0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w rozliczeniach samochodów osobowych

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują zmiany w rozliczeniach samochodów osobowych używanych w działalności, które dotyczą:

 • podniesienia limitu amortyzacji nabytych pojazdów osobowych do kwoty 150 tys. zł (do końca 2018 r. limit ten wynosił odpowiednio 20 tys. euro),

 • wprowadzenia limitu odliczenia w kosztach opłat wynikających z umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, do wysokości 150 tys. zł dla samochodów osobowych (z wyłączeniem opłat dotyczących składek na ubezpieczenie),

 • ograniczenia limitem 75% ujęcia w kosztach uzyskania przychodu wydatków eksploatacyjnych dotyczących firmowych samochodów osobowych (ujętych w środkach trwałych lub używanych na podstawie najmu, dzierżawy czy leasingu operacyjnego) wykorzystywanych zarówno w działalności i prywatnie (do końca 2018 r. możliwe było odliczenie 100% kosztów),

 • ograniczenia limitem 20% ujęcia w kosztach uzyskania przychodu wydatków związanych z prywatnym pojazdem osobowym wykorzystywanym w działalności,

 • możliwości odliczenia 100% kosztów eksploatacyjnych pojazdu w przypadku użytkowania pojazdu osobowego wyłącznie w działalności, z wymogiem prowadzenia ewidencja przebiegu pojazdów, takiej jak do VAT oraz zgłoszenia pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26.

System wfirma.pl został przystosowany do nowoobowiązujących przepisów dotyczących zmiany w rozliczeniach samochodów osobowych, dzięki czemu automatycznie uwzględnia wysokość nowych limitów. W związku z czym po 01.01.2019 r. konieczne było uzupełnienie definicji pojazdów już wprowadzonych do systemu (do końca 2018 r.), jak również zmianie uległ sposób wprowadzania nowych w działalności pojazdów do ewidencji pojazdów i ewidencji środków trwałych (po dniu 31.12.2018 r.).

Zmiany w rozliczeniach samochodów wprowadzonych do systemu

W przypadku pojazdów, które były wprowadzone w systemie przed rozpoczęciem 2019 roku, przy dodawaniu pierwszego wydatku z nim związanego w 2019 roku pojawiało się okno informujące o konieczności ponownego zdefiniowania samochodu zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami pod kątem:

 • FORMY WŁASNOŚCI:

  • LEASING OPERACYJNY I NAJEM - samochód używany na podstawie umowy leasingu operacyjnego, najmu lub dzierżawy,

  • PRYWATNY - samochód stanowiący własność lub współwłasność przedsiębiorcy, niebędący środkiem trwałym firmy,

  • INNY - samochód niestanowiący własności przedsiębiorcy używany np. na podstawie umowy użyczenia, niebędący środkiem trwałym firmy ani przedmiotem najmu lub dzierżawy,

 • WARTOŚCI POJAZDU - w przypadku oznaczenia pojazdu w leasingu operacyjnym, najmie lub dzierżawie powyżej wartości 150 tys. zł należy wprowadzić wartość pojazdu z umowy, jak również DATĘ UMOWY (wskazanie tych informacji ma znaczenie, gdyż powyższy limit ma zastosowanie jedynie dla umów zawartych lub zmienionych po 1 stycznia 2019 r.).

 • SPOSOBIE UŻYWANIA:

  • PRYWATNIE I W DZIAŁALNOŚCI - oznacza 50% odliczenia podatku VAT oraz 75% odliczenia kosztów eksploatacji (przy samochodach prywatnych 20% kosztów),

  • TYLKO W DZIAŁALNOŚCI - oznacza 100% odliczenia podatku VAT oraz 100% ujmowanych kosztów przy wydatkach związanych z użytkowaniem pojazdu pod warunkiem zgłoszenia pojazdu na druku VAT-26 w urzędzie oraz prowadzenia szczegółowej kilometrówki VAT.

Zgłoszenie VAT-26 można wygenerować i wysłać do urzędu bezpośrednio z systemu. Szczegóły postępowania znajdują się w artykule: Deklaracja VAT-26 - zgłoszenie pojazdu do urzędu

Przy wprowadzaniu w systemie wydatków związanych z samochodem osobowym automatycznie jest brana pod uwagę wysokość obowiązujących od 2019 r. limitów, co dotyczy księgowania:

Limit amortyzacji samochodów osobowych stanowiących środek trwały

System wfirma automatycznie kontroluje nowe limity amortyzacji 150 tys. zł od wartości samochodów osobowych, przez co odpisy amortyzacyjne powyżej tej kwoty nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu.

Przy wprowadzaniu do systemu samochodu osobowego będącego środkiem trwałym zakupionym do działalności lub wprowadzonym z majątku prywatnego poprzez zakładkę:

 • WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA BEZ VAT/ WYDATEK » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO lub

 • EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY

w polu WARTOŚĆ POCZĄTKOWA należy wpisać wartość początkową pojazdu (netto u czynnych podatników VAT, brutto u zwolnionych z VAT) a system samodzielnie ustali wartość odpisów amortyzacyjnych do wysokości obowiązującego limitu.

Zmiany w rozliczeniach samochodów - dodawanie środka trwałego

Po zapisaniu użytkownik będzie zobowiązany także określić SPOSÓB UŻYWANIA pojazdu:

  • PRYWATNIE I W DZIAŁALNOŚCI - oznacza 50% odliczenia podatku VAT oraz 75% odliczenia kosztów eksploatacji (przy samochodach prywatnych 20% kosztów),

  • TYLKO W DZIAŁALNOŚCI - oznacza 100% odliczenia podatku VAT oraz 100% ujmowanych kosztów przy wydatkach związanych z użytkowaniem pojazdu pod warunkiem zgłoszenia pojazdu na druku VAT-26 w urzędzie oraz prowadzenia szczegółowej kilometrówki VAT.

Zmiany w rozliczeniach samochodów - sposób użytkowania

Po wprowadzeniu środka trwałego plan jego amortyzacji jest dostępny w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, po kliknięciu na nazwę środka trwałego w podzakładce PODSTAWOWE INFORMACJE.

Zmiany w rozliczeniach samochodów - plan amortyzacji pojazdu

Sposób wprowadzania samochodu osobowego jako środka trwałego do systemu szczegółowo opisują artykuły pomocy:

W przypadku samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed rozpoczęciem 2019 roku, których wartość początkowa przekracza 20 tys. euro, w systemie od stycznia 2019 roku odpisy amortyzacyjne automatycznie ujmowane w KPiR są zwiększone do wysokości nowego limitu.

Limit dla samochodów osobowych w leasingu operacyjnym, najmie lub innej umowie o podobnym charakterze

Nowe przepisy zakładają limit opłat wynikających z umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, które zostały zawarte lub zmienione po dniu 1 stycznia 2019 r. Dla samochodów osobowych limit wynosi 150 tys. zł. W systemie wfirma.pl opłaty leasingowe dla pojazdów, których wartość przewyższa te kwoty będzie wyliczana automatycznie w proporcji do ustalonego limitu.

W przypadku czynnego podatnika VAT wartość pojazdu z umowy rozumiana jest jako wartość netto powiększona o nieodliczoną wartość podatku VAT. W przypadku podatnika zwolnionego z VAT jest to wartość brutto wynikająca z umowy.
W tym celu należy właściwie zdefiniować samochód w ewidencji pojazdów pod zakładką EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD. W wyświetlonym oknie jako TYP należy wybrać SAMOCHÓD OSOBOWY oraz formę własności - LEASING OPERACYJNY I NAJEM. Jeśli wartość samochodu przekracza limit 150 tys. zł (netto + nieodliczony podatek VAT u vatowców, brutto u nievatowców) pole WARTOŚĆ PONIŻEJ 150 TYS. ZŁ należy odznaczyć oraz wskazać datę zawarcia umowy oraz wartość pojazdu (odpowiednio pole DATA UMOWY i WARTOŚĆ POJAZDU).

Zmiany w rozliczeniach samochodów - dodawanie nowego pojazdu

Jeśli wartość samochodu przekracza limit 150 tys. zł, wówczas przy księgowaniu wydatków dotyczących opłat leasingowych samochodu osobowego przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA BEZ VAT/ WYDATEK » LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU, system automatycznie uwzględni wysokość opłaty w proporcji do wskazanego limitu wartości pojazdu i zaksięguje odpowiednią kwotę w kosztach.

Więcej informacji na temat księgowania w systemie wydatków dotyczących leasingu operacyjnego samochodu osobowego w artykule: Leasing lub dzierżawa samochodu.

Limity wydatków na samochód osobowy w zależności od sposobu jego używania

Firmowe samochody osobowe wykorzystywane prywatnie i służbowo

Samochody firmowe tj. środki trwałe lub pojazdy używane na podstawie umowy najmu, leasingu, czy dzierżawy wykorzystywane zarówno w działalności i prywatnie obejmuje limit ujmowania wydatków z nimi związanych w kosztach uzyskania przychodu w wysokości 75%.

W systemie wfirma.pl przypisywanie sposobu użytkowania pojazdu w firmie odbywa się na etapie wprowadzania pojazdu do systemu, co szczegółowo opisuje artykuł: Dodawanie pojazdu do systemu

Prywatny samochód osobowy używany w firmie

Od 1 stycznia 2019 roku nie obowiązuje kilometrówka do PIT dla prywatnych samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności. Wszystkie wydatki związane z tego typu pojazdami są uwzględniane w kosztach uzyskania przychodu do wysokości limitu 20%. Więcej na ten temat w artykule: Likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych
System wfirma automatycznie uwzględnia nowy limit 20% kosztów przy wydatkach związanych z pojazdem zdefiniowanym w systemie jako prywatny samochód osobowy używany zarówno prywatnie i w działalności.

Zmiany w rozliczeniach samochodów - dodawanie pojazdu prywatnego
Sposób wprowadzania do systemu pojazdu prywatnego wykorzystywanego w działalności opisuje artykuł: Dodanie samochodu prywatnego do systemu

Samochody osobowe wykorzystywane wyłącznie w działalności

Dla samochodów wykorzystywanych wyłącznie w działalności w dalszym ciągu jest możliwość ujmowania 100% wydatków eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodów. Wówczas konieczne jest prowadzenie kilometrówki, której zasady prowadzenia w systemie opisuje artykuł: Kilometrówka - jak prowadzić w systemie?

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów uprawniający do odliczenia 100% wydatków eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodów dotyczy zarówno czynnych podatników VAT, jak i podatników zwolnionych z VAT.
Powyższe ograniczenia nie dotyczą pojazdów, które z mocy przepisów ustawy o VAT, mają możliwość odliczenia 100% VAT, bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu. Warunki techniczne jakie muszą spełnić tego typu samochody opisuje artykuł: Samochód ciężarowy - definicja w VAT i podatku dochodowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów