Wprowadzenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Jeśli umowa z pracownikiem została zakończona lub rozwiązana, a posiada on urlop wypoczynkowy, którego nie jest w stanie wykorzystać przed ustaniem stosunku pracy, wtedy pracodawca zobowiązany jest wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. System wFirma.pl nie posiada funkcji automatycznego wyliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Kwotę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop należy wyliczyć poza systemem. Sprawdź, jak wygląda wprowadzenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w systemie wFirma.pl!

Wprowadzenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy do systemu wFirma.pl

Ekwiwalent należy dodać poprzez KADRY » PRACOWNICY i wybrać danego pracownika (nacisnąć na imię i nazwisko). Otworzy się okno Szczegóły pracownika, w którym należy przejść do zakładki DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ, następnie wybrać z listy EKWIWALENT ZA URLOP.

Wprowadzenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy - dodawanie składnika

Dodatki i potrącenia - podstawowe informacje

W zakładce podstawowe informacje należy sprawdzić i uzupełnić:

  • Nazwę - np. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,

  • Okres obowiązywania dodatku - należy wybrać miesiąc, w którym ma zostać naliczony ekwiwalent  (obowiązuje od …, obowiązuje do …)

  • Wartość brutto - należy wpisać wyliczona kwotę brutto ekwiwalentu.

Wprowadzenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy - kwota brutto

Dodatki i potrącenia - zaawansowane

W części ZAAWANSOWANE wszystkie potrzebne informacje są zaznaczone zgodnie z definicją ekwiwalentu za urlop. Należy zwrócić szczególną uwagę, na opcje NIE POMNIEJSZAJ W MIESIĄCACH GRANICZNYCH UMOWY, która powinna być zaznaczona.

wprowadzenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Dodatki i potrącenia - zasady pomniejszania składnika przy nieobecności

W zakładce ZASADY POMNIEJSZANIA SKŁADNIKA PRZY NIEOBECNOŚCI opcja POMNIEJSZAJ SKŁADNIK przy wszystkich rodzajach nieobecności są odznaczone. Dzięki temu nieobecności w miesiącu zakończenia umowy nie pomniejszą proporcjonalnie ekwiwalentu.

Wprowadzenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy - zasady pomniejszania

Wprowadzony w ten sposób ekwiwalent za urlop zostanie ujęty na liście płac za dany miesiąc.