Pakiet mobilności w systemie wFirma

Od lutego 2022 roku weszły w życie przepisy tzw. „pakiet mobilności” dotyczące rozliczania wynagrodzeń kierowców, które są konsekwencją dostosowania polskich przepisów do dyrektyw unijnych. 

W systemie wFirma.pl można wprowadzić podstawę oskładkowania i opodatkowania zgodnie z przepisami tzw. Pakietu Mobilności, tak aby kwoty zobowiązań składkowych i podatkowych były prawidłowe i w odpowiedni sposób wykazywały się w deklaracjach. Natomiast do rozliczania wynagrodzeń kierowców służą dedykowane do tej branży oprogramowania, najczęściej zintegrowane z tachografami rejestrującymi czas pracy. To te systemy służą do szczegółowego rozliczania wynagrodzeń kierowców.

Rozliczenie pakietu mobilności w systemie wFirma.pl

Chcąc rozliczyć wynagrodzenie kierowcy według zasad pakietu mobilności w systemie wfirma, należy samodzielnie, poza systemem ustalić kwoty takie jak:

 • wynagrodzenie brutto,
 • podstawę oskładkowania,
 • podstawę opodatkowania,
 • wynagrodzenie netto.

Kwoty te powinny być wprowadzone do systemu sumarycznie, czyli bez rozdzielania ich na poszczególne składniki, składające się na wynagrodzenie pracownika.

Prawidłowe wykazywanie składników wynagrodzenia, jak i ustalanie podstawy wynagrodzenia chorobowego oraz ewidencjonowanie czasu pracy należy ustalić samodzielnie poza systemem.

Rozliczając wynagrodzenie pracownika według pakietu mobilności w systemie wFirma.pl należy wprowadzać kwoty stanowiące sumy wszystkich składników wynagrodzenia. Nie należy wprowadzać pojedynczych składników wynagrodzenia poprzez funkcję DODATKI I POTRĄCENIA!

W praktyce mogą wystąpić dwie sytuacje wymagające rozliczenia:

 1. podstawa oskładkowania jest wyższa niż przychód do opodatkowania (przykład 1.);

 2. podstawa oskładkowania jest niższa niż przychód do opodatkowania (przykład 2.).

Rozliczenie wynagrodzenia należy rozpocząć od dodania pracownikowi umowy o pracę w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O PRACĘ i w kwocie wynagrodzenia wprowadzić np. kwotę pensji zasadniczej.

 

Pakiet mobilności - umowaRozliczenie, gdy podstawa oskładkowania jest niższa niż przychód do opodatkowania

Poniżej przedstawiamy sposób rozliczenia wynagrodzenia pracownika, którego podstawa oskładkowania jest niższa od przychodu do opodatkowania, czyli:

podstawa oskładkowania < przychód do opodatkowania

 

Przykład 1. 

Kierowca firmy transportowej wykonywał przewóz ładunku we Francji. Pracownik złożył PIT-2, nie przynależy do PPK. Pracownik za granicą przebywał 7 dni.

Wynagrodzenie pracownika:

zasadnicze: 7000,00 zł 
ryczałt za nadgodziny: 500,00 zł 
ryczałt za godziny nocne: 100,00 zł
SUMA: 7600,00 zł

Podstawa oskładkowania:

 1. ustalenie kwoty „wirtualnej diety” (dieta 50,00 euro, przyjęty kurs euro 4,45 zł)

7 dni x 50,00 euro diety = 350,00 euro

350,00 euro x 4,45 zł = 1557,50 zł

 1. ustalenie podstawy oskładkowania 

7600,00 zł – 1557,50 zł = 6042,50 zł

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia od 01.01.2023 r. wynosi 6935,00 zł

6042,50 zł < 6935,00 zł

podstawa oskładkowania 6935,00 zł

Przychód do opodatkowania

7 x 50,00 euro = 350,00 euro

Określenie wolnej od podatku dochodowego części przychodów (30% diety za każdy dzień pobytu za granicą): 350,00 euro x 30% = 105,00 euro 

105,00 euro x 4,45 zł = 467,25 zł

Przychód do opodatkowania 7600,00 zł – 467,25 zł = 7132,75 zł 

podstawa oskładkowania (6935,00 zł) < przychód do opodatkowania (7132,75 zł)

Wyliczenie wynagrodzenia:

Wynagrodzenie za pracę brutto: 7600,00 zł 

Podstawa składek społecznych: 6935,00 zł

Składki społeczne: 6935,00 zł x 13,71% = 950,79 zł

Podstawa składki zdrowotnej: 6935,00 zł – 950,79 zł = 5984,21 zł

Składka zdrowotna: 5984,21 zł x 9% = 538,58 zł 

KUP: 250,00 zł

Przychód do opodatkowania : 7132,75 zł 

Podstawa zaliczki na podatek: 7132,75 zł – 250,00 – 950,79 zł  = 5931,96 zł → 5932,00 zł

5932,00 zł x 12% – 300,00 zł = 411,84 zł → 412,00 zł 

Wynagrodzenie netto: 7600,00 zł  – 950,79 zł – 538,58 zł  – 412,00 zł  = 5698,63 zł 

Następnie po ustaleniu (poza systemem) kwoty wynagrodzenia brutto pracownika (wynagrodzenie zasadnicze razem z ewentualnymi dodatkami) należy ustalić kwoty podstawy oskładkowania, kwoty przychodu do opodatkowania oraz prawidłowej kwoty netto.

Posługując się danymi z przykładu 1.:

 • wynagrodzenie brutto: 7600,00 zł
 • podstawa oskładkowania:  6935,00 zł
 • przychód do opodatkowania: 7132,75 zł
 • wynagrodzenie netto: 5698,62 zł

Wprowadzanie danych do systemu wFirma.pl

Krok 1. W pierwszej kolejności należy dodać dodatek „wyrównujący” podstawę opodatkowania

W tym celu należy dodać dodatek w zakładce KADRY » PRACOWNICY » nacisnąć na imię i nazwisko pracownika » DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ » INNY DODATEK.

 

Pakiet mobilności - dodatki

 

Dodatek trzeba ustawić na miesiąc, którego dotyczy, a kwotę dodatku stanowi różnica między kwotą opodatkowania a oskładkowania, czyli w tym przypadku będzie to 7132,75 – 6935,00 zł = 197,75 zł.

W części ZAAWANSOWANE dodatek ten powinien mieć zaznaczone tylko dwie opcje:

 • Czy składnik wchodzi do podstawy? – należy zaznaczyć tylko OPODATKOWANIA;

 • Inne – należy zaznaczyć tylko UWZGLĘDNIAJ W KOSZTACH FIRMY.

Natomiast w zakładce ZASADY POMNIEJSZANIA SKŁADNIKA PRZY NIEOBECNOŚCI należy pozostawić wszystkie pola puste (odznaczone).

 

Pakiet mobilności - wyrównanie opodatkowania

 

Krok 2. Wygenerowanie listy płac

Po dodaniu dodatku należy wygenerować listę płac w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ.

Po jej utworzeniu trzeba skorzystać z funkcji elastycznej listy płac. Po naciśnięciu na listę płac pojawi się okno z listą osób z naliczonym wynagrodzeniem. Należy nacisnąć na ikonę ołówka, a wtedy możliwe będzie ręczne poprawienie kwoty wynagrodzenia zasadniczego. Kwotę tę należy zmienić na kwotę podstawy oskładkowania, czyli z przykładu 1. – 6935,00 zł.

 

Pakiet mobilności - lista płac

 

Pakiet mobilności - edytowanie listy płac

 

Po zapisaniu zmiany kwoty wynagrodzenia system wyliczy kwotę brutto i netto.

Krok 3. Dodać dodatek „wyrównujący” kwotę netto wynagrodzenia

W celu wyrównania kwoty netto warto skorzystać z szybkiej opcji dodania składnika wynagrodzenia bezpośrednio w liście płac. Ponownie należy nacisnąć na ikonę ołówka przy pracowniku, a następnie dodać składnik wynagrodzenia DODAJ » INNE DODATKI. Trzeba uzupełnić nazwę oraz kwotę dodatku, którą stanowi różnica między kwotą brutto ustaloną poza systemem a kwotą brutto wyliczoną w systemie, czyli w przykładzie 1. będzie to kwota 467,25 zł (7600 zł – 7132,75 zł).

W części ZAAWANSOWANE powinna być zaznaczona tylko opcja UWZGLĘDNIAJ W KOSZTACH FIRMY.

 

Pakiet mobilności - wyrównanie nettoDzięki wykonaniu powyższych trzech kroków na liście płac będzie prawidłowo wykazana kwota netto, ale także należne składki ZUS, jak i podatek, które następnie będą wykazywane w deklaracjach ZUS i PIT.

 

Pakiet mobilności - lista płac

 

Dla powyższego przykładu składniki na liście płac wynoszą:

 • Wynagrodzenie zasadnicze 6 935,00 zł
 • Wyrównanie podstawy opodatkowania 197,75 zł
 • Wyrównanie netto 467,25 zł
 • Razem brutto 7 600,00 zł

Rozliczenie, gdy podstawa oskładkowania jest wyższa niż przychód do opodatkowania

Poniższy przykład przedstawia sposób rozliczenia wynagrodzenia pracownika, którego podstawa oskładkowania jest wyższa od przychodu do opodatkowania, czyli:

podstawa oskładkowania > przychód do opodatkowania

 

Przykład 2. 

Kierowca firmy transportowej wykonywał przewóz ładunku w Belgii. Pracownik złożył PIT-2, nie przynależy do PPK. Pracownik za granicą przebywał 7 dni.

Wynagrodzenie pracownika:

zasadnicze: 6000,00 zł 

ryczałt za nadgodziny: 750,00 zł 

ryczałt za nocne: 250,00 zł

SUMA: 7000,00 zł

Podstawa oskładkowania

 1. ustalenie kwoty „wirtualnej diety” (dieta 48,00 euro, przyjęty kurs euro 4,45 zł)

7 dni x 48,00 euro diety = 336,00 euro

336,00 euro x 4,45 zł = 1495,20 zł

 1. ustalenie podstawy oskładkowania 

7000,00 zł – 1495,20 zł = 5504,80 zł

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia od 01.01.2023 r. wynosi 6935,00 zł

5504,80 zł < 6935,00 zł

podstawa oskładkowania 6935,00 zł

Przychód do opodatkowania

7 x 48,00 euro = 336,00 euro

Określenie wolnej od podatku dochodowego części przychodów (30% diety za każdy dzień pobytu za granicą): 336,00 euro x 30% = 100,80 euro 

100,80 euro x 4,45 zł = 448,56 zł

Przychód do opodatkowania 7000,00 – 448,56 zł = 6551,44 zł 

podstawa oskładkowania (6935,00 zł) > przychód do opodatkowania (6551,44 zł)

 

Wyliczenie wynagrodzenia

Wynagrodzenie za pracę: 7000,00 zł brutto

Podstawa składek społecznych: 6935,00 zł 

Składki społeczne: 6935,00 zł x 13,71% = 950,79 zł

Podstawa składki zdrowotnej: 6935,00 zł – 950,79 zł = 5984,21 zł

Składka zdrowotna: 5984,21 zł x 9% = 538,58 zł 

KUP: 250,00 zł

Przychód do opodatkowania: 6551,44 zł

Podstawa zaliczki na podatek: 6551,44 zł – 250,00 – 898,20 zł*  = 5403,24 zł → 5403,00 zł

5403,00 zł x 12% – 300,00 = 348,36 zł → 348,00 zł 

Wynagrodzenie netto: 7000,00 zł  – 950,79 zł – 538,58 zł – 348,00 zł  = 5162,63 zł 

 

*Jeśli podstawa oskładkowania jest wyższa niż przychód do opodatkowania, to podczas ustalania podstawy opodatkowania należy odliczyć składki obliczone od kwoty przychodu do opodatkowania (w przykładzie 2. od kwoty:  6551,44 zł x 13,71% = 898,20 zł).

 

Posługując się danymi z przykładu 2.:

 • wynagrodzenie brutto: 7000,00 zł
 • podstawa oskładkowania:  6935,00 zł
 • przychód do opodatkowania: 6551,44 zł
 • wynagrodzenie netto: 5162,62 zł

Wprowadzanie danych do systemu wFirma.pl

Krok 1. Dodać dodatek „wyrównujący” podstawę oskładkowania

W tym celu należy dodać dodatek w zakładce KADRY » PRACOWNICY » nacisnąć na imię i nazwisko pracownika » DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ » INNY DODATEK. Dodatek trzeba ustawić na dany miesiąc, którego dotyczy, a kwotę dodatku stanowi różnica między kwotą oskładkowania a przychodem do opodatkowania, czyli 6935,00 – 6551,44 zł = 383, 56 zł.

