PPK - jak je rozliczyć w systemie wFirma.pl?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zostały wprowadzone w celu umożliwienia pracownikom gromadzenia dodatkowych środków z przeznaczeniem na ich wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Wpłaty do PPK są finansowane zarówno przez pracownika, pracodawcę, jak i budżet państwa. Wpłata podstawowa:

  • pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika,
  • pracownika wynosi 2% wynagrodzenia. Natomiast Pracownicy, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekracza kwoty 120 % minimalnego wynagrodzenia (obowiązującego w danym roku kalendarzowym) mogą złożyć pracodawcy deklarację obniżenia wpłaty podstawowej nawet do 0,5%.

Ponadto pracodawca oraz pracownik mogą zadeklarować wpłaty dodatkowe w wysokości:

  • do 2% dla wpłaty dodatkowej pracownika,
  • do 2,5% dla wpłaty dodatkowej pracodawcy.

Co istotne środki gromadzone na koncie uczestnika PPK stanowią jego własność prywatną, a w razie śmierci podlegają dziedziczeniu.

Uruchomienie PPK w systemie

W celu włączenia funkcjonalności PPK należy w pierwszej kolejności przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » KADRY. Następnie w oknie dialogowym należy zaznaczyć opcję “włącz Pracownicze Plany Kapitałowe”. W kolejnym kroku należy uzupełnić miesiąc objęcia obowiązkiem PPK, wprowadzić wysokość stawki dodatkowej finansowej przez pracodawcę lub w przypadku gdy przedsiębiorca nie zadeklarował chęci odprowadzania wpłaty dodatkowej wybrać “brak” oraz wybrać z listy właściwy fundusz inwestycyjny, zmiany zapisać.

Uruchomienie PPK w systemie

PPK w danych pracownika

Po włączeniu PPK w systemie, można w danych pracownika KADRY » PRACOWNICY » zaznaczenie pracownika » MODYFIKUJ w zakładce ZUS, US, PPK wprowadzić:

  • Identyfikator ewidencji PPK - jest to identyfikator uczestnika nadany i przekazany przez instytucję finansową.
  • Numer PPK nadany przez instytucję finansową jest to numer rachunku, który uczestnik ma nadany przez instytucję finansową.

PPK w danych pracownika

Ustawienia PPK pracownika

Dodawanie wpisów związanych z PPK dla poszczególnych pracowników odbywa się w zakładce KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » PPK » DODAJ.

 Ustawienia PPK pracownika

Przystąpienie do PPK 

W celu dodania przystąpienia pracownika do PPK należy w zakładce PPK »  DODAJ wybrać PRZYSTĄPIENIE DO PPK. W systemie otworzy się okno dialogowe, w którym należy uzupełnić informacje dotyczące daty od której należy naliczać wpłaty do PPK oraz wysokości wpłat pracownika oraz pracodawcy. 

PPK Przystąpienie

Zmiana stawki wpłat do PPK

W przypadku zadeklarowania zmiany stawki wpłat do PPK informację tę należy uwzględnić w zakładce KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » PPK » DODAJ » ZMIANA STAWKI PPK. W kolejnym kroku w systemie pojawi się okno dialogowe, w którym należy wprowadzić nowe wysokości stawek oraz uzupełnić datę zadeklarowania nowej stawki, zmiany zapisać.

 Zmiana stawki wpłat do PPK

Rezygnacja z PPK

W przypadku, gdy pracownik zadeklaruje rezygnację z PPK należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » PPK » DODAJ »wybrać opcję REZYGNACJA. Następnie w oknie dialogowym należy wprowadzić datę rezygnacji z PPK. Po wprowadzeniu daty system automatycznie podstawi datę automatycznego wznowienia PPK.

Rezygnacja z PPK

Wznowienie PPK

Wznowienie PPK może odbyć się na dwa sposoby - automatycznie po upływie określonego czasu lub dobrowolnie. Jeśli pracownik wyraził chęć wznowienia PPK, wówczas w zakładce KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » PPK » DODAJ » WZNOWIENIE PPK należy wprowadzić informacje dotyczące daty wniosku o wznowienie PPK oraz wysokość poszczególnych wpłat. 

Wznowienie PPK

Jeśli wznowienie PPK dotyczy sytuacji, w której pracownik nie złożył po 4 latach kolejnej rezygnacji z PPK, wówczas konieczne jest jego wznowienie. W tym celu należy przejść do zakładki  KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » PPK » DODAJ » WZNOWIENIE PO UPŁYWIE 4 LAT. W oknie dialogowym należy następnie uzupełnić datę wznowienia oraz wysokość wpłat do PPK.

PPK Wznowienie po 4 latach

Masowe generowanie wpisów PPK

System wFirma.pl umożliwia również szybkie generowanie wpisów masowych PPK. Użytkownik, który chce wprowadzić kilku pracownikom na raz wpisy PPK tego samego rodzaju i o tych samych parametrach, może dokonać tego z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy zaznaczyć wytypowanych pracownik a następnie kliknąć w PPK. Następnie wystarczy wskazać rodzaj wpisu jaki chce się utworzyć.

Deklaracja zgłoszeniowa

W celu wygenerowania deklaracji zgłoszeniowej do PPK należy przejść do zakładki START » PPK » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. W systemie pojawi się okno dialogowe, w którym należy wybrać okres za jaki ma zostać sporządzona deklaracja i wybrać ZAPISZ. Dzięki temu w systemie zostanie dodana deklaracja zgłoszeniowa zawierająca wpisy z datą przypadającą w okresie, za który sporządzana jest deklaracja tj. zgłoszenie pracownika, wznowienie czy też rezygnacja z PPK.

PPK Deklaracja zgłoszeniowa

W celu pobrania deklaracji zgłoszeniowej w formie XML należy wejść w utworzoną deklarację i wybrać opcję POBIERZ XML.

PPK Deklaracja zgłoszeniowa xml

 

Pobrany plik XML należy załączyć w programie, który udostępniła firma ubezpieczeniowa, z którą została podpisana umowa o prowadzenie PPK. Nie ma możliwości przesłania deklaracji zgłoszeniowych PPK z systemu wFirma.pl do innego programu.

PPK na rachunku do umowy zlecenie

U zleceniobiorcy który przystąpił do PPK podczas generowania rachunku  KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK zostanie wyliczona składka PPK pracownika oraz pracodawcy, a także podatek od składki pracodawcy.

PPK na rachunku

PPK składki na rachunku

 

PPK na liście płac 

Podczas generowania listy płac KADRY » LISTY PŁAC » MENU » ZBIORCZE » DODAJ LISTĘ PŁAC można zdecydować o sposobie rozliczenia podatku z tytułu wypłaty PPK w części pracodawcy:

  • w aktualnej liście płac - podatek zostanie obliczony w miesiącu w którym naliczono składkę PPK. 

  • na podstawie daty rozliczenia deklaracji PPK - podatek od wpłat PPK zostanie naliczony dopiero po wygenerowaniu i rozliczeniu deklaracji PPK.

  • brak automatycznego wyliczenia podatku - po zaznaczeniu tej opcji podatek nie zostanie naliczony i w tej sytuacji należy obliczyć go samodzielnie, przekazać do Urzędu skarbowego. Natomiast podczas sporządzania rocznych deklaracji PIT 4R, PIT 11 uzupełnić dane samodzielnie. 

PPK na liście płac

PPK Lista płac

 

Deklaracja rozliczeniowa

W celu wygenerowania deklaracji rozliczeniowej do PPK należy przejść do zakładki START »  PPK » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJE

Deklaracja rozliczeniowa PPK

Utworzoną deklaracje można rozliczyć korzystając z funkcji ROZLICZ. Dzięki czemu składka PPK płacona przez przedsiębiorcę zostanie zaksięgowana w KPIR.

Gdy podczas generowania list płac wybrało się opcje “na podstawie daty rozliczenia deklaracji PPK” wówczas dopiero po rozliczeniu deklaracji PPK zostanie obliczony podatek na liście płac wygenerowanej w miesiącu, w którym opłacono składki.

PPK rozliczne

Natomiast aby pobrać deklarację rozliczeniową w formie XML należy wejść w utworzoną deklarację i wybrać opcję POBIERZ XML