Lista płac - jak ją wygenerować?

Lista płac jest to dokument potwierdzający naliczenie wynagrodzeń dla pracowników wraz z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących składników wynagrodzenia, ze wskazaniem składek płaconych zarówno przez pracodawcę jak i pracownika.

Generowanie zbiorczej listy płac

Zatrudniając pracowników na podstawie umowy o pracę, każde wypłacone wynagrodzenie należy udokumentować listą płac.

W celu wygenerowania listy płac należy przejść do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » MENU » ZBIORCZE » DODAJ » LISTĘ PŁAC z odpowiednim dopiskiem 

Lista płac - generowanie

Kolejny krok to wybór okresu, za który lista płac ma zostać wygenerowana, daty wypłaty oraz dla kogo ma zostać wygenerowana lista płac.

Lista płac okres

System wFirma.pl podczas tworzenia listy płac kontroluje czy pracownicy, dla których naliczone zostanie wynagrodzenie, mają odpowiednio zaznaczone ustawienia dotyczące naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w odniesieniu do wieku pracownika. Jeżeli zostaną wykryte nieprawidłowości system, przed wygenerowaniem listy płac, poinformuje użytkownika następującym komunikatem o zaistniałej sytuacji.

Lista płac - informacja o Fundusz pracy

Lista płac - informacja o Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W celu zmiany ustawień dotyczących naliczania składek na FP i FGŚP należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY, zaznaczyć omawianą umowę, bądź ostatni aneks do umowy, jeżeli taki istnieje, a następnie po wybraniu MODYFIKUJ w oknie Modyfikowania umowy/aneksu przejść do zakładki ZUS i wprowadzić odpowiednie zmiany w zakresie składek na FP i FGŚP. Zmiany należy zapisać, a następnie powrócić do generowania listy płac.

W systemie istnieje możliwość ręcznej edycji poszczególnych pozycji listy płac, o czym więcej można przeczytać w opracowaniu dotyczącym elastycznego kreowania listy płac.

Lista płac dla wszystkich pracowników

Jeżeli na liście płac mają zostać wykazani wszyscy pracownicy aktualnie zatrudnieni w firmie, należy wybrać opcję: Lista płac dla WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW.

Jeśli pracownicy w danym miesiącu mają wprowadzone niezatwierdzone urlopy wypoczynkowe zostanie wyświetlona lista z tymi urlopami, należy zaznaczyć te, które mają zostać zatwierdzić, niezaznaczone urlopy zostaną usunięte.

Lista płac dla wszystkich pracowników

Lista płac dla wybranych pracowników

Jeżeli na liście płac mają zostać wykazani tylko wybrani pracownicy, należy wybrać opcję: Lista płac dla WYBRANYCH PRACOWNIKÓW.

Następnie należy wybrać pracowników, którzy mają zostać wykazani na liście płac. Przy korzystaniu z tej opcji konieczne jest wyliczenie wynagrodzeń (wygenerowanie listy płac) bez pominięcia żadnego pracownika aktualnie zatrudnionego w firmie. Jest to niezbędne dla prawidłowego rozliczenia płac.

Lista płac dla wybranych pracowników

Gdy wybrany pracownik będzie miał wprowadzony niezatwierdzony urlop zostanie wyświetlona lista z tymi urlopami, należy zaznaczyć te, które mają zostać zatwierdzone, niezaznaczone urlopy zostaną usunięte.

Lista płac wybór pracowników

Gdy wypłata wynagrodzenia nastąpi do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu świadczenia pracy, wówczas lista płac jest kosztem uzyskania przychodu miesiąca, którego dotyczy. W innych wypadkach jest księgowana po dacie wypłaty.
Data wypłaty ma wpływ na termin zapłaty składek ZUS i podatku dochodowego pracowników PIT-4, gdyż składki ZUS są wykazywane w deklaracjach rozliczeniowych zgodnie z datą wypłaty wynagrodzenia. Również opodatkowanie wynagrodzenia następuje zgodnie z miesiącem wypłaty wynagrodzenia. Składki ZUS należy uregulować w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty, zaś podatek PIT-4 do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty.

Księgowanie listy płac

System wFirma.pl umożliwia automatyczne księgowanie wypłacanych wynagrodzeń, niemniej jest również możliwość ręcznego rozliczenia kosztu z tytułu wypłacanych wynagrodzeń.

Automatyczne księgowanie wynagrodzeń z umów o pracę

Aby wynagrodzenie brutto zostało ujęte jako koszt a składki społeczne finansowane przez płatnika zostały ujęte w miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne należy, podczas generowania listy płac z tytułu umowy o pracę KADRY  » LISTY PŁAC  » ZBIORCZE  » DODAJ  » LISTĘ PŁAC (UMOWY O PRACĘ) pozostawić zaznaczoną opcję AUTOMATYCZNE KSIĘGOWANIE.

Lista płac podsumowanie

Domyślnie zaznaczona opcja automatycznego księgowania powoduje, że płatnik deklaruje się opłacić składki ZUS w terminie, wówczas po kliknięciu ZAPISZ w KPiR jako koszt zostaną wykazane następujące wpisy:

 • wynagrodzenie pracowników w kwocie brutto,
 • składki społeczne z umów o pracę w części finansowanej przez płatnika,
 • składki FP i FGŚP z umów o pracę.

Dane w tym zakresie można zweryfikować klikając na wygenerowaną listę płać, przechodząc do podzakładki EWIDENCJE.

Lista płac podsumowanie

Ręczne księgowanie wynagrodzeń z umów o pracę

Jeśli w momencie generowania listy płac z tytułu umowy o pracę KADRY  » LISTY PŁAC  » ZBIORCZE  » DODAJ  » LISTĘ PŁAC (UMOWY O PRACĘ) zostanie odznaczona opcja AUTOMATYCZNE KSIĘGOWANIE, wówczas:

 • wynagrodzenie pracowników w kwocie brutto,
 • składki społeczne z umów o pracę w części finansowanej przez płatnika,
 • składki FP i FGŚP z umów o pracę

należy zaksięgować ręcznie.

Lista płac podsumowanie

Ręczny wpis z ww. składnikami dodaje bezpośrednio w KPiR poprzez EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS gdzie należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA wskazać datę księgowania składników, numer listy płac a wartości wpisać w następujące kolumny:

 • wynagrodzenie pracowników w kwocie brutto w kolumnie 12. KPiR Wynagrodzenia w gotówce i naturze
 • składki społeczne z umów o pracę w części finansowanej przez płatnika oraz składki FP I FGŚP w kolumnie 13. KPiR Pozostałe wydatki.

Lista płac podsumowanie

Księgowanie wynagrodzeń z pozostałych umów

Wynagrodzenie brutto z tytułu:

 • umowy zlecenie,
 • umowy o dzieło,
 • kontraktu menedżerskiego

zostanie automatycznie zaksięgowane w kolumnie 12. KPiR wynagrodzenia w gotówce i naturze, jeśli podczas generowania listy płac zaznaczona była opcja AUTOMATYCZNE KSIĘGOWANIE. W sytuacji, gdy wynagrodzenie nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, wówczas należy odznaczyć opcje AUTOMATYCZNE KSIĘGOWANIE. Dzięki czemu lista płac nie zostanie zaksięgowana.

Widok listy płac - tryb pełnoekranowy

Dla wygody i komfortu pracy wygenerowaną listę płac można otworzyć w trybie pełnoekranowym. W tym celu należy nacisnąć na ikonkę "Przełącz na tryb prezentacji".

Lista płac podgląd

Wydruk listy płac

By wygenerować listę płac lub paski płac w formacie pdf pozwalającym na wydruk, należy zaznaczyć listę płac oraz wybrać opcję DRUKUJ» LISTĘ PŁAC.

Lista płac drukowanie

W systemie w tym miejscu można także wydrukować paski plac dla pracowników oraz rachunki należy zaznaczyć listę płac oraz  DRUKUJ » PASKI I RACHUNKI.

Wydruk podsumowania listy płac

W niektórych przypadkach potrzebne jest wydrukowanie samego podsumowania utworzonej listy płac. W systemie podsumowanie można wygenerować w łatwy sposób poprzez KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE należy zaznaczyć listę płac oraz kliknąć na DRUKUJ » LISTĘ PŁAC - PODSUMOWANIE. Dzięki czemu zostanie wygenerowanie podsumowanie listy płac bez danych pracowników.

Lista płac podsumowanie

 

Zbiorczy widok listy płac a dostosowanie kolumn

Po wygenerowaniu listy płac w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE widoczne są dane sumaryczne dotyczące list z poszczególnych miesięcy. Kolumny można dowolnie dostosowywać pod własne potrzeby. W celu włączenia lub wyłączenia dodatkowych kolumn należy nacisnąć na ikonę kół zębatych  » USTAWIENIA KOLUMN i przenieść wybrane pozycję z lewej strony AKTYWNE KOLUMNY na prawą stronę DOSTĘPNE KOLUMNY.

Lista płac - ustawienie kolumn

 

Publikacja listy płac na panelu ePracownik

Wygenerowana listę płac użytkownik może udostępnić swoim pracownikom poprzez zaznaczenie jej i kliknięcie w opcję OPUBLIKUJ »NA PANELU ePRACOWNIK.

Lista płac publikacja na panelu ePracownik

Opublikowana lista płac widoczna będzie na panelu ePracownik danej osoby w formie indywidualnego paska płac, dzięki czemu zostaną zachowane wszelkie standardy dot. RODO.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska