0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pakiet mobilności w systemie wFirma

Wielkość tekstu:

Od lutego 2022 roku weszły w życie przepisy tzw. „pakiet mobilności” dotyczące rozliczania wynagrodzeń kierowców, które są konsekwencją dostosowania polskich przepisów do dyrektyw unijnych. 

W systemie wFirma.pl można wprowadzić podstawę oskładkowania i opodatkowania zgodnie z przepisami tzw. Pakietu Mobilności, tak aby kwoty zobowiązań składkowych i podatkowych były prawidłowe i w odpowiedni sposób wykazywały się w deklaracjach. Natomiast do rozliczania wynagrodzeń kierowców służą dedykowane do tej branży oprogramowania, najczęściej zintegrowane z tachografami rejestrującymi czas pracy. To te systemy służą do szczegółowego rozliczania wynagrodzeń kierowców.

Rozliczenie pakietu mobilności w systemie wFirma.pl

Chcąc rozliczyć wynagrodzenie kierowcy według zasad pakietu mobilności w systemie wfirma, należy samodzielnie, poza systemem ustalić kwoty takie jak:

 • wynagrodzenie brutto,
 • podstawę oskładkowania,
 • podstawę opodatkowania,
 • wynagrodzenie netto.

Kwoty te powinny być wprowadzone do systemu sumarycznie, czyli bez rozdzielania ich na poszczególne składniki, składające się na wynagrodzenie pracownika.

Prawidłowe wykazywanie składników wynagrodzenia, jak i ustalanie podstawy wynagrodzenia chorobowego oraz ewidencjonowanie czasu pracy należy ustalić samodzielnie poza systemem.

Rozliczając wynagrodzenie pracownika według pakietu mobilności w systemie wFirma.pl należy wprowadzać kwoty stanowiące sumy wszystkich składników wynagrodzenia. Nie należy wprowadzać pojedynczych składników wynagrodzenia poprzez funkcję DODATKI I POTRĄCENIA!

W praktyce mogą wystąpić dwie sytuacje wymagające rozliczenia:

 1. podstawa oskładkowania jest wyższa niż przychód do opodatkowania (przykład 2.);

 2. podstawa oskładkowania jest niższa niż przychód do opodatkowania (przykład 1.).

Rozliczenie wynagrodzenia należy rozpocząć od dodania pracownikowi umowy o pracę w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O PRACĘ i w kwocie wynagrodzenia wprowadzić np. kwotę pensji zasadniczej.

 

Pakiet mobilności - umowaRozliczenie, gdy podstawa oskładkowania jest niższa niż przychód do opodatkowania

Poniżej przedstawiamy sposób rozliczenia wynagrodzenia pracownika, którego podstawa oskładkowania jest niższa od przychodu do opodatkowania, czyli:

podstawa oskładkowania

 

Przykład 1. 

Kierowca firmy transportowej wykonywał przewóz ładunku we Francji. Pracownik złożył PIT-2, nie przynależy do PPK. Pracownik za granicą przebywał 7 dni.

Wynagrodzenie pracownika:

zasadnicze: 7000,00 zł 
ryczałt za nadgodziny: 500,00 zł 
ryczałt za godziny nocne: 100,00 zł
SUMA: 7600,00 zł

Podstawa oskładkowania:

 1. ustalenie kwoty „wirtualnej diety” (dieta 60,00 euro, przyjęty kurs euro 4,45 zł)

7 dni x 60,00 euro diety = 420,00 euro

420,00 euro x 4,45 zł = 1869,00 zł

 1. ustalenie podstawy oskładkowania 

7600,00 zł – 1869,00 zł = 5731,00 zł

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia od 01.01.2023 r. wynosi 6935,00 zł

5731,00 zł <6935,00 zł

podstawa oskładkowania 6935,00 zł

Przychód do opodatkowania

Określenie wolnej od podatku dochodowego części przychodów: 20,00 euro x 7 dni = 140,00 euro 

140,00 euro x 4,45 zł = 623,00 zł

Przychód do opodatkowania 7600,00 zł – 623,00 zł = 6977,00 zł 

podstawa oskładkowania (6935,00 zł)

Wyliczenie wynagrodzenia:

Wynagrodzenie za pracę brutto: 7600,00 zł 

Podstawa składek społecznych: 6935,00 zł

Składki społeczne: 6935,00 zł x 13,71% = 950,80 zł

Podstawa składki zdrowotnej: 6935,00 zł – 950,80 zł = 5984,20 zł

Składka zdrowotna: 5984,20 zł x 9% = 538,58 zł 

KUP: 250,00 zł

Przychód do opodatkowania : 6977,00 zł 

Podstawa zaliczki na podatek: 6977,00 zł – 250,00 – 950,79 zł  = 5776,21 zł → 5776,00 zł

5776,00 zł x 12% – 300,00 zł = 393,12 zł → 393,00 zł 

Wynagrodzenie netto: 7600,00 zł  – 950,80 zł – 538,58 zł  – 393,00 zł  = 5717,62 zł 

Następnie po ustaleniu (poza systemem) kwoty wynagrodzenia brutto pracownika (wynagrodzenie zasadnicze razem z ewentualnymi dodatkami) należy ustalić kwoty podstawy oskładkowania, kwoty przychodu do opodatkowania oraz prawidłowej kwoty netto.

Posługując się danymi z przykładu 1.:

 • wynagrodzenie brutto: 7600,00 zł
 • podstawa oskładkowania:  6935,00 zł
 • przychód do opodatkowania: 6977,00 zł
 • wynagrodzenie netto: 5717,68 zł

Wprowadzanie danych do systemu wFirma.pl

Krok 1. W pierwszej kolejności należy dodać dodatek „wyrównujący” podstawę opodatkowania

W tym celu należy dodać dodatek w zakładce KADRY » PRACOWNICY » nacisnąć na imię i nazwisko pracownika » DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ » INNY DODATEK.

 

Pakiet mobilności - dodatki

 

Dodatek trzeba ustawić na miesiąc, którego dotyczy, a kwotę dodatku stanowi różnica między kwotą podstawy opodatkowania a oskładkowania, czyli w tym przypadku będzie to 6977,00 – 6935,00 zł = 42,00zł zł.

W części ZAAWANSOWANE dodatek ten powinien mieć zaznaczone tylko dwie opcje:

 • Czy składnik wchodzi do podstawy? – należy zaznaczyć tylko OPODATKOWANIA;

 • Inne – należy zaznaczyć tylko UWZGLĘDNIAJ W KOSZTACH FIRMY.

Natomiast w zakładce ZASADY POMNIEJSZANIA SKŁADNIKA PRZY NIEOBECNOŚCI należy pozostawić wszystkie pola puste (odznaczone).

 

Pakiet mobilności - wyrównanie opodatkowania

 

Krok 2. Wygenerowanie listy płac

Po dodaniu dodatku należy wygenerować listę płac w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ.

Po jej utworzeniu trzeba skorzystać z funkcji elastycznej listy płac. Po naciśnięciu na listę płac pojawi się okno z listą osób z naliczonym wynagrodzeniem. Należy nacisnąć na ikonę ołówka, a wtedy możliwe będzie ręczne poprawienie kwoty wynagrodzenia zasadniczego. Kwotę tę należy zmienić na kwotę podstawy oskładkowania, czyli z przykładu 1. – 6935,00 zł.

 

Pakiet mobilności - modyfikowanie listy płac

 

Pakiet mobilności - zmiana wynagrodzeia

 

Po zapisaniu zmiany kwoty wynagrodzenia system wyliczy kwotę brutto i netto.

Krok 3. Dodać dodatek „wyrównujący” kwotę netto wynagrodzenia

W celu wyrównania kwoty netto warto skorzystać z szybkiej opcji dodania składnika wynagrodzenia bezpośrednio w liście płac. Ponownie należy nacisnąć na ikonę ołówka przy pracowniku, a następnie dodać składnik wynagrodzenia DODAJ » INNE DODATKI. Trzeba uzupełnić nazwę oraz kwotę dodatku, którą stanowi różnica między kwotą brutto ustaloną poza systemem a kwotą brutto wyliczoną w systemie, czyli w przykładzie 1. będzie to kwota 623 zł (7600 zł – 6977 zł).

W części ZAAWANSOWANE powinna być zaznaczona tylko opcja UWZGLĘDNIAJ W KOSZTACH FIRMY.

 

Pakiet mobilności - wyrównanie nettoDzięki wykonaniu powyższych trzech kroków na liście płac będzie prawidłowo wykazana kwota netto, ale także należne składki ZUS, jak i podatek, które następnie będą wykazywane w deklaracjach ZUS i PIT.

 

Pakiet mobilności - podgląd listy płac

 

Dla powyższego przykładu składniki na liście płac wynoszą:

 • Wynagrodzenie zasadnicze 6 935,00 zł
 • Wyrównanie podstawy opodatkowania 42,00 zł
 • Wyrównanie netto 623,00 zł
 • Razem brutto 7 600,00 zł

Rozliczenie, gdy podstawa oskładkowania jest wyższa niż przychód do opodatkowania

Poniższy przykład przedstawia sposób rozliczenia wynagrodzenia pracownika, którego podstawa oskładkowania jest wyższa od przychodu do opodatkowania, czyli:

podstawa oskładkowania > przychód do opodatkowania

 

Przykład 2. 

Kierowca firmy transportowej wykonywał przewóz ładunku w Belgii. Pracownik złożył PIT-2, nie przynależy do PPK. Pracownik za granicą przebywał 7 dni.

Wynagrodzenie pracownika:

zasadnicze: 6000,00 zł 

ryczałt za nadgodziny: 750,00 zł 

ryczałt za nocne: 250,00 zł

SUMA: 7000,00 zł

Podstawa oskładkowania

 1. ustalenie kwoty „wirtualnej diety” (dieta 60,00 euro, przyjęty kurs euro 4,45 zł)

7 dni x 60,00 euro diety = 420,00 euro

420,00 euro x 4,45 zł = 1869,00 zł

 1. ustalenie podstawy oskładkowania 

7000,00 zł – 1869,00zł = 5131,00 zł

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia od 01.01.2023 r. wynosi 6935,00 zł

5131,00 zł < 6935,00 zł

podstawa oskładkowania 6935,00 zł

Przychód do opodatkowania

Określenie wolnej od podatku dochodowego części przychodów: 20 euro x 4,45 zł = 89,00 zł

Przychód do opodatkowania 7000,00 – 89,00 zł = 6911,00 zł 

podstawa oskładkowania (6935,00 zł) > przychód do opodatkowania (6911,00 zł)

 

Wyliczenie wynagrodzenia

Wynagrodzenie za pracę: 7000,00 zł brutto

Podstawa składek społecznych: 6935,00 zł 

Składki społeczne: 6935,00 zł x 13,71% = 950,79 zł

Podstawa składki zdrowotnej: 6935,00 zł – 950,79 zł = 5984,21 zł

Składka zdrowotna: 5984,21 zł x 9% = 538,58 zł 

KUP: 250,00 zł

Przychód do opodatkowania: 6911,00 zł

Podstawa zaliczki na podatek: 6911,00 zł – 250,00 – 947,50 zł*  = 5713,50 zł → 5714,00 zł

5714,00 zł x 12% – 300,00 = 385,68 zł → 386,00 zł 

Wynagrodzenie netto: 7000,00 zł  – 950,79 zł – 538,58 zł – 386,00 zł  = 5124,63 zł 

 

*Jeśli podstawa oskładkowania jest wyższa niż przychód do opodatkowania, to podczas ustalania podstawy opodatkowania należy odliczyć składki obliczone od kwoty przychodu do opodatkowania (w przykładzie 2. od kwoty:  6911,00 zł x 13,71% = 947,50zł).

 

Posługując się danymi z przykładu 2.:

 • wynagrodzenie brutto: 7000,00 zł
 • podstawa oskładkowania:  6935,00 zł
 • przychód do opodatkowania: 6911 zł
 • wynagrodzenie netto: 5124,62 zł

Wprowadzanie danych do systemu wFirma.pl

Krok 1. Dodać dodatek „wyrównujący” podstawę oskładkowania

W tym celu należy dodać dodatek w zakładce KADRY » PRACOWNICY » nacisnąć na imię i nazwisko pracownika » DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ » INNY DODATEK. Dodatek trzeba ustawić na dany miesiąc, którego dotyczy, a kwotę dodatku stanowi różnica między kwotą podstawy oskładkowania a przychodem do opodatkowania, czyli 6935,00 – 6911,00 zł = 24,00 zł.

W zakładce ZAAWANSOWANE w rubryce CZY SKŁADNIK WCHODZI DO PODSTAWY? należy zaznaczyć opcję: ubezp. emerytalno-rentowego, ubezp. chorobowo-wypadkowego, ubezp. zdrowotnego.

Natomiast poniżej w części INNE należy zaznaczyć opcję UWZGLĘDNIAJ W KOSZTACH FIRMY oraz SKŁADKI SPOŁECZNE SKŁADNIKA NIE OBNIŻAJĄ PODSTAWY OPODATKOWANIA.

Z kolei w zakładce ZASADY POMNIEJSZANIA SKŁADNIKA PRZY NIEOBECNOŚCI  wszystkie opcje trzeba pozostawić puste (odznaczone).

 

Pakiet mobilności - podstawa oskladkowania

 

Krok 2. Wygenerowanie listy płac

Po zapisaniu dodatku należy wygenerować listę płac w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ.

Po utworzeniu listy płac trzeba skorzystać z funkcji elastycznej listy płac. Po naciśnięciu na listę płac pojawi się okno z listą osób z naliczonym wynagrodzeniem. Po kliknięciu na ikonę ołówka będzie możliwe ręczne poprawienie kwoty wynagrodzenia zasadniczego. Kwotę tą należy zmienić na kwotę przychodu do opodatkowania, czyli z przykładu 2. – 6911,00 zł.

 

Pakiet mobilności - podstawa oskładkowaniaKrok 3. Dodać dodatek „wyrównujący” kwotę netto wynagrodzenia

W celu wyrównania kwoty netto warto skorzystać z szybkiej opcji dodania składnika wynagrodzenia bezpośrednio w liście płac. Ponownie trzeba nacisnąć na ikonę ołówka przy pracowniku, a następnie dodać składnik wynagrodzenia DODAJ » INNE DODATKI. Należy uzupełnić nazwę oraz kwotę dodatku, którą stanowi różnica między kwotą brutto ustaloną poza systemem a kwotą brutto wyliczoną w systemie, czyli w przykładzie 2. będzie to kwota 65,00 zł (5124,62 zł – 5059,62 zł).

W części ZAAWANSOWANE powinna być zaznaczona tylko opcja UWZGLĘDNIAJ W KOSZTACH FIRMY.

 

Pakiet mobilności wyrównanie netto

 

Dzięki wykonaniu powyższych trzech kroków na liście płac będzie prawidłowo wykazana kwota netto, ale także należne składki ZUS oraz podatek, które następnie wykazywane będą w deklaracjach ZUS i PIT.

 

Pakiet mobilności lista płac

 

W powyższym przykładzie elementy listy płac wynoszą:

 • Wynagrodzenie zasadnicze 6 911,00 zł
 • Wyrównanie podstawy oskładkowania 24,00 zł
 • Wyrównanie netto 65,00
 • Razem brutto 7 000 zł

Naliczanie wynagrodzenia w kolejnych miesiącach

Po wykonaniu powyższych kroków w pierwszym miesiącu w kolejnych miesiącach cały proces będzie szybszy.

W pierwszej kolejności będzie można powielić dodatki wyrównania: podstawy oskładkowania, lub przychodu do opodatkowania. W oknie powielania dodatku wystarczy zmienić kwotę oraz okres obowiązywania dodatku.

Pakiet mobilności w kolejnych miesiącach

 

Następnie trzeba wygenerować listę płac i korzystając z elastycznej listy płac, w szybki sposób wprowadzić odpowiednie wartości. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów