Deklaracja VIU D

Podatnicy zarejestrowani do celów procedury VAT MOSS zobowiązani są składać deklaracje rozliczeniowe VIU D. Termin składania deklaracji upływa 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Aby wygenerować deklarację VIU D w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VIU D.

Wygenerowanie deklaracji VIU D w systemie jest możliwe po zaznaczeniu w zakładce USTAWIENIA » PODATEK VAT okienka podatnik VAT zarejestrowany w MOSS.

Pojawi się okno dodawania deklaracji VIU-D, w którym należy podać okres, za który składana jest deklaracja oraz cel jej złożenia.

Po kliknięciu Zapisz użytkownik zostanie przeniesiony do kolejnego okna, w którym znajdują się dane dotyczące sprzedaży w procedurze MOSS (na podstawie wystawianych w systemie faktur).

W tym miejscu istnieje także możliwość ręcznego dodawania sprzedaży wybierając Nowy wiersz.

Deklaracja VIU D

W podzakładce Pozostałe informacje należy podać datę wypełnienia deklaracji oraz termin rozpoczęcia i zakończenia okresu świadczenia usług jeśli za ten sam okres rozliczeniowy składanych jest kilka deklaracji VAT w różnych państwach należących do UE.

 

Aby przejść dalej należy wybrać opcję Zapisz.

Deklaracja VIU D pojawi się w zakładce BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT.