Ewidencja środków trwałych - zarządzanie środkami trwałymi oraz WNIP

W zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE znajduje się ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały wprowadzone do systemu wfirma.pl.

Ewidencja środków trwałych - zakładka ewidencje

W zakładce ŚRODKI TRWAŁE mieści się szereg opcji dotyczących środków trwałych. Można je dodawać, modyfikować, usuwać, a także zobaczyć plan amortyzacji. Istnieje również możliwość przeprowadzenia likwidacji, sprzedaży, czy też ukrycia środka trwałego.

Zakup środków trwałych oraz WNiP 

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadza się poprzez zakładkę WYDATKI (więcej szczegółów na ten temat w punkcie Zakup środków trwałych oraz Zakup wartości niematerialnych i prawnych).

Od 2018 roku obowiązuje nowa klasyfikacja środków trwałych (KŚT 2016). Środki trwałe nabyte do końca 2017 roku są wprowadzane pod kategorią wynikającą z KŚT 2010, która jest aktualna do końca roku 2017. Natomiast nabyte w 2018 roku środki trwałe są objęte symbolami nowej KŚT 2016.

Ewidencja środków trwałych - dodawanie środka trwałego bezpośrednio do ewidencji

Chcąc dodać środek trwały bezpośrednio do ewidencji środków trwałych należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY. Wówczas pojawi się okno, w którym należy uzupełnić wymagane dane.

Ewidencja środków trwałych - dodawanie śt

Dodając składniki majątku w ten sposób należy pamiętać o tym, że tworzone są jedynie wpisy amortyzacyjne do KPiR (na podstawie wartości początkowej i daty wprowadzenia), natomiast zapisy w rejestrze VAT nie są dokonywane.

Od 1 stycznia 2018 r. wartość składników majątku uznawanych za środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które powinny być wprowadzone obowiązkowo do ewidencji środków trwałych wzrosła z 3.500 zł do 10.000 zł (netto dla czynnych podatników VAT, brutto dla podatników zwolnionych z VAT). W związku z tym niskocenne środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł można wprowadzić bezpośrednio w koszty lub zamortyzować jednorazowo. Wzrost wartości początkowej środków trwałych dotyczy składników majątku przyjętych do używania w firmie po dniu 31 grudnia 2017 r.

Po zapisaniu, system automatycznie wygeneruje dokument OT w zakładce DOKUMENTY MAJĄTKOWE, w szczegółach środka trwałego. Szczegóły środka trwałego znajdują się w oknie, które wyświetla się po kliknięciu na jego nazwę. W celu wydrukowania OT, należy je zaznaczyć i wybrać opcję DRUKUJ. Pod wydruk należy podpiąć kopie dokumentów potwierdzających wartość początkową środka trwałego.

Ewidencja środków trwałych - OT

Drukowanie zestawień środków trwałych

W zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE można również wydrukować zestawienie środków trwałych, plan amortyzacji, bądź miesięczną amortyzację wybierając w pasku zadań opcję DRUKUJ.

Ewidencja środków trwałych - zestawienie amortyzacji

Zawieszenie amortyzacji środków trwałych

W celu zawieszenia amortyzacji należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, następnie kliknąć na nazwę odpowiedniego środka trwałego (lub wartość niematerialną i prawną) i w oknie, które się pojawi trzeba przejść do zakładki ZAWIESZENIE AMORTYZACJI i wybrać opcję DODAJ ZAWIESZENIE AMORTYZACJI

Ewidencja środków trwałych - zawieszenie amortyzacji

Kolejny krok to wskazanie okresu zawieszenia.

Ewidencja środków trwałych - dodawanie okresu zawieszenia

Sprzedaż środka trwałego

Sprzedaż środka trwałego należy przeprowadzać w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie trzeba zaznaczyć odpowiedni środek trwały i wybrać w pasku zadań opcję SPRZEDAŻ, wówczas pojawi się okno wystawienia faktury sprzedaży.

Ewidencja środków trwałych - sprzedaż

Faktura sprzedaży środka trwałego trafi do rejestru sprzedaży VAT oraz do Księgi Przychodów i Rozchodów. W KPiR zostanie ujęta również umorzona (niezamortyzowana) część wartości początkowej środka trwałego. Po zapisaniu pojawi się ikonaEwidencja środków trwałych - wFirma.plinformująca o tym, że dany środek trwały został sprzedany.

Ewidencja środków trwałych - symbol sprzedanego śt

Likwidacja środka trwałego

W celu likwidacji środka trwałego, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, zaznaczyć odpowiedni środek trwały i wybrać opcję z górnego manu LIKWIDACJA.

Ewidencja środków trwałych - likwidacja

W pojawiającym się oknie należy wskazać sposób księgowania reszty odpisów amortyzacyjnych oraz opis i skład komisji likwidacyjnej.

Ewidencja środków trwałych - księgowanie reszty odpisów

Po zapisaniu pojawi się ikona informująca o tym, że środek trwały został zlikwidowany.

Szczegóły postępowania w przypadku likwidacji środka trwałego wyjaśnia artykuł: Wycofanie środka trwałego.

Ukryj środek trwały

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie chce, aby dany środek trwały podpowiadał się w systemie podczas księgowania, możliwe jest jego ukrycie w systemie.

W tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, zaznaczyć odpowiedni środek trwały, a następnie z górnego paska menu należy wybrać opcję MODYFIKUJ » UKRYJ.

Ewidencja środków trwałych - ukrycie śt

Filtry wyszukiwania w kartotece środków trwałych

W zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE pod tabelą środków trwałych znajdują się się filtry wyszukiwania środków trwałych, w zależności od statusu danego środka trwałego.

Ewidencja środków trwałych - filtry

Po wybraniu danego filtra, w tabeli wyświetlą się wyłącznie te środki trwałe, które mają dany status. Po wybraniu statusu:

  • zlikwidowane - wyświetlą się wyłącznie zlikwidowane środki trwałe,
  • w trakcie amortyzacji - wyświetlone zostaną amortyzowane środki trwałe,
  • zamortyzowany - wyświetlą się środki trwałe, których amortyzacja już się zakończyła.

Ponadto istnieje możliwość filtrowania środków trwałych, które zostały ukryte w systemie.

Ewidencja środków trwałych - widoczne