Faktura z adnotacją mechanizm podzielonej płatności - jak wystawić?

W systemie wfirma.pl można wystawiać faktury dotyczące sprzedaży objętej obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (split payment), który wprowadzi przepisy obowiązuje od 1 listopada 2019 roku.

Obowiązek zastosowania podzielonej płatności przy sprzedaży

Mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy od 1 listopada 2019 r. przy krajowej sprzedaży spełniającej łącznie warunki:

  1. co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta jest w załączniku nr 15 ustawy o VAT (dotyczy dostawy towarów i świadczenia usług, do których przed 1 listopada 2019 r. miało zastosowanie odwrotne obciążenie),
  2. wartość brutto sprzedaży wynosi co najmniej 15.000 zł,
  3. sprzedaż dokonywana jest między podatnikami - B2B (niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony),
  4. obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury ma miejsce nie wcześniej niż 1 listopada 2019 r.

Dokumentując sprzedaż spełniającą powyższe wymogi sprzedawca ma obowiązek umieszczenia na wystawianej fakturze odpowiedniej adnotacji o treści: “mechanizm podzielonej płatności”.

Więcej informacji o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności można przeczytać w artykule: Obowiązkowy split payment - jak się przygotować?

Wystawienie faktury z adnotacją mechanizm podzielonej płatności w systemie

W systemie wfirma.pl czynny podatnik VAT może wystawić faktury z adnotacją “mechanizm podzielonej płatności”. Dotyczy to zwykłych faktur VAT oraz pro form, na podstawie których wystawiane są z tą adnotacją również faktury zaliczkowe i końcowe.

Aby wystawić fakturę VAT w mechanizmie podzielonej płatności należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie należy uzupełnić podstawowe dane dotyczące sprzedaży, w tym wartość i właściwą stawkę VAT.

Mechanizm podzielonej płatności - wystawianie faktury

Następnie w podzakładce KSIĘGOWE w polu SCHEMAT KSIĘGOWY należy zaznaczyć opcję PODZIELONA PŁATNOŚĆ.

Mechanizm podzielonej płatności - schemat księgowy

Zastosowanie tego schematu księgowego spowoduje automatyczne pojawienie się na wydruku faktury adnotacji "mechanizm podzielonej płatności" pod tabelą.

Po zapisaniu faktura zostanie zaksięgowana do KPiR w kolumnie 7 - Sprzedaż towarów i usług lub Ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtowca) oraz u czynnego podatnika VAT zostanie ujęta w rejestrze VAT sprzedaży. 

Wystawienie faktury ze schematem księgowym PODZIELONA PŁATNOŚĆ powoduje również automatyczne zaznaczenie pola TAK w pozycji 69 na wygenerowanej w systemie deklaracji VAT-7 (20) lub VAT-7K (14) za okres, w którym faktura zostanie zaksięgowana. Pozycja 69 dotyczy wskazania, że w danym okresie (miesiącu lub kwartale, w zależności od przyjętego okresu rozliczeniowego VAT) została wystawiona faktura objęta mechanizmem podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności - deklaracja VAT-7 lub VAT-7K

Warunkiem zastosowania automatycznej adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności do wystawianej faktury w systemie wfirma.pl jest zastosowanie daty wystawienia i daty sprzedaży na dzień po 31 października 2019 r., czyli od momentu wejścia w życie przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności.

Usługi budowlane a mechanizm podzielonej płatności

W przypadku sprzedaży usług budowlanych, dla których obowiązek podatkowy w VAT powstaje w dacie wystawienia faktury oraz sprzedaż podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności (Patrz: Obowiązek zastosowania podzielonej płatności przy sprzedaży) należy dokonać wystawienia faktury przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W oknie wystawienia faktury należy uzupełnić podstawowe informacje a następnie w podzakładce KSIĘGOWE wybrać SCHEMAT KSIĘGOWY jako USŁUGI BUDOWLANE - PRZYPADEK SZCZEGÓLNY.

Mechanizm podzielonej płatności a usługi budowlane

Po zapisaniu przychód zostanie wykazany w kolumnie 7 (Sprzedaż towarów lub usług) KPiR lub Ewidencji przychodów oraz w rejestrze VAT sprzedaży zgodnie z datą wystawienia faktury. Natomiast na wydruku faktury, który można wyświetlić po kliknięciu na numer faktury i przejściu w wyświetlonym oknie do podzakładki PODGLĄD FAKTURY pojawi się adnotacja “mechanizm podzielonej płatności”.

Wystawienie faktury ze schematem księgowym USŁUGI BUDOWLANE - PRZYPADEK SZCZEGÓLNY powoduje również automatyczne zaznaczenie pola TAK w pozycji 69 na wygenerowanej w systemie deklaracji VAT-7 (20) lub VAT-7K (14) za okres, w którym faktura zostanie zaksięgowana. Pozycja 69 dotyczy wskazania, że w danym okresie (miesiącu lub kwartale, w zależności od przyjętego okresu rozliczeniowego VAT) została wystawiona faktura objęta mechanizmem podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności - deklaracja VAT-7 lub VAT-7K

Wystawienie pro formy z adnotacją podzielona płatność

Jeżeli przed dostawą towaru lub świadczeniem usługi sprzedawca otrzyma całość lub część zapłaty to ma obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej. Jeżeli sprzedaż będzie podlegała obowiązkowi podzielonej płatności to również na fakturze zaliczkowej oraz końcowej należy umieścić adnotację “mechanizm podzielonej płatności”.

W systemie wfirma.pl fakturę zaliczkową i końcową można wystawić na podstawie pro formy. Jeżeli sprzedaż podlegać będzie podzielonej płatności to już na pro formie należy dokonać oznaczenie odpowiedniego schematu księgowego, aby na fakturze zaliczkowej pojawiła się adnotacja o podzielonej płatności.

Na całą wartość zamówienia w pierwszej kolejności należy wystawić pro formę przez zakładkę PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ » ZAMÓWIENIE, gdzie należy wypełnić podstawowe informacje. 

Mechanizm podzielonej płatności - pro forma

Wystawiając pro formę na sprzedaż towarów lub usług, którą będzie obejmował mechanizm podzielonej płatności należy dodatkowo w podzakładce ZAAWANSOWANE w polu SCHEMAT KSIĘGOWY zaznaczyć opcję PODZIELONA PŁATNOŚĆ lub USŁUGI BUDOWLANE - PRZYPADEK SZCZEGÓLNY.

Mechanizm podzielonej płatności - schemat księgowy dla pro formy

Na podstawie pro formy można dokonać wystawienia faktury zaliczkowej, która powinna być wystawiona po otrzymaniu zapłaty oraz faktury końcowej, której wystawienia należy dokonać po dostarczeniu towaru lub wykonaniu usługi. Jeżeli na zamówienie została wystawiona tylko jedna faktura zaliczkowa na 100% wartości zamówienia to nie ma obowiązku wystawienia faktury końcowej.

Szczegóły wystawienia faktury zaliczkowej i końcowej w systemie wyjaśniają artykuły: