Deklaracja VAT-8

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji, w  których uczestniczą podmioty zagraniczne z krajów należących do Unii Europejskiej, co do zasady (wyjątki prezentuje tabela poniżej) powinni jeszcze przed pierwszą transakcją zarejestrować się do celów transakcja wewnątrzwspólnotowych na druku VAT-R.

Należy podkreślić, że jeżeli u podatnika zwolnionego z VAT dokonującego zakupu towarów od unijnego kontrahenta wartość WNT w całości nie przekroczyła w danym roku podatkowym 50 000 zł, może on nie wykazywać WNT przy nabyciu towarów z innego kraju Unii Europejskiej. Wówczas taki nabywca może nie kwalifikować danej transakcji jako WNT lub może dobrowolnie zgłosić, iż transakcję nabycia towaru od kontrahentów z UE będzie traktował jako WNT (jeżeli nie przekroczył limitu).

Następnie podatnicy zwolnieni z VAT (po uprzedniej rejestracji dla celów VAT UE) dokonujący zakupu towarów od zagranicznego kontrahenta powinni wybrać odpowiedni schemat rozliczeń, przechodząc do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT oraz zaznaczając okienko PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).

VAT-8 - zakładka ustawienia

VAT-8  - przedsiębiorca w UE

Terminy składania deklaracji VAT-8

Deklarację VAT-8 składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Jak wynika z przepisów ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Deklarację VAT-8 składa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Jak sporządzić deklarację VAT-8 w systemie wfirma.pl?

W celu wygenerowania deklaracji VAT-8 należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATKOWE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT 8.

Następnie w oknie, które się pojawi, trzeba wybrać okres, którego deklaracja ma dotyczyć, oraz wybrać cel złożenia: ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

VAT-8 - złożenie deklaracji

Jak sporządzić korektę VAT-8 w systemie wfirma.pl?

Podatnicy obowiązani do złożenia korekty deklaracji VAT-8 powinni przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATKOWE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT 8, gdzie jako cel złożenia należy wybrać: KOREKTA DEKLARACJI.

VAT-8 - korekta

Wysyłka deklaracji VAT-8 do urzędu

Deklarację VAT-8 można wysłać do właściwego US bezpośrednio z systemu, z zakładki BEZ PODPISU. W celach autoryzacji należy dodatkowo wprowadzić informację o kwocie osiągniętego przychodu z poprzedniego roku podatkowego oraz kliknąć na przycisk WYŚLIJ DO URZĘDU.

Więcej w temacie wysyłki deklaracji elektronicznych w artykule: Wysyłka elektroniczna deklaracji.

Rozliczenie deklaracji VAT-8 - automatyczny DW

Płatność za deklarację VAT-8 należy wprowadzić poprzez zaznaczenie deklaracji w zakładce BIURO » DEKLARACJE »  PODATKOWE » PODATEK VAT i wybranie opcji ROZLICZ. W oknie należy uzupełnić faktyczną datę i kwotę wpłaty oraz metodę płatności.

VAT-8 - rozliczenie

Uregulowany podatek stanowi koszt podatkowy dla przedsiębiorcy, dlatego po dodaniu rozliczenia, system automatycznie generuje dowód wewnętrzny i księguje go w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki, zgodnie z datą rozliczenia.

VAT-8 - dowód wewnętrzny

Dowód wewnętrzny będzie widoczny z poziomu zakładki EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » DOWODY WEWNĘTRZNE.

VAT-8 - dowód wewnętrzny

WNT również w informacji VAT-UE

Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT, którzy są zobowiązani wykazać transakcję WNT (przekroczyli limit 50 tys. zł lub dobrowolnie zarejestrowali się do celów transakcji unijnych), powinni pamiętać, że oprócz złożenia w US deklaracji VAT-8 rozliczającej WNT powinni również wykazać transakcję na informacji VAT-UE. W tym celu należy przejść do zakładki: BIURO » DEKLARACJE » PODATKOWE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT UE.

VAT-8 - VAT UE

Dokładny schemat wygenerowania deklaracji VAT UE opisuje artykuł: Informacja VAT UE - jak wygenerować?