0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Polityka prywatności

Wielkość tekstu:

Traktując jako priorytet bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez serwis wfirma.pl dbamy aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także jako RODO. Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności.

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis wfirma.pl na który składa się przede wszystkim:

jest Web INnovative Software Sp. z o.o, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771.

Dane osobowe w serwisie

Są to dane  przekazywane nam bezpośrednio przez Państwa jako Użytkowników serwisu w związku z korzystaniem z jego poszczególnych funkcji jak również dane pozyskane z publicznie dostępnych źródeł takich jak publicznie dostępne rejestry (np: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Główny Urząd Statystyczny) wykorzystywane do mechanizmów usprawniających pracę na systemie np. funkcjpobierania danych z bazy GUS

Cel przetwarzania

Podane przez Państwa dane przetwarzane są w celu:

 • Zawarcia z Państwem umowy lub podjęcia innych działań, na Państwa żądanie;

 • Wykonywania zawartej z Państwem umowy i prawidłowego świadczenia usług, w szczególności:

  • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną i prawidłowego wykonania tych usług;

  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie zasad przestrzegania Regulaminu.

 • Przechowywania danych w celach: archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;

 • spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (np.obowiązek przechowywania faktur VAT). 

 • Statystycznym - w celu poprawy naszych usług sprawdzamy czas i sposób korzystania z naszego serwisu.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Państwa dane osobowe nie są przekazywane ani udostępniane stronom trzecim. Okoliczność ta nie wpływa na obowiązki Administratora wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Powierzenie przetwarzania

Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje odpowiedniej ochrony zebranych przez nas danych osobowych. Są to np. hostingodawca, operator poczty elektronicznej, firma zarządzająca siecią komputerową, podwykonawcy wykonujący usługi zintegrowane z serwisem administratora (np.operator obsługujący wysyłkę smsów).

Przekazywanie do państw trzecich

Nie przekazujemy żadnych danych osobowych do państw trzecich. 

Prawa właścicieli danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do żądania:

 • dostępu do danych, które jej dotyczą;

 • sprostowania danych, które jej dotyczą;

 • usunięcia danych, które jej dotyczą

 • ograniczenia przetwarzania danych, które jej dotyczą

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych

 • przeniesienia danych osobowych

Ponadto, w przypadku w którym przetwarzanie przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych osobowych, osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem). 

Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Polityka plików "cookies"

Pliki cookies wykorzystywane w naszym serwisie mogą zawierać dane osobowe w postaci numeru IP, których jednak z uwagi na wykorzystanie zanonimizowane Administrator nie zapisuje i nie przechowuje. Prosimy o zapoznanie się z polityką plików cookies dostępną tutaj

Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych jest:

 • wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcie działań na Państwa żądanie;

 • wykonywanie obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów którymi są:

  • świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną;

  • egzekwowanie zasad przestrzegania Regulaminu;

  • przechowywanie danych w celach archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi;

 • prowadzenie anonimowych statystyk w celu poprawy naszych usług.

 • zgoda wyrażona przez Państwa na przetwarzanie Państwa danych w określonym i wskazanym celu.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki mamy do tego podstawę prawną. 

Dane, których obowiązek przechowywania wynika z ustawy, przechowujemy zgodnie z wymogami zawartymi w odpowiednich przepisach. 

Dane, które przechowywane są w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, przechowywane są maksymalnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

Pozostałe dane są przez nas usuwane niezwłocznie po wygaśnięciu celu, w jakim zostały zebrane a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, niezwłocznie po jej wycofaniu. 

Czy profilujemy dane osobowe? 

Nie. Dane osobowe nie są przez nas profilowane ani wykorzystywane w celach innych niż wymienione w niniejszej polityce prywatności.

Sposób kontaktu w sprawach uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem:

Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław; adres e-mail: biuro@wfirma.pl

Zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu

Na zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie informacji w zakładce polityka prywatności na głównej stronie serwisu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów