Regulamin świadczenia usług

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej wFirma.pl będącej częścią składową Systemu mojo.pl, zwaną dalej Systemem wFirma.plSerwisem lub Stroną wymiennie, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.
 2. Usługodawca - Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 60 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wfirma.pl, zwaną dalej wFirma.pl lub Usługodawca,
 3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia w Systemie wFirma.pl na rzecz Usługobiorców następujących usług zwanych dalej Usługą lub Usługami:
  1. udostępniania Klientowi aplikacji biznesowych zapewniających Klientowi możliwość wykonywania czynności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz generowaniem danych i dokumentów według pakietów funkcji w Cenniku i zestawieniu Dodatków zamieszczonych w Serwisie, stanowiącym integralną część Regulaminu,
  2. przechowywania w Serwisie wprowadzonych przez użytkownika Serwisu danych na zasadach określonych w Regulaminie,
  3. aktualizacji programów związanych z prowadzeniem księgowości w odniesieniu do zmian w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa polskiego,
  4. archiwizacji danych i zabezpieczenia ich przed utratą,
  5. dostarczenia Usługobiorcy dodatkowych narzędzi w celu umożliwienia korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia Usług.
 4. Udostępniany Usługobiorcy system wraz ze wszystkimi jego funkcjami stanowi całość i nie ma możliwości jego personalizowania poprzez wyłączenia poszczególnych funkcji czy też rezygnację z wybranych rozwiązań. O zawartości funkcji w systemie decyduje Usługodawca.
 5. Usługobiorca - Klient, Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. System mojo.pl - ekosfera narzędzi i usług dla biznesu, na którą składają się systemy: wFirma.pl, mojebiuro24.pl, Pasejo.pl, Taelo.pl, Respondo.pl oraz inne systemy Usługodawcy.
 7. Świadczenie usług w Systemie wFirma.pl jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
 8. Aplikacja biznesowa - nowoczesne narzędzia informatyczne udostępniane odpłatnie przez Usługodawcę w Serwisie wFirma.pl. Szczegółowy wykaz udostępnianych aplikacji zawiera Cennik opublikowany w Serwisie.
 9. Okres Abonamentowy - to okres czasu, na który usługa udostępniana jest Klientowi, przy czym nie dłuższy niż określony w Cenniku i elektronicznym wniosku zamówienia usługi.
 10. Opłata abonamentowa (lub abonament)- uiszczana przez Usługobiorcę z góry opłata z tytułu świadczenia Usług, ustalana zgodnie z Cennikiem znajdującym się na Stronie, obowiązującym w chwili zamówienia Usługi.
 11. Cennik - załącznik do Regulaminu zamieszczony w Serwisie, zawierający zestawienie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Strony oraz informacje dotyczące wysokości oraz warunków odpłatności za Usługi.
 12. Dodatki - zestawienie dodatkowych, odpłatnych usług dostępnych w ramach Serwisu.
 13. Administrator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.
 14. Usługodawca jest administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej Rozporządzeniem) udostępnianych przez Usługobiorców w celu świadczenia im usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.
 15. W zakresie objętym niniejszym regulaminem Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania i wykorzystania danych użytkowników Serwisu w celu świadczenia zamówionych przez Usługobiorców usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 16. Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
 17. Okres testowy - okres, w którym użytkownik Serwisu ma prawo do 30-dniowego okresu bezpłatnego korzystania z Usługi, służący zapoznaniu się przez użytkownika Serwisu z funkcjonalnością wybranej Usługi.
 18. Dzień rejestracji - Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na Stronie, Usługobiorca wybierze swój identyfikator i tajne hasło i możliwość korzystania z Serwisu. Od dnia rejestracji Usługobiorcy przysługuje prawo do 30-dniowego okresu testowego.
 19. Regulamin główny - niniejszy regulamin
 20. Regulaminy Dodatków - Regulaminy poszczególnych dodatków stanowiące załączniki do Regulaminu Głównego.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Usługodawca za pośrednictwem systemu informatycznego strony wFirma.pl świadczy odpłatnie na rzecz Usługobiorców Serwisu będących przedsiębiorcami Usługi szczegółowo określone § 1 pkt 3 Regulaminu.
 2. W celu umożliwienia Usługobiorcy korzystania z Usług określonych w § 1 pkt.3 Regulaminu, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia tych Usług, Usługodawca dostarcza Usługobiorcy dodatkowe narzędzia w postaci:
  • Forum użytkowników Systemu wFirma.pl przeznaczone dla użytkownika Serwisu, umożliwiające zgłaszanie problemów, pomysłów, opinii oraz pytań dotyczących funkcjonowania Systemu;
  • Support będący wsparciem merytorycznym oraz technicznym użytkowników Serwisu, mający formę indywidualnych zapytań i odpowiedzi;
  • Poradnik zawierający artykuły i opracowania zagadnień z zakresu prawa gospodarczego, podatków, prawa pracy i innych dziedzin prawa;
  • Newsletter zawierający aktualne informacje o podatkach, składkach ZUS, zmianach w prawie jak również informacje o organizacji Systemu;
  • Informacji wewnątrzsystemowych o funkcjach w serwisie - nieprofilowane informacje o możliwościach systemu przeznaczone dla użytkowników, celem których jest poznanie możliwości funkcjonalnych Systemu mojo.pl i innych serwisów zintegrowanych z Systemem wfirma.pl;
  • mojo.pl - aplikacji mobilnej dla użytkowników Systemu wfirma.pl.

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Dostęp do wszystkich usług strony wFirma.pl możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari.
 2. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Systemie wFirma.pl jest rejestracja Usługobiorcy zgodna z instrukcjami zawartymi na Stronie.
 3. W celu prawidłowego funkcjonowania strony dane wprowadzane przez Usługobiorcę powinny być zgodne z rzeczywistością.
 4. W procesie rejestracji Usługobiorca ustala własne i znany tylko jemu: login oraz hasło.
  • Login (adres e-mail) Usługobiorcy stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację na stronie.
  • Hasło Usługobiorcy jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych.
  • Hasło powinno zawierać, co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także, co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %).
  • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Usługobiorcę hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

§ 4. ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Z dniem zarejestrowania w Systemie użytkownik Serwisu ma prawo do 30-dniowego okresu testowego. Po tym okresie użytkownik może dokonać wyboru odpowiedniej dla siebie Usługi i uiścić należną opłatę abonamentową lub usunąć swoje konto wraz z danymi z Systemu.
 2. W przypadku, gdy użytkownik Serwisu po wykorzystaniu okresu testowego nie dokonał zakupu żadnej usługi płatnej oraz nie usunął swojego konta z Systemu jego dane zostaną usunięte automatycznie przez administratora systemu.
 3. Zawarcie umowy następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy pierwszej opłaty abonamentowej za wybraną Usługę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku oraz zgodnie ze specyfikacją danej usługi określonej na Stronie.
 4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. zarejestrowania się Usługobiorcy na Stronie,
  2. akceptacji Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami,
  3. dokonania płatności opłaty abonamentowej zgodnej z Cennikiem.
 5. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, ten pierwszy obowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i jego załącznikami, akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń,
  2. dobrowolnie przystąpiłem do Umowy;
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

§ 5. PŁATNOŚCI

 1. Z tytułu świadczenia Usług Usługobiorca obowiązany jest do uiszczania opłat abonamentowych należnych za świadczone Usługi, na warunkach określonych w Cenniku oraz zestawieniu Dodatków.
 2. Zmiany Cennika są ogłaszane na Stronie a zmiany Dodatków w Serwisie i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.
 3. W celu wykonania usług (w tym e-deklaracje i inne) wymagających potwierdzenia tożsamości użytkownika, ze względu bezpieczeństwa prawnego, Usługodawca będzie wymagał wykonania jednorazowego przelewu uwierzytelniającego o wartości 10 zł (którego gwarantem będzie bank) będącego jednocześnie opłatą za usługę weryfikacji. Przelew weryfikacyjny należy wykonać:
  1. z imiennego rachunku bankowego przedsiębiorcy - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną;
  2. z rachunku bankowego spółki - w przypadku osób prawnych.
 4. W razie zmiany danych Usługobiorcy konieczne może być powtórzenie usługi weryfikacji, o której mowa w ust.3. 
 5. Usługobiorca ma prawo zmienić usługę w czasie trwania aktualnego okresu abonamentowego wyłącznie w przypadku zmiany usługi na usługę, za którą przewidziana jest wyższa opłata abonamentowa. W takim przypadku niewykorzystane środki pozostające z dokonanej płatności za pakiet niższy zostaną proporcjonalnie przeliczone do wybranego pakietu wyższego i według ich wysokości zostanie ustalony okres korzystania z pakietu wyższego.
 6. Zmiana usługi na pakiet niższy, za który przewidziana jest niższa opłata abonamentowa jest możliwa po zakończeniu bieżącego okresu abonamentowego i obowiązuje od końca aktywnego okresu pakietu wyższego lub od dnia płatności w zależności od tego, która data jest korzystniejsza dla Usługobiorcy.
 7. Administrator po otrzymaniu płatności wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail podany przez użytkownika.
 8. Faktura w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tylko na wyraźne życzenie użytkownika wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Usługodawcy.

§ 6. USŁUGI

 1. Przedmiotem umowy o świadczenie Usługi jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usług szczegółowo określonych w § 1 pkt 3 Regulaminu w Systemie informatycznym wFirma.pl, po zamówieniu Usług przez Usługobiorcę i uiszczeniu opłaty abonamentowej należnej za Usługę na warunkach określonych Regulaminie, Cenniku, zestawieniu Dodatków oraz zgodnie ze specyfikacją danej usługi określonej na Stronie.
 2. Po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy kwotą opłaty abonamentowej należną za daną Usługę, Usługobiorcy i na adres poczty elektronicznej zostaje przesłana informacja o przydzieleniu dostępu do zakupionej Usługi wraz z fakturą VAT za daną usługę.
 3. Za dzień płatności uznawany jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą opłaty abonamentowej należną za daną Usługę.
 4. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi po jej opłaceniu przez Usługobiorcę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Usługa świadczona jest w okresach abonamentowych. W przypadku nieprzedłużenia okresu abonamentowego na zasadach określonych niżej Usługa wygasa.

§ 7. PRZEDŁUŻANIE OKRESU ABONAMENTOWEGO

 1. Przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego Usługodawca poinformuje Usługobiorcę za pomocą poczty elektronicznej o upływie Okresu Abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie okresu świadczenia usługi na kolejny Okres Abonamentowy. Przedłużenie Okresu Abonamentowego jest równoznaczne z zamówieniem usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Usługobiorca dokonuje przedłużenia Okresu Abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę tytułem świadczenia usługi, na kolejny Okres Abonamentowy.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy.
 4. Usługobiorca dokonując wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu świadczenia Usługi, Cennika oraz jeżeli są przewidziane dla danej usługi - specyfikacji, parametrów bezpieczeństwa i innych dokumentów, o których mowa w Regulaminie i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym.
 5. Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, tytułem świadczenia Usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego, gdy opłata abonamentowa została uiszczona przed dniem zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego.
 6. W przypadku, gdy opłata została uiszczona po zakończeniu poprzedniego okresu abonamentowego kolejny okres abonamentowy liczony jest od dnia uiszczenia opłaty abonamentowej na poczet kolejnego okresu abonamentowego.
 7. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym skutkować będzie zablokowaniem dostępu do usługi oraz usług dodatkowych związanych z Usługą wraz z danymi w ramach nich zgromadzonymi oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi.
 8. W takim przypadku wszystkie dane Usługobiorcy będą przechowywane przez Usługodawcę przez 5 lat kalendarzowych poczynając od następnego dnia po dacie wygaśnięcia umowy.
 9. W tym czasie Usługobiorca może w dowolnym momencie aktywować ponownie usługę przez opłacenie abonamentu lub usunąć swoje konto, co spowoduje definitywne usunięcie wszystkich jego danych z Systemu.

§ 8. ZASADY ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY W SERWISIE

 1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  • Wulgaryzmów
  • Obraźliwych sformułowań
  • Treści naruszających prawa autorskie osób trzecich
  • Treści naruszających dobra osobiste osób trzecich
 2. Usługodawca zastrzega, że nie będzie zamieszczał komentarzy zawierających treści niezgodne z prawem oraz wymogami określonymi w Regulaminie.
 3. Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.
 5. Użytkownik Serwisu zamieszcza Wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez użytkowników w Serwisie, jednakże przysługuje mu prawo do usunięcia każdego wpisu bez podania przyczyn.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.
 2. W związku ze świadczonymi na rzecz Usługobiorcę usługami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia Siły Wyższej,
  2. utraconych przez Usługobiorcę korzyści,
  3. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których usługa jest świadczona,
  4. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,
  5. skutków naruszenia przez Usługobiorcę postanowień umowy o świadczenie usługi,
  6. skutków wykorzystania pobranych przez Usługobiorcę z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Usługodawcy,
  7. skutków udostępnienia przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,
  8. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Usługobiorcę albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób,
  9. przerw w dostępności do Serwisu powstałych wskutek zaplanowanej przez Usługodawcę przerwy technicznej wynikającej z rozwoju Serwisu.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Usługobiorca wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi.

§ 10. DANE UŻYTKOWNIKA I ICH OCHRONA

 1. Dane użytkownika Serwisu, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Usługobiorcy.
 2. Wszelkie dane Usługobiorcy gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług w szczególności prawidłowego funkcjonowania Serwisu w zakresie właściwego wystawiania faktur, przelewów, prawidłowego wypełniania deklaracji i innych dokumentów generowanych przez Serwis oraz w celu zapewnienia Usługobiorcy możliwości korzystania z dodatkowych narzędzi określonych w § 2 pkt 2 Regulaminu oraz w celu rozliczeń Usługodawcy z Usługobiorcą za świadczone usług.
 3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Usługobiorcy, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
 4. Na ochronę, o której mówi pkt. 3 składają się w szczególności:
  • System bezpieczeństwa transmisji danych - dane Usługobiorcy szyfrowane są przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
  • System kontroli dostępu do danych - tylko Usługobiorca ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła.
  • Operator i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Usługobiorcy, poza danymi niezbędnymi do świadczenia Usług.
  • System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Usługobiorcę dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
  • Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Usługobiorcę.
  • Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.

§ 11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Usługobiorców:
  W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
  • nazwisko i imiona;

  • numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  • adres zameldowania na pobyt stały;

  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

  • dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;

  • adresy elektroniczne usługobiorcy.

 3. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 4. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
  • oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  • informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcę w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym w rozumieniu Rozporządzenia, udostępnianych przez użytkowników Serwisu w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo stosując się do przepisów Rozporządzenia w szczególności chroni przed utratą i dostępem osób nieupoważnionych.
 7. Udostępnienie przez Usługobiorcę swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 8. Usługobiorca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach usługi udostępnianej przez Usługodawcę.
 9. Uslugobiorca powierza do przetwarzania dane osobowe, które Usługodawca ma prawo przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi, określonym w § 1 pkt 3 niniejszego regulaminu.
 10. Usługobiorca, jako administrator danych dba o przetwarzanie ich zgodne z prawem oraz bezpieczeństwo przetwarzanych w ramach Usługi danych osobowych swoich klientów stosując się do przepisów Rozporządzenia. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 11. Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych innym podmiotom, na co użytkownik Serwisu wyraża zgodę.
 12. Dalsze powierzenie przetwarzania danych powierzonych przez Usługobiorców dotyczy Dostawców dostarczających Usługodawcy odpowiedniej infrastruktury informatycznej oraz innych narzędzi niezbędnych do świadczenia Usług.
 13. Usługodawca zobowiązuje się wybierać jedynie renomowanych dostawców infrastruktury informatycznej, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych oraz gwarantujących przetwarzanie danych osobowych w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 14. Wykaz podmiotów, o których mowa wyżej, którym Usługodawca podpowierzył przetwarzanie powierzonych przez Usługobiorcę danych znajduje się u Usługodawcy i może być udostępniony Usługobiorcy na jego pisemny wniosek.
 15. Zmiana podmiotów, którym podpowierzono przetwarzanie danych nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu, jednakże Usługodawca zobowiązuje się informować Usługobiorców o takich zmianach za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej wFirma.pl.
 16. Usługodawca informuje, że Usługobiorcy przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z Rozporządzenia, a w szczególności te określone w Rozdziale IV Sekcja I i II Rozporządzenia.
 17. Na podstawie motywu 47 Rozporządzenia w trakcie trwania umowy, czy ogólniej, gdy realizowany jest cel, dla którego dane osobowe zostały powierzone, administrator może je również wykorzystywać na potrzeby akcji promocyjnych, reklamowych (marketingowych), własnych towarów lub usług. I nie musi Usługobiorcy pytać o zgodę.

§ 12. COOKIES

 1. Podczas korzystania z serwisu w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron, internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio, wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach niniejszej strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Zgoda na przechowywanie ciasteczek - Przez korzystanie z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

§ 13. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje Usług, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 pkt. 2 Regulaminu lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres określony w § 1 pkt. 2 Regulaminu.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać dane Usługobiorcy umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację.
  1. osoby składającej reklamację, jako Usługobiorcy;
  2. usługę, której reklamacja dotyczy;
  3. zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
  4. okoliczności uzasadniające reklamację;
  5. ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 6. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e­mail.

§ 14. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

 1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest, co do zasady na czas określony równy Okresowi Abonamentowemu. Przedłużenie okresu abonamentowego usługi skutkuje przedłużeniem Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu na skutek:
  1. nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego tej usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  2. śmierci Usługobiorcy,
  3. ustania bytu prawnego Usługobiorcy,
  4. usunięcia przez Usługobiorcę konta w systemie
 2. Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi w przypadku, gdy:
  1. Usługobiorca istotnie naruszy postanowienia umowy.
  2. Usługobiorca będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami.
  3. Usługobiorca będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet,
  4. Usługobiorca dokonuje czynności niezgodnych z prawem lub działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu.
 3. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie drugą stronę umowy do zaprzestania naruszeń wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie pod rygorem nieważności musi zostać złożone na piśmie.
 4. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
 5. W przypadku decyzji o zwrocie środków na konto Usługobiorcy, Usługodawca potrąca 20 zł tytułem kosztów operacyjnych dotyczących obsługi zwrotu środków tj., wystawienia korekty, przeprowadzenia zwrotu środków z rachunku bankowego. Usługobiorca wyraża zgodę na potrącenie ww. kwoty, bez konieczności składania przez Usługodawcę odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Warunkiem zwrotu środków jest usunięcie konta przez Usługobiorcę z Serwisu.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Systemu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin jest udostępniony użytkownikom Serwisu nieodpłatnie za pośrednictwem Strony w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Każdy użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 4. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona na stronie Serwisu wraz z jednoczesnym poinformowaniem Usługobiorców o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu w sposób o jakim mowa w ust.5.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy wFirma.pl. O zmianach Usługodawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych na koncie użytkownika.
 6. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej: biuro@wfirma.pl.
 7. Załączniki do Regulaminu głównego stanowią jego integralną część. Zmiana załączników do Regulaminu głównego nie stanowi jego zmiany
 8. Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu głównego:
  1. Regulamin usługi OCR odczytywanie faktur
  2. Regulamin usługi SMSinCloud
  3. Regulamin promocji “...% taniej”
  4. Regulamin świadczenia usługi wysyłania e-deklaracji za pomocą serwisu wFirma.pl
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r.