Dodawanie umowy o pracę - jakie informacje należy wprowadzić?

Zatrudnienie pracownika wiąże się dla pracodawcy z kilkoma obowiązkami, o których należy pamiętać. Najważniejszymi z nich są badania lekarskie i szkolenie bhp. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy z pracownikiem. Sprawdź, jak wygląda dodawanie umowy o pracę do systemu wfirma.pl

Od 1 września 2016 roku pracodawca ma obowiązek podpisania z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do wykonywania pracy!

Dodawanie umowy o pracę

Dodawanie umowy o pracę w systemie wfirma.pl odbywa sie w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O PRACĘ.

Dodawanie umowy o pracę - zakładka umowy

Podstawowe informacje

W pierwszej kolejności należy wybrać pracownika, którego dotyczy umowa.

Dodawanie umowy o pracę - wybór pracownika, którego dotyczy umowa

W zakładce wprowadza się podstawowe parametry umowy takie jak: rodzaj umowy, kwotę brutto, wymiar etatu, daty podpisania, rozpoczęcia i zakończenia (jeżeli jest to umowa na czas określony) oraz stanowisko. Należy pamiętać, że w przypadku podpisania umowy o pracę na okres próbny, okres umowy nie może przekroczyć 3 miesięcy.

Informacje odnośnie miejsca pracy zostaną uzupełnione automatycznie według danych wprowadzonych w zakładce USTAWIENIA.

System pozwala na utworzenie umowy o pracę:

 • na czas nieokreślony,

 • na czas określony,

 • na okres próbny,

 • na zastępstwo.

Podatek dochodowy

Bardzo istotnym elementem jest wybór odpowiednich kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć, klikając na niebieskie nazwy pól.

Wyboru ulgi podatkowej dokonuje się na podstawie złożonej przez pracownika deklaracji PIT-2. Wskazuje się tam płatnika, który będzie odliczał od zaliczek na podatek dochodowy, kwotę zmniejszającą podatek. Można wybrać też opcję "brak" ulgi podatkowej. Opcja ta jest stosowana między innymi w przypadku, kiedy pracownik jest zatrudniony u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, gdzie uwzględniana jest już ulga podatkowa lub gdy pracownik dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą.

Wyboru podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, odliczanych przy wyliczeniu podstawy opodatkowania, dokonuje się na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia o zamieszkaniu poza miejscowością, w której mieści się siedziba pracodawcy, oraz że nie otrzymuje dodatku za rozłąkę. Można także wybrać zwykłe koszty lub brak - wtedy koszty nie będą naliczane.

Dodawanie umowy o pracę - podatek dochodowy

ZUS

W zakładce ZUS oznacza się, czy pracownik podlega obowiązkowi opłacania składek na Fundusz Pracy. Składki na Fundusz Pracy nie opłaca się:

 • gdy suma przychodów pracownika ze wszystkich źródeł, objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w danym miesiącu nie przekracza minimalnego wynagrodzenia,

 • przez 36 miesięcy po powrocie pracownika z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego,

 • przez 12 miesięcy po zatrudnieniu osoby (na podstawie umowy o pracę), która ukończyła 50 rok życia i w okresie 30 dniowym poprzedzającym zatrudnienie była zarejestrowana w PUP jako osoba bezrobotna oraz za skierowanych przez urząd pracy zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Okres 12-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę,

 • gdy pracownik (kobieta) ukończyła 55 lat lub pracownik (mężczyzna) ukończył 60 lat.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FGŚP występuje:

 • przez 36 miesięcy po powrocie pracownika z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego,

 • przez 12 miesięcy po zatrudnieniu osoby która ukończyła 50 rok życia i w okresie 30 dniowym poprzedzającym zatrudnienie była zarejestrowana w PUP jako osoba bezrobotna oraz za skierowanych przez urząd pracy zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Okres 12-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę,

 • gdy pracownik (kobieta) ukończyła 55 lat lub pracownik (mężczyzna) ukończył 60 lat.

Fundusz Emerytur Pomostowych: składki na FEP opłaca się za pracownika, który spełnia łącznie dwa warunki:

 • urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.,

 • wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych.

W zakładce ZUS można także zmienić kod tytułu ubezpieczenia pracownika, który domyślnie ustawiony jest na 01 10 - pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Dodawanie umowy o pracę - ZUS

Dodatkowo podczas dodawania umowy o pracę w zakładce ZUS można dodać Informacja o rocznej podstawie wymiaru składek od początku roku .

Dodawanie umowy o pracę - okno informacja o rocznej podstawie wymiaru składek od początku roku

Wszystkie dane wprowadzane w kolejnych zakładkach wpływają bezpośrednio na podgląd wyliczeń wynagrodzenia pracownika, w kwocie brutto, netto, całkowitego kosztu zatrudnienia i wielkości odprowadzanych składek. Jest to wygodne narzędzie do przeprowadzenia prognozy wynagrodzenia pracownika.

Dodawanie umowy o pracę - wynagrodzenie pracownika

 Inne warunki zatrudnienia

Możliwe jest dopisanie w umowie innych warunków zatrudnienia, czyli np. możliwość przyznania premii, klauzulę dotyczącą okresu wypowiedzenia dla umowy na czas określony zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, itp.

Dodawanie umowy o pracę - inne warunki zatrudnienia

Po wprowadzeniu danych należy zapisać zmiany. Podpisaną przez strony umowę należy przechowywać w części B akt osobowych pracownika. Zawarcie umowy o pracę wiąże się także z obowiązkiem zgłoszenia pracownika do ZUS na formularzu ZUS ZUA.

Polecamy także zapoznanie się z artykułami na temat obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników:

Kodeks pracy, o czym należy pamiętać, zatrudniając pracowników - cz. I

Kodeks pracy, o czym należy pamiętać, zatrudniając pracowników - cz. II