Jak zaksięgować import towarów z Chin?

Zakupiłem towary handlowe od kontrahenta z Chin, otrzymałem fakturę oraz dokument SAD. Na podstawie czego mam rozliczyć import z Chin i jak opodatkować tą transakcję?

Import towarów z Chin księguje się dwa razy – oddzielnie dla celów podatku dochodowego oraz VAT.

Zakup towarów z Chin w KPiR

Dla prawidłowego ujęcia zakupu w KPiR należy dokonać księgowania na podstawie otrzymanej faktury, w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (bez VAT) » ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH. Jako datę wystawienia należy wprowadzić datę z faktury. Jeżeli otrzymana faktura została wystawiona w walucie obcej, w zakładce ZAAWANSOWANE należy wskazać walutę - system dokona przeliczenia na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Po zapisaniu dokumentu wartość zostanie ujęta w kol. 10 KPiR.

Import z chin - księgowanie

Jeżeli na dokumencie SAD (PZC) są również wyszczególnione cło oraz akcyza, również należy je ująć w KPiR, w dacie wystawienia dokumentu celnego. Wydatek należy zaksięgować w zakładce WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY » schemat księgowy: ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH.

Import z chin - jak zaksięgować?

Zakup towarów z Chin w rejestrach VAT

Dla prawidłowego ujęcia zakupu ze względu na podatek VAT księgowania dokonuje się na podstawie dokumentu SAD (lub elektronicznego PZC), gdzie na kwotę netto do opodatkowania składają się wartość towaru po przeliczeniu na złote polskie, cło oraz wartość akcyzy (jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym).

Jak zaksięgować import z Chin z odprawą w Polsce? 

Księgowanie zakupu towarów spoza UE z odprawą w Polce na gruncie VAT odbywa się w zakładce EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, z datą otrzymania dokumentu celnego. W polu dodawania kontrahenta należy wprowadzić dane  kontrahenta z kraju trzeciego, które widnieją na fakturze zakupowej.

Import z chin - jak zaksięgować?

Jak zaksięgować import z Chin z odprawą w UE?

Jeżeli odprawa celna następuje w kraju należącym do UE wówczas na gruncie VAT mamy do czynienia transakcją wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w ramach którego przedsiębiorca zobowiązany jest do wykazania transakcji w rejestrze VAT sprzedaży w zakładce EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. Jako datę księgowania należy wybrać datę wystawienia faktury, a w przypadku gdy podatnik jej nie posiada 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT. W polu netto należy wprowadzić podstawę opodatkowania transakcji, na którą składa się:

  • wartość zakupionych towarów z faktury zakupu;

  • wartość cła z dokumentu PZC;

  • wartość transportu, opakowań czy ubezpieczenia, jeżeli została pobrana przez dostawcę towaru.

Natomiast w polu VAT należałoby wybrać stawkę podatku właściwą dla takich towarów w obrocie krajowym. Dodatkowo w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć okienko WNT.

Import z chin - księgowanie

Jeżeli przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT, należałoby dokonać wpisu także w rejestrze VAT zakupów EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS ze stawką VAT właściwą w obrocie krajowym. W tym przypadku również należy zaznaczyć okienko WNT w zakładce ZAAWANSOWANE dostępnej podczas dodawania wpisu.

W danych kontrahenta należy wskazać dane przedstawiciela fiskalnego, w tym jego numer VAT-UE (czyli NIP z przedrostkiem kraju, w którym odbyła się procedura celna i w którym przedstawiciel celny jest zarejestrowany jako podatnik UE).

Import z chin - księgowanie

Dodatkowo taką transakcję należałoby wykazać w Informacji VAT UE.