Faktura VAT marża - jak należy ją wystawić?

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż w ramach procedury VAT marża mają obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń w nowym JPK_V7. Rodzaj oznaczenia uzależniony jest od rodzaju prowadzonej sprzedaży, czyli:

 • Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy – oznacza się kodem „MR_T”.

 • Dostawę towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowaną na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy – oznacza się kodem „MR_UZ”.

Faktura VAT marża - ustawienia 

Aby wystawić fakturę VAT marża w systemie wFirma.pl, należy w pierwszej kolejności w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT zaznaczyć opcję SYSTEM VAT MARŻA.

Faktura VAT marża

Wystawianie faktury VAT marża

Faktura VAT marża wystawiana jest schematem: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ MARŻA, gdzie w podzakładce ZAAWANSOWANE należy wybrać jeden RODZAJ SPRZEDAŻY:

 • procedura marży dla biur podróży;

 • procedura marży – dzieła sztuki;

 • procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki;

 • procedura marży – towary używane.

Faktura VAT marża - wystawianie

Przy uzupełnianiu pozycji faktury należy wpisać cenę, za jaką produkt został zakupiony oraz marżę, jaka zostaje na niego nałożona.

Faktura VAT marża - kwota marży

Wartość marży nie jest zależna od ilości sprzedawanych produktów. Dotyczy ona całej wartości faktury.

Wybór schematu podatku dochodowego

Wystawiając fakturę VAT marża należy wybrać sposób ujęcia przychodu ze sprzedaży w KPiR. W związku z tym kolejnym krokiem jest przejście do zakładki ZAAWANSOWANE, gdzie należy wybrać SCHEMAT PODATKU DOCHODOWEGO:

 • ZWYKŁY- faktury są księgowane do KPiR w kwocie ceny zakupu powiększonej o marżę netto,

 • KOMIS - przy sprzedaży komisowej faktury księgowane są do KPiR tylko w kwocie marży netto.

Faktura VAT marża - schemat pod. doch.

Wybór rodzaju sprzedaży

Wystawiając fakturę VAT marża należy wybrać rodzaj sprzedaży od którego uzależniony jest sposób rozliczania podatku VAT oraz nadanie oznaczenia w nowym JPK_V7.

Oznaczenie MR_T

W przypadku wyboru jako RODZAJ SPRZEDAŻY opcji PROCEDURA MARŻY DLA BIUR PODRÓŻY, czyli przy świadczeniu usług turystyki, podstawą opodatkowania jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT. Marżą jest natomiast różnica między końcową kwotą faktury, którą płaci nabywca, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty.

Usługi dla bezpośredniej korzyści turysty to składniki świadczonej usługi turystyki, m.in. transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Po wyborze rodzaju sprzedaży oznaczenie MR_T nadawane jest w części ewidencyjnej JPK_V7 automatycznie w odniesieniu do faktury VAT marża. Dodatkowo, generując JPK_V7 poprzez zakładkę: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK, należy w oknie nr 3 w części 34 „Dodatkowe informacje” zaznaczyć okienko nr 1.

Faktura VAT marża w JPK V7

Dzięki temu w części deklaracyjnej JPK_V7 w polu P_63 zostanie wprowadzone oznaczenie „1” informujące o tym, że w danym okresie wystąpiły transakcje świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży.

Transakcje objęte ujemną marżą nie są obsługiwane w systemie. W takim przypadku należy dokonać wysyłki pliku JPK_V7 z wykazaniem takiej transakcji poza systemem wykorzystując w tym celu platformę e-mikrofima udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.

Oznaczenie MR_UZ

W przypadku wyboru jako RODZAJ SPRZEDAŻY opcji: 

 • PROCEDURA MARŻY – DZIEŁA SZTUKI,

 • PROCEDURA MARŻY – PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI,

 • PROCEDURA MARŻY – TOWARY UŻYWANE

– czyli w przypadku sprzedaży towarów podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Po wyborze rodzaju sprzedaży oznaczenie MR_UZ nadawane jest w części ewidencyjnej JPK_V7 automatycznie w odniesieniu do faktury VAT marża. Dodatkowo, generując JPK_V7 poprzez zakładkę: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK, należy w oknie nr 3 w poz. 34 „Dodatkowe informacje” zaznaczyć okienko nr 2.

Faktura VAT marża a JPK V7

Dzięki temu w części deklaracyjnej JPK_V7 w polu P_64 zostanie wprowadzone oznaczenie „1” informujące o tym, że w danym okresie wystąpiły transakcje dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu odprzedaży, opodatkowanych na zasadach marży.

Informacja o wydatkach w momencie wystawiania faktury VAT marża

W momencie wystawiania faktury sprzedaży objętej procedurą marży należy powiązać sprzedaż z konkretnym wydatkiem. W tym celu w oknie wystawiania faktury trzeba zaznaczyć okienko POWIĄŻ WYDATEK. Dzięki temu pojawią się dodatkowe pola, w których należy ręcznie uzupełnić dane takie jak:

 • DOSTAWCA – kontrahent, od którego nabywany jest produkt podlegający odsprzedaży w ramach procedury VAT marża;

 • NUMER FAKTURY – numer faktury zakupu, z którą powiązana jest wystawiana faktura VAT marża;

 • DATA WYSTAWIENIA – data wystawienia faktury zakupu, z którą powiązana jest wystawiana faktura VAT marża;

 • CENA ZAKUPU – cena zakupu wynikająca z faktury zakupu, z którą powiązana jest wystawiana faktura VAT marża.

Faktura VAT marża powiązanie wydatku

Dzięki temu po zapisaniu faktury VAT marża system automatycznie ujmie w części ewidencyjnej JPK_V7 kwotę brutto sprzedaży w pozycji SprzedazVAT_Marza oraz kwotę brutto z faktury zakupu w pozycji ZakupVAT_Marza.

Faktura VAT marża - określenie skutku księgowego

W momencie wystawiania faktury VAT marża możliwy jest również wybór skutku księgowego. Dostępne są trzy opcje:

 • Księguj do KPiR/Ewidencji przychodów i VAT,

 • Księguj do KPiR/Ewidencji przychodów,

 • Księguj do VAT,

 • Nie księguj.

Faktura VAT marża - skutek księgowy

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka