o wartości 10 zł (którego gwarantem będzie bank) będącego jednocześnie opłatą za Usługę weryfikacji. Przelew weryfikacyjny należy wykonać:
  - z imiennego rachunku bankowego przedsiębiorcy - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną;
  - z rachunku bankowego spółki - w przypadku osób prawnych.

 4. W razie zmiany danych Usługobiorcy konieczne może być powtórzenie Usługi weryfikacji, o której mowa w ust.3.

 5. Użytkownik (Biuro) ma prawo zmienić Usługę w czasie trwania aktualnego okresu abonamentowego wyłącznie w przypadku zmiany Usługi na Usługę, za którą przewidziana jest wyższa opłata abonamentowa. W takim przypadku niewykorzystane środki pozostające z dokonanej płatności za pakiet niższy zostaną proporcjonalnie przeliczone do wybranego pakietu wyższego i według ich wysokości zostanie ustalony okres korzystania z pakietu wyższego.

 6. Zmiana Usługi na pakiet niższy, za który przewidziana jest niższa opłata abonamentowa jest możliwa po zakończeniu bieżącego okresu abonamentowego i obowiązuje od końca aktywnego okresu pakietu wyższego lub od dnia płatności w zależności od tego, która data jest korzystniejsza dla Użytkownika.

 7. Administrator systemu po otrzymaniu płatności wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail podany przez Użytkownika administratora.

 8. Faktura w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tylko na wyraźne życzenie Użytkownika wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Usługodawcy, co może podlegać dodatkowej opłacie.

 9. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik (Biuro) wyraża zgodę na przekazanie danych Użytkownika (Biura) objętych zamówieniem do operatora płatności elektronicznych PayPro S.A. oraz operatora płatności dokonywanych kartą płatniczą. Przekazanie danych jest konieczne i niezbędne do realizacji zamówienia. 

§ 6. Usługi

 1. Przedmiotem umowy o świadczenie Usługi jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług szczegółowo określonych w § 1 pkt 3 Regulaminu w Systemie informatycznym wfirma dla biur rachunkowych (mojebiuro24.pl), po zamówieniu Usług przez Użytkownika i uiszczeniu opłaty abonamentowej należnej za Usługę na warunkach określonych w Regulaminie, Cenniku, zestawieniu Dodatków oraz zgodnie ze specyfikacją danej usługi określonej na Stronie.
 2. Po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy kwotą opłaty abonamentowej należną za daną Usługę, Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej zostaje przesłana informacja o przydzieleniu dostępu do zakupionej Usługi wraz z fakturą VAT za daną usługę.
 3. Za dzień płatności uznawany jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą opłaty abonamentowej należną za daną Usługę.
 4. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi po jej opłaceniu przez Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Usługa świadczona jest w okresach abonamentowych. W przypadku nieprzedłużenia okresu abonamentowego na zasadach określonych niżej Usługa wygasa.

§ 7. Przedłużenie okresu abonamentowego

 1. W przypadku płatności na zasadzie Subskrypcji umowa automatycznie przedłuża się na kolejny Okres abonamentowy, o ile Subskrypcja nie zostanie anulowana, Usługa nie zostanie zablokowana przez Usługodawcę lub umowa nie wygaśnie z innych przyczyn.

 2. Przedłużenie Subskrypcji wiąże się z obowiązkiem zapłaty za kolejny Okres abonamentowy na warunkach określonych w Regulaminie, Cenniku, zestawieniu Dodatków oraz zgodnie ze specyfikacją danej Usługi określonej na Stronie. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości że usługa jest wykonana niezwłocznie i nie ma możliwości jej zwrotu.

 3. Użytkownik może anulować Subskrypcję w każdy czasie ze skutkiem na koniec danego okresu abonamentowego. 

 4. W przypadku dokonywania płatności na zasadzie Odrębnych płatności Usługobiorca sam decyduje o przedłużeniu umowy na kolejny Okres abonamentowy poprzez opłacenie Usługi za kolejny Okres abonamentowy według cen wskazanych w Regulaminie, Cenniku, zestawieniu Dodatków oraz zgodnie ze specyfikacją danej Usługi określonej na Stronie.

 5. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem świadczenia Usługi w kolejnym Okresie abonamentowym skutkować może zablokowaniem dostępu do Usługi, Dodatków oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi. 

 6. W przypadku zablokowania dostępu do Usługi wszystkie dane Użytkownika będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres 5 lat kalendarzowych, poczynając od następnego dnia po dacie zablokowania Usługi (chyba że usunięte zostanie konto). W tym czasie Użytkownik może w dowolnym momencie aktywować ponownie Usługę przez opłacenie Usługi lub usunąć swoje konto, co spowoduje definitywne usunięcie wszystkich jego danych z Systemu.

§ 8. Zasady zamieszczania komentarzy w serwisie

 1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  a. wulgaryzmów
  b. obraźliwych sformułowań
  c. treści naruszających prawa autorskie osób trzecich
  treści naruszających dobra osobiste osób trzecich
 2. Usługodawca zastrzega, że nie będzie zamieszczał komentarzy zawierających treści niezgodne z prawem oraz wymogami określonymi w Regulaminie.
 3. Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
  a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.
 5. Użytkownik zamieszcza Wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie, jednakże przysługuje mu prawo do usunięcia każdego wpisu bez podania przyczyn.

§ 9. Zasady zamieszczania ofert biura w serwisie

 1. Usługodawca umożliwia zamieszczenie oferty Biura na stronie Serwisu, poprzez stworzenie wizytówki.
 2. Warunkiem zamieszczenia wizytówki w Serwisie jest:
  a. zawarcie umowy zgodnie z § 4,
  b. posiadanie wykupionych aktywnych kont klientów Biura, w liczbie nie mniej niż 5,
  c. zamieszczenie aktywnego linka do strony głównej Serwisu wfirma dla biur rachunkowych (mojebiuro24.pl) na stronie internetowej Biura,
  d. akceptacja Regulaminu zamieszczania wizytówek, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 10. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.
 2. W związku ze świadczonymi na rzecz Użytkownika usługami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  a. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej,
  b. utraconych przez Użytkownika korzyści, trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których usługa jest świadczona,
  c. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,
  d. skutków naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy o świadczenie usługi,
  e. skutków wykorzystania pobranych przez Użytkownika z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Usługodawcy,
  f. skutków udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,
  g. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Użytkownika przed dostępem takich osób,
  h. przerw w dostępności do Serwisu powstałych wskutek przerwy technicznej, wynikającej z rozwoju lub naprawy Serwisu.
  i. strat danych spowodowanych usunięciem konta przez Użytkownika.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Użytkownik wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi.
 4. W ramach świadczenia Usługi Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Serwisu. Wynikłe przerwy mogą być spowodowane aktualizowaniem Serwisu, koniecznością konserwacji lub usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Serwisu. Usługodawca podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Serwisu. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Serwisu w celu jego aktualizowania, wykonania konserwacji lub usunięcia przez Usługodawcę ewentualnych nieprawidłowości i że nie będzie wysuwał z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.

§ 11. Dane użytkownika i ich ochrona

 1. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Usługobiorcy.
 2. Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług w szczególności prawidłowego funkcjonowania Serwisu w zakresie właściwego wystawiania faktur, przelewów, prawidłowego wypełniania deklaracji i innych dokumentów generowanych przez Serwis oraz w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z dodatkowych narzędzi określonych w § 2 pkt 2 Regulaminu oraz w celu rozliczeń Usługodawcy z Użytkownikiem za świadczone usług.
 3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Usługobiorcy, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
 4. Na ochronę, o której mówi pkt 3 składają się w szczególności:
  a. System bezpieczeństwa transmisji danych - dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
  b. System kontroli dostępu do danych - tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła.
  c. Operator i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika, poza danymi niezbędnymi do świadczenia Usług.
  d. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
  e. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
  f. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.

§ 12. Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.) do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług. 

 2. Informacje o danych osobowych przetwarzanych w serwisie oraz o Usługodawcy jako administratorze danych znajdują się w Polityce prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu.

 3. Dane osobowe wprowadzane do Serwisu, wobec których Usługobiorca jest administratorem danych, Usługodawca przetwarza na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

 4. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Usługobiorców:
  a. nazwisko i imiona;
  b. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  c. adres zameldowania na pobyt stały;
  d. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c);
  e. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;
  f. adresy elektroniczne usługobiorcy.

 5. W celu realizacji Umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane, niż wskazane w ust. 4, jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.

 6. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu (dane eksploatacyjne):
  a. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
  b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  d. inne informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

 7. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem, Umową lub zasadami współżycia społecznego, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

 8. Usługodawca jest administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej Rozporządzeniem) udostępnianych przez Usługobiorców w celu świadczenia Usług. Usługodawca, jako administrator tych danych, dba o ich bezpieczeństwo, a w szczególności chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych.

 9. Udostępnienie przez Usługobiorcę swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

 10. Na podstawie motywu 47 Rozporządzenia w trakcie trwania Umowy (lub ogólniej, gdy realizowany jest cel, dla którego dane osobowe zostały powierzone), administrator może je również wykorzystywać na potrzeby akcji promocyjnych, reklamowych (marketingowych) własnych towarów lub usług i w tym zakresie nie musi pytać Usługobiorcy o zgodę.

§ 13. COOKIES

1. Polityka cookies znajduje się tutaj.

§ 14. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje Usług, Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 pkt. 2 Regulaminu lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres określony w § 1 pkt. 2 Regulaminu.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację
  a. osoby składającej reklamację, jako Użytkownika;
  b. usługę, której reklamacja dotyczy;
  c. zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
  d. okoliczności uzasadniające reklamację;
  e. ewentualne żądanie Usługobiorcy związane ze złożoną reklamacją.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 6. O decyzji Usługodawcy Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.

§ 15. Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

 1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest, co do zasady na czas określony równy Okresowi Abonamentowemu. Przedłużenie okresu abonamentowego usługi skutkuje przedłużeniem Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu na skutek:
  a. nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego tej usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  b. śmierci Użytkownika,
  c. ustania bytu prawnego Użytkownika,
  d. usunięcia przez Użytkownika konta w systemie
 2. Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi w przypadku, gdy:
  a. Użytkownik istotnie naruszy postanowienia umowy.
  b. Użytkownik będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami.
  c. Użytkownik będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.
 3. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie drugą stronę umowy do zaprzestania naruszeń wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie pod rygorem nieważności musi zostać złożone na piśmie.
 4. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 16. Postanowienia Końcowe

 1. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Systemu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Strony w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 4. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona na stronie Serwisu wraz z jednoczesnym poinformowaniem Użytkowników o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy wfirma dla biur rachunkowych (mojebiuro24.pl). O zmianach Usługodawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych na koncie użytkownika.
 6. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Użytkownik może kierować na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej: biuro@wins.pl.
 7. Załączniki do Regulaminu głównego stanowią jego integralną część. Zmiana załączników do Regulaminu głównego nie stanowi jego zmiany
 8. Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu głównego:
  c. Regulamin zamieszczania wizytówek w serwisie mojebiuro.24.pl
  d. Polityka prywatności
  e. Umowa powierzenia danych osobowych.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 września 2022 r.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów