Różnice kursowe - automatyczne księgowanie

W systemie wfirma.pl przedsiębiorca może w sposób automatyczny wyliczać i księgować w ewidencjach różnice kursowe. 

Instrukcja video - Jak rozliczyć różnice kursowe?

Jak włączyć automatyczne różnice kursowe w systemie?

Funkcja automatycznego wyliczania i księgowania różnic kursowych jest dostępna po jej włączeniu w ustawieniach. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE, gdzie należy zaznaczyć opcję WYLICZANIE RÓŻNIC KURSOWYCH.

Różnice kursowe

Funkcja automatycznego wyliczania i księgowania różnic kursowych jest aktualnie dostępna dla podatników prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów.
Należy pamiętać, że różnice kursowe powstają w sytuacji, gdy zarówno faktura, jak i zapłata do niej są w walucie obcej. Przy czym płatność może odbyć się za pośrednictwem rachunku złotówkowego, kiedy bank dokonuje przewalutowania na PLN.

 

Różnice kursowe przy sprzedaży

Jeśli faktura sprzedaży została wystawiona w walucie obcej istnieją dwa sposoby wprowadzenia płatności, zależne od momentu posiadania informacji o zapłacie:

Rozliczenie płatności podczas wystawiania faktury sprzedaży

Rozliczenia faktury można dokonać podczas jej wystawiania (jeśli kontrahent dokonał już zapłaty). Wówczas po zaznaczeniu opcji ZAPŁACONO pojawi się dodatkowa opcja WPŁATA NA RACHUNEK. Należy wybrać rodzaj rachunku bankowego, na który wpłynęła zapłata w walucie obcej: WALUTOWY lub W PLN.

Różnice kursowe

Po zaznaczeniu opcji PLN pojawi się kolejne pole Kwota wpłaty w PLN, gdzie należy wprowadzić kwotę wpłaty otrzymaną na rachunek w PLN w walucie obcej po przeliczeniu przez bank na złotówki. System automatycznie obliczy kurs faktycznie zastosowany przez bank. W przypadku wskazania rachunku walutowego dla celów wyliczania różnic kursowych zastosowany zostanie kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wpływ na konto.

Rozliczenie płatności po wystawieniu faktury sprzedaży

Rozliczenia faktury można również dokonać po jej wystawieniu, przechodząc do zakładki PRZYCHODY i po zaznaczeniu danej faktury. Wówczas z górnego paska menu należy wybrać opcję ROZLICZ » ROZLICZ PŁATNOŚĆ. Pojawi się okno Dodawania płatności za przychód, w którym należy określić czy zapłata nastąpiła na rachunek walutowy czy złotówkowy. W sytuacji, gdy płatność wpłynęła na rachunek w PLN to w polu KWOTA WPŁATY W PLN należy wprowadzić w jakiej kwocie.

Różnice kursowe

System nie obsługuje nadpłat przy obliczaniu różnic kursowych.
Na podstawie rozliczenia faktury system automatycznie wylicza różnice kursowe, co ważne przy wyliczaniu różnic kursowych nie uwzględnia się różnic od podatku VAT.

Wyliczanie i księgowanie różnic kursowych od sprzedaży - generowanie DW

W celu zaksięgowania różnic kursowych należy przejść do zakładki: START » RÓŻNICE KURSOWE » OD PRZYCHODÓW. Po czym należy zaznaczyć fakturę, do której zostały wyliczone różnice kursowe (lub wszystkie jednocześnie by wygenerować zbiorcze DW) i z paska menu wybrać opcję WYSTAW DW.

Różnice kursowe

Wówczas automatycznie zostanie wygenerowany dowód wewnętrzny, który będzie widoczny w kolumnie Nr DW oraz w zakładce EWIDENCJE » KPIR.

Różnice kursowe

Po kliknięciu w numer dowodu wewnętrznego pojawi się okno, w którym znajduje się informacja według jakich kursów została przeliczona kwota z faktury oraz kurs walut z otrzymanej płatności (informacja ta będzie również wyświetlać się na wygenerowanym DW).

Ponadto istnieje możliwość usunięcia lub wydrukowania wygenerowanego dokumentu wewnętrznego.

Różnice kursowe

Wystawiony w ten sposób dowód wewnętrzny zostanie ujęty bezpośrednio w KPiR, we właściwej kolumnie w zależności od tego czy jest to dodatnia, czy też ujemna różnica kursowa. W przypadku różnic:

  • dodatnich - zapis pojawi się w kolumnie 8 KPiR - Pozostałe przychody,

  • ujemnych - zapis trafi do kolumny 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Wyliczanie różnic kursowych nie działa dla faktur VAT marża.

Wyliczanie i księgowanie różnic kursowych od sprzedaży - pełna księgowość dla biur rachunkowych - generowanie PK

Podczas rozliczania transakcji w walucie czy to z poziomu rozliczania wyciągu bankowe zaimportowanego do systemu czy to z użyciem ręcznej funkcji księgowania WB tworzony jest dekret w walucie PLN:

Różnice kursowe księgowanie WB

W celu zaksięgowania różnic kursowych należy przejść do zakładki: START » RÓŻNICE KURSOWE » OD PRZYCHODÓW. Po czym należy zaznaczyć fakturę, do której zostały wyliczone różnice kursowe (lub wszystkie jednocześnie by wygenerować zbiorcze PK) i z paska menu wybrać opcję WYSTAW PK.

Księgowanie zapisuje się w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWAŃ.

Różnice kursowe przy zakupie

W sytuacji, gdy faktura zakupu została wystawiona w walucie obcej, po dokonaniu zapłaty istnieją dwa sposoby wprowadzenia płatności, zależne od momentu posiadania informacji o zapłacie:

Rozliczenie zapłaty podczas księgowania faktury zakupu

Rozliczenia faktury można dokonać podczas jej księgowania (jeśli zapłata została dokonana i w chwili księgowania kosztu posiadamy taką informację ). Wówczas po zaznaczeniu opcji Zapłacono pojawi się dodatkowa opcja Zapłata z rachunku. Należy wybrać rodzaj rachunku bankowego, z którego dokonano zapłaty: walutowy lub w PLN.

Po zaznaczeniu opcji PLN pojawi się kolejne pole Kwota zapłaty w PLN, gdzie należy wprowadzić kwotę zapłaty dokonaną/pobraną z rachunku w PLN w walucie obcej po przeliczeniu przez bank na złotówki. System automatycznie wyliczy kurs faktycznie zastosowany przez bank.

Różnice kursowe

Rozliczenie zapłaty po zaksięgowaniu faktury zakupu

Rozliczenia faktury można również dokonać po jej zaksięgowaniu, przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE i po zaznaczeniu danej faktury. Wówczas z górnego paska menu należy wybrać opcję ROZLICZ. Pojawi się okno Dodawania płatności za wydatek, w którym należy określić czy zapłata nastąpiła z rachunku walutowego czy złotówkowego i jeśli z rachunku w PLN to w jakiej kwocie.

Różnice kursowe

System przy obliczaniu różnic kursowych nie obsługuje nadpłat

Na podstawie rozliczenia faktury system automatycznie wylicza różnice kursowe, co ważne przy wyliczaniu różnic kursowych nie uwzględnia się różnic od podatku VAT.

Wyliczanie i księgowanie różnic kursowych od wydatków - generowanie DW

Po dodaniu płatności system automatycznie dokonuje wyliczenia różnic kursowych. W celu ich zaksięgowania należy przejść do zakładki: START » RÓŻNICE KURSOWE» OD WYDATKÓW. Po czym należy zaznaczyć fakturę, do której mają zostać obliczone różnice kursowe (lub wszystkie faktury by utworzyć zbiorcze DW) i z paska menu wybrać opcję WYSTAW DW.

Różnice kursowe

Automatycznie zostanie wygenerowany dowód wewnętrzny, który będzie widoczny w kolumnie Nr DW oraz w zakładce EWIDENCJE » KPIR.

Różnice kursowe

Po kliknięciu w numer dowodu wewnętrznego pojawi się okno, w którym znajduje się informacja według jakich kursów została przeliczona kwota z faktury i zapłaty (informacja ta będzie również wyświetlać się na wygenerowanym DW).

Ponadto istnieje również możliwość usunięcia lub wydrukowania dokumentu wewnętrznego z tego poziomu.

Różnice kursowe

Wystawiony w ten sposób dowód wewnętrzny zostanie ujęty bezpośrednio w KPiR, we właściwej kolumnie w zależności od tego czy jest to dodatnia, czy też ujemna różnica kursowa. W przypadku różnic:

  • dodatnich - zapis pojawi się w kolumnie 8 KPiR - Pozostałe przychody,

  • ujemnych - zapis trafi do kolumny 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Wyliczanie i księgowanie różnic kursowych od wydatków- pełna księgowość dla biur rachunkowych - generowanie PK

Podczas rozliczania transakcji w walucie czy to z poziomu rozliczania wyciągu bankowe zaimportowanego do systemu czy to z użyciem ręcznej funkcji księgowania WB tworzony jest dekret w walucie PLN:

Po dodaniu płatności system automatycznie dokonuje wyliczenia różnic kursowych. W celu ich zaksięgowania należy przejść do zakładki: START » RÓŻNICE KURSOWE» OD WYDATKÓW. Po czym należy zaznaczyć fakturę, do której mają zostać obliczone różnice kursowe (lub wszystkie faktury by utworzyć zbiorcze DW) i z paska menu wybrać opcję WYSTAW PK.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska