0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak sporządzić e-sprawozdanie finansowe w systemie wFirma?

Wielkość tekstu:

Aby wygenerować w systemie poprawnie sprawozdanie finansowe konieczne jest posiadanie zatwierdzonego bilansu oraz RZiS za dany rok obrotowy. Dodatkowo aby przekazać sprawozdanie finansowe konieczne jest jego podpisanie podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP aby móc je wysłać do odpowiedniego organu tj. do KRS lub KAS.

W systemie możliwe do wygenerowania e-sprawozdania to: jednostka mikro, mała i duża oraz OPP zgodnie z załącznikami do ustawy o rachunkowości.

Sporządzenie bilansu dla celów sprawozdania finansowego

Tworzenie bilansu w systemie odbywa się na podstawie schematu. Schemat bilansu definiuje się w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » SPRAWOZDANIE FINANSOWE » BILANS.

Jeśli mamy:

 • wzorcowy plan kont - schemat dla bilansu na podstawie wzorcowego planu kont utworzy się automatycznie,
 • własny plan kont - schemat dla bilansu należy utworzyć samodzielnie,
 • plan kont z zeszłego roku obrotowego - schemat dla bilansu utworzy się automatycznie na podstawie schematu utworzonego w poprzednim roku obrotowym.

W sytuacji gdy w planie kont wzorcowym czy własnym dodaliśmy dodatkowe konta bilansowe konieczne jest samodzielne dostosowanie schematu bilansu. W tym celu w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » SPRAWOZDANIE FINANSOWE » BILANS, należy zaznaczyć schemat bilansu, który chcemy zmodyfikować i korzystamy z akcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. Gdy załaduje się schemat bilansu możemy dokonać zmian w zakresie kont księgowych jakie mają wejść do określonej pozycji bilansu.

sprawozdanie finansowe

W systemie nie jest dostępny wzorcowy schemat bilansu dla OPP. Należy go dodać samodzielnie za pomocą akcji DODAJ SCHEMAT, gdzie w oknie które się pojawi wybieramy ROK i rodzaj "Bilans - OPP (zał. 6 UoR)".

Aby dokonać dodania bilansu należy przejść do zakładki STRAT » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » BILANS » DODAJ wybierając typ:

 • dla jednostki mikro,
 • dla jednostki małej,
 • dla jednostki innej - dużej,
 • Bilans - OPP (zał. 6 UoR).

sprawozdanie finansowe

Jeśli znalazłeś nieprawidłowości w swoim bilansie możesz:

 1. skorzystać z pomocy wdrożeniowców,
 2. zapoznać się z naszą instrukcją - Nieprawidłowości w bilansie - jak sobie z nimi radzić?,
 3. napisać do nas przez pomoc techniczną.

Zatwierdzenie bilansu dla celów sprawozdania finansowego

Ostateczny bilans na podstawie którego ma być sporządzone e-sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić. W tym celu należy zaznaczyć bilans w zakładce START » SPRAWOZDANIE FINANSOWE » BILANS i skorzystać z akcji MODYFIKUJ » ZATWIERDŹ.

sprawozdanie finansowe

Nie jest możliwe poprawienie bilansu bądź RZiS, które zostały zatwierdzone. W takiej sytuacji konieczne jest cofnięcie zatwierdzenia - klikając na bilans pojawi się okno szczegółów z funkcją COFNIJ ZATWIERDZENIE.

Zatwierdzenia bilansu może dokonać użytkownik z uprawnieniami opiekuna firmy oraz szef biura rachunkowego. Zatwierdzenia bilansu nie może dokonać użytkownik z uprawnieniami przedsiębiorcy.

Sporządzenie RZiS dla celów sprawozdania finansowego

Tworzenie rachunek zysków i strat w systemie odbywa się na podstawie schematu. Schemat RZiS definiuje się w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » SPRAWOZDANIE FINANSOWE » RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. 

Jeśli mamy:

 • wzorcowy plan kont - schemat dla RZiS na podstawie wzorcowego planu kont utworzy się automatycznie,
 • własny plan kont - schemat dla RZiS należy utworzyć samodzielnie,
 • plan kont z zeszłego roku obrotowego - schemat dla RZiS utworzy się automatycznie na podstawie schematu utworzonego w poprzednim roku obrotowym.

W sytuacji gdy w planie kont wzorcowym czy własnym dodaliśmy dodatkowe konta wynikowe konieczne jest samodzielne dostosowanie schematu RZiS. W tym celu w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » SPRAWOZDANIE FINANSOWE » RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, należy zaznaczyć schemat RZiS, który chcemy zmodyfikować i korzystamy z akcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. Gdy załaduje się schemat RZiS możemy dokonać zmian w zakresie kont księgowych jakie mają wejść do określonej pozycji RZiS.

Jak sporządzić e-sprawozdanie finansowe?

W systemie nie jest dostępny wzorcowy schemat RZiS dla OPP. Należy go dodać samodzielnie za pomocą akcji DODAJ SCHEMAT, gdzie w oknie które się pojawi wybieramy ROK i rodzaj "RZiS jednostka OPP - (zał. 6 UoR)".

Aby ułatwić pracę przy definiowaniu schematu w trakcie wpisywania numeru w polu KONTO system podpowiada kotna z danym numerem, dzięki temu można szybciej odszukać potrzebne konta. Dodatkowo udostępniona została akcja POWIEL dla RZiS dzięki, której można kopiować schematy RZiS pomiędzy latami obrotowymi.

Aby sporządzić bilans należy przejść do zakładki STRAT » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT » DODAJ wybierając typ i wariant:

 • dla jednostki mikro
 • dla jednostki małej wariant porównawczy
 • dla jednostki małej wariant kalkulacyjny
 • dla jednostki innej - dużej wariant porównawczy
 • dla jednostki innej - dużej wariant kalkulacyjny
 • dla jednostki OPP.

sprawozdanie finansowe

Jeśli znalazłeś nieprawidłowości w swoim RZiS możesz:

 1. skorzystać z pomocy wdrożeniowców,
 2. zapoznać się z naszą instrukcją - Nieprawidłowości w rachunku zysków i strat - jak sobie z nimi radzić?,
 3. napisać do nas przez pomoc techniczną.

Zatwierdzenie RZiS dla celów sprawozdania finansowego

Ostateczny RZIS na podstawie, którego ma być sporządzone e-sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić. W tym celu należy zaznaczyć RZiS w zakładce START » SPRAWOZDANIE FINANSOWE » RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT i skorzystać z akcji MODYFIKUJ » ZATWIERDŹ.

sprawozdanie finansowe

 

Nie jest możliwe poprawienie bilansu bądź RZiS, które zostały zatwierdzone. W takiej sytuacji konieczne jest cofnięcie zatwierdzenia - klikając na RZiS pojawi się okno szczegółów z funkcją COFNIJ ZATWIERDZENIE.

Zatwierdzenia RZiS może dokonać użytkownik z uprawnieniami opiekuna firmy oraz szef biura rachunkowego. Zatwierdzenia bilansu nie może dokonać użytkownik z uprawnieniami przedsiębiorcy.

Sporządzenie e-sprawozdania finansowe na podstawie zatwierdzonego bilansu i RZiS

Na podstawie stworzonych i zatwierdzonych bilansów i RZiS można przystąpić do generowania e-sprawozdania w zakładce: STRAT » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE » DODAJ wybierając typ:

 • mikro,
 • mały,
 • inny - duży,
 • OPP.

sprawozdanie finansowe

Po wybraniu typu otworzy się sekwencja okien z:

1. wyborem okresu za jaki ma być sporządzone sprawozdanie

sprawozdanie finansowe

2. z wyborem wygenerowanego wcześniej bilansu oraz RZIS (które uprzednio zostały zatwierdzone) na podstawie których e-sprawozdanie ma być sporządzone

sprawozdanie finansowe

 

3. z możliwością wprowadzenia pozostałych informacji niezbędnych do e-sprawozdania (poniżej przestawienie okien i uzupełnienia na podstawie sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 4 UoR):

 • dane identyfikacyjne - uzupełniane są one automatycznie na podstawie posiadanych informacji o firmie w systemie,

Jak sporządzić e-sprawozdanie finansowe?

 • wprowadzenie - należy uzupełnić samodzielnie informacje o:
  • czasie trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,
  • wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń
  • założenie kontynuacji działalności

sprawozdanie finansowe

 • polityka rachunkowości - należy uzupełnić samodzielnie informacje o:
  • przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru,
  • informacji uszczegóławiającej, wynikającej z potrzeb lub specyfiki jednostki.

sprawozdanie finansowe

 • bilans - zaciągają się dane na podstawie wskazanego zatwierdzonego bilansu
 • Rachunek zysków i strat - zaciągają się dane na podstawie wskazanego zatwierdzonego RZiS,
 • zmiany w kapitale - jeśli zachodzi taka potrzeba możemy dokonać ich samodzielnego uzupełnienia (informacje te nie są uzupełniane automatycznie):

sprawozdanie finansowe

 • przepływy pieniężne - jeśli zachodzi taka potrzeba możemy dokonać ich samodzielnego uzupełnienia na podstawie wskazanej metody - pośredniej lub bezpośredniej - (informacje te nie są uzupełniane automatycznie):

sprawozdanie finansowe

 • inne - informacja dodatkowa z możliwością dodania załącznika.

 sprawozdanie finansowe

Podpisanie e-sprawozdania finansowego

W systemie nie ma bezpośredniej funkcji podpisania e-sprawozdania finansowego. W związku z czym użytkownik ma dwie możliwości:

 1. podpisać pobrany dokument w formacie XML poza systemem np. za pomocą strony rządowej - Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego gdy posiadany jest profil zaufany lub,
 2. podpisać pobrany dokument w formacie XML za pomocą podpisu kwalifikowanego w systemie. Podpis można nanieść poprzez funkcje dostępną w zakładce CRM » DOKUMENTY.

Aby dokument trafił do zakładki CRM » DOKUMENTY można go dodać dla porządku przy sprawozdaniu finansowym schematem: START » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » e-SPRAWOZDANIE FINANSOWE po czym należy najechać na sprawozdanie finansowe i kliknąć na ikonę spinacza. Wówczas otworzy się okno "Dokumenty powiązane z wierszem", gdzie możemy załączyć posiadany w formacie XML plik za pomocą akcji DODAJ. Tak dodane sprawozdanie w formacie XML można podpisać poprzez jego oznaczenie i skorzystanie z akcji PODPISZ.

sprawozdanie finansowe

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno z możliwością wprowadzenia pinu posiadanego podpisu kwalifikowanego. Po zakończeniu procesu podpisywania przy podpisanym dokumencie będzie znajdowała się ikona ołówka świadcząca o tym, że dokument został pomyślnie podpisany. 

sprawozdanie finansowe

Plik możemy pobrać wówczas w jego "wnętrzu" będzie zawarty dodany podpis. Czy prawidłowo on widnieje możemy sprawdzić na stronie: Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego.

Jeżeli e-Sprawozdanie będzie podpisywane wielokrotnie Profilem Zaufanym i następnie przez osobę posiadającą podpis kwalifikowany to należy mieć na uwadze, że:

 • w pierwszej kolejności złożone muszą zostać podpisy wykorzystujące Profil Zaufany,
 • jako ostatni podpis powinien być złożony podpis kwalifikowany.

Do systemu można wgrać plik XML sprawozdania finansowego podpisany przez wszystkie osoby, które powinny go podpisać lub przez osoby wykorzystujące Profil Zaufany i następnie w systemie podpisać podpisem kwalifikowanym i pobrać plik.