W zakładce ZAAWANSOWANE w rubryce CZY SKŁADNIK WCHODZI DO PODSTAWY? należy zaznaczyć opcję: ubezp. emerytalno-rentowego, ubezp. chorobowo-wypadkowego, ubezp. zdrowotnego.

 

Natomiast poniżej w części INNE należy zaznaczyć opcję UWZGLĘDNIAJ W KOSZTACH FIRMY oraz SKŁADKI SPOŁECZNE SKŁADNIKA NIE OBNIŻAJĄ PODSTAWY OPODATKOWANIA.

Z kolei w zakładce ZASADY POMNIEJSZANIA SKŁADNIKA PRZY NIEOBECNOŚCI  wszystkie opcje trzeba pozostawić puste (odznaczone).

 

Pakiet mobilności - podstawa oskladkowania

 

Krok 2. Wygenerowanie listy płac

Po zapisaniu dodatku należy wygenerować listę płac w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ.

Po utworzeniu listy płac trzeba skorzystać z funkcji elastycznej listy płac. Po naciśnięciu na listę płac pojawi się okno z listą osób z naliczonym wynagrodzeniem. Po kliknięciu na ikonę ołówka będzie możliwe ręczne poprawienie kwoty wynagrodzenia zasadniczego. Kwotę tą należy zmienić na kwotę przychodu do opodatkowania, czyli z przykładu 2. – 6551,44 zł.

 

Pakiet mobilności - edytowanie listy płacKrok 3. Dodać dodatek „wyrównujący” kwotę netto wynagrodzenia

W celu wyrównania kwoty netto warto skorzystać z szybkiej opcji dodania składnika wynagrodzenia bezpośrednio w liście płac. Ponownie trzeba nacisnąć na ikonę ołówka przy pracowniku, a następnie dodać składnik wynagrodzenia DODAJ » INNE DODATKI. Należy uzupełnić nazwę oraz kwotę dodatku, którą stanowi różnica między kwotą brutto ustaloną poza systemem a kwotą brutto wyliczoną w systemie, czyli w przykładzie 2. będzie to kwota 65,00 zł (7000,00 zł – 6935,00 zł).

W części ZAAWANSOWANE powinna być zaznaczona tylko opcja UWZGLĘDNIAJ W KOSZTACH FIRMY.

 

Pakiet mobilności - wyrównanie netto

 

Dzięki wykonaniu powyższych trzech kroków na liście płac będzie prawidłowo wykazana kwota netto, ale także należne składki ZUS oraz podatek, które następnie wykazywane będą w deklaracjach ZUS i PIT.

 

Pakiet mobilności - gotowa lista płac

 

W powyższym przykładzie elementy listy płac wynoszą:

 • Wynagrodzenie zasadnicze 6 551,44 zł
 • Wyrównanie podstawy oskładkowania 383,56 zł
 • Wyrównanie netto 65,00 zł
 • Razem brutto 7 000 zł

Naliczanie wynagrodzenia w kolejnych miesiącach

Po wykonaniu powyższych kroków w pierwszym miesiącu w kolejnych miesiącach cały proces będzie szybszy.

W pierwszej kolejności będzie można powielić dodatki wyrównania: podstawy oskładkowania, lub przychodu do opodatkowania. W oknie powielania dodatku wystarczy zmienić kwotę oraz okres obowiązywania dodatku.

Pakiet mobilności w kolejnych miesiącach

 

Następnie trzeba wygenerować listę płac i korzystając z elastycznej listy płac, w szybki sposób wprowadzić odpowiednie wartości. 

Najczęściej zadawane pytania
 • Czy należy wyszczególnić składniki wynagrodzenia takie jak np. ryczałt za nadgodziny w poprzez funkcję Dodatki i potrącenia?
  Nie. Rozliczając wynagrodzenie kierowców międzynarodowych, należy posługiwać się danymi sumarycznymi. Poszczególne składniki wynagrodzenia należy ewidencjonować poza systemem.
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka