0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin świadczenia usługi wysyłania e-deklaracji za pomocą serwisu wFirma.pl

Wielkość tekstu:

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia przez Web INnovative Software Sp. z o.o. usługi wysyłania e-deklaracji za pomocą Serwisu przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób upoważnionych przez Web INnovative Software Sp. z o.o. (dalej Usługa lub Usługa e-deklaracja).
 2. Usługa e-deklaracja umożliwia Użytkownikowi udzielenie upoważnienia wskazanym osobom do podpisywania deklaracji podatkowych oraz deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesyłania ich w jego imieniu w formie elektronicznej do właściwego Urzędu Skarbowego i/lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, dla użytych w niniejszym Regulaminie określeń zastosowanie mają definicje wprowadzone do Regulaminu serwisu wFirma.pl
 4. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  1. E-deklaracja - deklaracja podatkowa/rozliczeniowa/zgłoszeniowa wysyłana do Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym dostępna na platformie wFirma.pl.
  2. Kwalifikowany Podpis Elektroniczny (Podpis Elektroniczny) - imienny podpis wydany przez centrum certyfikacji dla każdej z osób upoważnionych do podpisywania e-deklaracji, o którym mowa w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579)
  3. Osoba Upoważniona - pracownik Web INnovative Software Sp. z o.o. lub inna osoba wykonująca czynności na rzecz Web INnovative Software Sp. z o.o. na podstawie umowy cywilnoprawnej, uprawnieni do posługiwania się imiennym podpisem elektronicznym, wskazanym w upoważnieniu UPL-1 w części C.
  4. Upoważnienie UPL-1 - formularz wskazujący osobę upoważnioną do podpisywania e-deklaracji.
  5. Serwis - oprogramowanie dostępne pod adresem internetowym wfirma.pl.
  6. Użytkownik - osoba korzystająca z pakietu usług księgowości internetowej w ramach Serwisu.

§ 2. Opłata za Usługę

Usługa e-deklaracji świadczona jest przez Web INnovative Software Sp. z o.o. na rzecz Użytkownika w ramach wybranych pakietów usług dostępnych w Serwisie pod warunkiem uprzedniej aktywacji usługi.

§ 3. Czas trwania Usługi

 1. Usługa będzie świadczona:
  1. w przypadku e-deklaracji podatkowych od dnia wskazanego w upoważnieniu UPL-1 w polu 34 do dnia wskazanego w upoważnieniu UPL-1 w polu 35 lub do momentu cofnięcia przez Użytkownika ww. upoważnienia poprzez złożenie w Urzędzie Skarbowym druku OPL-1;
  2. w przypadku e-deklaracji rozliczeniowych/zgłoszeniowych ZUS od momentu aktywacji usługi do okresu obowiązywania umowy świadczenia usług w ramach pakietów z księgowością;
 2. Usługa będzie świadczona po przetworzeniu upoważnień wymienionych w ust. 1 przez system informatyczny Ministerstwa Finansów oraz pod warunkiem dokonania Aktywacji usługi wymienionej w § 5.
 3. W okresie, o którym mowa w ust. 1 Użytkownik może samodzielnie składać deklaracje podatkowe w formie papierowej. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż za dany okres rozliczeniowy deklaracja może zostać złożona tylko w jednej formie, tj. w formie papierowej albo w formie elektronicznej.

§ 4. Upoważnienia do podpisywania e-deklaracji

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2-3, warunkiem uzyskania przez Użytkownika uprawnienia do składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej jest złożenie we właściwym Urzędzie Skarbowym upoważnień UPL-1.
 2. Upoważnienia UPL-1 można wygenerować w systemie na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wystawienia i złożenia w urzędzie skarbowym upoważnień dla wszystkich wskazanych przez Web INnovative Software Sp. z o.o. osób.

§ 5. Aktywacja Usługi

 1. Użytkownik, celem weryfikacji jego danych zawartych w Upoważnieniu UPL-1 i aktywacji Usługi, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Web INnovative Software Sp. z o.o. kwoty 10 zł brutto (słownie zł: dziesięć) przelewem z własnego firmowego rachunku bankowego. Web INnovative Software Sp. z o.o. wystawi na wysokość wpłaty fakturę za aktywację usługi.
 2. W przypadku niezgodności danych przelewu z wprowadzonymi w serwisie, Web INnovative Software Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji usługi. W takim przypadku kwota, o której jest mowa w ust 1., zwracana jest na konto nadawcy.

§ 6. Terminy podpisywania deklaracji

 1. Deklaracje złożone do godziny 17 w dniu roboczym, zostaną podpisane i przekazane do systemu e-deklaracje.gov.pl lub EWD ZUS jeszcze tego samego dnia.
 2. Deklaracje złożone w dniu wolnym od pracy lub po godzinie 17 w dniu roboczym zostaną podpisane i przekazane do systemu e-deklaracje.gov.pl/EWD ZUS najpóźniej następnego dnia roboczego. Jeżeli następny dzień po dniu wolnym od pracy przypada na kolejny dzień wolny od pracy, niedzielę bądź święto, deklaracje zostaną podpisane i przekazane do systemu e-deklaracje.gov.pl lub EWD ZUS pierwszego dnia roboczego.

§ 7. Status e-deklaracji

 1. Użytkownik, może na bieżąco sprawdzać na swoim koncie w Serwisie status e-deklaracji przekazanej do podpisu elektronicznego.
 2. Dla deklaracji, które uzyskały status 200, użytkownik może pobrać dokument zatytułowany: Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

§ 8. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność, kompletność i terminowość przekazywanych do podpisu elektronicznego deklaracji.
 2. Web INnovative Software Sp. z o.o. oraz Osoby Upoważnione nie ponoszą odpowiedzialności za treść deklaracji przekazanych do podpisu elektronicznego w ramach Usługi e-deklaracje. Dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu, nie będą przez Web INnovative Software Sp. z o.o. ani Osoby Upoważnione modyfikowane i/lub weryfikowane.
 3. Web INnovative Software Sp. z o.o. oraz Osoby Upoważnione zobowiązują się do zachowania należytej staranności celem zapewnienia poufności informacji przetwarzanych w ramach Usługi e-deklaracje.

§ 9. Wyłączenie odpowiedzialności Web INnovative Software Sp. z o.o. i Osób Upoważnionych

 1. Web INnovative Software Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania należytej staranności celem terminowej realizacji Usługi e-deklaracje. Web INnovative Software Sp. z o.o. oraz Osoby Upoważnione nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia/okoliczności, które mogą zakłócić i/ lub uniemożliwić przesłanie e-deklaracji i/lub informacji o statusie dostarczanych w imieniu Użytkownika e-deklaracji, m.in. takich jak:
  1. awaria infrastruktury informatycznej, energetycznej lub systemów przetwarzania i przekazania danych,
  2. awaria oprogramowania,
  3. awaria systemu e-deklaracje.gov.pl/EWD ZUS,
  4. siła wyższa.
 2. Niniejszym Użytkownik zrzeka się uprawnienia do żądania od Web INnovative Software Sp. z o.o. i/lub Osób Upoważnionych pośrednio lub bezpośrednio naprawienia szkody powstałej w związku i/lub przy okazji zdarzeń, o których mowa w ust. 1 chyba że uprawnienie takie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 10. Zmiany Regulaminu

Web INnovative Software Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów