0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki od przychodu w 2020 roku!

Wielkość tekstu:

Składki od przychodu (tzw. mały zus) to ulga dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców, którzy uzyskują niewielkie przychody. Nowe przepisy wprowadzają możliwość ustalenia indywidualnej podstawy, od której będą naliczane składki społeczne (emerytalno-rentowe). Podstawa składki zdrowotnej pozostanie niezmienna. 

Aby skorzystać w danym roku ze składek od przychodu (małego ZUS):

  • należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych,
  • przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (prowadziło się działalność przez cały rok).

 Ulga składki od przychodu obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku. Zostaje ona zastąpiona ulgą Mały ZUS Plus (składki od dochodu).

Zgłoszenie do ZUS

W celu skorzystania z opłacania składek ZUS od przychodu, w pierwszej kolejności należy dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń na deklaracji ZUS ZWUA w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ » ZUS ZWUA. Wyrejestrowania należy dokonać z kodem, jaki obowiązywał przedsiębiorcę do tej pory.

Składki od przychodu - ZUS ZWUA

Następnie należy zgłosić się do ubezpieczeń społecznych na deklaracji ZUS ZUA z poziomu zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ » ZUS ZUA. Zgłoszenia należy dokonać z kodem tytułu ubezpieczeń 05 90 lub 05 92 - jeśli przedsiębiorca ma przyznane prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

składki od przychodu

Wyrejestrowanie oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych powinny być z taką samą datą. W ten sposób nie powstanie przerwa w podleganiu ubezpieczeniom!

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZWUA i ZUS ZUA należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od daty wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany. Ważna jest kolejność przekazania deklaracji do ZUS - najpierw wyrejestrowanie (ZUS ZWUA), a następnie zgłoszenie do ubezpieczeń (ZUS ZUA).

Zmiana schematu składek na "składki od przychodu"

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji ZUS DRA z wykazaniem poprzedniego schematu składek, należy zmieniać schemat opłacanych składek.

W celu wyliczenia podstawy składki od przychodu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i w wybrać schemat składek SKŁADKI OD PRZYCHODU.

Składki od przychodu - wybór schematu

Po wybraniu schematu “składki od przychodu” automatycznie zostaną zaznaczone składki na Fundusz pracy. Należy jednak pamiętać, że jeśli podstawa składek ZUS będzie mniejsza niż minimalne wynagrodzenia (w 2020 r - 2600 zł) to przedsiębiorca zwolniony jest z opłacania tych składek i wtedy należy odznaczyć ten fundusz.

Uzupełnienie podstawy składki od przychodu

Po wybraniu tego schematu składek pojawi się dodatkowa zakładka Podstawy składek od przychodu. Należy przejść do tej zakładki i nacisnąć Dodaj podstawę.

składki od przychodu

Wyświetli się okno z danymi potrzebnymi do wyliczenia podstawy składek:

Składki od przychodu - uzupełnienie podstawy składek

  • podstawa składek w roku - tu należy wybrać rok, za który składki będą opłacane od ustalonej podstawy. Jeśli zgłoszenia do składek od przychodu dokonano w 2019 roku i w 2020 roku kontynuuje się opłacanie małego ZUS, wówczas powinien dodać osobno podstawę na rok 2020.
  • Liczba dni działalności - w tym miejscu należy wpisać liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym.

Jeśli w trakcie roku nastąpiło zawieszenie prowadzenia działalności zgłoszone w CEIDG, to liczbę dni należy wpisać samodzielnie, ponieważ w systemie nie wprowadza się informacji o zawieszeniu działalności.

  • Przychód - kwota przychodu podstawiana jest automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w systemie. Jeśli jednak kwota jest inna bądź jeżeli wcześniej nie prowadziliśmy rozliczeń w systemie wFirma.pl - można ją zmienić samodzielnie.

Składki od przychodu mogą opłacać tylko przedsiębiorcy, których przychód w roku poprzednim nie przekracza 30-krotności wynagrodzenia minimalnego, czyli za 2019 rok limit ten wynosi 67 500 zł.

Jeśli przedsiębiorca w roku poprzednim prowadził działalność tylko przez część roku, to limit 30 -krotności jest proporcjonalnie zmniejszany.

  • Miesiąc uzyskania prawa do opłacania składek od przychodu - należy wskazać miesiąc zgłoszenia do ZUS z kodem 05 90 lub 05 92. Korzystając z tego schematu w kolejnym roku jako miesiąc uzyskania prawa do opłacania składek od przychodu należy podać styczeń.

Przykład 1.

Pani Joanna rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej 2 lutego 2019 roku. W roku 2019 było 365 dni, jednak Pani Joanna prowadziła działalność przez 333 dni. Limit przychodu Pani Joanny za 2019 rok wynosi:

(67 500 zł : 365) x 333 = 61 582,19 zł

Pozostałe dane jak prognozowane miesięczne wynagrodzenie i minimalne wynagrodzenie wprowadzane są automatycznie i nie możliwości ich zmiany. Wynikają one z przepisów, które określają wskaźniki uwzględniany przy wyliczaniu podstawy składek.

Po uzupełnieniu powyższych rubryk w ostatnim wierszu automatycznie zostanie podana kwota podstawy składek ZUS na dany rok.

Podstawa składek od przychodu nie może być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ani niższa niż 30 % minimalnego wynagrodzenia.

Deklaracje rozliczeniowe

Po zapisaniu ustawień nowego schematu składek należy wygenerować deklarację rozliczeniową ZUS DRA w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ. Będzie w niej wykazany zarówno nowy kod tytułu ubezpieczenia jak i nowa podstawa, od której zostaną naliczone od składki.

Dodatkowo w pierwszej deklaracji DRA po zgłoszeniu do składek od przychodu, w systemie zostanie wygenerowana deklaracja DRA cz. II lub RCA cz.II (jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników). W dodatkowej części zostanie wykazany przychód przedsiębiorcy z roku poprzedniego oraz podstawa składek ZUS, która jest ustalona dla przedsiębiorcy.

Przykład 2.

Pan Jan zgłosił się do składek ZUS w styczniu 2020 r. Jego przychód w 2019 roku wynosił 53 000 zł, w związku z czym podstawa jego składek w 2020 roku wynosi 2101,85 zł Podczas generowania pierwszej deklaracji za styczeń 2020 r. oprócz deklaracji DRA wygenerowana została deklaracja DRA cz. II., ponieważ nie zatrudnia on pracowników.

Dodatkowy raport ZUS DRA cz. II lub RCA cz.II generowany jest tylko podczas pierwszej deklaracji z wykazaniem składek od przychodu. W kolejnych miesiąca raporty te nie będą generowane.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów