0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozrachunki - stan płatności na dzień

Wielkość tekstu:

Podstawą do ustalenia danych w zakresie rozrachunków są połączone płatności z dekretacją przypisane do dokumentów źródłowych takich jak faktury zakupu oraz sprzedaży, inne przychody, zobowiązania podatkowe (pierwotne i korekty) bądź płatników faktur np. gdy zyskujemy wpłatę od kontrahenta a faktura będzie później. Dzięki połączeniu rozrachunków z płatnościami z dekretacją daną transakcję rozlicza się tylko raz co oznacza, że dla rozliczeń powstają automatycznie zapisy na kontach rozrachunkowych (wyjątek stanowi metoda płatności: “za pobraniem” i “ kompensata”).

Informacje o rozrachunkach w systemie wFirma

Informacje o rozrachunkach dostępne są w zakładce STRAT » PŁATNOŚCI » ROZRACHUNKI.

Rozrachunku stan płatności na dzień

Domyślnie tabela rozrachunków pokazuje te:

 • nierozliczone - czyli w całości nieopłacone
 • częściowo rozliczone - czyli opłacone w części
 • rozliczone - czyli opłacone w całości.

Jeżeli poszukujemy transakcji rozliczonych konieczna będzie zmiana filtra w prawym dolnym rogu STAN.

Rozrachunku stan płatności na dzień

W sytuacji gdy powiązujemy transakcje z płatnikiem, to pokażą się one w rozrachunkach jako pozycja. Jeśli rozliczenie z płatnikiem nastąpi częściowo to w rozrachunkach będziemy mieć informację o rozliczeniu z płatnikiem w kwocie która pozostała i drugą pozycję rozliczoną już z dokumentem.

Jeśli chcemy uzyskać informacje o podsumowaniu rozrachunków konieczne jest wybranie waluty rozrachunków w filtrze WALUTA.

Rozrachunku stan płatności na dzień

W systemie w zakładce ROZRACHUNKI możliwe jest dodatkowo filtrowanie po: metodzie płatności, typie rozrachunku (zobowiązanie/należność), rodzaj (wydatki, przychody, deklaracje, wynagrodzenia, Wydatki Płatnik - Kontrahent, Wydatki Płatnik - Pracownik), dokument (czy jest podłączony czy nie), dni po terminie (przeterminowane, terminowe), walutę czy ręczne wpisy (zapisy rozrachunków dodane z poprzedniego systemu).

Wyświetlenie okna szczegółów rozrachunku ze statusu

W zakładce ROZRACHUNKI możliwy jest szybki podgląd płatności dla danego wpisu. Wystarczy kliknąć na STATUS R/C/N wówczas otworzy się okno z informacją o płatności.

Rozrachunku stan płatności na dzień

Łączenie płatności z wpisem księgowym

Aby transakcja na rozrachunkach pokazana była jako rozliczona konieczne jest powiązanie płatności z dekretacją. W tym celu w trakcie dodawania płatności np. akcją ROZLICZ możliwe jest powiązanie dokumentu tj. transakcji z banku czy kasy z wpisem w schemacie "Transakcje z płatnikiem" lub polecenia księgowania (PK).

Rozrachunku stan płatności na dzień

Płatności dodawane w metodzie płatności KOMPESNATA nie rozliczają danego dokumentu. Konieczne jest powiązanie takiej płatności z dokumentem PK, gdzie dokonujemy rozliczenia kompensaty.

Połączenia rozliczenia zobowiązań oraz należności w PLN w formie kompensaty

Aby dokonać skompensowania dwóch dokumentów należy w zakładce START » PŁATNOŚCI » ROZRACHUNKI zaznaczyć minimum 1 dokument i następnie skorzystać z akcji SKOMPENSUJ.

Rozrachunku stan płatności na dzień

Wówczas otworzy się okno, w którym w górnym pasku otrzymujemy informację o:

 • Wartości należności (PLN) - łączna wartość z faktur wskazanych w sekcji "Należności",
 • Wartości zobowiązań (PLN) - łączna wartość z faktur wskazanych w sekcji "Zobowiązania",
 • Pozostało (PLN) - różnica pomiędzy wartością należności a zobowiązań.

Co ważne, system nie przepuści zapisu kompensaty jeśli pole POZOSTAŁO (PLN) nie będzie równe 0,00.

W podzakładce PODSTAWOWE INFORMACJE możemy:

 1. określić datę w której ma miejsce kompensata - pole DATA KOMPENSATY,
 2. wyszukać dokument, który ma się znaleźć w sekcji NALEŻNOŚCI bądź ZOBOWIAZANIA (w tabeli z proponowanymi dokumentami pojawiają się nierozliczone transakcje określonego w filtrze typu),
 3. w polu KWOTA DO KOMPENSATY możliwe jest zdefiniowanie innej wartości która ma zostać skompensowana (domyślnie podstawia się kwota z dokumentu).

W podzakładce DEKRETACJA w przypadku korzystania ze wzorcowego planu kont (nie modyfikowanego) podstawia się wzorcowy schemat księgowy dla dekretowania kompensaty. Dekretacja się podstawia gdy rozliczenie zobowiązania i/lub należności powoduje konieczność dekretacji (system to bada i odpowiednio podstawia konta). 

Rozrachunku stan płatności na dzień

W przypadku korzystania z własnego planu kont schemat można utworzyć samodzielnie wzorując się na wzorcowym schemacie, który pokazujemy poniżej w tabeli:

Nazwa schematu:KOM - kompensata - przychody i wydatki
Kategoria:KOM - kompensata - przychody i wydatki
Konto WnWartośćWyrażenie logiczneKonto MaWartość Wyrażenie logiczne
200-[kontrahent] [kwota](([podmiot] == "Kontrahent") LUB ([podmiot] == "Brak")) ORAZ ([obiekt] == "Przychód") ORAZ ([typ] == "Zobowiązanie") 200-[kontrahent] [kwota](([podmiot] == "Kontrahent") LUB ([podmiot] == "Brak")) ORAZ ([obiekt] != "Wydatek") ORAZ ([typ] == "Należność")
201-[kontrahent] [kwota](([podmiot] == "Kontrahent") LUB ([podmiot] == "Brak")) ORAZ ([obiekt] != "Przychód") ORAZ ([typ] == "Zobowiązanie") 201-[kontrahent] [kwota](([podmiot] == "Kontrahent") LUB ([podmiot] == "Brak")) ORAZ ([obiekt] == "Wydatek") ORAZ ([typ] == "Należność")
234-[pracownik][kwota]([podmiot] == "Pracownik") ORAZ ([obiekt] != "Przychód") ORAZ ([typ] == "Zobowiązanie")234-[pracownik][kwota]([podmiot] == "Pracownik") ORAZ ([obiekt] == "Wydatek") ORAZ ([typ] == "Należność")

Schemat księgowy dodajemy schematem: USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » SCHEMATY KSIĘGOWE » DODAJ.

Dodanie kompensaty tylko rozlicza rozrachunek, nie generuje dokumentu jakim jest oświadczenie o kompensacie. Jej bezpłatny wzór do uzupełnienia można pobrać z artykułu: Oświadczenie o kompensacie - wzór z omówieniem. Dodanie wzoru kompensaty będzie kolejnym elementem rozbudowy funkcjonalności.

Dodawanie rozrachunków sprzed przejścia do systemu

W celu dodania rozrachunku należy przejść do zakładki: START » PŁATNOŚCI » ROZRACHUNKI, gdzie w pasku menu korzystamy z opcji DODAJ » DODAJ. Wówczas pojawi się okno w którym należy wskazać typ dokumentu, który dodawany będzie jako rozrachunek:

 • Przychód,
 • Wydatek,
 • Deklaracje,
 • Wynagrodzenia.

Rozrachunku stan płatności na dzień

Więcej w temacie uzupełnienia przeniesienia rozrachunków z innego systemu w artykule pomocy: Przenoszenie rozrachunków z innego systemu.

Generowanie rozrachunków stan na wybrany dzień 

Tabela rozrachunków może pokazywać bieżący stan jak i można wyznaczyć w niej STAN NA DZIEŃ wskazując konkretną datę z możliwością wskazaniu na kalendarzu do której (włącznie) stan rozrachunków ma być pokazany:

Rozrachunku stan płatności na dzień

Generowanie rozrachunków dla wybranego kontrahenta

Aby uzyskać informacje o stanie rozrachunków z danym kontrahentem wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej nad tabelą wpisując nazwę kontrahenta dla którego dane o stanie rozliczeń mają być wygenerowane:

Rozrachunku stan płatności na dzień

Drukowanie rozrachunków

Wydruk tabeli rozrachunków można wywołać dzięki widocznej ikonce kół zębatych w prawym górnym rogu i wyborze DRUKOWANIE TABELI:

Rozrachunku stan płatności na dzień

Eksport rozrachunków do Excela

Eksport do excela tabeli rozrachunków można wywołać dzięki widocznej ikonce kół zębatych w prawym górnym rogu i wyborze EXPORT DO EXCELA:

Rozrachunku stan płatności na dzień

Potwierdzenie salda - jak wygenerować?

W celu wygenerowania potwierdzenie salda należy przejść do zakładki STRAT » PŁATNOŚCI » ROZRACHUNKI i następnie skorzystać z opcji POTWIERDZENIE SALDA. W oknie które się pojawi należy wskazać w polu:

 • kontrahent - wybrać kontrahenta dla którego wygenerowane zostanie potwierdzenie salda,
 • potwierdzenie salda na dzień - dzień na który ma zostać potwierdzone saldo,
 • miejscowość - zaciąga się miejscowość, w której prowadzona jest działalność gospodarcza, jest możliwość zmiany miejscowości,
 • data - data w której sporządzane jest potwierdzenie salda,
 • ilość dni na zwrot potwierdzenia - wskazujemy ilość dni na zwrot potwierdzenia sald, dni zaciągną się bezpośrednio na generowanym druku,
 • nieuregulowana należność na rachunek - wskazujemy rachunek na który ma zostać przelane zobowiązanie jeśli kontrahent jest winny środki.

 Rozrachunku stan płatności na dzień

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów