0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wprowadzenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Wielkość tekstu:

natomiast możliwe dodatek ten można edytować.Jeśli umowa z pracownikiem została zakończona lub rozwiązana, a posiada on urlop wypoczynkowy, którego nie jest w stanie wykorzystać przed ustaniem stosunku pracy, wtedy pracodawca zobowiązany jest wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. System posiada funkcję automatycznego wyliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy na podstawie danych płacowych w wFirma.pl. Sprawdź, jak wygląda wprowadzenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy!

Wprowadzenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy do systemu wFirma.pl

Aby dodać ekwiwalent za urlop powinna zostać dodane zakończenie do umowy bądź umowa powinna kończyć się w miesiącu w jakim upływa czas na jaki została zawarta.

Ekwiwalent należy dodać poprzez KADRY » PRACOWNICY i wybrać danego pracownika (nacisnąć na imię i nazwisko). Otworzy się okno Szczegóły pracownika, w którym należy przejść do zakładki DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ, następnie wybrać z listy EKWIWALENT ZA URLOP.

Wprowadzenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy - dodawanie składnika

Dodatki i potrącenia - podstawowe informacje

W zakładce podstawowe informacje należy sprawdzić i uzupełnić:

  • Nazwę - np. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,
  • Okres obowiązywania dodatku - należy wybrać miesiąc, w którym ma zostać naliczony ekwiwalent  (obowiązuje od …, obowiązuje do …) - tu powinien być podany miesiąc w którym stosunek pracy zostaje zakończony.
  • Podstawa ekwiwalentu - ustalona jest w oparciu o wyliczenia wynagrodzenia dodane w systemie.
  • Liczba godzin urlopu - pobrana jest z KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI »  DNI URLOPU WYPOCZYNKOWEGO DO WYKORZYSTANIA i stanowi liczbę godzin pozostałych do wykorzystania na dzień wyliczenia ekwiwalentu; 
  • Norma czasu pracy - zwykle podaje się tu 8 godzin, dlatego system uzupełnia to pole automatycznie;
  • Wysokość ekwiwalentu - tu zostaje automatycznie wyliczona wartość ekwiwalentu zgodnie z przepisami.

wprowadzenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Dodatki i potrącenia - zaawansowane

W części ZAAWANSOWANE wszystkie potrzebne informacje są zaznaczone zgodnie z definicją ekwiwalentu za urlop. Należy zwrócić szczególną uwagę, na opcje NIE POMNIEJSZAJ W MIESIĄCACH GRANICZNYCH UMOWY, która powinna być zaznaczona.

wprowadzenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Dodatki i potrącenia - zasady pomniejszania składnika przy nieobecności

W zakładce ZASADY POMNIEJSZANIA SKŁADNIKA PRZY NIEOBECNOŚCI opcja POMNIEJSZAJ SKŁADNIK przy wszystkich rodzajach nieobecności są odznaczone. Dzięki temu nieobecności w miesiącu zakończenia umowy nie pomniejszą proporcjonalnie ekwiwalentu.

Wprowadzenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy - zasady pomniejszania

Wprowadzony w ten sposób ekwiwalent za urlop zostanie ujęty na liście płac za dany miesiąc.

Dodatki i potrącenia - wprowadzenie ręcznych zmian w ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy

System wFirma.pl automatycznie oblicza ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Opiera się on na danych płacowych wprowadzonych do systemu, ale użytkownik ma możliwość ich ręcznej edycji.

Jeśli w zakładce podstawowe informacje dokonano ręcznych zmian, po zapisaniu dodatku w zakładce DODATKI I POTRĄCENIA pojawi się ikona zielonego ołówka. Oznacza ona, że ekwiwalent został zmodyfikowany ręcznie.

wprowadzenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów