Dane podstawowe firmy

W zakładce USTAWIENIA » FIRMA » DANE PODSTAWOWE znajduje się szereg opcji, które należy uzupełnić przed rozpoczęciem pracy w systemie.

Przedłuż lub zmień pakiet

Przechodząc do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ LUB ZMIEŃ PAKIET użytkownik może odpowiednio zmienić lub przedłużyć pakiet.

 Dane podstawowe firmy

W miejscu tym można również uzupełnić dane firmy na którą zostanie wystawiona faktura za usługi wfirma.pl

Należy pamiętać, że w sytuacji gdy dane te nie zostaną uzupełnione, faktura będzie wystawiona na dane firmy widoczne w głównym oknie Ustawień.

Dane podstawowe firmy

Decydując się na wprowadzenie tego typu danych należy uzupełnić:

  • nazwę firmy

  • NIP

  • adres siedziby

  • osobę kontaktową

Dane podstawowe firmy

Dane identyfikacyjne

W zakładce USTAWIENIA » FIRMA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE należy określić nazwę skróconą i pełną firmy oraz podstawowe numery informacyjne: NIP i REGON.

Dane podstawowe firmy

Jeżeli podmiot prowadzi relacje handlowe z podmiotami z innych państw UE, to może być zobowiązany posiadać przed swoim numerem NIP prefiks kraju siedziby. Jednak przedrostka PL nie należy wpisywać w polu NIP. Aby uzyskać na fakturze prefiks PL przed numerem NIP wystarczy wystawić fakturę ze stawką 0% WDT lub nie podl. UE. Jeżeli zostanie użyta jedna z wcześniej wymienionych stawek to program automatycznie wygeneruje prefiks PL.

Forma działalności i właściciele

W zakładce USTAWIANIE » FIRMA » DANE PODSTAWOWE » FORMA DZIAŁALNOŚCI I WŁAŚCICIELE należy określić czy firma prowadzona jest przez osobę fizyczną czy podmiot niebędący osobą fizyczną (spółka).

Jeżeli firma prowadzona jest przez osobę fizyczną należy uzupełnić dane właściciela.

 Dane podstawowe firmy

Natomiast gdy firma jest spółką należy dodać wszystkich jej właścicieli, określając z osobna informacje dotyczące udziałów, adresu zamieszkania, a także danych o opłacanych składkach ZUS oraz adresie urzędu skarbowego.

Dane podstawowe firmy

Co ważne, w zakładce BIURO » DEKLARACJE będzie generowany podatek dochodowy, w rozbiciu na wspólników, proporcjonalnie do wielkości ich udziałów oraz składki ZUS dla poszczególnych wspólników wg. schematu składek wybranego podczas wprowadzania właścicieli.

Adres

W zakładce USTAWIENIA » FIRMA » DANE PODSTAWOWE » ADRES użytkownik może zdefiniować pięć adresów:

  • adres prowadzenia działalności

  • adres zameldowania

  • adres zamieszkania

  • adres korespondencyjny

  • adres na fakturze sprzedaży

Przy czym adres prowadzenia działalności jest obligatoryjny a przy pozostałych adresach można zaznaczyć opcję, że pokrywają się z adresem prowadzenia działalności lub zameldowania.

Dane podstawowe firmy

Rachunki bankowe

W zakładce USTAWIENIA » FIRMA » DANE PODSTAWOWE » RACHUNKI BANKOWE po wybraniu opcji DODAJ RACHUNEK użytkownik może dodać rachunki bankowe firmy oraz przypisać odpowiednią walutę. Wprowadzony numer rachunku będzie się pojawiał w danych sprzedawcy na fakturze.

Dane podstawowe firmy

Dane w zakładce ZAAWANSOWANE należy uzupełnić w przypadku przyjmowania na ten rachunek przelewów z zagranicy.

Dane podstawowe firmy

Można wpisać kilka numerów rachunków bankowych, a następnie przyporządkować je do konkretnych kontrahentów. W tym celu należy przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI zmodyfikować danego kontrahenta i w zakładce Faktury wybrać odpowiedni numer rachunku.

Dane podstawowe firmy

Przy wyborze kontrahenta (podczas wystawiania faktury), przypisany do niego rachunek zostanie automatycznie wybrany.Na wydrukach faktur z metodą płatności gotówka oraz fakturach opłaconych numer rachunku bankowego nie będzie widoczny.