0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową i końcową otrzymaną od kontrahenta?

Wielkość tekstu:

Otrzymałam od kontrahenta fakturę zaliczkową oraz końcową. Jak zaksięgować fakturę zaliczkową i końcową dotyczącą wydatku w systemie?

Faktury zaliczkowe wywołują skutki podatkowe jedynie na gruncie podatku VAT i nie podlegają ujęciu w kosztach podatkowych. Dopiero na podstawie faktury końcowej można dokonać końcowego rozliczenia transakcji - obciążenie kosztów może nastąpić dopiero wtedy, gdy zaliczkowana dostawa/usługa zostanie zrealizowana.

Podatnicy zwolnieni z VAT nie ujmują w ewidencjach otrzymanych faktur zaliczkowych, a dopiero w momencie otrzymania faktury końcowej lub w przypadku faktury zaliczkowej na 100% w dacie dostawy/wykonania usługi, ujmują całą kwotę transakcji w wydatkach schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK.

Ujęcie faktury zaliczkowej - księgowość uproszczona

Ujęcie zaliczki bezpośrednio w rejestrze VAT

Fakturę VAT zaliczkową ujmuje się w dacie jej otrzymania, bezpośrednio do rejestru VAT zakupu poprzez zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS. Dane uzupełniane są na podstawie faktury.

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową - wpis do rejestru VAT

Ujęcie zaliczki za pomocą skutku księgowego

W celu dokonania wpisu faktury zaliczkowej przez zakładkę WYDATKI należy skorzystać ze ścieżki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, w pojawiającym się oknie należy uzupełnić dane zgodnie z fakturą i przejść do zakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE, następnie w wierszu SKUTEK KSIĘGOWY wybrać opcję KSIĘGUJ DO VAT.

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową w kwocie netto

Jak ująć fakturę końcową w systemie?

W momencie otrzymania faktury VAT końcowej należy zaksięgować ją na dwa razy - pierwszy raz do rejestru zakupu VAT schematem EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, ujmując pozostałą kwotę netto i VAT wykazaną na fakturze końcowej.

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową w kwocie netto

Drugi raz do KPiR poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT), wpisując kwotę netto całej transakcji, czyli sumę kwot netto zaliczki i faktury końcowej oraz zaznaczając odpowiedni rodzaj wydatku.

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową i końcową do rejestru VAT

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową na 100% zamówienia?

Jeśli faktura końcowa nie zostanie wystawiona (faktura zaliczkowa opiewała na 100% wartości zamówienia), lub będzie wystawiona na zerowe wartości, wówczas należy dokonać tylko jeden wpis do KPiR w dacie dostawy towaru/wykonania usługi na kwotę netto zamówienia. 

W tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS. Wówczas w polu DATA należy wprowadzić datę dostawy towaru bądź wykonania usługi. Natomiast wartość netto zamówienia należy uzupełnić w odpowiednim polu w zależności od rodzaju transakcji: 

  • ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

  • KOSZTY UBOCZNE

  • POZOSTAŁE WYDATKI. 

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową na 100% zamówienia

Wówczas po zapisaniu wartość netto zakupu usługi/towaru zostanie ujęta wyłącznie w odpowiedniej kolumnie KPiR.

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową za zakup środka trwałego?

Fakturę zaliczkową za zakup środka trwałego należy ująć poprzez EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS wprowadzając dane z faktury, przy czym w polu DATA KSIĘGOWANIA DO VAT należy wskazać datę otrzymania faktury. Następnie w podzakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję ŚRODEK TRWAŁY.

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową i końcową za zakup środka trwałego?

Warto mieć na uwadze, że sposób rozliczenia zakupu środka trwałego na gruncie kosztu podatkowego będzie zależny od tego czy faktura zaliczkowa obejmowała 100% wartości zamówienia, czy tylko jego część.

Faktura zaliczkowa na 100% wartości zamówienia

Jeśli faktura zaliczkowa obejmowała 100% wartości zamówienia, wówczas środek trwały ujmuje się poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) wprowadzając numer faktury zaliczkowej, datę wystawienia jako datę dostawy środka trwałego a jako rodzaj wydatku proszę wybierać opcję ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH wskazując w polu RAZEM kwotę netto z faktury zaliczkowej. Następnie należy wskazać dane dotyczące środka trwałego oraz jego amortyzacji.

Księgowanie faktury końcowej

Z kolei, jeśli faktura zaliczkowa nie obejmowała pełnej wartości zamówienia, wówczas otrzymaną fakturę końcową ujmuje się poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (VAT) wprowadzając dane z faktury końcowej a jako rodzaj wydatku proszę wybierać opcję ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Następnie należy wskazać dane dotyczące środka trwałego oraz jego amortyzacji, przy czym w polu WART. POCZĄTKOWA należy dodatkowo ująć wartość netto z faktury zaliczkowej.

Ujęcie faktury zaliczkowej - pełna księgowość

Ujęcie faktury zaliczki

W przypadku pełnej księgowości fakturę zaliczkową wprowadza się poprzez: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, w pojawiającym się oknie należy uzupełnić dane zgodnie z fakturą a następnie przejść do zakładki DEKRETACJA i tam odznaczyć [] automatyczne wyliczenie i nanieść zmiany w dekrecie (domyślnie zastosowany podpowie konto kosztowe jakie należy zmienić).

Po zapisaniu faktura zaliczkowa trafi do zakładki;

  • START » PŁATNOŚCI » ROZRACHUNKI i będzie można ją sparować z płatnością lub jeśli była wystawiona po płatności z wpisem dodanym jako rozliczenie z płatnikiem,
  • EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWY, gdzie będzie widoczny wpis ze wskazanym księgowaniem w podzakładce DEKRETACJA,
  • EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPU, gdzie będzie widoczny wpis z wartościami wskazanymi przy księgowaniu w podzakładce PODSTAWOWE INFORMACJE » sekcja STAWKI.

W sytuacji gdy faktura zaliczkowa dotyczy środka trwałego należy skorzystać z księgowania środka trwałego w budowie omówionego w artykule pomocy: Środek trwały w budowie - ujęcie wydatków w ewidencjach.

Zaksięgowanie faktury końcowej

Jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmowała 100% to fakturę końcową wprowadzić jako WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, stawkę VAT podać z faktury i wprowadzić tylko kwotę netto pozostałą do rozliczenia, następnie przejść do zakładki DEKRETACJA i tam odznaczyć [] automatyczne wyliczenie i nanieść odpowiednie zmiany w dekrecie, czyli ująć tylko dekretację faktury końcowej lub już ją rozbudować o przeksięgowanie zaliczki i tym samym pominięcie generowania dokumentu PK.

Po zapisaniu faktura zaliczkowa-końcowa trafi do zakładki;

  • START » PŁATNOŚCI » ROZRACHUNKI i będzie można ją sparować z płatnością lub jeśli była wystawiona po płatności z wpisem dodanym jako rozliczenie z płatnikiem,
  • EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWY, gdzie będzie widoczny wpis ze wskazanym księgowaniem w podzakładce DEKRETACJA,
  • EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPU, gdzie będzie widoczny wpis z wartościami wskazanymi przy księgowaniu w podzakładce PODSTAWOWE INFORMACJE » sekcja STAWKI.

Kwotę netto zaliczki (jeśli nie została przeksięgowana przy fakturze końcowej) należy przeksięgować samodzielnie poprzez EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWY » DODAJ » DODAJ PK.

Przeksięgowanie zaliczki obejmującej 100% zamówienia

W przypadku gdy zaliczka o obejmowała 100% zamówienia jej przeksięgowanie na konto kosztów należy wprowadzić poprzez EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWY » DODAJ » DODAJ PK.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów