Składki od przychodu od 2019 roku - zgłoszenie tylko do 8 stycznia!

Od 2019 roku zacznie obowiązywać kolejna ulga dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców, którzy uzyskują niewielkie przychody.

Nowe przepisy wprowadzają możliwość ustalenia indywidualnej podstawy, od której będą naliczane składki społeczne (emerytalno-rentowe). Podstawa składki zdrowotnej pozostanie niezmienna.

Nowa deklaracja ZUS DRA zostanie udostępniona w drugiej połowie stycznia, po tym jak zostanie podana informacja o wysokości składki zdrowotnej na 2019 rok.

Deklaracje ZUS DRA za grudzień obowiązują stare wzory deklaracji, w związku z czym można je wygenerować w systemie wFirma.pl i przekazać je do ZUS.

Zgłoszenie do ZUS

Przedsiębiorcy, którzy chcą  w 2019 roku zgłosić się do składek od przychodu, powinni przekazać do ZUS deklaracje zgłoszeniowe do 8 stycznia!

W celu skorzystania z opłacania składek ZUS od przychodu, w pierwszej kolejności należy dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń na deklaracji ZUS ZWUA w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ » ZUS ZWUA. Wyrejestrowania należy dokonać z kodem, jaki obowiązywał przedsiębiorcę do tej pory.

Składki od przychodu - ZUS ZWUA

Następnie należy zgłosić się do ubezpieczeń społecznych na deklaracji ZUS ZUA z poziomu zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ » ZUS ZUA. Zgłoszenia należy dokonać z kodem tytułu ubezpieczeń 05 90 lub 05 92 - jeśli przedsiębiorca ma przyznane prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Przedsiębiorcy, który aktualnie opłacają tylko składkę zdrowotną (ponieważ np. aktualnie pracują równocześnie na etacie), chcąc po zakończeniu etatu, skorzystać ze składek od przychodu jeszcze w 2019 r., również powinni przerejestrować się z kodu 05 10 (na ZUS ZWUA) na kod 05 90/05 92 na deklaracji ZUS ZZA do 8 stycznia.

Składki od przychodu - ZUS ZUA

Wyrejestrowanie oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych powinny być z taką samą datą. W ten sposób nie powstanie przerwa w podleganiu ubezpieczeniom!

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZWUA i ZUS ZUA należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od daty wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany. Ważna jest kolejność przekazania deklaracji do ZUS - najpierw wyrejestrowanie (ZUS ZWUA), a następnie zgłoszenie do ubezpieczeń (ZUS ZUA).

Zmiana schematu składek na "składki od przychodu"

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji ZUS DRA z wykazaniem poprzedniego schematu składek, należy zmieniać schemat opłacanych składek.

W celu wyliczenia podstawy składki od przychodu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i w wybrać schemat składek SKŁADKI OD PRZYCHODU.

Składki od przychodu - wybór schematu

Po wybraniu schematu “składki od przychodu” automatycznie zostaną zaznaczone składki na Fundusz pracy. Należy jednak pamiętać, że jeśli podstawa składek ZUS będzie mniejsza niż minimalne wynagrodzenia (w 2019 r - 2250 zł) to przedsiębiorca zwolniony jest z opłacania tych składek i wtedy należy odznaczyć ten fundusz.

Uzupełnienie podstawy składki od przychodu

Po wybraniu tego schematu składek pojawi się dodatkowa zakładka "Podstawy składek od przychodu". Należy przejść do tej zakładki i nacisnąć "Dodaj podstawę".

Składki od przychodu - ustalenie podstawy

Wyświetli się okno z danymi potrzebnymi do wyliczenia podstawy składek:

Składki od przychodu - wprowadzenie danych do podstawy

  • Liczba dni działalności z 2018 - w tym miejscu należy wpisać liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym. System automatycznie wpisze liczbę dni i pomniejszy ją jeśli rozpoczęcie działalności nastąpiło w trakcie roku i data ta została wprowadzona w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE » Data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli w trakcie roku nastąpiło zawieszenie prowadzenia działalności zgłoszone w CEIDG, to liczbę dni należy wpisać samodzielnie, ponieważ w systemie nie wprowadza się informacji o zawieszeniu działalności.

  • Przychód z 2018 - kwota przychodu podstawiana jest automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w systemie. Jeśli jednak kwota jest inna można ją zmienić samodzielnie.

Składki od przychodu mogą opłacać tylko przedsiębiorcy, których przychód w roku poprzednim nie przekracza 30-krotności wynagrodzenia minimalnego, czyli za 2018 rok limit ten wynosi 63 000 zł.

Jeśli przedsiębiorca w roku poprzednim prowadził działalność tylko przez część roku, to limit 30 -krotności jest proporcjonalnie zmniejszany.

Przykład 1.

Pani Joanna rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej 2 lutego 2018 roku. W roku 2018 było 365 dni, jednak Pani Joanna prowadziła działalność przez 333 dni. Limit przychodu Pani Joanny za 2018 rok wynosi:

(63 000 zł : 365) x 333 = 57 476,71 zł

Pozostałe dane jak prognozowane miesięczne wynagrodzenie i minimalne wynagrodzenie wprowadzane są automatycznie i nie możliwości ich zmiany. Wynikają one z przepisów, które określają wskaźniki uwzględniany przy wyliczaniu podstawy składek.

Po uzupełnieniu powyższych rubryk w ostatnim wierszu automatycznie zostanie podana kwota podstawy składek ZUS na dany rok.

Podstawa składek od przychodu nie może być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ani niższa niż 30 % minimalnego wynagrodzenia.

Deklaracje rozliczeniowe

Po zapisaniu ustawień nowego schematu składek należy wygenerować deklarację rozliczeniową ZUS DRA w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ. Będzie w niej wykazany zarówno nowy kod tytułu ubezpieczenia jak i nowa podstawa, od której zostaną naliczone od składki.