0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PPK - jak je rozliczyć w systemie wFirma.pl?

 • ppk

Wielkość tekstu:

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zostały wprowadzone, w celu umożliwienia pracownikom gromadzenia dodatkowych środków z przeznaczeniem na ich wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Wpłaty do PPK są finansowane zarówno przez pracownika, pracodawcę, jak i budżet państwa. Wpłata podstawowa:

 • pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika,
 • pracownika wynosi 2% wynagrodzenia. Natomiast Pracownicy, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekracza kwoty 120 % minimalnego wynagrodzenia (obowiązującego w danym roku kalendarzowym) mogą złożyć pracodawcy deklarację obniżenia wpłaty podstawowej nawet do 0,5%.

Ponadto pracodawca oraz pracownik mogą zadeklarować wpłaty dodatkowe w wysokości:

 • do 2% dla wpłaty dodatkowej pracownika,
 • do 2,5% dla wpłaty dodatkowej pracodawcy.

Co istotne środki gromadzone na koncie uczestnika PPK stanowią jego własność prywatną, a w razie śmierci podlegają dziedziczeniu.

Instrukcja video - Wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Uruchomienie PPK w systemie

W celu włączenia funkcjonalności PPK należy w pierwszej kolejności przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » KADRY. Następnie w oknie dialogowym należy zaznaczyć opcję “włącz Pracownicze Plany Kapitałowe”. W kolejnym kroku należy uzupełnić miesiąc objęcia obowiązkiem PPK, wprowadzić wysokość stawki dodatkowej finansowej przez pracodawcę lub w przypadku gdy przedsiębiorca nie zadeklarował chęci odprowadzania wpłaty dodatkowej wybrać “brak”, wybrać z listy właściwy fundusz inwestycyjny, oraz wpisać indywidualny rachunek do wypłaty składek. Zmiany zapisać.

Uruchomienie PPK w systemie

PPK w danych pracownika

Po włączeniu PPK w systemie można w danych pracownika KADRY » PRACOWNICY » zaznaczenie pracownika » MODYFIKUJ w zakładce ZUS, US, PPK wprowadzić:

 • Identyfikator ewidencji PPK - jest to identyfikator uczestnika nadany i przekazany przez instytucję finansową.
 • Numer PPK nadany przez instytucję finansową jest to numer rachunku, który uczestnik ma nadany przez instytucję finansową.
 • ID PPK pracownika - gdzie jest ustawiany automatycznie jako numer nadany przez system wFirma lub ręcznie jeżeli został nadany przez instytucję finansową.

Dane te wprowadza się jeżeli są niezbędne przy rozliczeniach  z instytucją finansową, można te pola pozostawić puste.

PPK informacje

Ustawienia PPK pracownika

Dodawanie wpisów związanych z PPK dla poszczególnych pracowników odbywa się w zakładce KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » PPK » DODAJ.

 Ustawienia PPK pracownika

Przystąpienie do PPK 

W celu dodania przystąpienia pracownika do PPK należy w zakładce PPK »  DODAJ wybrać PRZYSTĄPIENIE DO PPK. W systemie otworzy się okno dialogowe, w którym należy uzupełnić informacje dotyczące daty, od której należy naliczać wpłaty do PPK oraz wysokości wpłat pracownika oraz pracodawcy. 

PPK Przystąpienie

Zmiana stawki wpłat do PPK

W przypadku zadeklarowania zmiany stawki wpłat do PPK informację tę należy uwzględnić w zakładce KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » PPK » DODAJ » ZMIANA STAWKI PPK. W kolejnym kroku w systemie pojawi się okno dialogowe, w którym należy wprowadzić nowe wysokości stawek oraz uzupełnić datę zadeklarowania nowej stawki, zmiany zapisać.

 Zmiana stawki wpłat do PPK

Rezygnacja z PPK

W przypadku, gdy pracownik zadeklaruje rezygnację z PPK, należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » PPK » DODAJ »wybrać opcję REZYGNACJA. Następnie w oknie dialogowym należy wprowadzić datę rezygnacji z PPK. Po wprowadzeniu daty system automatycznie podstawi datę automatycznego wznowienia PPK.

Rezygnacja z PPK

Wznowienie PPK

Wznowienie PPK może odbyć się na dwa sposoby - automatycznie po upływie określonego czasu lub dobrowolnie. Jeśli pracownik wyraził chęć wznowienia PPK, wówczas w zakładce KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » PPK » DODAJ » WZNOWIENIE PPK należy wprowadzić informacje dotyczące daty wniosku o wznowienie PPK oraz wysokość poszczególnych wpłat. 

Wznowienie PPK

Jeśli wznowienie PPK dotyczy sytuacji, w której pracownik nie złożył po 4 latach kolejnej rezygnacji z PPK, wówczas konieczne jest jego wznowienie. W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » PPK » DODAJ » WZNOWIENIE PO UPŁYWIE 4 LAT. W oknie dialogowym należy następnie uzupełnić datę wznowienia oraz wysokość wpłat do PPK.

Wznowienie PPK po 4 latach

Masowe generowanie wpisów PPK

System wFirma.pl umożliwia również szybkie generowanie wpisów masowych PPK. Użytkownik, który chce wprowadzić kilku pracownikom na raz wpisy PPK tego samego rodzaju i o tych samych parametrach, może dokonać tego z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy zaznaczyć wytypowanych pracownik, kliknąć na PPK. Następnie wystarczy wskazać rodzaj wpisu, jaki chce się utworzyć.

PPK masowe wpisy

Kolumna z datą przystąpienia bądź rezygnacji z PPK

System daje możliwość dodania kolumny w pozycjach list płac, która będzie informować o dacie przystąpienia oraz rezygnacji pracownika z PPK. W tym celu należy wybrać ikonę kół zębatych » Ustawienia kolumn i wybrać kolumny Data przystąpienia do PPK oraz Data rezygnacji z PPK.

Po dodaniu danych kolumn, przy konkretnym pracowniku będzie widoczna informacja z terminami przystąpienia oraz rezygnacji z PPK.

Kolumna z datą przystąpienia i rezygnacji z PPK

Deklaracja zgłoszeniowa

W celu wygenerowania deklaracji zgłoszeniowej do PPK należy przejść do zakładki START » PPK » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. W systemie pojawi się okno dialogowe, w którym należy wybrać okres za jaki ma zostać sporządzona deklaracja i wybrać ZAPISZ. Dzięki temu w systemie zostanie dodana deklaracja zgłoszeniowa zawierająca wpisy z datą przypadającą w okresie, za który sporządzana jest deklaracja tj. zgłoszenie pracownika, wznowienie czy też rezygnacja z PPK.

PPK Deklaracja zgłoszeniowa

W celu pobrania deklaracji zgłoszeniowej w formie XML należy wejść w utworzoną deklarację i wybrać opcję POBIERZ XML.

PPK xml

 

Pobrany plik XML należy załączyć w programie, który udostępniła firma ubezpieczeniowa, z którą została podpisana umowa o prowadzenie PPK. Nie ma możliwości przesłania deklaracji zgłoszeniowych PPK z systemu wFirma.pl do innego programu.

PPK na liście płac 

Podczas generowania listy płac KADRY » LISTY PŁAC » MENU » ZBIORCZE » DODAJ LISTĘ PŁAC można zdecydować o sposobie rozliczenia podatku z tytułu wypłaty PPK w części pracodawcy:

 • w aktualnej liście płac - podatek zostanie obliczony w miesiącu w którym naliczono składkę PPK. 
 • na podstawie daty rozliczenia deklaracji PPK - podatek od wpłat PPK zostanie naliczony dopiero po wygenerowaniu i rozliczeniu deklaracji PPK.
 • brak automatycznego wyliczenia podatku - po zaznaczeniu tej opcji podatek nie zostanie naliczony i w tej sytuacji należy obliczyć go samodzielnie, przekazać do Urzędu skarbowego. Natomiast podczas sporządzania rocznych deklaracji PIT 4R, PIT 11 uzupełnić dane samodzielnie. 

PPK a LP

PPK wyliczenia na lp

Widok składek na PPK widoczny jest nie tylko w podglądzie wydruku listy płac, ale także w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » MENU » ZBIORCZE. W celu włączenia dodatkowych kolumn związanych z PPK należy nacisnąć na ikonę kół zębatych  » USTAWIENIA KOLUMN.

PPK - ustawienia kolumn

Następnie należy przenieść kolumny PPK pracownika i PPK pracodawcy z części Dostępne kolumny (z prawej strony) do Aktywne kolumny (na lewą stronę).

PPK - dostosowanie kolumn

PPK - widok kolumn

PPK na rachunku do umowy zlecenie

U zleceniobiorcy, który przystąpił do PPK podczas generowania rachunku  KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK zostanie wyliczona składka PPK pracownika oraz pracodawcy, a także podatek od składki pracodawcy.

PPK na rachunku

PPK informacje na rachunku

Deklaracja rozliczeniowa

W celu wygenerowania deklaracji rozliczeniowej do PPK należy przejść do zakładki START »  PPK » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJE.

PPK Deklaracja zgłoszeniowa


Po dodaniu deklaracji rozliczeniowej można wygenerować plik XML, który można zaimportować następnie do systemu instytucji finansowej. Aby to zrobić wystarczym kliknąć na deklarację i po otarciu się okna wybrać POBIERZ XML. Plik zostanie wtedy pobrany na dysk.

Utworzoną deklaracje można rozliczyć, korzystając z funkcji ROZLICZ. Dzięki czemu składka PPK płacona przez przedsiębiorcę zostanie zaksięgowana w KPIR.

Gdy podczas generowania list płac wybrało się opcje “na podstawie daty rozliczenia deklaracji PPK” wówczas dopiero po rozliczeniu deklaracji PPK zostanie obliczony podatek na liście płac wygenerowanej w miesiącu, w którym opłacono składki. Dlatego rozliczenie deklaracji powinno nastąpić maksymalnie w dacie wypłaty wynagrodzeń w danym miesiącu.

PPK rozliczanie

Natomiast aby pobrać deklarację rozliczeniową w formie XML należy wejść w utworzoną deklarację i wybrać opcję POBIERZ XML

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów