Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej

Jeżeli przedsiębiorca (lub przedsiębiorca za osobę współpracującą) terminowo opłaca składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nieprzerwanie przez okres ponad 90 dni, wówczas w przypadku choroby ma prawo do zasiłku chorobowego. Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy i osoby współpracującej w tym celu należy przekazać wraz z odpowiednimi dokumentami do ZUSu

Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy i osoby współpracującej - zgłoszenie w ZUS

Jeżeli wystawiono elektroniczne zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy lub osoby współpracującej (e-ZLA), wówczas w celu wypłaty zasiłku chorobowego należy dostarczyć do oddziału ZUS druk Z-3b w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia.

Zaświadczenie ZUS Z-3b dostępne jest w zakładce START » ZUS » ZAŚWIADCZENIA Z-3b » DODAJ ZAŚWIADCZENIE. 

Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy - Z-3b

Przed wydaniem decyzji ZUS nie można obniżyć składki

Do chwili wydania przez ZUS decyzji stwierdzającej prawo do zasiłku chorobowego lub wypłaty tego zasiłku, przedsiębiorca opłaca składki ZUS tak, jakby nie posiadał prawa do zasiłku, czyli opłacając składki w pełnej wysokości od pełnej podstawy wymiaru.

Jeżeli składki na ubezpieczenie społeczne są opłacane od najniższej podstawy wymiaru (standardowa podstawa wymiaru w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS), można je pomniejszyć za okres choroby dopiero w momencie, gdy ZUS wyda decyzję o przyznaniu zasiłku za okres choroby - dokona wypłaty.

Jeżeli składki na ubezpieczenie społeczne są opłacane od indywidualnej podstawy wymiaru składek, wówczas korygując deklarację rozliczeniową nie można dokonać ich proporcjonalnego pomniejszenia za okres choroby.

Wprowadzenie zwolnienia chorobowego oraz korekta deklaracji ZUS DRA za okres choroby przedsiębiorcy po wydaniu decyzji ZUS

W chwili wydania decyzji - wypłaty zasiłku chorobowego, należy skorygować deklarację ZUS DRA za miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy.

Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy i osoby współpracującej można wprowadzić w zakładce START » ZUS. W części ZASIŁKI PRZEDSIĘBIORCY należy wybrać opcję DODAJ ZASIŁEK.

zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy

W oknie dodawania zasiłku należy wybrać osobę, która przebywała na zwolnieniu chorobowym oraz rodzaj zasiłku. W rubrykach Początek i Koniec należy wprowadzić okres zwolnienia chorobowego przedsiębiorcy i osoby współpracującej.

 Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy - wprowadzanie zasiłku

Po wprowadzeniu zasiłku należy wygenerować kolejną deklarację rozliczeniową (DODAJ DEKLARACJĘ) za okres, w którym wystąpiła choroba.

 Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy - korekta deklaracji

W ten sposób powstanie korekta deklaracji ZUS DRA z pomniejszonymi proporcjonalnie składkami na ubezpieczenie społeczne za okres choroby.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna i należy ją opłacić w pełnej wysokości.

W przypadku, gdy przedsiębiorca rozlicza składki za innych ubezpieczonych (pracowników, osoby współpracujące) system wygeneruje dodatkowy raport ZUS RSA, na którym zostanie wykazany okres niezdolności do pracy oraz rodzaj zasiłku.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS i zasiłku chorobowego przedsiębiorcy

O nadpłacone składki można pomniejszyć wpłaty na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za przyszłe okresy. Istnieją dwie metody rozliczenia nadpłaty:

  • zwrot na rachunek bankowy przedsiębiorcy - wówczas jeżeli składki ZUS

    • odliczane są od dochodu ich zwrot należy ująć dopiero przy sporządzaniu zeznania rocznego (jako inne źródła) za rok, w którym otrzymano zwrot,
    • zaliczone do kosztów uzyskania przychodu to ich zwrot powinien stanowić dla przedsiębiorcy przychód z działalności gospodarczej. Wówczas księguje się go jako przychód w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW). w dacie otrzymania przelewu z ZUS.

Nadpłata - jest to nadwyżka zapłaconych składek społecznych (składki zdrowotne są niepodzielne i nie podlegają zwrotowi) za okres choroby przedsiębiorcy a przed wydaniem decyzji ZUS.

Zasiłek chorobowy - to świadczenie ZUS należne za okres niezdolności przedsiębiorcy do pracy

Zasiłek natomiast rozlicza się w zeznaniu rocznym na podstawie otrzymanego z ZUS PIT-11A/PIT-40A.