Neutralna płatność - rozliczenie nadpłaty składek ZUS

System wFirma.pl zapewnia możliwość dodania neutralnej płatności do deklaracji ZUS. Neutralna płatność powoduje, że składki ZUS nie są nigdzie księgowane, uwzględniane przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy czy tworzeniu zeznania rocznego.

Przykład 1. Neutralna płatność - rozliczanie nadpłaty u przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników

Przedsiębiorca przechodzi na zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia się dziecka. Do czasu przyznania zasiłku opłaca składki społeczne w standardowej wysokości. Po otrzymaniu decyzji dotyczącej przyznania zasiłku bądź wypłaty zasiłku przedsiębiorca powinien skorygować deklaracje począwszy od miesiąca, za który przysługuje mu zasiłek. Deklaracje pierwotne są tworzone w systemie.

Informację o zasiłku otrzymano 8 października a zasiłek został przyznany od 1 sierpnia. Za miesiące sierpień i wrzesień przedsiębiorca opłacał składki w pełnej wysokości. W związku z tym przedsiębiorca powinien skorygować deklarację za sierpień i wrzesień. Po dodaniu deklaracji korygujących system wyświetli informację o powstałej nadpłacie.

Chcąc dodać deklaracje korygujące, należy mieć wprowadzone w systemie rozliczone deklaracje pierwotne za dane okresy!

Jednakże ze względu na fakt, że w kolejnych miesiącach przedsiębiorca będzie podlegał wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, nadpłaty nie można przenieść na poczet przyszłych składek (nadpłata w systemie rozliczana jest w obrębie jednego źródła). W tej sytuacji, jeśli przedsiębiorca decyduje się na wnioskowanie o zwrot nadpłaconych składek powinien rozliczyć deklarację poprzez neutralną płatność.

neutralna płatność

Neutralna płatność do deklaracji korygującej powinna byś dodana poprzez kliknięcie na korektę, po pojawieniu się okna przejście do zakładki PŁATNOŚCI i wybór z górnego paska DODAJ NEUTRALNĄ PŁATNOŚĆ.

neutralna płatność

Przy deklaracji korygującej za sierpień i wrzesień należy podać proporcjonalnie nadpłacone składki społeczne oraz składki na FP poprzedzając je znakiem minus (różnica między deklaracją pierwotną a korektą).

neutralna płatność

Dzięki temu system nie będzie wyświetlał informacji o nierozliczonej deklaracji.

neutralna płatność

Należy pamiętać, że w przypadku otrzymania zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne za przedsiębiorcę, gdy składki były pierwotnie:

  • odliczone od dochodu ich zwrot należy ująć przy sporządzaniu zeznania rocznego za rok, w którym otrzymano zwrot jako inne źródło przychodu.

  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodu to ich zwrot powinien stanowić dla przedsiębiorcy przychód z działalności gospodarczej. Wówczas księguje się go jako przychód w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW). w dacie otrzymania przelewu z ZUS.

Nadpłata składek nie jest tym samym co wypłata zasiłku przez ZUS - są to dwa różne zdarzenia. Zwrot nadpłaty ewidencjonuje się w systemie na podstawie wydanej przez ZUS decyzji a wypłatę zasiłku uwzględnia się w zeznaniu rocznym na podstawie PIT-11A/PIT-40A.

Zwrot składek na FP ujmowanych początkowo w kosztach należy zaksięgować na przychód poprzez PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW) w faktycznej dacie otrzymania środków z ZUS.

Instrukcja wprowadzania dowodów wewnętrznych dokumentujących przychody znajduje się w opracowaniu Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody.

Przykład 2. Neutralna płatność a pomniejszenie wynagrodzenia wynikające z listy płac lub rachunku do umowy

Pracodawca zatrudnia jedną osobę na podstawie umowy o pracę. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 2500 zł. Dodatkowo otrzymuje premię uznaniową, która w lutym wyniosła 300 zł. Jednakże przez pomyłkę pracodawca wpisał w systemie dodatek na kwotę 500 zł.

Lista płac została sporządzona na kwotę 3000 zł, a faktycznie pracownik dostał wynagrodzenie 2800 zł. W deklaracji ZUS została wykazana błędna podstawa naliczenia składek. Pracodawca pospieszył się i wysłał deklarację do ZUS. W związku z tym, że wykazano w niej kwotę niezgodną z rzeczywistą przedsiębiorca powinien sporządzić korektę deklaracji za styczeń (po uprzednim zmodyfikowaniu listy płac).

neutralna płatność

neutralna płatność

Jeżeli deklaracja pierwotna została opłacona i rozliczona w systemie, to przy generowaniu deklaracji korygującej system wyświetli informację o nadpłacie.

neutralna płatność

W tym przypadku do deklaracji korygującej powinna być dodana neutralna płatność. Aby ją dodać wystarczy kliknąć na korektę, po pojawieniu się okna przejść do zakładki PŁATNOŚCI i wybrać z górnego paska DODAJ NEUTRALNĄ PŁATNOŚĆ.

neutralna płatność

Przy korekcie nadpłacone kwoty należy podać poprzedzając je znakiem minus.

neutralna płatność

 

Przy generowaniu deklaracji za kolejny miesiąc, gdy przedsiębiorca przekazuje nadpłacone składki na poczet przyszłych zobowiązań powinien:

  • przelew składek pomniejszyć o kwotę nadpłaty składek, natomiast deklarację rozliczeniową ZUS DRA za miesiąc, w którym pomniejszono składki należy rozliczyć w całości (pomimo, że przelew był mniejszy),
  • kwotę nadpłaty składek należy uwzględnić jako przychód poprzez dowód wewnętrzny w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY DW.

W ten sposób zostanie rozliczona wygenerowana w systemie nadpłata.