Wysyłka e-sprawozdania finansowego

Wysyłka do KRS

W systemie nie jest dostępna wysyłka e-sprawozdania do KRS. Natomiast w łatwy sposób można pobrać plik XML z systemu, który do KRS będzie można wgrać. W tym celu należy przejść do zakładki: START » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » e-SPRAWOZDANIE FINANSOWE po czym należy kliknąć w wygenerowane sprawozdanie i w nowo otwartym oknie wybrać opcję POBIERZ XML.

sprawozdanie finansowe

Aby wysłać e-sprawozdanie finansowe do KRS należy wejść na stronę: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/, gdzie następnie logujemy się na konto spółki.

sprawozdanie finansowe

W kolejnym kroku korzystamy z opcji PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ

sprawozdanie finansowe

i następnie z akcji DODAJ ZGŁOSZENIE, gdzie już w kolejnych krokach uzupełniamy rejestrację nowego zgłoszenia, w tym wgrywamy przygotowane przez nas pliki.

 

Instrukcję Ministerstwa Finansów w zakresie składania sprawozdania finansowe do KRS znajdziesz pod linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/643

Wysyłka do KAS

Obecnie w systemie nie jest dostępna wysyłka e-sprawozdania do KAS natomiast w łatwy sposób można pobrać plik XML z systemu. W tym celu należy przejść do zakładki: START » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » e-SPRAWOZDANIE FINANSOWE po czym należy kliknąć w wygenerowane sprawozdanie i w nowo otwartym oknie wybrać opcję POBIERZ XML.

sprawozdanie finansowe

Następnie posiadany plik można podpisać:

Opatrzony w podpisy plik XML wgrywamy na stronie Ministerstwa Finansów - e-Sprawozdania Finansowe. W tym celu korzystamy z akcji WYŚLIJ  SPRAWOZDANIE, gdzie następnie będziemy mogli dokonać wgrania podpisanego e-sprawozdania finansowego. Przed otwarciem się okna trzeba wypełnić ankietę o firmie.

sprawozdanie finansowe

Aby wgrać plik korzystamy z akcji ZAŁADUJ PLIK. Dołączamy plik już podpisany i uzupełniamy pozostałe informacje:

sprawozdanie finansowe

sprawozdanie finansowe

Następnie po kliknięciu DALEJ wczytuje się nasze sprawozdanie finansowe i uzupełniamy kolejne dane dotyczące sprawozdania finansowego. Ważne jest aby przy dodawaniu danych w konkretnych sekcjach korzystać z akcji DODAJ (bez tego system nie przyjmie wprowadzonej informacji). Gdy już uzupełnimy poprawnie wszystkie dane możemy skorzystać z akcji WYŚLIJ. Po poprawnej wysyłce uzyskujemy numer referencyjny, który służy jako potwierdzenie wysyłki i umożliwia późniejsze pobranie UPO.

Pobrane UPO można podpiąć podpiąć w systemie wFirma.pl pod sprawozdaniem finansowym schematem: START » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » e-SPRAWOZDANIE FINANSOWE po czym należy najechać na sprawozdanie finansowe i kliknąć na ikonę spinacza. Wówczas otworzy się okno "Dokumenty powiązane z wierszem", gdzie możemy załączyć posiadane UPO za pomocą akcji DODAJ.

sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe - pytania i odpowiedzi

1. Czy jeśli w 2022 roku nie prowadziłem księgowości w waszym systemie będę mógł uzupełnić jego dane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2023 rok?

Tak, system da do edycji pola z 2022 roku, więc będzie mógł je Pan uzupełnić. Podstawienie wartości przez system następuje wyłącznie w sytuacji gdy dodany jest w systemie określony rok obrotowy. 

2. Czy w systemie możliwe jest sporządzenie noty podatkowej dla celów sprawozdania finansowego?

Notę podatkową należy sporządzić poza systemem i dodać ją w systemie w sprawozdaniu finansowym w podzakładce INNE.

3. Dlaczego nie jest możliwe wysłanie e-sprawozdania z waszego systemu?

Zarówno KRS jak również KAS nie daje jeszcze możliwości połączenia poprzez API wysyłki sprawozdania finansowego. Zgłaszaliśmy w Ministerstwie takie zapotrzebowanie, jednak na razie nie zostało ono udostępnione - cały czas odnawiamy temat aby w przyszłości ułatwić użytkownikom pracę nad sprawozdaniem finansowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów