0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować fakturę od Google-Ireland?

Wielkość tekstu:

W ramach zakupów od Google-Ireland, w zależności od rodzaju dokonanego zakupu, przedsiębiorca może otrzymać standardową fakturę zakupu (np. za GSuite Basic), dla której nie zostało uregulowane specjalne księgowanie bądź fakturę za usługę Google Ads, dla której ustalony został odmienny sposób księgowania. Jak zaksięgować fakturę od Google-Ireland w systemie, przedstawiamy poniżej.

Standardowa faktura od Google-Ireland

Podatnik dokonujący zakupu usług od Google, która nie jest usługą Google Ads (tj. Google Adwords) otrzyma zwykłą fakturę sprzedaży określającą podsumowanie okresu za który korzystał z usługi, a płatność za nią zwykle dokonywana jest w dzień wystawienia faktury lub obciążenie następuje kilka dni po (np. ze względu na sesje banku).

Przykładowa faktura “standardowa” wygląda następująco:

Taką fakturę w systemie wfirma.pl księguje się schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » RODZAJ WYDATKU: INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Dane uzupełniamy zgodnie z fakturą. Daty uzupełniamy następująco:

  • data wystawienia - “data faktury”

  • data księgowania do KPIR - taka sama jak data wystawienia,

  • data księgowania do VAT - ostatni dzień okresu na który została nabyta usługa (z przykładowej faktury byłby to 30 września) lub dzień dokonania płatności jeśli był wcześniejszy. 

Kwotę z faktury wpisuje się jako kwotę netto i opodatkowuje się całą transakcję krajową stawką VAT (23%). Nawiązując do przykładowej faktury w polu wartość netto należy wpisać kwotę  67,60 euro.

google-ireland

W podzakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć kratkę IMPORT USŁUG ART. 28B i w pozycji WALUTA wybrać walutę w jakiej została wystawiona faktura. Nawiązując do przykładowej faktury w polu WALUTA należy wybrać EURO.

google-ireland

Po zapisaniu faktura zostanie ujęta w:

  1. rejestrze VAT sprzedaży i zakupów po przeliczeniu na złotówki zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień podany w pozycji DATA KSIĘGOWANIA DO VAT;

  2. KPIR kolumnie 13 “Pozostałe wydatki” zgodnie z datą podaną w pozycji DATA KSIĘGOWANIA DO KPIR, ale przeliczona na złotówki zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego DZIEŃ WYSTAWIENIA FAKTURY.

Jeżeli kontrahent potraktował nabywcę jako osobę prywatną i wystawił fakturę z naliczonym zagranicznym podatkiem VAT (gdy wg przepisów transakcja dotyczyła importu usług art. 28b), księgując fakturę w systemie, w polu WARTOŚĆ NETTO wprowadza się wartość brutto z faktury i wybiera polską stawkę VAT właściwą dla zakupionej usługi. Możliwe jest wystąpienie do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury korygującej (przy czym oczekiwanie na fakturę korygującą nie zwalnia nabywcy z obowiązku opodatkowania importu usług art. 28b od kwoty brutto).

Faktura od Google-Ireland za Google Ads (tj. AdWords) 

W przypadku gdy podatnik nabywa usługę Google Ads (tj. AdWords) od Google-Ireland otrzymuje fakturę, która z pozoru wygląda jak standardowa faktura zakupu natomiast istotne są w przypadku tejże faktury pozycje znajdujące się na drugiej stronie:

  • pozycja “Google Ads” - pozycja istotna dla celów podatku PIT,

  • pozycje w sekcji “Odnotowano płatność” - pozycje istotne dla celów VAT.

Przykładowa druga strona faktury za usługę Google Ads (tj. AdWords) wygląda następująco:

W systemie wfirma.pl taką fakturę ujmuje się za pomocą dwóch wpisów lub więcej w zależności od tego ile płatności miało miejsce. 

Dla celów PIT wpisu dokonuje się schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » RODZAJ WYDATKU: INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. Dane uzupełniamy zgodnie z fakturą. Daty uzupełniamy następująco - data wystawienia - “data faktury”.

google-ireland

Kwotę z faktury z pozycji “Google Ads” ujmuje się w polu RAZEM w walucie PLN. Nawiązując do przykładowej faktury w polu RAZEM należy wpisać kwotę  1 126,40 zł.

Po zapisaniu faktura zostanie ujęta w KPIR kolumnie 13 “Pozostałe wydatki” zgodnie z datą podaną w pozycji DATA KSIĘGOWANIA DO KPIR w kwocie ujętej w polu RAZEM.

Dla celów VAT wpisu dokonuje się schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » RODZAJ WYDATKU: INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

google-ireland

Dane uzupełniamy zgodnie z fakturą. Daty uzupełniamy następująco:

  • data wystawienia - “data faktury”

  • data księgowania do KPIR - taka sama jak data wystawienia,

  • data księgowania do VAT - data dokonania płatności (w nawiązaniu do przykładowej faktury byłaby to dla pierwszego wpisu data 13 grudnia 2020, a dla drugiego wpisu 30 grudnia 2020).

google-ireland

Kwotę z pozycji “Odnotowano płatność” wpisuje się jako kwotę netto i opodatkowuje się całą transakcję krajową stawką VAT (23%). Nawiązując do przykładowej faktury dla pierwszego wpisu w polu wartość netto należy wpisać kwotę 800 zł, a dla drugiego wpisu 529,97 zł.

google-ireland

W podzakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć kratkę IMPORT USŁUG ART. 28B i w pozycji SKUTEK KSIĘGOWY wybieramy KSIĘGUJ DO VAT.

google-ireland

Akceptujemy komunikat o zdublowanym zapisie, o którym informuje system w związku z tym samym numerem faktury. Po zapisaniu faktura zostanie ujęta w rejestrze VAT sprzedaży i zakupów po przeliczeniu na złotówki zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień podany w pozycji DATA KSIĘGOWANIA DO VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów