0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Łatwy proces zatrudnienia pracownika w systemie

Wielkość tekstu:

Nowy pracownik w firmie to dla przedsiębiorcy konieczność dopełnienia kilku obowiązków formalnych. Na początkowym etapie istnieje konieczność wygenerowania dokumentacji dla pracownika, na podstawie której będzie on zgłoszony do ubezpieczeń oraz rozliczany. Proces zatrudnienia jeszcze nigdy nie był tak łatwy dzięki funkcji masowego wystawiania dokumentów. 

Nowy pracownik 

Istnieją dwie ścieżki dodawania pracownika do systemu. Dane mogą być dodane ręcznie poprzez: 

Dodany pracownik będzie widoczny w zakładce KADRY » PRACOWNICY.  Z tego poziomu możemy wykonać dwie akcje: WYSTAW oraz DRUKUJ , zarówno jedna jak i druga operacja pozwala na generowanie dokumentów indywidualnie dla jednego pracownika albo masowo dla zaznaczonych pracowników. 

Proces zatrudnienia pracownika akcja Wystaw dokument 

W zakładce KADRY » PRACOWNICY możliwe jest wystawienie dokumentów dla nowego pracownika (WYSTAW). System umożliwia wystawienie:

Akcja Wystaw jest przeznaczona dla dokumentów, w których istnieje konieczność ingerencji jeszcze przed ich wydrukiem. Może być wykonana tylko dla jednego pracownika ale i dla kilku pracowników. Aby wystawić dokument dla jednego pracownika należy tylko jego zaznaczyć na liście, jeśli chcemy masowo wystawić dokument należy zaznaczyć więcej pracowników.

Proces zatrudnienia - funkcja wystaw

Wystawianie umów

Aby wystawić umowę należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY » WYSTAW » UMOWĘ. Po wybraniu tej opcji otworzy się okno dialogowe, w którym należy wypełnić dane konieczne do zawarcia umowy. Przy założeniu, że na liście w KADRY » PRACOWNICY zaznaczono kilku pracowników to okna dialogowe będą wyświetlane jedno po drugim po uzupełnieniu danych. 

Proces zatrudnienia - umowy

Dla każdego z wybranych pracowników należy wybrać rodzaj umowy, następnie uzupełnić pola wymagane w danej umowie, po ich uzupełnieniu i przy założeniu, że wybrano do akcji Wystaw więcej niż jednego pracownika po zapisaniu danych pierwszego pracownika pojawi się okno dialogowe dla następnego pracownika, gdzie będzie konieczność wybrania rodzaju umowy oraz uzupełnienia formatki umowy. Akcja będzie powtarzana tyle razy ile pracowników zaznaczono do tej akcji. Kliknięcie opcji POMIŃ spowoduje, że dla danego pracownika umowa nie zostanie wystawiona, ale akcja nie zostanie zatrzymana.

Wystawianie skierowania na badanie

Podobnie jak w przypadku umów, system daje możliwość wystawienia skierowania na badania. Aby wystawić skierowanie na badania należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY » WYSTAW SKIEROWANIE NA BADANIA

Proces zatrudnienia- skierowanie na badania

Po zaznaczeniu tej opcji otworzy się okno dialogowe, gdzie mamy możliwość uzupełnienia danych dotyczących rodzaju  skierowania na badania oraz należy uzupełnić resztę danych np. stanowisko pracy i opis stanowiska pracy. Następnie należy kliknąć opcję DRUKUJ. W przypadku kiedy akcja wykonywana jest masowo spowoduje to otwarcie kolejnego okna ze skierowaniem dla kolejnego pracownika. Kliknięcie opcji POMIŃ spowoduje, że dla danego pracownika skierowanie nie zostanie wystawione, wystawianie skierowań dla innych pracowników będzie kontynuowane. 

Wystawienie zaświadczenia 

System daje możliwość wystawienia zaświadczenia dla pracownika. Aby wystawić zaświadczenie należy przejść do zakładki  KADRY » PRACOWNICY » WYSTAW » ZAŚWIADCZENIE

Proces zatrudnienia - zaświadczenie

Analogicznie jak w przypadku skierowania również zaświadczenie można wystawić zbiorczo czyli dla kilku pracowników. Po wybraniu opcji Wystaw zaświadczenie zostanie otwarte okno gdzie należy uzupełnić dane dotyczące tego zaświadczenia, a  więc jego rodzaj, okres cel wydania, system daje również opcję odnotowania informacji czy zakład znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości oraz czy pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy. Następnie należy kliknąć opcję DRUKUJ. W przypadku kiedy akcja wykonywana jest masowo spowoduje to otwarcie kolejnego okna ze zaświadczeniem dla kolejnego pracownika. Kliknięcie opcji POMIŃ spowoduje, że dla danego pracownika zaświadczenie nie zostanie wystawione, ale dla pozostałych wybranych pracowników już tak. 

Ustawienia drukowania

Po kliknięcie na DRUKUJ pojawi się okno Ustawienia drukowania, w którym wybiera się w jaki sposób powinny zostać wygenerowane dokumenty:

  • jeden plik PDF - dokumenty zostają pobrane na dysk w jednym pliku PDF nawet jeśli dotyczą wielu pracowników;
  • spakowane w ZIP - wówczas każdy dokument zostanie zapisany osobno;
  • wyślij do pracownika - załącznik, - dokumenty zostają wysyłane bezpośrednio na adres e-mail pracownika jako załączniki;
  • wyślij do pracownika - w treści (HTML) - dokumenty wysyłane są na adres e-mail pracownika w treści wiadomości.

Proces zatrudnienia

Proces zatrudnienia pracownika - akcja drukowania dokumentów

W zakładce KADRY » PRACOWNICY możliwe jest również drukowanie dokumentów dla nowego pracownika. System umożliwia drukowanie dokumentów do zatrudnienia, kartotek, pasków płacowych czy list obecności. Warto nadmienić, że tylko dokumenty do zatrudnienia mogą być wydrukowane przed wygenerowaniem umowy. Reszta dokumentów co do zasady jest możliwa do wydruku tylko w przypadku kiedy dany pracownik ma już aktywną umowę i jest rozliczany w systemie.

Proces zatrudnienia - dokumenty do zatrudnienia

Dokumenty do zatrudnienia 

W systemie istnieje możliwość wydrukowania paczki dokumentów dla nowego pracownika. Aby wykonać tę akcję należy przejść do zakładki: KADRY » PRACOWNICY » DRUKUJ » DOKUMENTY DO ZATRUDNIENIA. Po wybraniu tej opcji otworzy się okno dialogowe, gdzie można wybrać jakie dokumenty chcemy wydrukować z katalogu dostępnych. Zestaw dokumentów możemy wydrukować dla jednego pracownika albo dla wielu, masowa akcja jest możliwa gdy z zakładce  KADRY » PRACOWNICY wybranych zostanie kilku pracowników. 

W oknie dokumenty do zatrudnienia w zakładce UMOWY O PRACĘ znajdują się dokumenty, które związane są ze stosunkiem pracy. 

Proces zatrudnienia - umowa o pracę

Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi to nowy dokument, który został dołączony do paczki dokumentów do zatrudnienia. Nie jest to dokument obligatoryjny, zawiera jednak zbiorcze oświadczenia pracownika z zapoznaniem się z przepisami zakładowymi, warunkami zatrudnienia czy z ryzykiem zawodowym.

W zakładce UMOWA CYWILNOPRAWNA są dostępne oświadczenia i klauzula informacyjna związane z umową zlecenia i o dzieło.

Proces zatrudnienia - dokumenty do zatrudnienia umowy cywilnoprawne

Przedsiębiorca ma możliwość wyboru z całego katalogu dokumentów, które chce wydrukować. Akcja zaznacz wszystkie spowoduje, że zostanie wydrukowany pełny pakiet dokumentów do zatrudnienia. Istnieje jednak możliwość zaznaczenia konkretnych dokumentów, które mają zostać wydrukowane.

Podobnie jak w pozostałych przypadkach pracodawca ma możliwość wydrukowania pakietu jednemu pracownikowi lub wykonania akcji masowej. Aby wydrukować pakiet kilku pracownikom wystarczy w zakładce KADRY » PRACOWNICY zaznaczyć na liście więcej osób. Niezaznaczenie żadnego pracownika na liście i wykonanie akcji KADRY » PRACOWNICY » DRUKUJ » DOKUMENTY DO ZATRUDNIENIA spowoduje wydruk pustego zestawu dokumentów czyli bez uzupełnionych danych personalnych i ewidencyjnych.

Dokumenty do zatrudnienia można wygenerować jako jeden plik PDF (wówczas w jednym dokumencie PDF zostaną wygenerowane wszystkie dokumenty), lub spakowane w ZIP (dzięki czemu każdy dokument zostanie zapisany osobno).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów