0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa organu zarządzającego - rozliczenie wynagrodzenia dla zarządu

Wielkość tekstu:

Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie powołania. W pierwszym przypadku należy ich rozliczyć w taki sam sposób jak pozostałych pracowników spółki. Natomiast w przypadku powołania, w celu rozliczenia wynagrodzenia powinna zostać dodana umowa organu zarządzającego.

Dodanie członka zarządu do systemu

W celu rozliczenia wynagrodzenia członka zarządu w pierwszej kolejności należy dodać go do systemu w zakładce KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA » DODAJ DANE RĘCZNIE i uzupełnić wymagane pola.

Umowa organu zarządzającego - osoba

Umowa organu zarządzającego

Umowę organu zarządzającego można dodać w szczegółach pracownika po kliknięciu w imię i nazwisko pracownika z dowolnego miejsca w systemie lub w zakładce:

  • KADRY » PRACOWNICY » WYSTAW » UMOWĘ » UMOWA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO bezpośrednio po wprowadzeniu danych pracownika bez konieczności przechodzenia do innych zakładek,

Umowa organu zarządzającego wystaw

  • KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO.

 Umowa organu zarządzającego dodaj

Podstawowe informacje 

Gdzie w oknie dodawania należy w polu Tytuł do wypłaty wynagrodzenie wybiera się AKT POWOŁANIA. W oknie dodawania umowy należy wybrać wynagrodzenie w kwocie brutto oraz określić okres obowiązywania umowy. 

Umowa organu zarządzającego - akt powołania

Podatek dochodowy 

W zakładce PODATEK DOCHODOWY należy również ustawić:

  • Stopę procentową podatku (automatyczny, pierwszy (12%), drugi (32%)). Opcja AUTOMATYCZNY jest podstawiana domyślnie, wtedy system samodzielnie będzie pilnował momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego i po przekroczeniu dochodu w kwocie 120 tys. zł będzie naliczony podatek 32%. Wybierając pierwszy próg, system będzie naliczał cały czas 12%, nawet w momencie przekroczenia. Przy wyborze drugiego progu zaliczka będzie naliczana od stawki 32%;
  • Koszty uzyskania przychodu (zwykłe, brak). Opcja ZWYKŁE jest podstawiana domyślnie, wtedy podczas wyliczania wynagrodzenia zostanie zastosowane kwota 250 zł. Gdy wybierze się BRAK. wówczas koszty nie będą stosowane.
  • Pobór zaliczki na podatek (tak, nie).  Opcja TAK jest podstawiana domyślnie, wtedy podczas wyliczania wynagrodzenia zostanie wyliczona zalicza na podatek. Gdy osoba złożyła wniosek o niepobieranie zaliczek wówczas należy wybrać NIE i zaliczki nie będą naliczane.
  • Ulga podatkowa (brak, cała ulga, 1/2 ulgi, 1/3 ulgi, podwójna). Opcja BRAK jest podstawiana domyślnie, wtedy podczas wyliczania wynagrodzenia kwota zmniejszająca podatek nie zostanie zastosowana. Jeżeli osoba złożyła wniosek o zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek wówczas należy zaznaczyć odpowiednią opcje.
  • Zryczałtowany podatek (nie, tak). Opcja NIE jest podstawiana domyślnie. Natomiast gdy umowę organu zarządzającego zawarto z cudzoziemcem, który nie posiada polskiego certyfikatu rezydencji wówczas należ tu wybrać TAK. Wówczas zostanie zastosowany zryczałtowany podatek 20%. Wówczas po zakończeniu roku takiej osobie będzie można wystawić IFT-1/IFT-1R a zaliczki zostaną wykazane na PIT-8AR.

Umowa organu zarządzającego - podatek

ZUS

Począwszy od 2022 r. wynagrodzenie członków zarządu pełniących swą funkcję na podstawie aktu powołania jest pomniejszane o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany te oznaczają, że od 2022 roku istnieje obowiązek zgłoszenia członka zarządu do ubezpieczenia zdrowotnego przez spółkę oraz obowiązek naliczenia i zapłaty składki zdrowotnej przez spółkę. Składka zdrowotna jest obowiązkowa i wynosi 9% od wysokości wynagrodzenia brutto, składki tej nie można odliczyć od podatku. 

Opłacanie składki zdrowotnej dotyczy członków zarządu pobierających wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie. Nieważne kiedy nastąpi wypłata tego wynagrodzenia - co miesiąc czy jednorazowo na koniec kadencji. Dlatego jeśli w umowie powołania lub w aktualizujących ją aktach znajduje się zapis o wynagrodzeniu, to konieczne jest zgłoszenie członka zarządu do ZUS. W miesiącach kiedy to wynagrodzenie nie jest wypłacane członek zarządu w dalszym ciągu powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, a na raportach rozliczeniowych RCA wykazuje się go z zerowymi składami. Nie zgłasza się do ZUS członków zarządu pełniących swoją funkcję bez wynagrodzenia (chodzi o zapis wynagrodzenia w umowie).

Rozliczenie składki zdrowotnej należy oznaczyć podczas tworzenia umowy w zakładce ZUS.

Umowa organu zarządzającego - ZUS

Aby dodać zgłoszenie dla członka zarządu należy przejść do START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZZA.

Umowa organu zarządzającego - dodanie ZZA

Dane jakie się pojawią w oknie zostaną zaczytane automatycznie z umowy. Jako kod tytułu ubezpieczenia należy podać kod 22 50.

Rozliczenie wynagrodzenia na podstawie listy płac

Umowa organu zarządzającego powinna zostać rozliczona na podstawie listy płac, którą należy wygenerować w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ.

Umowa organu zarządzającego - lista płac

Generowanie zaliczki na podatek PIT-4 i PIT-8AR

Podatek dochodowy naliczony od wynagrodzenia członków zarządu należy wyliczyć w zakładce START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » ZALICZKA NA PIT 4R.

Umowa organu zarządzającego - PIT-4

Gdy w umowie wybrano zryczałtowany podatek wówczas zaliczki na podatek od wynagrodzenia członków zarządu wówczas należy wybrać ZALICZKA NA PIT 8AR

Deklaracje roczne

Jeżeli wynagrodzenie dla organu zarządzającego opodatkowane jest na zasadach ogólnych, po zakończonym roku należy wykazać dochód na deklaracji PIT-11.

W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKA (PIT-11) lub KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKA (PIT-11). Dochody organu zarządzającego powinny zostać wykazane w pozycji E 4.

Umowa organu zarządzającego - PIT-11

Gdy zastosowano zryczałtowany podatek w wysokości 20%. na koniec roku przedsiębiorca powinien sporządzić odpowiednią deklarację podatkową dla nierezydenta na formularzu IFT-1/IFT-1R KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » IFT-1/IFT-1R  lub KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » IFT-1/IFT-1R.

Po zakończeniu roku należy wygenerować również zbiorczą deklarację roczną PIT-4R lub PIT-8AR w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKÓW (PIT-4R)/ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM (PIT 8AR).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów