Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym w systemie wfirma.pl

Rozliczenie zarobków zagranicznych może powodować konieczność złożenia załącznika PIT/ZG (PIT - zagranica). Przeznaczony jest on dla osób, które rozliczają przychody, które uzyskiwane były od zagranicznych podmiotów (mieszkam w Polsce – wynagrodzenie otrzymuje z zagranicy), a także, które zarabiają wyjeżdżając do pracy za granicę.

Źródła opodatkowania

Istnieją różne zasady deklarowania przychodów zagranicznych w zależności od składanej w Polsce deklaracji i od wyboru określonej formy opodatkowania. Zależy to m.in. od rozliczenia na PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.

Podatnik, który uzyskał przychód poza granicami Polski ma możliwość zastosowania następujące źródła opodatkowania:

  • metodę zwolnienia z progresją – według tej metody do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodawane są dochody zwolnione od tego podatku uzyskane za granicą; od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali, wtedy ustala się stopę procentową podatku do tak obliczonej sumy dochodów, następnie ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

  • metodę proporcjonalnego odliczenia – dochody osiągnięte za granicą łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Natomiast odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

W przypadku PIT-36 można wybrać jedną spośród wyżej wymienionych metod, natomiast w PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

W PIT-36L nie należy deklarować dochodów zwolnionych z opodatkowania.

Załącznik PIT/ZG

Załącznik PIT/ZG składa się do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. W przypadku małżonków, druk składać należy odrębnie, nawet przy łącznym rozliczeniu podatkowym.

Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa, z którego uzyskane zostały przychody. Zatem tyle, ile deklaracji podatnik złoży z zarobkami zagranicznymi, tyle PIT/ZG należy do nich dołączyć. Jeżeli jednak podatnik składa dwie deklaracje np. PIT-36 i PIT-36L ze względu na krajowe zarobki oraz dodatkowo ze względu na pracę za granicą – PIT/ZG, to złoży tylko jeden załącznik – dołączając go do deklaracji, w której wykazuje zagraniczne przychody (w podanym przykładzie – do PIT-36).

Więcej na temat rozliczenia dochodów z zagranicy obrazuje artykuł: Jak ująć przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym przedsiębiorcy?

Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym w systemie wfirma.pl

W systemie wfirma.pl można wygenerować zeznanie roczne z działalności gospodarczej wraz z załącznikiem. W celu wygenerowania zeznania rocznego z załącznikiem PIT/ZG należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJE, następnie należy wybrać formularz:

Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym - jak dodać deklaracje?

Następnie należy wybrać cel:

  • złożenie deklaracji lub

  • korekta deklaracji.

Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym - dodawanie deklaracji PIT 36W dalszych krokach należy wybrać trzykrotnie DALEJ. Następnie po wybraniu sposobu opodatkowania należy zaznaczyć ZAŁĄCZNIK PIT/ZG.

Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym - załącznik PIT/ZGZałączniki można również określić na ostatniej stronie zeznania rocznego w części U (w przypadku zeznania rocznego PIT-36) lub w części Q (w przypadku zeznania rocznego PIT-36L).

W przypadku gdy dochody uzyskane zostały w kilku krajach zagranicznych należy dla każdego dodać osobny załącznik PIT/ZG.

Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym część U

Druk wypełnia się wyłącznie w części związanej z danym zeznaniem podatkowym, czyli odpowiednio część C.1 (podział danych przychodów na źródła), C.2, C.3 lub C.4.

W części C.1. wykazywany jest przychód z PIT-36 i PIT-36S, czyli z przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (obecnie 17% i 32%).

Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym - dochody/przychody z zagranicy i zapłacony podatek

W części C.2. wykazywany jest przychód z PIT-36L i PIT-36LS czyli przychody z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym.

W części C.3. wykazywany jest przychód z PIT-38, czyli z przychody z:

  • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

  • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W części C.4. wykazywany jest przychód z PIT-39, czyli przychód z odpłatnej sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych 19% podatkiem dochodowym poza działalnością gospodarczą. W deklaracji PIT 39 wykazujesz również przychód z tytułu umowy zamiany nieruchomości.

Zeznania rocznego PIT-39 nie ma możliwości wygenerowania za pomocą systemu.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka