0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura VAT marża - jak należy ją wystawić?

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż w ramach procedury VAT marża mają obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń w nowym JPK_V7. Rodzaj oznaczenia uzależniony jest od rodzaju prowadzonej sprzedaży, czyli:

 • Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy – oznacza się kodem „MR_T”.

 • Dostawę towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowaną na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy – oznacza się kodem „MR_UZ”.

Faktura VAT marża - ustawienia 

Aby wystawić fakturę VAT marża w systemie wFirma.pl, należy w pierwszej kolejności w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT zaznaczyć opcję SYSTEM VAT MARŻA.

Faktura VAT marża - ustawienia

Wystawianie faktury VAT marża

Faktura VAT marża wystawiana jest schematem: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ MARŻA, gdzie w podzakładce ZAAWANSOWANE należy wybrać jeden RODZAJ SPRZEDAŻY:

 • procedura marży dla biur podróży;

 • procedura marży – dzieła sztuki;

 • procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki;

 • procedura marży – towary używane.

Faktura VAT marża - wystawianie

Przy uzupełnianiu pozycji faktury należy wpisać cenę, za jaką produkt został zakupiony oraz marżę, jaka zostaje na niego nałożona.

Faktura VAT marża - kwota marży

Wartość marży nie jest zależna od ilości sprzedawanych produktów. Dotyczy ona całej wartości faktury.

Wystawienie wersji roboczej faktury VAT marża

W systemie możliwe jest wystawienie faktur w wersji roboczej. Funkcję wersji roboczych faktur sprzedaży należy włączyć przechodząc do zakładki USTAWIENIA » FAKTURY » METODY FAKTUROWANIA, gdzie kolejno należy zaznaczyć opcję WERSJE ROBOCZE FAKTUR SPRZEDAŻY.

Następnie w celu wystawienia faktury VAT marża w wersji roboczej należy przejść do PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WERSJE ROBOCZĄ FAKTURY VAT MARŻA.

Wymagane pola oraz dane należy uzupełnić zgodnie z powyższą instrukcja. Fakturę wystaną w wersji roboczej można:

 • zapisać w wersji roboczej wybierając opcję ZAPISZ WERSJĘ ROBOCZĄ

Zapisana faktura w wersji roboczej nie będzie księgowana do ewidencji księgowej. Taką fakturę można w dowolnym momencie wystawić lub wysłać co KSeF w przypadku włączonej integracji z KSeF, wówczas faktura zostanie zaksięgowana w ewidencji księgowej.

2. zapisać w wersji roboczej i wysłać nabywcy do akceptacji fakturę, w tym celu należy kliknąć na strzałkę po prawej stronie w ZAPISZ WERSJĘ ROBOCZĄ i wybrać opcję ZAPISZ I WYŚLIJ WERSJĘ ROBOCZĄ

Zapisana faktura w wersji roboczej nie będzie księgowana do ewidencji księgowej. Taką fakturę można w dowolnym momencie wystawić lub wysłać co KSeF w przypadku włączonej integracji z KSeF, wówczas faktura zostanie zaksięgowana w ewidencji księgowej.

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno z danymi oraz treścią maila, jakie zostanie wysłany do nabywcy w celu akceptacji wersji roboczej faktury.

faktura vat marża

Po wysłaniu wiadomości, klient otrzyma na maila następującą wiadomość z przyciskiem AKCEPTUJ FAKTURĘ.

faktura vat marża

3. od razu wystawić/ wysłać do KSeF fakturę, co będzie jednoznaczne z zaksięgowaniem faktury w ewidencji księgowej, w tym celu należy wybrać opcję WYSŁAĆ FAKTURĘ lub ZAPISZ I WYŚLIJ DO KSEF

Wybór schematu podatku dochodowego

Wystawiając fakturę VAT marża należy wybrać sposób ujęcia przychodu ze sprzedaży w KPiR. W związku z tym kolejnym krokiem jest przejście do zakładki ZAAWANSOWANE, gdzie należy wybrać SCHEMAT PODATKU DOCHODOWEGO:

 • ZWYKŁY- faktury są księgowane do KPiR w kwocie ceny zakupu powiększonej o marżę netto,

 • KOMIS - przy sprzedaży komisowej faktury księgowane są do KPiR tylko w kwocie marży netto.

Faktura VAT marża - schemat pod. doch.

Wybór rodzaju sprzedaży

Wystawiając fakturę VAT marża należy wybrać rodzaj sprzedaży od którego uzależniony jest sposób rozliczania podatku VAT oraz nadanie oznaczenia w nowym JPK_V7.

Oznaczenie MR_T

W przypadku wyboru jako RODZAJ SPRZEDAŻY opcji PROCEDURA MARŻY DLA BIUR PODRÓŻY, czyli przy świadczeniu usług turystyki, podstawą opodatkowania jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT. Marżą jest natomiast różnica między końcową kwotą faktury, którą płaci nabywca, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty.

Usługi dla bezpośredniej korzyści turysty to składniki świadczonej usługi turystyki, m.in. transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Po wyborze rodzaju sprzedaży oznaczenie MR_T nadawane jest w części ewidencyjnej JPK_V7 automatycznie w odniesieniu do faktury VAT marża. Dodatkowo, generując JPK_V7 poprzez zakładkę: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK, należy w oknie nr 3 w części 34 „Dodatkowe informacje” zaznaczyć okienko nr 1.

Faktura VAT marża w JPK V7

Dzięki temu w części deklaracyjnej JPK_V7 w polu P_63 zostanie wprowadzone oznaczenie „1” informujące o tym, że w danym okresie wystąpiły transakcje świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży.

Transakcje objęte ujemną marżą nie są obsługiwane w systemie. W takim przypadku należy dokonać wysyłki pliku JPK_V7 z wykazaniem takiej transakcji poza systemem wykorzystując w tym celu platformę e-mikrofima udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.

Oznaczenie MR_UZ

W przypadku wyboru jako RODZAJ SPRZEDAŻY opcji: 

 • PROCEDURA MARŻY – DZIEŁA SZTUKI,

 • PROCEDURA MARŻY – PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI,

 • PROCEDURA MARŻY – TOWARY UŻYWANE

– czyli w przypadku sprzedaży towarów podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Po wyborze rodzaju sprzedaży oznaczenie MR_UZ nadawane jest w części ewidencyjnej JPK_V7 automatycznie w odniesieniu do faktury VAT marża. Dodatkowo, generując JPK_V7 poprzez zakładkę: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK, należy w oknie nr 3 w poz. 34 „Dodatkowe informacje” zaznaczyć okienko nr 2.

Faktura VAT marża a JPK V7

Dzięki temu w części deklaracyjnej JPK_V7 w polu P_64 zostanie wprowadzone oznaczenie „1” informujące o tym, że w danym okresie wystąpiły transakcje dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu odprzedaży, opodatkowanych na zasadach marży.

Informacja o wydatkach w momencie wystawiania faktury VAT marża

W momencie wystawiania faktury sprzedaży objętej procedurą marży należy powiązać sprzedaż z konkretnym wydatkiem. W tym celu w oknie wystawiania faktury trzeba zaznaczyć okienko POWIĄŻ WYDATEK. Dzięki temu pojawią się dodatkowe pola, w których należy ręcznie uzupełnić dane takie jak:

 • DOSTAWCA – kontrahent, od którego nabywany jest produkt podlegający odsprzedaży w ramach procedury VAT marża;

 • NUMER FAKTURY – numer faktury zakupu, z którą powiązana jest wystawiana faktura VAT marża;

 • DATA WYSTAWIENIA – data wystawienia faktury zakupu, z którą powiązana jest wystawiana faktura VAT marża;

 • CENA ZAKUPU – cena zakupu wynikająca z faktury zakupu, z którą powiązana jest wystawiana faktura VAT marża.

Faktura VAT marża powiązanie wydatku

Dzięki temu po zapisaniu faktury VAT marża system automatycznie ujmie w części ewidencyjnej JPK_V7 kwotę brutto sprzedaży w pozycji SprzedazVAT_Marza oraz kwotę brutto z faktury zakupu w pozycji ZakupVAT_Marza.

Faktura VAT marża - określenie skutku księgowego

W momencie wystawiania faktury VAT marża możliwy jest również wybór skutku księgowego. Dostępne są trzy opcje:

 • Księguj do KPiR/Ewidencji przychodów i VAT,

 • Księguj do KPiR/Ewidencji przychodów,

 • Księguj do VAT,

 • Nie księguj.

Faktura VAT marża - skutek księgowy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów