Kilometrówka VAT - jak prowadzić w systemie?

Od 1 kwietnia 2014 r. możliwe jest odliczenie 100% podatku VAT od nabycia oraz od wydatków eksploatacyjnych dotyczących:

 • samochodów osobowych,
 • samochodów ciężarowych do 3,5 tony z homologacją,
 • motocykli,
 • innych pojazdów poniżej 3,5 tony, które nie zostały wymienione w ustawie jako konstrukcyjnie, przeznaczone wyłącznie do działalności.

W celu odliczenia 100% podatku VAT od ich nabycia oraz wydatków eksploatacyjnych z nimi związanych przedsiębiorcy będą zobowiązani do prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Obowiązek ten ma na celu udowodnienie, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Użytkownicy, którzy podczas dodawania pojazdu do systemu lub pierwszego wydatku eksploatacyjnego z nim związanego nie uzupełnili stanu licznika na początek wykorzystywania pojazdu tylko do działalności, mogą uzupełnić dane w zakładce WYDATKI » KILOMETRÓWKA » STANY LICZNIKÓW » DODAJ STAN LICZNIKA.

Kilometrówka VAT - dodawanie wpisu

W wyświetlonym oknie należy:

 • wybrać rodzaj zdarzenia: Początek wykorzystywania pojazdu tylko do działalności,
 • wybrać pojazd z dostępnej listy,
 • uzupełnić datę pomiaru oraz stan licznika.

Kilometrówka VAT - wpis początkowy

Wpisy dotyczące kilometrówki dla celów VAT należy wprowadzać poprzez WYDATKI » KILOMETRÓWKA » KILOMETRÓWKA » DODAJ WPIS. W nowym oknie należy uzupełnić szczegóły dotyczące wyjazdu:

 • wybrać pojazd z dostępnej listy,
 • imię i nazwisko kierowcy,
 • datę przejazdu,
 • cel wyjazdu (wskazane jest podanie jak najbardziej szczegółowych danych np. Dojazd do klienta X),
 • trasę - można wybrać zdefiniowaną wcześniej trasę lub wprowadzić nową.

Kilometrówka VAT - dodawanie wpisu do kilometrówki

Na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąca lub kwartału) należy dodać stan licznika pojazdu. W tym celu należy przejść do zakładki WYDATKI » KILOMETRÓWKA » STANY LICZNIKÓW » DODAJ STAN LICZNIKA oraz wybrać jako zdarzenie: KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO VAT.

Kilometrówka VAT - koniec okresu rozliczeniowego

W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem licznika na koniec okresu a dystansem wyliczonym na podstawie przejazdów z kilometrówki, system wyświetli komunikat informujący o zaistniałej niezgodności.

Kilometrówka VAT - komunikat

Kilometrówkę dla celów VAT można wydrukować z podzakładki KILOMETRÓWKA » KILOMETRÓWKA » DRUKUJ » EWIDENCJĘ (VAT). W oknie generowania wydruku należy wskazać okres: miesiąc bądź kwartał oraz pojazd, którego dotyczy ewidencja.

Kilometrówka VAT - drukowanie

Oprócz prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu, należy zgłosić pojazd do urzędu skarbowego. Więcej na ten temat w punkcie: Deklaracja VAT 26 - zgłoszenie pojazdu do urzędu.

W przypadku gdy podatnik zmienia cel użytkowania pojazdu z wyłącznie do działalności na mieszane, konieczne jest dodanie wpisu zakańczającego prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. W tym celu należy przejść do zakładki WYDATKI » KILOMETRÓWKA » STANY LICZNIKÓW » DODAJ STAN LICZNIKA oraz wybrać jako zdarzenie: KONIEC WYKORZYSTANIA POJAZDU TYLKO W DZIAŁALNOŚCI.

Kilometrówka VAT - koniec wykorzystywania pojazdu w działalności

Powielanie wpisów

System pozwala na powielenie wpisów w ewidencji przebiegu pojazdu. W celu powielenia wpisu, należy go zaznaczyć w zakładce WYDATKI » KILOMETRÓWKA » KILOMETRÓWKA i wybrać opcję POWIEL. Wyświetli się wtedy okno dodawania wpisu z uzupełnionymi rubrykami. 

Kilometrówka VAT - powielanie wpisu

Dodatkowo najpóźniej przed dniem rezygnacji z użytkowania tylko do działalności należy złożyć do urzędu formularz aktualizujący VAT-26.Użytkownicy, którzy prowadzą ewidencję przebiegu pojazdu zarówno dla celów VAT oraz podatku dochodowego (np. wynajem auta i użytkowanie wyłącznie w działalności), wpisów dotyczących przejazdów dokonują tylko raz. Na tej podstawie tworzone są dwie ewidencje, dla celów KPiR oraz VAT.