0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Polityka Bezpieczeństwa Informacji ISO 27001

Wielkość tekstu:

„Stosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji w trosce o pełne zaufanie klientów”

 1. Uwzględniając specyfikę działalności Web INnovative Software Sp. z o.o. bezpieczeństwo informacji oraz systemów, w których są one przetwarzane jest jednym z kluczowych elementów naszej Spółki oraz warunkiem ciągłego jej rozwoju.

 2. Zaufanie klientów jest dla nas najważniejsze, a skuteczna ochrona informacji, poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, stanowi priorytet w naszej działalności.

 3. Spełniamy wszystkie wymagania prawne i kontraktowe związane z bezpieczeństwem informacji, szczególnie w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.

Podejście do bezpieczeństwa informacji oparte jest na trzech podstawowych regułach:

 • reguła poufności informacji - zapewnienie, że informacja jest udostępniana jedynie osobom upoważnionym,

 • reguła integralności informacji - zapewnienie całkowitej dokładności i kompletności informacji oraz metod jej przetwarzania,

 • reguła dostępności informacji - zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią aktywów tylko wtedy, gdy istnieje taka potrzeba.

Zarząd Spółki wprowadzając Politykę Bezpieczeństwa Informacji deklaruje, że wdrożony System Bezpieczeństwa Informacji będzie podlegał ciągłemu doskonaleniu zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2007

Celem wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest osiągnięcie poziomu technicznego i organizacyjnego, który:

 • umożliwi pełną ochronę danych klientów oraz ciągłość procesu ich przetwarzania,

 • zapewni zachowanie poufności informacji chronionych, integralności i dostępności informacji chronionych i jawnych,

 • zagwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, bez względu na jej postać, we wszystkich obszarach jej przetwarzania,

 • maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, które wynikają z celowej bądź przypadkowej działalności człowieka oraz ich ewentualne wykorzystanie na szkodę Spółki,

 • zapewni gotowość do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa Spółki, jej interesów oraz posiadanych i powierzonych jej informacji.

Powyższe cele realizowane będą przez:

 • wyznaczenie osób odpowiedzialnych, zapewniających optymalny podział i koordynację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji,

 • wyznaczenie właścicieli dla kluczowych aktywów przetwarzających informację, którzy zobowiązani są do zapewnienia im możliwie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa,

 • przyjęcie za obowiązujące przez wszystkich pracowników polityk i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce,

 • określenie zasad przetwarzania informacji,

 • przegląd i aktualizację polityk i procedur postępowania dokonywaną przez odpowiedzialne osoby w celu jak najlepszej reakcji na zagrożenia i incydenty,

 • ciągłe doskonalenie systemu zapewniające bezpieczeństwo informacji funkcjonujące w Spółce zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2007 i zaleceniami wszystkich zainteresowanych.

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa Informacji została zaakceptowana przez Zarząd Spółki i zakomunikowana wszystkim pracownikom Spółki oraz zainteresowanym stronom zewnętrznym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów