0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Generowanie formularza Z-3a w wFirma.pl

  • z-3a

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość generowania formularza Z-3a dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie oraz osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę nakładczą. Należy go przekazać do ZUS, w przypadku, gdy zatrudniona osoba za czas niezdolności do pracy chce otrzymywać zasiłek. Oczywiście, aby otrzymanie takiego świadczenia było możliwe konieczne jest podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu nieprzerwanie co najmniej przez 90 dni.

Dodawanie ZUS Z-3a w systemie

Formularz ZUS Z-3a można dodać w systemie poprzez zakładkę KADRY » PRACOWNICY klikając na nazwisko pracownika. W oknie Szczegółów pracownika należy przejść do zakładki EWIDENCJA CZASU PRACY. Tam po przejściu do NIEOBECNOŚCI wybieramy DODAJ.

z-3a - Nieobecności

Tu podaje się rodzaj nieobecności i okres jej obowiązywania. Zleceniobiorcy nie otrzymują wynagrodzenia chorobowego (kod 331), a od razu zasiłek (kod 313). Ważne jest, aby o tym pamiętać, gdyż w przeciwnym razie niezdolność do pracy nie wykaże się w raporcie imiennym RSA. Zamiast opcji Zapisz po kliknięciu na rozwinięcie przycisku wybrać należy ZAPISZ I GENERUJ ZUS Z-3A. Wtedy pojawi się formularz do uzupełnienia i wydruku.

Zleceniobiorcy nie obowiązują określone normy czasu pracy, dlatego wprowadzone do systemu zwolnienie lekarskie nie pomniejsza wynagrodzenia na rachunku. Jeśli nie wykonano czynności objętych umową w całości, wówczas zleceniodawca może ustalić wynagrodzenie w proporcji do wykonanej pracy i zmienić je ręcznie podczas wystawiania rachunku do umowy.

Na samym początku zaświadczenia konieczne jest oznaczenie, czy jest ono składane pierwszorazowo, czy zleceniobiorca/osoba zatrudniona stara się o kontynuację wypłaty świadczenia.

z-3a - Zaświadczenie płatnika składek

Dane identyfikacyjne płatnika

Część I formularza jest uzupełniana automatycznie - informacje do niej są pobierane z ustawień. Co istotne przy imporcie Z-3a płatnika dane podane na druku muszą być identyczne ja te podane w ZUS. Oznacza to, że przy tworzeniu Z-3 w wFirma w bloku dane płatnika (które są edytowalne) należy przekopiować wszystko co podane w PUE, np. uzupełnić takie dane jak Regon czy pesel (mimo tego, że na druku jest informacja, że przy podaniu nip nie trzeba pozostałych danych wpisywać). Znaczenie ma nawet wielkość liter (jeśli na PUE nazwa firmy jest podana dużymi literami to i w Z-3 musi być podane dużymi), ważne jest też np. to, czy w prawidłowym miejscu jest spacja czy jej nie ma.

z-3a - Dane identyfikacyjne

Dane ubezpieczonego

Ta część Z-3a dotyczy osoby, która będzie ubiegała się o świadczenie. Zaciągnięte zostają tu dane przypisane do pracownika w module KADRY. W tej części większość danych jest nieedytowalna.

z-3a - Dane ubezpieczonego

Na kolejnej stronie zaświadczenia podany jest adres zleceniobiorcy i rachunek bankowy, na który ubezpieczony otrzyma wypłatę zasiłku. W tym miejscu pobierany jest numer rachunku osoby zatrudnionej, o ile został wpisany w szczegółach pracownika.

z-3a - Rachunek bankowy

Wybór świadczenia

W części III na podstawie wprowadzonej nieobecności zostanie:

  • zaznaczony rodzaj świadczenia o jakie zleceniobiorca występuje,
  • podany okres, za który powinien zostać wypłacony zasiłek.

z-3a - Wybór zaświadczenia

z-3a - Wybór zaświadczenia

Informacje dotyczące ubezpieczenia

Formularz ZUS Z-3a w systemie wFirma.pl dedykowany jest dla zleceniobiorców oraz osób wykonujących umowę o pracę nakładczą, dlatego tytuł jakiemu podlega ubezpieczony jest automatycznie zaznaczony (punkt 2 lub punkt 3) i nie ma możliwości edycji tej części. Podleganie ubezpieczeniom jest czytane ze schematu ustawionego przy aktualnej umowie.

z-3a - Informacje dotyczące ubezpieczenia

Informacje dotyczące ubezpieczonego

W części V należy uzupełnić informacje dotyczące osoby ubezpieczonej:

  1. datę od kiedy podlega ubezpieczeniu chorobowemu, bądź okres w którym takim ubezpieczeniem był objęty - do wypełnienia samodzielnie;
  2. datę od kiedy podlega ubezpieczeniu wypadkowego, bądź okres w którym takim ubezpieczeniem był objęty - do wypełnienia samodzielnie;
  3. czy ustał tytuł do ubezpieczenia (czyli czy współpraca została zakończona) - automatycznie zaznaczone NIE. Po zaznaczeniu TAK należy podać ostatni dzień obowiązywania umowy;
  4. czy niezdolność powstała w związku z wypadkiem / chorobą zawodową - zaznaczone jest automatycznie NIE. Po zaznaczeniu któregoś z powodów zaznaczone zostaje zaznaczone TAK, co powoduje konieczność podania dokumentu potwierdzającego wystąpienie takiego zdarzenia;
  5. czy w okresie niezdolności do pracy ubezpieczony przebywa na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym, odbywa karę pozbawienia wolności bądź też przebywa w areszcie tymczasowym - automatycznie zaznaczone jest NIE. Po wyborze którejś z tych opcji, zaznaczone zostanie TAK. Wtedy konieczne będzie podania okresu danego zdarzenia.

z-3a - Informacje dotyczące ubezpieczonego

z-3a - Powód niezdolności

Informacja o wypłaconych świadczeniach

Część VI zawiera informacje o wypłaconych przez płatnika świadczeniach. Punkt 1 nie dotyczy zleceniobiorcy, dlatego zaznaczone powinno tam być NIE. W przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę nakładczą należy wybrać TAK oraz wpisać odpowiednie informacje.

Punkt 2 dotyczy wypełnia się w przypadku, gdy osobie ubezpieczonej zostały wypłacone zasiłki. Automatycznie zaznaczone jest NIE, dla firm, które nie są płatnikami zasiłków. Jeśli zasiłki były wypłacone należy zaznaczyć TAK i uzupełnić dane jak kod literowy i okres.

z-3a - Informacje o wypłaconych świadczeniach

W punkcie 3 podaje się informację o wypłacie zasiłku macierzyńskiego. Automatycznie zaznaczone jest NIE. Po zaznaczeniu TAK należy uzupełnić pozostałe dane jak okres i procent stawki zasiłku. Punkt 4 nie dotyczy zleceniobiorców, zatem w tym przypadku powinno pozostać zaznaczone NIE.

W ostatnim 4. punkcie oznacza się wypłatę uposażenia/stypendium/innych świadczeń za okres orzeczonej niezdolności do pracy. Ta część nie dotyczy jednak zleceniobiorcy, więc automatycznie zostanie zaznaczone NIE.

z-3a - Zasiłek macierzyński

Pozostałe informacje

W części VII określa się czy na dzień 30 listopada roku poprzedniego zgłaszało się, co najmniej 20 ubezpieczonych. Od tego zależy, czy to ZUS czy zakład pracy powinien wypłacać zasiłki. 

 z-3a - Pozostałe informacje

Określenie przychodu na cele ustalenia podstawy zasiłku

Część VIII użytkownik powinien wypełnić samodzielnie. Można posiłkować się kartoteką dochodową , którą można generować w zakładce KADRY » PRACOWNICY » DRUKUJ » KARTOTEKA DOCHODOWA.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli okres podlegania zleceniobiorcy ubezpieczeniu chorobowemu jest krótszy, wówczas przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku wykazuje się przychód za pełne miesiące kalendarzowe. Przez przychód należy rozumieć podstawę naliczania składki na ubezpieczenie chorobowe czy wypadkowe po odliczeniu kwoty 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

Podstawę zasiłku,  w przypadku nieobecności zasiłkowej powstałej w pierwszym miesiącu pracy stanowi kwota:

  • kwota przychodu określona w umowie przypadająca na miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, jeśli odpłatność za zlecenie określono kwotowo,
  • kwota przeciętnego miesięcznego przychodu innych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub podobne umowy z miesiąca, w którym powstało prawo do zasiłku, jeżeli odpłatność za zlecenie określono w kwotowej stawce godzinowej, akordowej lub prowizyjnej.

z-3a - Przychód

Uwagi

W tej części druku Z-3a podaje się dodatkowe informacje, których nie można ująć w pozostałych miejscach zaświadczenia.

z-3a - Uwagi

Oświadczenie o podaniu faktycznych danych

Na końcu znajduje się oświadczenie o podaniu faktycznych danych i zobowiązanie do poinformowania ZUS o ewentualnych zmianach. Data wypełnienia podstawia się automatycznie jako data bieżąca.

z-3a - Oświadczenie

Po wypełnieniu zaświadczenia należy kliknąć na ZAPISZ. Wygenerowane ZUS Z-3a zostanie ulokowane w zakładce KADRY » DEKLARACJE » ZUS. Zaświadczenia nie można wysłać do ZUS bezpośrednio z systemu, jednak można je eksportować w do pliku XML, a następnie zaimportować do PUE.

Szczegółowa instrukcja na ten temat dostępna jest w artykule: Eksport zaświadczeń Z-3, Z-3a i Z-3b i ich wysyłka z PUE. Zaświadczenie można również wydrukować (zaznaczenie »DRUKUJ) i przekazać w wersji papierowej do ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów