Obowiązki przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego i ZUS

Założyłem w tym miesiącu działalność gospodarczą i chcę samodzielnie prowadzić swoją księgowość. Bardzo proszę o informację jakie są comiesięczne obowiązki przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego i ZUS?

 

Najważniejsze terminy

Przedsiębiorca powinien pamiętać o obowiązujących terminach wobec ZUS i urzędu skarbowego.

Rodzaj zobowiązania Termin

ZUS
10-ego dnia kolejnego miesiąca, w przypadku gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników
15-ego dnia kolejnego miesiąca, w przypadku gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników
podatek dochodowy 20-ego dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesiącu/ kwartale)
VAT-7/ VAT-7K 25-ego dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesiącu/ kwartale)
JPK_VAT 25-ego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni
VAT-UE 25-ego dnia miesiąca następującego po danym miesiącu - wysyłka w formie elektronicznej

Podstawowych obowiązków przedsiębiorcy

Wyliczenie i opłacenie składek ZUS

Przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji ZUS DRA należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i wybrać odpowiedni schemat składek. Szczegóły na ten temat w artykule: ZUS.

W celu wygenerowania deklaracji ZUS DRA należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. Po opłaceniu należy użyć akcji ROZLICZ w celu dodania informacji o dokonanej płatności.

Obowiązki przedsiębiorcy - ZUS

Rozliczone składki ZUS zostaną uwzględnione podczas generowania zaliczki na podatek dochodowy.

Termin wysyłki DRA i opłacenia składek:

  • do 10-ego dnia kolejnego miesiąca - w przypadku gdy przedsiębiorca nie zatrudnia  pracowników,

  • do 15-ego dnia kolejnego miesiąca - w przypadku zatrudniania pracowników.

Pierwszą deklarację DRA należy obowiązkowo złożyć w ZUS, a w przypadku kolejnych, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, możliwe jest zwolnienie z obowiązku przekazywania deklaracji. Wtedy też wystarczy generować DRA, wpłacać składki do ZUS i na tej podstawie rozliczać deklaracje w systemie. Więcej informacji na ten temat w artykule: Obowiązek składania deklaracji DRA.

Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy

W zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY należy wskazać wybraną formę opodatkowania oraz częstotliwość opłacania zaliczek.

W celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK wybierając okres za jaki zaliczka ma zostać wygenerowana.

Obowiązki przedsiębiorcy - podatek dochodowy

W przypadku gdy z wyliczenia wyjdzie podatek do zapłaty, należy go uiścić na odpowiednie konto urzędu skarbowego do 20-ego dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesiącu bądź kwartale). Co ważne, w przypadku podatku dochodowego nie składa się okresowych deklaracji, wystarczy terminowo opłacać zaliczki.

Więcej informacji na temat generowania zaliczek na podatek dochodowy w systemie wFirma.pl w artykule: Zaliczka na podatek dochodowy.

Przygotowanie deklaracji VAT

W zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT należy zaznaczyć czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT. Jeżeli tak, to okienko “Płatnik VAT” powinno zostać zaznaczone. Pojawią się również dodatkowe opcje do wyboru, związane z podatkiem VAT.

W celu wygenerowania deklaracji VAT należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ. W zależności od informacji wprowadzonych w ustawieniach pojawi się opcja: Deklaracja VAT 7 lub Deklaracja VAT 7K. Należy wybrać okres za jaki deklaracja ma zostać wygenerowana.

Obowiązki przedsiębiorcy - deklaracja VAT

Termin składania deklaracji VAT upływa 25-ego dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale).

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 podstawową formą rozliczeń jest rozliczenie miesięczne.

Z kwartalnego rozliczenia VAT (zarówno na zasadach ogólnych, jak i przy zastosowaniu metody kasowej) nie mogą skorzystać podatnicy:

  • rejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub

  • którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Więcej informacji na temat sporządzania deklaracji VAT-7/ VAT-7K w systemie wFirma.pl w artykule: Rozliczanie VAT miesięczne i kwartalne.

Od rozliczenia za styczeń 2018 przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT będą wysyłali co miesiąc dodatkowo plik JPK_VAT.

Przygotowywanie i wysyłka JPK_VAT

Każdy czynny podatnik VAT zobowiązany jest do co miesięcznego (i nie ma tu znaczenia czy deklaracje VAT składa miesięcznie czy kwartalnie) generowania i wysyłania do Ministerstwa Finansów plików JPK_VAT.

W celu wygenerowania pliku JPK_VAT za dany miesiąc należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK VAT a następnie oznaczyć miesiąc którego dotyczy.

Obowiązki przedsiębiorcy - generowanie JPK

W celu wysyłki JPK_VAT należy zaznaczyć wygenerowany plik i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Plik przesyłany jest wyłącznie w postaci elektronicznej. Format pliku dostępny w serwisie czyli XML jest formatem wymaganym przez Min. Finans.

Przygotowanie informacji VAT-UE

W przypadku gdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowych, jak:

  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),

  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),

  • wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług z art. 28b (np. świadczenie usług elektronicznych na rzecz podatników z innych krajów UE),

jest zobowiązany do rejestracji jako VAT-UE na druku VAT-R oraz złożenia informacji podsumowującej VAT-UE. W takim wypadku w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć okienko “Przedsiębiorca zarejestrowany w UE (VAT-UE)”.

W celu wygenerowania deklaracji VAT UE należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT UE.

Obowiązki przedsiębiorcy - VAT UE

Termin składania informacji VAT-UE:

  • do 25-ego dnia miesiąca po danym okresie rozliczeniowym - wysyłka wyłącznie w formie elektronicznej.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT od 1 stycznia 2017 roku Informacje podsumowujące VAT UE składane są wyłącznie w okresach miesięcznych w wersji elektronicznej

Więcej informacji na temat sporządzania VAT-UE w systemie wFirma.pl w artykule: Informacja VAT-UE.