0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin zamieszczania ogłoszeń o pracę - funkcja rekrutacja

Wielkość tekstu:

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z funkcji serwisu wFirma.pl Rekrutacja, polegającej na możliwości zamieszczania ogłoszeń o pracę w serwisie wfirma.pl publikowanych na Portalu. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin główny. 

§ 2. DEFINICJE

Regulamin główny - regulamin dostępny pod adresem: 

https://pomoc.wfirma.pl/-regulamin-swiadczenia-uslug.

Regulamin - niniejszy regulamin funkcji rekrutacja w serwisie, stanowiący załącznik do Regulaminu głównego.

Serwis - serwis wFirma.pl pod adresem: https://wfirma.pl/, prowadzony przez Usługodawcę.

Rekrutacja - funkcja serwisu wFirma.pl pozwalająca na tworzeniu i publikacji Ogłoszeń o pracę oraz zarządzania otrzymanymi Aplikacjami.

Pracodawca - Usługobiorca prowadzący rekrutację w serwisie.

Kandydat - osoba fizyczna, korzystająca z Portalu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym Pracodawcą.

Ogłoszenia o pracę - ogłoszenie Pracodawcy o rekrutacji na określone stanowisko pracy, zamieszczone w Serwisie z możliwością opublikowania na Portalu;

Aplikacja - ogół danych osobowych i informacji, przesyłanych przez Kandydata Pracodawcy, który zlecił zamieszczenie Ogłoszenia o pracę za pośrednictwem serwisu, mogących obejmować między innymi: curriculum vitae (CV), list motywacyjny oraz dane osobowe Kandydata; 

Portal - miejsce publikacji ogłoszenia m.in.: https://poradnikpracownika.pl/

Usługobiorca - Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, korzystający z Serwisu na podstawie Regulaminu głównego. 

Usługodawca - Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, posiadająca kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wfirma.pl.

Użytkownik - osoba posiadająca konto w Serwisie, upoważniona do reprezentowania Usługobiorcy.

Awaria systemu - nieprawidłowe działanie Systemu wywołane czynnikami leżącymi po stronie Usługodawcy lub Portalu.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY

1. Akceptacja Regulaminu głównego wraz z załącznikami oznacza zawarcie umowy, na podstawie której Usługodawca stwarza Usługobiorcy możliwość korzystania z funkcji do wystawiania ofert zatrudnienia, publikowanych na Portalu. Korzystanie z funkcji rekrutacja może nastąpić wyłącznie po Uruchomieniu integracji przez Usługobiorcę.

§ 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJI 

1. Korzystanie z funkcji rekrutacja wymaga wcześniejszego zweryfikowania firmy zgodnie z instrukcją weryfikacji

2. Aby korzystać z funkcji rekrutacja konieczne jest korzystanie z pakietu kadry i płace lub kadry i płace z asystentem.

3. Korzystanie z funkcji rekrutacja wymaga zakupienia dodatku co nie dotyczy okresu udostępnienia usługi w fazie beta.

§ 5. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZONEJ USŁUGI

1. Posiadając pakiet kadry i płace Usługobiorca ma możliwość korzystania z funkcji rekrutacja dzięki której może w serwisie dodawać i publikować ogłoszenia o pracę oraz otrzymywać i zarządzać aplikacjami.

2. Liczba ogłoszeń jakie użytkownik może opublikować może być ograniczona do 10.

3. Czas wyświetlania ogłoszenia po jego publikacji jest ograniczony i wynosi 90 dni.

4. W przypadku powzięcia wiarygodnej informacji, że Ogłoszenie zawiera treści bezprawne lub jego zamieszczenie narusza niniejszy Regulamin lub Regulamin główny, Usługodawca może zablokować Ogłoszenie. Ogłoszenie zablokowane nie będzie widoczne na Portalu.

5. Zablokowanie Ogłoszenia nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy, a w szczególności nie uprawnia do żądania: odszkodowania, zwrotu wynagrodzenia uiszczonego za zamieszczenie Ogłoszenia lub powiększenia puli niewykorzystanych przez Pracodawcę Ogłoszeń.

6. Wprowadzenie Ogłoszenia jest jednoznaczne z udzieleniem przez Pracodawcę nieodpłatnego prawa do korzystania przez Usługodawcę ze składających się na to Ogłoszenie elementów (w tym logo, treści ogłoszenia), w celu wyświetlania w Serwisie, umieszczania w publikacjach drukowanych oraz materiałach reklamowych, bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat. Po upływie wskazanego okresu prawo to przysługuje na czas nieokreślony z rocznym okresem wypowiedzenia umowy przez Pracodawcę. Prawo to jest niewyłączne. Pracodawca wyraża zgodę na sublicencję Ogłoszeń.

7. Prawo, o którym mowa w ust. 6 powyżej obejmuje również prawo do modyfikacji Ogłoszenia w granicach zmian redakcyjnych i korzystania ze zmodyfikowanego Ogłoszenia w takim samym zakresie jak określony w ust. 6.

8. Dodanie Ogłoszenia w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację Ogłoszenia również na innych stronach internetowych Usługodawcy oraz u współpracujących z nim partnerów przez okres opisany w ust.

9. Niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, Pracodawca zobowiązany jest usunąć z Serwisu wszystkie Aplikacje Kandydatów, które otrzymał w związku z danym Ogłoszeniem, chyba że przepisy prawa, orzeczenie sądu, lub decyzja właściwego organu nakazują Usługodawcy ich dalsze przechowywanie.

§ 6. OBOWIĄZKI STRON

1. Usługodawca zapewnia możliwość publikowania ofert o pracę Usługobiorcy na Portalu.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. 

3. Usługobiorca oświadcza i gwarantuje, że ogłoszenia publikowane przez Usługobiorcę będą podane rzetelnie, zgodnie z prawem, regulaminem, ze stanem faktycznym i że nie będą wprowadzały Kandydatów w błąd.

4. W przypadku podniesienia przez Kandydata względem Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń związanych z faktem opublikowania ogłoszenia, jego treścią lub przesłaną Aplikacją. Usługobiorca zwalnia Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności za szkody związane z powyższymi roszczeniami, zobowiązuje się wstąpić do stosownych postępowań, a jeśli nie będzie to możliwe - przystąpić do nich po stronie Usługodawcy oraz pokryć wszelkie koszty poniesione przez Usługodawcę w związku z powyższymi roszczeniami. 

5. W przypadku wszczęcia wobec Usługodawcy postępowania przez organ administracji publicznej w związku z publikacją ogłoszenia przez Usługobiorcę z naruszeniem prawa, z naruszeniem niniejszego regulaminu lub regulaminu głównego, Usługobiorca zobowiązuje się zwrócić Usługodawcy wszelkie koszty poniesione w związku z powyższymi roszczeniami.

6. Usługodawca zastrzega, że w przypadku prac konserwacyjnych prowadzonych po stronie usługodawcy lub po stronie Portalu usługi, mogą wystąpić czasowe utrudnienia w korzystaniu z usług.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługobiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą Umową Powierzenia Przetwarzania.

2. W przypadku Kandydata, który Aplikuje na Ogłoszenie Pracodawcy zamieszczone w serwisie - za pomocą formularza wyświetlanego na stronie Portalu, administratorem jego danych osobowych jest Pracodawca.

3. Pracodawca odpowiedzialny jest za dopełnienie obowiązków informacyjnych wobec Kandydatów, pobranie zgód od Kandydatów oraz zachowanie ochrony danych osobowych Kandydatów wg obowiązujących norm prawa. 

§ 8. ZMIANY REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy wFirma.pl. O zmianach Usługodawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych na koncie użytkownika.

2. Odmowa zaakceptowania zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.

3. Usługodawca może wyłączyć funkcję rekrutacji w serwisie jeżeli jej dalsze działanie stanie się niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów