0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

GTU, czyli wykaz towarów i usług oznaczanych w JPK V7

 • gtu

Wielkość tekstu:

Wraz z wprowadzeniem nowego JPK_V7 na przedsiębiorców zostały nałożone kolejne obowiązki polegające na stosowaniu dodatkowych oznaczeń zawieranych transakcji, wystawianych dokumentów oraz sprzedawanych towarów i usług. Największy problem jaki napotykają podatnicy związany jest z weryfikacją, czy muszą stosować kody grup towarów i usług oraz jaki kod GTU jest właściwy.

W jakich pakietach systemu wfirma.pl można nadawać kody GTU?

Po ustaleniu wybranego kodu można skorzystać z rozwiązania jakie dostawcza użytkownikom system wfirma.pl a mianowicie przypisać na stałe kod GTU do wybranego produktu w magazynie. Dzięki temu przy wystawianiu faktury VAT będzie on dodawany automatycznie w JPK_V7.

Możliwość nadawania kodów GTU w systemie wfirma.pl dostępna jest automatycznie w pakiecie:

 1. Fakturowanie + Magazyn,
 2. Księgowość online,
 3. Księgowość online + Magazyn,
 4. Księgowość online z Asystentem,
 5. Księgowość online z Asystentem + Magazyn.

Opcja wyłącznie ręcznego nadawania kodów GTU dostępna jest w pakiecie KSIĘGOWOŚĆ ONLINE.

W pakiecie FAKTUROWANIE bez MAGAZYNU nie ma możliwości nadawania kodów GTU.

Szczegółowe omówienie nadawania kodu GTU do produktu w magazynie znajduje się w artykule: Kody grup towarów i usług w JPK_V7

Lista towarów które posiadają kod GTU

GTU 1

Stosowany jest w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest dostawa napojów alkoholowych:

 • alkoholu etylowego;

 • piwa;

 • wina;

 • napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich

– w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – dokładniej w art. 93–96 ustawy Podatek akcyzowy. Dodatkowo, jeżeli sprzedaż napojów alkoholowych ma miejsce w ramach usługi gastronomicznej to nie należy stosować oznaczenia GTU.

GTU 2

Musi być stosowany, jeżeli dokonywana jest sprzedaż i dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT czyli:

 • benzyn lotniczych i silnikowych;
 • olejów napędowych i opałowych;
 • paliw ciekłych, takich jak m.in. benzyny silnikowe i olej napędowy;
 • biopaliw ciekłych, takich jak: benzyny silnikowe, olej napędowy, bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej roślinny, biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan, sprężony biometan oraz biowodór – stanowiące samoistne paliwa;
 • pozostałych towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, czyli m.in.:
  • wyroby energetyczne przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
  • wyroby, z wyłączeniem substancji, które stosowane są do znakowania i barwienia.

Dodatkowo, w odniesieniu do stosowania GTU 2 bez znaczenia pozostaje fakt czy sprzedaż powyższych towarów odbywa się pomiędzy podmiotami krajowymi czy jest to sprzedaż na rzecz podmiotu z innego kraju UE lub spoza UE.

GTU 3

Dotyczy dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją. 

Oznacza to, że kod GTU 3 należy stosować, w przypadku gdy transakcja odnosi się do dostawy:

 • oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
 • olejów smarowych, olejów silnikowych, smarowych olejów sprężarkowych, smarowych olejów turbinowych, olejów hydraulicznych, olejów przekładniowych i olejów reduktorowych, olejów do smarowania form, olejów antykorozyjnych, olejów izolacyjnych;
 • mieszanki do obróbki metali.

GTU 3 nie dotyczy natomiast transakcji obejmującej dostawy produktów takich jak:

 • olejów białych do kodu CN 2710 19 85;
 • parafiny ciekłej do kodu CN 2710 19 85;
 • smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99;
 • olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90;
 • preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403 (wyjątkiem jest dostawa smarów plastycznych objętych tą pozycją).

GTU 4

Należy stosować go w przypadku dostawy:

 • wyrobów tytoniowych, 
 • suszu tytoniowego, 
 • płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

-w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU 5

Musi zostać zastosowany w przypadku gdy przedmiotem dostawy są produkty które wymienione zostały w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT a mianowicie:

 • wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające – w grupowaniu tym znajduje się m.in. zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (np. lodówki, pralki, odkurzacze, kuchenki, telewizory, radia), zużyta elektronika użytkowa (np. komputery, monitory, laptopy), zużyte transformatory, silniki, zużyte samochody, wagony kolejowe itp.;
 • odpady szklane, odpady z papieru i tektury, odpady gumowe, odpady z tworzyw sztucznych, odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal, niebezpieczne odpady zawierające metal, odpady i braki ogniw i akumulatory elektryczne (zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne);
 • surowce wtórne, metalowe, ze szkła, z papieru i tektury, tworzyw sztucznych lub gumy.

GTU 6

Należy stosować go w przypadku dostaw urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy. Są to:

 • komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych;
 • jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD);
 • telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony;
 • aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe;
 • części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych;
 • emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych;
 • atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych;
 • płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch;
 • elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory;
 • dyski SSD.
GTU 6 dotyczy głównie sprzętu elektronicznego i jego części jednak kod ten dotyczy również dostawy folii typu stretch.

GTU 7

Należy stosować go w przypadku dostaw pojazdów i części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10, tzn:

 • ciągników (w tym rolnicze, gąsienicowe, drogowe do naczep);
 • pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą;
 • samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi;
 • pojazdów silnikowych do transportu towarów;
 • pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia np. pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty; 
 • podwozia wyposażone w silniki oraz nadwozia (włączając kabiny) i części bądź akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8708 CN;
 • czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz części tych pojazdów.

GTU 8

Stosowany jest w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży są produkty wykonane z:

 • metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT m.in.: złoto, srebro, platyna, artykuły biżuteryjne oraz jubilerskie i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym
 • metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT m.in. biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym.

GTU 9

Obejmuje dostawę leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne czyli produktów, które znajdują się na liście zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski. 

Oznacza to, że zamiar wywozu powyższych produktów poza Polskę lub ich sprzedaż innej firmie spoza Polski podlega zgłoszeniu Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. 

Kod GTU 9 należy stosować bez względu na datę wystawienia faktury na której znajdują się powyższe produkty jeżeli w chwili ich sprzedaży (a nie wystawienia faktury) znajdują się na liście produktów zagrożonych niedoborem.

GTU 10

Należy stosować go gdy przedmiotem dostawy są budynki, budowle lub grunty w tym również sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu.

Oznaczenie to dotyczy również w sytuacji gdy ich zakup został sfinansowany leasingiem finansowym ponieważ w tym rodzaju leasingu dochodzi do przeniesienia na nabywcę prawa rozporządzania towarem jak właściciel.

Kod GTU 10 nie jest używany w przypadku sprzedaży usług budowlanych i remontów budynków.

Lista usług które posiadają kod GTU

GTU 11

Należy stosować go w przypadku świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) czyli z:

 • instalacji – dwutlenku węgla, podtlenku azotu i perfluorowęglowodorów;
 • operacji lotniczej – dwutlenku węgla.

GTU 12

Stosowany jest gdy przedmiotem sprzedaży są usługi o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Zakres wymienionych usług jest bardzo szeroki dlatego w komunikacie na stronie Ministerstwa Finansów zakres ten został zawężony w odniesieniu do konkretnych kodów PKWiU. Oznacza to, że kod GTU 12 dotyczy usług:

 • doradczych (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.01, 62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
 • księgowych: 69.20.2
 • prawnych: 69.1
 • zarządczych: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
 • marketingowych: 73.11.12
 • firm centralnych: 70.1
 • reklamowych: 73.1
 • badania rynku i opinii publicznej: 73.2
 • badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
 • usług szkoleniowych: 85.

GTU 13

Dotyczy świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej - sekcja H PKWiU 2015, symbol ex 49.4, ex 52.1 czyli: 

 • transport drogowy towarów oraz usługi związane z przeprowadzkami;
 • magazynowanie i przechowywanie towarów.
GTU 13 nie jest stosowany w sytuacji gdy podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy (jest elementem cenotwórczym).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów