0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Księgowanie wynagrodzenia i składki ZUS w księgach rachunkowych

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma księgowanie wynagrodzenia i składki ZUS w księgach rachunkowych może odbywać się automatycznie na podstawie wystawianych list płac - dotyczy umów o pracę lub rachunków - dotyczy umów zlecenia/o dzieło.

Wzorcowe schematy księgowe - księgowanie wynagrodzenia i składki ZUS w księgach rachunkowych

Wynagrodzenia etatowe - Lista płac

Używając wzorcowego planu kont i schematów księgowych koszt wynagrodzeń pracowników etatowych ujmowany jest automatycznie na podstawie generowanej listy płac (KADRY» LISTY PŁAC » ZBIORCZE/POZYCJE » DODAJ) do której przypisywany jest dekret (warunkiem automatycznego księgowania jest to, że checbox [] automatyczne księgowanie).

Podgląd dekretu i możliwość ręcznej zmiany księgowań (po odznaczeniu [] automatyczne wyliczenie) dostępne są w podzakładce DEKRETACJA. Schemat wzorcowy Listy płac dla etatu:

Wypłata LP wykonana w terminie

Dekret wzorcowy tworzony jest na podstawie schematy, w którym kwota brutto wynagrodzenia pomniejszona o ppk i wypłacone zasiłki księgowana jest na konta KUP(stanowiące koszty) lub NKUP (niestanowiące kosztów) w zależności od wskazanej daty wypłaty w momencie generowania LIsty płac, np. wynagrodzenie za styczeń 2023 wypłacone w terminie do 31.01 lub do 10.02 ujmowane jest od razu jako KUP, a wypłata oznaczona w tym przypadku na dzień po 10.02 będzie traktowana jako po terminie:

Wypłata LP wykonana po terminie

Jeżeli podczas generowania Listy płac data wypłaty zostanie wskazana na uznawaną za “po terminie” (czyli po 10 dniu następnego miesiąca) to takie wynagrodzenia ujmowane są jako NKUP czyli niestanowiące kosztów uzyskania przychodu. Automatyczne przeksięgowanie z NKUP na KUP nastąpi we wskazanej dacie wypłaty wynagrodzenia po terminie.

Wynagrodzenia cywilnoprawne - Rachunki do umów zlecenie/o dzieło

Używając wzorcowego planu kont i schematów księgowych koszt wynagrodzeń współpracujących na umowy cywilnoprawne (zlecenie/dzieło) ujmowany jest automatycznie na podstawie generowanego rachunku: KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK, gdzie w zakładce pod.

 

Wówczas pokaże się zakładka DEKRETACJA w której będzie widoczne rozksiegowanie wg schematu wzorcowego:

 

Schemat zbudowany jest na warunkach odnoszących się do:

  • daty wypłaty (zakładka podstawowe informacje) - odpowiada za datę ujęcia wypłaty na konto KUP (404-02-01)

  • wypłata za okres (zakładka zaawansowane) - data wskazana w polu do odpowiada za ujęcie księgowania w księdze handlowej - jeżeli jest różna od daty wypłaty to wynagrodzenie ujmowane jest na konto 404-02-02 jako NKUP a dopiero zgodnie z datą wypłaty następuje przeksięgowanie jako KUP.

Schemat przeksięgowania:

 

Księgowanie składek ZUS płatnika - deklaracja ZUS-DRA 

Obecnie automatyczne schematy księgowe nie obejmują księgowania składek z deklaracji ZUS. Stąd w celu ujęcia kosztu składek ZUS należy wygenerować ręczne PK: WYDATKI » ZAKSIĘGOWANE » DODAJ » POLECENIE KSIĘGOWANIA przeksięgowując je z konta NKUP (405-02) na konto kup np. 405-01.

Od roku 2023 jeśli składki ZUS płatnika opłacone są w terminie deklaracji wynikającej z ZUS_DRA na podstawie których są płacone mogą być kosztem miesiąca za który są należne. Zapłata składek po terminie powoduje możliwość ujęcia ich jako koszt dopiero w momencie zapłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów